Home > Spr�va o činnosti organiz�cie SAV

Spr�va o činnosti organiz�cie SAV

 

Spr�va o činnosti organiz�cie SAV - Matematick� �stav

  
 
Matematick� �stav SAV  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Spr�va o činnosti organiz�cie SAV  
za rok 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava  
janu�r 2010  

Obsah osnovy Spr�vy o činnosti organiz�cie SAV za rok 2009  

   1. Z�kladn� �daje o organiz�cii

   2. Vedeck� činnosť

   3. Doktorandsk� št�dium, in� pedagogick� činnosť a budovanie ľudsk�ch zdrojov pre vedu a techniku

   4. Medzin�rodn� vedeck� spolupr�ca

   5. Vedn� politika

   6. Spolupr�ca s VŠ a in�mi subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR

   7. Spolupr�ca s aplikačnou a hospod�rskou sf�rou

   8. Aktivity pre N�rodn� radu SR, vl�du SR, �stredn� org�ny št�tnej spr�vy SR a in� organiz�cie

   9. Vedecko-organizačn� a popularizačn� aktivity

   10. Činnosť knižnično-informačn�ho pracoviska

   11. Aktivity v org�noch SAV

   12. Hospod�renie organiz�cie

   13. Nad�cie a fondy pri organiz�cii SAV

   14. In� v�znamn� činnosti organiz�cie SAV

   15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelen� pracovn�kom organiz�cie SAV

   16. Poskytovanie inform�ci� v s�lade so z�konom o slobodnom pr�stupe k inform�ci�m

   17. Probl�my a podnety pre činnosť SAV  

   PR�LOHY  

   A Zoznam zamestnancov a doktorandov organiz�cie k 31.12.2009

   B Projekty riešen� v organiz�cii

   C Publikačn� činnosť organiz�cie

   D �daje o pedagogickej činnosti organiz�cie

   E Medzin�rodn� mobilita organiz�cie

 

1. Z�kladn� �daje o organiz�cii  
 

1.1. Kontaktn� �daje  
 
N�zov: Matematick� �stav SAV  
Riaditeľ: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.  
Z�stupca riaditeľa: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.  
Vedeck� tajomn�k: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.  
Predseda vedeckej rady: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.  
Adresa: Štef�nikova 49, 814 73 Bratislava  
 
http://www.mat.savba.sk  
 
Tel.: 02/ 5751 0414  
Fax: 02/ 5249 7316  
E-mail: mathinst@mat.savba.sk  
N�zvy a adresy detašovan�ch pracov�sk:

    · Oddelenie informatiky Matematick�ho �stavu SAV  
    D�bravsk� cesta 9, 841 04 Bratislava

    · Detašovan� pracovisko Matematick�ho �stavu SAV v Košiciach  
    Greš�kova 6, 040 01 Košice

    · Inštit�t matematiky a informatiky M� SAV a UMB v B. Bystrici  
    Ďumbierska 1, 974 11 Bansk� Bystrica  

Ved�ci detašovan�ch pracov�sk:

    · Oddelenie informatiky Matematick�ho �stavu SAV  
    RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.

    · Detašovan� pracovisko Matematick�ho �stavu SAV v Košiciach  
    prof. RNDr. J�n Jakub�k, DrSc.

    · Inštit�t matematiky a informatiky M� SAV a UMB v B. Bystrici  
    prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.  

Typ organiz�cie: Rozpočtov� od roku 1959  

1.2. �daje o zamestnancoch  

Tabuľka 1a Počet a štrukt�ra zamestnancov


 Štrukt�ra zamestnancov   K K   
do 35  
rokov
K   
ved.  
prac.
  F   P   T
M Ž M Ž
Celkov� počet zamestnancov 86 15 9     73 43,02 43,02
Vedeck� pracovn�ci 50 5 3 40 10 38 34,55 34,55
Odborn� pracovn�ci VŠ 16 10 2     16 8,47 8,47
Odborn� pracovn�ci �S 15 0 2     15 0 0
Ostatn� pracovn�ci 5 0 2     4 0 0

K - kmeňov� stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2009 (uv�dzať zamestnancov v pracovnom pomere, vr�tane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov p�sobiacich v zahranič�, v št�tnych funkci�ch, členov Predsedn�ctva SAV, zamestnancov p�sobiacich v zastupiteľsk�ch zboroch)

F - fyzick� stav zamestnancov k 31.12.2009 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov p�sobiacich v zahranič� v št�tnych funkci�ch, členov Predsedn�ctva SAV, zamestnancov p�sobiacich v zastupiteľsk�ch zboroch)

P - celoročn� priemern� prepoč�tan� počet zamestnancov

T - celoročn� priemern� prepoč�tan� počet riešiteľov projektov

M, Ž - muži, ženy 

Tabuľka 1b Štrukt�ra vedeck�ch pracovn�kov (kmeňov� stav k 31.12.2009)


Rodov� skladba Pracovn�ci s hodnosťou Vedeck� pracovn�ci v stupňoch
  DrSc. CSc./PhD. prof. doc. I. IIa. IIb.
Muži 14 28 10 15 14 12 15
Ženy 2 9 0 4 2 3 6

  
Tabuľka 1c Štrukt�ra pracovn�kov podľa veku a rodu, ktor� su riešiteľmi projektov


Vekov� štrukt�ra (roky) < 30 31-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 > 65
Muži 11 3 4 2 3 5 3 4 6
Ženy 5 0 1 1 0 2 1 1 1

  
Tabuľka 1d Priemern� vek zamestnancov organiz�cie k 31.12.2009


  Kmeňov� zamestnanci Vedeck�  pracovn�ci Riešitelia projektov
Muži 47,2 51,6 45,5
Ženy 45,0 45,4 42,6
Spolu 46,4 50,3 44,8

    
1.3. In� d�ležit� inform�cie k z�kladn�m �dajom o organiz�cii a zmeny za posledn� obdobie (v zameran�, v organizačnej štrukt�re a pod.) 

Traja doktorandi obh�jili vedecko-akademick� titul PhD. 

Mgr. Natalia Dil'na, PhD. z�skala miesto v r�mci Podporn�ho fondu Štefana Schwarza na vytv�ranie postdoktorandsk�ch miest v SAV pre vynikaj�cich absolventov DŠ. 

Mgr. Andrea Zem�nkov�, PhD. a doc. Mari�n Grend�r, PhD. z�skali počas roku 2009 kvalifikačn� stupeň IIa. 

prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc. bol v roku 2009 menovan� za profesora matematiky. 

Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. z�skal ocenenie ministra školstva SR Osobnosť vedy a techniky za vynikaj�ce v�sledky dosiahnut� pri riešen� �loh v�skumu a v�voja v SR najm� v r�mci �loh podporovan�ch APVV a štruktur�lnych fondov Centra excelentnosti v oblasti matematick�ch z�kladov kvantov�ch štrukt�r.

Matematick� �stav SAV spolu s Fyzik�lnym �stavom SAV ako hlavn�m žiadateľom začal v r. 2009 riešiť problematiku projektu �spešn�ho vo v�zve OPVaV-2008/4.1/01-SORO Podpora sieti excelentn�ch pracov�sk v�skumu a v�voja ako pilierov rozvoja regi�nu v Bratislavskom kraji, podan�ho v roku 2008 a M� SAV je s�časťou QUTE Centrum excelentnosti kvantov�ch technol�gi�.

 

Okrem toho v roku 2009 bol M� SAV spolu s F� SAV ako hlavn�m žiadateľom �spešn� vo v�zve OPVaV-2008/4.1/02-SORO podanej roku 2009 a je s�časťou  meta-QUTE Centrum excelentnosti kvantov�ch technol�gi�. 

V r�mci N�rodn�ho štipendijn�ho programu SAIA hosťovali na M� SAV mlad� matematici z Kyjeva, Užhorodu, Bukurešti, Olomouca a Indie v celkovej dĺžke 17 mesiacov. 

Na sl�vnostnom dvojdňovom semin�ri v Smoleniciach v j�ni so zahraničn�mi �častn�kmi  sme si pripomenuli 50. v�ročie založenia Matematick�ho �stavu SAV. 

V r�mci T�ždňa vedy sme mali Deň otvoren�ch dver�.

  
2. Vedeck� činnosť  

2.1. Dom�ce projekty  
 
Tabuľka 2a Zoznam dom�cich projektov riešen�ch v roku 2009


ŠTRUKT�RA PROJEKTOV Počet projektov Čerpan� financie  
za rok 2009 (v €)
A B A B
spolu pre  
organi-  
z�ciu
1. Vedeck� projekty, ktor� boli  
    r. 2009 financovan� VEGA
12 5 60112 56460 13700
2. Projekty, ktor� boli r. 2009  
    financovan� APVV
3 2 74149 59025 16794
3. Projekty OP ŠF 0 1 - - 9734
4. Projekty FM EHP 0 0 - - -
5. Projekty riešen� v r�mci ŠPVV 0 0 - - -
6. Projekty centier excelentnosti SAV 0 1 - - 5975
7. Vedecko-technick� projekty,  
    ktor� boli v roku 2009  
    financovan�
0 0 - - -
8. Projekty podporovan�  
    Eur�pskym soci�lnym fondom
0 0 - - -
9. Podpora medzin�rodnej  
    spolupr�ce z n�rodn�ch zdrojov  
    (MVTS, APVV,...)
0 0 - - -
10. In� projekty (�stavn�,  
    na objedn�vku rezortov a pod.)
1 0 45967 45967 -

A - organiz�cia je nositeľom projektu

B - organiz�cia sa zmluvne podieľa na riešen� projektu

   

Tabuľka 2b Zoznam dom�cich projektov podan�ch v roku 2009


  Štrukt�ra projektov  Miesto podania  Organiz�cia je nositeľom projektu  Organiz�cia sa zmluvne podieľa na riešen� projektu
 1. �časť na nov�ch v�zvach APVV

r. 2009

-          
  2. Projekty v�ziev OP ŠF

podan� r. 2009

Bratislava      1
Regi�ny          
  3. Projekty v�ziev FM EHP

podan� r. 2009

-          

 

2.2. Medzin�rodn� projekty  

2.2.1. Medzin�rodn� projekty riešen� v roku 2009  

Tabuľka 2c Zoznam medzin�rodn�ch projektov riešen�ch v roku 2009


ŠTRUKT�RA PROJEKTOV Počet projektov Čerpan� financie  
za rok 2009 (v €)
A B A B
spolu pre  
organi-  
z�ciu
1. Projekty 6. r�mcov�ho programu E� (neuv�dzať projekty ukončen� pred r. 2009) 0 0 - - -
2. Projekty 7. r�mcov�ho programu E� 0 0 - - -
3. Multilater�lne projekty v r�mci vedeck�ch programov COST, INTAS, EUREKA, ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF (European Science Foundation) a in� 0 0 - - -
4. Projekty v r�mci medzivl�dnych doh�d o vedecko-technickej spolupr�ci (Gr�cko, ČR, Nemecko a in�) 2 0 3007 3007 -
5. Bilater�lne projekty 6 1 2403 1903 -
6. In� projekty financovan� alebo spolufinancovan� zo zahraničn�ch zdrojov 0 0 - - -

A - organiz�cia je nositeľom projektu

B - organiz�cia sa zmluvne podieľa na riešen� projektu  

2.2.2. Medzin�rodn� projekty v 7. RP E� podan� v roku 2009

 

Tabuľka 2d Podan� projekty 7. RP E� v roku 2009


    A B
 Počet podan�ch projektov

v 7. RP E�

       

A - organiz�cia je nositeľom projektu

B - organiz�cia sa zmluvne podieľa na riešen� projektu

 

�daje k dom�cim a medzin�rodn�m projektom s� uveden� v pr�lohe B.

 

2.3. Najv�znamnejšie v�sledky vedeckej pr�ce

2.3.1. Z�kladn� v�skum 

Hranov� farbenie kubick�ch grafov na orientovateľn�ch ploch�ch 

Vyriešilii sme 40 rokov star� probl�m Grunbauma, tykaj�ci sa hranov�ho farbenia grafov. Podľa klasick�ho Taitovho v�sledku z roku 1880, veta o 4 farb�ch (každ� rovinn� mapa je zafarbiteľn� 4 farbami) je ekvivalentn� s tvrden�m že hrany každ�ho rovinn�ho 3-regul�rneho 2-s�visl�ho grafu je možn� zafarbiť 3 farbami. Grunbaum predpokladal, že t�to farebn� vlastnosť je možn� rozš�riť pre ľubovoľn� 3-regul�rne grafy s tzv. polyhedr�lnym vnoren�m (kde zakazujeme neprirodzen� konfigur�cie) v orientovateľn�ch ploch�ch. T�to hypot�zu sme vyvr�tili. 

Autor: M. Kochol

Projekt: VEGA 2/7037/7

Referencia: M. Kochol, 3-Regular non 3-edge-colorable graphs with polyhedral embeddings in orientable surfaces, in: Graph Drawing 2008, Editors: I.G. Tollis, M. Patrignani, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5417, Springer-Verlag, Berlin, 2009, str. 319-323. 

Edge coloring of cubic graphs on orientable surfaces 

We solved a 40 years old edge-coloring problem of Grunbaum. By a classical result of Tait from 1880, the four Color Theorem (every planar map is 4-colorable) is equivalent to the statement that edges of every 3-regular 2-connected planar graph can be colored by three colors. By Grunbaum, this edge-coloring property can be extended to 3-regular graphs with so called polyhedral embeddings (with forbidden nonnatural configurations) in orientable surfaces. We disproved this conjecture. 

Author: M. Kochol

Project: VEGA-SAV 2/7037/7

Reference: M. Kochol, 3-Regular non 3-edge-colorable graphs with polyhedral embeddings in orientable surfaces, in: Graph Drawing 2008, Editors: I.G. Tollis, M. Patrignani, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5417, Springer-Verlag, Berlin, 2009, str. 319-323.

 

 

Monou�rne algebry

 

Kniha sa venuje monoun�rnym algebr�m. Po zaveden� z�kladn�ch pojmov a defin�ci� pracuje so štandardn�mi pojmami univerz�lnej algebry, konkr�tne homomorfizmami, kongruenciami, podalgebrami a priamymi s�činmi. Ďalej sa zaober� retraktami a zv�zmi retraktov monoun�rnej algebry. Študuj� sa tri typy tried (parci�lnych) monun�rnych algebier: variety, retraktov� variety a konvexity. Tiež sa sk�maj� niektor� typy štrukt�r odpovedaj�cich monoun�rnym algebr�m (grupoidy, grafy, glob�ly, bottleneckov� algebry).

 

Autori: D. Studenovsk�-Jakub�kov� (UPJŠ Košice), J. P�cs (M� SAV, Košice)

Projekty: VEGA 1/3003/06, VEGA 1/0423/03

Referencia: Studenovsk�-Jakub�kov�, D.-P�cs, J.: Monounary Algebras, P. J. Šaf�rik University, Košice, 2009.

 

Monounary algebras

 

This book deals with monounary algebras. After introducing the basic concepts and definitions it deals with standard concepts of universal algebra, namely homomorphisms, congruences, subalgebras and direct products. Further deals with retracts and with lattices of retracts of monounary algebras. There are studied three types of classes of (partial) monounary algebras: varieties, retract varieties and convexities. There are also studied some types of structures corresponding to monounary algebras (grupoids, graphs, globals, bottleneck algebras).

 

Authors: D. Studenovsk�-Jakub�kov� (UPJŠ Košice), J. P�cs (M� SAV, Košice)

Projects: VEGA 1/3003/06, VEGA 1/0423/03

Reference: Studenovsk�-Jakub�kov�, D.-P�cs, J.: Monounary Algebras, P. J. Šaf�rik University, Košice, 2009.

 

 

Arzelova veta a siln� rovnomern� konvergencia na bornol�giach

 

V roku 1883 našiel Arzela nutn� a postačuj�cu podmienku na to, aby bola bodov� limita postupnosti re�lnych funkci� definovan�ch na kompaktnom intervale spojit�. Tou podmienkou je tzv. kv�zirovnomern� konvergencia. V roku 1948 P.S. Alexandroff vyriešil dan� probl�m pre postupnosť spojit�ch funkci� definovan�ch na topologickom priestore (nie nutne kompaktnom) s hodnotami v metrickom priestore. V roku 2009 Beer a Levi našli ďalšiu nutn� a postačuj�cu podmienku pre siete spojit�ch funkci� definovan�ch na metrickom priestore. Tou podmienkou je tzv. siln� rovnomern� konvergencia na konečn�ch množin�ch. V našom čl�nku sme dali priamy d�kaz ekvivalencie medzi Arzelovou podmienkou, Alexandrovou podmienkou a podmienkou, ktor� našli Beer a Levi. Študujeme tiež topologick� vlastnosti topol�gi� silnej rovnomernej konvergencie na bornol�giach.

 

Autori: A. Caserta, G. Di Maio, Ľ. Hol�

Projekt: VEGA 2/7139/27

Referencia: A. Caserta, G. Di Maio, Ľ. Hol�, Arzela's Theorem and strong uniform convergence on bornologies, Journal of Mathematical Analysis and Applications, submitted.

 

Arzela's Theorem and strong uniform convergence on bornologies

 

In 1883 Arzela gave a necessary and sufficient condition via quasi-uniform convergence for the pointwise limit of a sequence of real valued continuous functions on a compact interval to be continuous. Arzela work paved the way for several outstanding papers. A milestone was the P.S. Alexandroff convergence introduced in 1948 to tackle the question for a sequence of continuous functions from a topological space (not necessarily compact) to a metric space. In 2009, in the realm of metric spaces, Beer and Levi found another necessary and sufficient condition through the novel notion of strong uniform convergence on finite sets. We offer a direct proof of the equivalence of Arzela, Alexandroff and Beer-Levi conditions. The proof reveals the internal gear of these important convergences and sheds more light on the problem. We also study the main properties of the bornology of strong uniform convergence of functions on bornologies.

 

Authors: A. Caserta, G. Di Maio, Ľ. Hol�

Project: VEGA 2/7139/27

Reference: A. Caserta, G. Di Maio, Ľ. Hol�, Arzela's Theorem and strong uniform convergence on bornologies, Journal of Mathematical Analysis and Applications, submitted.

 

2.3.2. Aplikačn� typ

 

Met�dy detekcie a lokaliz�cie �nikov plynu

 

Boli vyvinut� met�dy na detekciu a lokaliz�ciu �nikov plynu. V r�mci pokračuj�cej spolupr�ce s firmou CSE-Controls, s.r.o., boli tieto met�dy �spešne implementovan� v softv�rovej aplik�cii určenej na detekciu a lokaliz�ciu �nikov plynu z plynovodn�ch potrubn�ch syst�mov, prepravuj�cich zemn� plyn, a in� technick� plyny, ako je napr. etyl�n a pod. Syst�m pracuje v re�lnom čase a použ�va  telemetrick� �daje meran� pozdĺž plynovodu. Aplik�cia bola v roku 2009 �spešne odsk�šan�, č�m sa začala etapa nasadenia na dva plynovodn� syst�my v Jemene a Veľkej Brit�nii.

 

autori: M. Babic, M. Bayer, R. Hajossy, K. Nemoga, P. Somora, M. Sedliak, T. Sedl�kov�, P. Vadovič, T. Ž�čik (ved�ci).

Projekt: 1235 Optimaliz�cia prepravy plynu tranzitn�m plynovodom

Referencia:

Predn�ška, bude s�časť zborn�ka:

HAJOSSY, R. - BABIC, M. - NEMOGA, K. - Ž�ČIK, T.: Chvatit li odin datchik dlja lokalizaciji mesta razryva magistralnogo truboprovoda, DISCOM 2009, Moskva, Rusko, 28.-30. 4. 2009.

 

Methods for leak detection and localization

 

Methods for leak detection and localization were developed. The methods were utilized, within the continuing cooperation with the CSE-Controls, Ltd. company, in a software application designed for the detection and localization of leaks from gas pipeline systems transporting natural gas or other technical gases, e.g. ethylene. The system is working in real time and uses telemetric data measured along the pipeline. It has been successfully tested for a pipeline system in the United Kingdom and is already installed on a pipeline in Yemen.

 

Authors: M. Babic, M. Bayer, R. Hajossy, K. Nemoga, P. Somora, M. Sedliak, T. Sedl�kov�, P. Vadovič, T. Ž�čik (head).

Project: 1235 The optimization model of natural gas transportation

Reference:

Lecture, will be published in the proceedings:

HAJOSSY, R. - BABIC, M. - NEMOGA, K. - Ž�ČIK, T.: Chvatit li odin datchik dlja lokalizaciji mesta razryva magistralnogo truboprovoda, DISCOM 2009, Moscow, Russia, 28.-30. 4. 2009.

 

2.3.3a. Medzin�rodn� vedeck� projekty

 

Existencia a stabilita periodick�ch a symetrick�ch riešen� v slabo-neline�rnych obyčajn�ch diferenci�lnych rovniciach

 

Met�da spriemernenia Krylova, Bogoljubova a Mitropoľsk�ho je veľmi �činn� matematick� n�stroj pre vyšetrovanie kvalitat�vnych vlastnost� neline�rnych diferenci�lnych rovn�c. Je to asymptotick� a konštrukt�vna met�da, teda riešenia diferenci�lnej rovnice sa daj� explicitne aproximovať. Preto m� širok� uplatnenie v pr�rodn�ch ved�ch na št�dium matematick�ch modelov. Citovan� pr�ce prispeli pre ďalš� rozvoj tejto te�rie t�m, že keď diferenci�lna rovnica m� určit� symetrick� vlastnosť, potom met�da spriemernenia sa d� použiť, i keď doterajšie postupy zlyhali. Tento nov� postup je použit� pre d�kaz existencie a stability periodick�ch riešeni v neline�rnych diferenci�lnych rovniciach, pričom abstraktn� v�sledky s� ilustrovan� početn�mi konkr�tnymi pr�kladmi.

 

Autori: prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. (M� SAV), Nataliya Dilna (Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev)

Granty: National Scholarship Program of the Slovak Republic; Grant No. 0108U004117, Grant No. GP/F26/0154 (Dilna)

VEGA 2/7140/27 (Fečkan)

Referencie:

1. N. Dilna, M. Fečkan. About the uniqueness and stability of symmetric and periodic solutions of weakly nonlinear ordinary differential equations. Dop. Nats. Akad. Nauk Ukrainy, (2009), No. 5, pp. 22- 28 (in Russian).

2. N. Dilna, M. Fečkan. On the uniqueness and stability of symmetric and periodic solutions of weakly nonlinear ordinary differential equations. Miskolc Mathematical Notes. Vol. 10 (2009), No. 1, pp. 11-40.

3. N. Dilna and M. Fečkan. Weakly non-linear and symmetric periodic systems at resonance. Journal Nonlinear Studies, Vol. 16 (2009), No. 2, pp. 23-44.

 

The existence and stability of periodic and symmetric solutions for weakly nonlinear differential equations

 

The averaging method of Krylov-Bogoliubov-Mitropolskii is rather powerful mathematical tool for investigation of qualitative properties of nonlinear differential equations. It is an asymptotic and constructive method, which means that solutions of differential equations can be explicitly approximated. For this reason, it has a wide application in natural sciences for the study of mathematical models. The cited works contributed for the further development of this theory by showing that if the differential equation has a symmetric property then the averaging method can be used while existing approaches fail. This new approach is used for proving the existence and stability of periodic solutions for nonlinear differential equations, whereby abstract results are illustrated with numerous concrete examples.

 

Authors: prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. (M� SAV), Nataliya Dilna (Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev)

Grants: National Scholarship Program of the Slovak Republic; Grant No. 0108U004117, Grant No. GP/F26/0154 (Dilna)

VEGA 2/7140/27 (Fečkan)

References:

1. N. Dilna, M. Fečkan. About the uniqueness and stability of symmetric and periodic solutions of weakly nonlinear ordinary differential equations. Dop. Nats. Akad. Nauk Ukrainy, (2009), No. 5, pp. 22- 28 (in Russian).

2. N. Dilna, M. Fečkan. On the uniqueness and stability of symmetric and periodic solutions of weakly nonlinear ordinary differential equations. Miskolc Mathematical Notes. Vol. 10 (2009), No. 1, pp. 11-40.

3. N. Dilna and M. Fečkan. Weakly non-linear and symmetric periodic systems at resonance. Journal Nonlinear Studies, Vol. 16 (2009), No. 2, pp. 23-44.

 

 

 

Z�kon prv�ch cifier

 

Benford  empiricky zistil, že frekvencie v�skytu prv�ch cifier v n�hodnej postupnosti č�sel nie s� rovnak�, z�visia od logaritmu tejto ktorej cifry pri b�ze  v ktorej postupnosť zapisujeme. My sme dok�zali, že postupnosť z jednotkov�ho intervalu m�že spĺňať Benfordov z�kon iba pre konečne veľa b�z. Je to d�sledkom toho,  že platnosť Benfordovho z�konu je ekvivalentn� platnosti istej rovnici pre distribučn� funkcie tejto postupnosti.

 

Authori: V. Bal�ž (TU Bratislava), K. Nagasaka (Hosei University, Tokyo), O. Strauch (M� SAV)

Projekt: VEGA 2/7138/27

Referencia: Bal�ž, V.-Nagasaka, K.-Strauch, O.: Benford's law and distribution functions of sequences in (0,1), pp. 21, zaslan� do Math. Notes.

 

The first digit problem

 

Benford empirically found that the frequencies of occurrence of the first digits in a random sequence are not equal, they depend on logarithm of a concrete digit with base in which the sequence is expressed. We are proved that a sequence from the unit interval satisfies Benford's law only for finitely many bases. It follows from that the Benford law  is equivalent to some functional equation for distribution functions of the sequence.

 

Authors:  V. Bal�ž (TU Bratislava), K. Nagasaka (Hosei University, Tokyo), O. Strauch (MI SAS)

Project: VEGA 2/7138/27

Reference:  Bal�ž, V.-Nagasaka, K.-Strauch, O.: Benford's law and distribution functions of sequences in (0,1), pp. 21, submitted to Math. Notes.

 

 

Centr�lne rozklady efektov�ch algebier a zovšeobecnenie Loomisovej dimenznej te�rie

 

Zaviedli sme a študovali nov� triedu efektov�ch algebier, tzv centr�lne orto�pln� efektov� algebry (COEA), ktor� vyhovuj� podmienke, že každ� trieda prvkov, ktor� je dominovan� ortogon�lnou triedou centr�lnych prvkov, m� supr�mum. Uk�zali sme, že tieto efektov� algebry maj� zobrazenie centr�lneho pokrytia, a vyvinuli sme z�klady te�rie ich centr�lnych rozkladov.

 

Pre centr�lne orto�pln� efektov� algebry sme zaviedli všeobecn� pojem rozkladu na faktory r�znych typov, uk�zali sme, že tieto algebry sa jednoznačne rozkladaj� na priamy s�čet typov I,II a III, a uk�zali sme zovšeobecnenie Ramseyovho štvorn�sobn�ho rozkladu z �pln�ch ortomodul�rnych zv�zov na COEAs.

 

Sk�mali sme zovšeobecnenie tzv. hull mapping zaveden�ho v Loomisovej dimenznej te�rii pre �pln� ortomodul�rne zv�zy a vyvinuli sme te�riu priamych rozkladov pre efektov� algebry nadob�daj�ce hull zobrazenie. Sherstnev a Kalinin rozš�rili Loomisovu dimenzn� te�riu na orto�pln� OMP, my sme našli ďalšie rozš�renie na orto�pln� efektov� algebry, a obdržali sme rozklad na typy I, II a III s použit�m hull zobrazenie indukovan�ho rel�ciou dimenznej ekvivalencie.

 

Autori: S. Pulmannov� (M� SAV), DJ. Foulis  (Univ Massachusetts)

Projekt: APVV-0071-06, VEGA 2/0032/09

Referencia: Foulis, D. J.-Pulmannov�, S.: Central orthocomplete effect algebras, Alg. Universalis, prijat� do tlače.

Foulis, D. J. -Pulmannova, S.: Type decompositions of an effect algebra, Found. Phys., DOI 10.10701-009-9344-3.

Foulis, D. J. -Pulmannova, S.: Hull mappings and dimension effect algebras, Math. Slovaca, prijat� do tlače.

 

Central decompositions of effect algebras and generalization of Loomis dimensional theory

 

We introduced and studied a new class of effect algebras, called centrally orthocomplete effect algebras (COEAs), satisfying the condition that every family of elements that is dominated by an orthogonal family of central elements has a supremum. We have shown that COEAs admit a central cover mapping and we developed the basic theory of direct decompositions of COEAs.

 

For COEAs, we introduced a general notion of decomposition into types, proved that a COEA factors uniquely as a direct sum of types I,II, and III, and obtained a generalization for COEAs of Ramsey's fourfold decomposition of a complete orthomodular lattice.

 

We studied generaliztions to EAs of the hull mapping featured in L. Loomis's dimension theory for complete orthomodular lattices, and developed a theory of direct decompositions for EAs with a hull mapping. A. Sherstnev and V. Kalinin have extended Loomis's dimension theory to orthocomplete OMPs, and we extended it further to orthocomplete EAs; moreover, a corresponding direct decomposition into types I, II and III is obtained using the hull mapping induced by the dimension equivalence relation.

 

Authors: S. Pulmannov� (MI SAS), D. J. Foulis (Univ Massachusetts)

Projects: APVV-0071-06, VEGA 2/0032/09

References: Foulis, D. J.-Pulmannov�, S.: Central orthocomplete effect algebras, Alg. Universalis, accepted.

Foulis, D. J. -Pulmannova, S.: Type decompositions of an effect algebra, Found. Phys., DOI 10.10701-009-9344-3.

Foulis, D. J. -Pulmannova, S.: Hull mappings and dimension effect algebras, Math. Slovaca, accepted.

 

 

Kancelat�vne vlastnosti t-noriem and t-subnoriem

 

Sk�manie r�znych druhov kancelativity t-(sub)noriem. Vlastnosti kancelativity sa použ�vaj� na vyjadrenie miery ako s� parci�lne funkcie danej subnormy injekt�vne. Pripomeňme, ze tzv. zoomy, zodpovedaj�ce netrivi�lnym Archimedovsk�m komponentom danej t-(subnormy) T, s� op�ť t-(sub)normy, ktor� do veľkej miery definuj� T. V pr�pade hlavn�ch štyroch druhov kancelativity použ�vanej v literat�re (kancelativita, podmienen� kancelativita, slab� kancelativita a slab� podmienen� kancelativita) zisťujeme ak� pribuzn� druhy kancelativity vypl�vaju z faktu, že všetky maxim�lne Archimedovsk� zoomy danej t-(sub)normy T spĺňaj� p�vodn� kancelat�vnu vlastnosť. V pr�ci popisujeme vza�omn� vzťahy medzi r�znymi druhmi kancelat�vnej vlastnosti a tiež pod�vame riešenie otvoren�ho probl�mu uveden�ho v čl�nku od autorov Klement et al.

 

Autori: Koen C. Maes (Univ. Ghent|, Andrea Mesiarov�-Zem�nkov� (M� SAV)

Projekty: APVV-0071-06, VEGA 2/7142/27

Referencia: Koen C. Maes, Andrea Mesiarov�-Zem�nkov�: Cancellativity properties for t-norms and t-subnorms, Information Sciences 179 (2009) 1221-1233.

 

Cancellativity properties for t-norms and t-subnorms

 

We study different kinds of cancellativity. On the one hand, cancellativity properties are mainly used to express to which extend the partial functions of a t-subnorm T are injective. On the other hand, the zooms of T corresponding to its non-trivial Archimedean components are t-subnorms that largely determine T. Fixing one out of four basic types of cancellativity (cancellativity, conditional cancellativity, weak cancellativity and weak conditional cancellativity) we figure out which less restrictive type of cancellativity expresses that all maximal Archimedean zooms of T satisfy the given cancellativity property. We lay bare the mutual relationships between all these types of cancellativity and solve an open problem posed by Klement et al.

 

Authors: Koen C. Maes (Univ. Ghent|, Andrea Mesiarov�-Zem�nkov� (M� SAV)

Projects: APVV-0071-06, VEGA 2/7142/27

Reference: Koen C. Maes, Andrea Mesiarov�-Zem�nkov�: Cancellativity properties for t-norms and t-subnorms, Information Sciences 179 (2009) 1221-1233.

 

2.3.3b. Ostatn�

 

  · Boli charakterizovan� body spojitosti a kv�zispojitosti.

  · Vysvetlilo sa spr�vanie a vlastnosti QRLQ predspracovania matice v paralelnej Jacobiho dvojstrannej met�de na v�počet SVD. Je uk�zan� jeho spojitosť s QR algoritmom aplikovan�m na špecifick� symetrick� pozit�vne definitn� matice.

  · Bola n�jden� charakteriz�cia gr�p generovan�ch Dirichletov�mi množinami na jednotkovej kružnici (pr�ca odoslan� do Journal of Applied Analysis).

  · Bola rozpracovan� te�ria Arbaultov�ch a pr�pustn�ch množ�n v Cantorovej grupe. Bola dok�zan� spoč�tateľn� aditivita ide�lu pr�pustn�ch množ�n v Cantorovej grupe (v�sledky pripravovan� do tlače).

  · Boli pop�san� ďalšie kategori�lne vlastnosti zovšeobecnen�ch javov�ch pol� a v�sledky boli využit� pri budovan� z�kladov te�rie pravdepodobnosti. Hlavn� v�sledky sa t�kaj� kogener�torov simplexov�ho typu.

  · V pr�pade Toeplitzovho oper�tora na jednotkovom disku v komplexnej rovine p�sobiaceho v Bergmannovom priestore všetk�ch analytick�ch funkci� vystač�me s Riemannov�m integr�lom. Situ�cia sa zmen�, keď prejdeme k symbolom oper�tora v zmysle distrib�ci�. Sk�mali sme triedy tak�chto symbolov použit�m zovšeobecnen�ho dobrakovsk�ho integrovania (siln� vektorov� integr�l lebesgueovsk�ho typu) v Schwartzov�ch priestoroch (ktor� priestory s� podstatn� bornologick� lok�lne konvexn� topologick� vektorov� priestory). Z tejto te�rie integrovania boli publikovan� dva čl�nky.

  · Z�skali sme formuly logiky 1. r�du pre triedy algebier uzavret� vzhľadom na konštrukciu direktnej limity a pre triedy algebier uzavret� vzhľadom na konštrukciu inverznej limity.

  · Nech M je GMV-algebra (v zmysle Galatosa a Tsinakisa). Boli dok�zan� v�sledky o vzťahu medzi izometriami na M a direktn�mi rozkladmi GMV-algebry M.

  · Predpokladajme, že M je �pln� a du�lne ortogon�lne �pln� GMV-algebra. Bolo dok�zan�, že sa M d� vyjadriť ako direktn� s�čin GMV-algebier, ktor� s� homof�nne vzhľadom na vyššie stupne distribut�vnosti.

  · Banaschewsk�ho veta (Fundamenta Math., 1964) sa vzťahuje na subdirektn� rozklady zv�zovo usporiadan�ch gr�p. Dok�zalo sa, že analogick� veta plat� pre GMV-algebry.

  · Bolo dok�zan�, že každ� varieta zovšeobecnen�ch Booleov�ch algebier je torznou triedou a že s�bor všetk�ch torzn�ch tried zovšeobecnen�ch Booleov�ch algebier je brouwerovsk� zv�z.

  · Je zaveden� pojem slabej relat�vne rovnomernej konvergencie (wru-konvergencie) v abelovskej l-grupe G generovanej dan�m syst�mom regul�torov. Sk�man� je vzťah wru-konvergenice a o-konvergencie. Študovan� je cauchyovsk� �plnosť vzhľadom na šru-konvergenciu. Ak G m� diagon�lnu vlastnosť, tak syst�m všetk�ch konvexn�ch l-podgr�p l-grupy G, uzavret�ch vzhľadom na wru-limity, je �pln� Brouwerov zv�z.

  · Bolo dok�zan�, že počet stavov nutn� a postačuj�ci na simul�ciu self-verifying automatov deterministick�mi automatmi je presne 3n/3.

  · Uk�zalo sa, že determiniz�ciou tern�rnych n-stavov�ch nedeterministick�ch automatov možno, ako počet stavov, dosiahnuť všetky hodnoty od n po 2n.

  · Zistilo sa, že nedeterministick� stavov� zložitosť pozičn�ho s�čtu dvoch regul�rnych jazykov je presne 2mn+2m+2n+1.

  · Dok�zalo sa, že cel� šk�lu hodn�t, až po zn�me horn� odhady, možno dostať ako zložitosť zreťazenia dvoch regul�rnych jazykov ako v deterministickom, tak aj v nedeterministickom pr�pade.

  · Bolo dok�zan�, že horn� odhady pre stavov� zložitosť prieniku a zjednotenia bezpr�ponov�ch jazykov s� tesn� aj v bin�rnom pr�pade.

  · Študovali sa geometrick� a topologick� vlastnosti nekonečne diferencovateľn�ch variet a fibr�ci�.

  · Určili sme entropick� štrukt�ru jednoduch�ch kvantov�ch syst�mov v kvantovej te�rii gravit�cie. Navrhli a pop�sali sme model kvantovej čiernej diery prostredn�ctvom Kentovho entropick�ho formalizmu.

  · Našli sme aplik�ciu neštandardn�ch štatistick�ch divergenci� na kvantov� syst�my v kvantovej te�rii poľa.

  · Boli z�skan� a publikovan� v�sledky o r�znych typoch grafov�ch invariantov s�visiace s poznan�m štrukt�ry adit�vnych a dedičn�ch grafov�ch vlastnost�.

  · Boli n�jden� dvojice variet algebier s nespoč�tateľn�m kongruenčn�m kritick�m bodom.

  · Boli pop�san� un�rne kompatibiln� funkcie na medi�nov�ch algebr�ch.

  · Kongruencie a ide�ly v pseudoefektov�ch algebr�ch a ich tot�lne algebrov�ch verzi�ch boli študovan�. Bolo uk�zan�, že každ� kongruencia v tot�lnej algebre indukuje Rieszovu kongruenciu v zodpovedaj�cej pseudoefektovej algebre. Naopak, ku každ�mu Rieszovmu ide�lu v pseudoefektovej algebre existuje tot�lna algebra, v ktorej dan� ide�l indukuje jej kongruenciu.

  · Stanovil sa parameter antibandwidth pre viacer� typick� grafy, vr�tane �pln�ch stromov a miežkov�ch grafov.

  · Navrhli sa nov� algoritmy na odhad š�rky mriežky mikroštrukt�ry.

  · Navrhli a simulačne vyšetrovali nov� proced�ry na intervalov� odhad meranej hodnoty v pr�pade digitalizovan�ch meran�.

  · Definovali sa stavov� BL-algebry a študovali sa ich vlastnosti.

  · V ďalšej pr�ci sme sa zamerali na bipol�rne agregačn� oper�tory s kompenzačnou vlastnosťou, hlavne na modifik�ciu Choquetovho integr�lu - a zaviedli sme tzv. merging Choquet integr�l. Tento oper�tor spracuv�va pozit�vne a negat�vne vstupy spoločne na rozdiel od doteraz zn�mych rozš�ren� Choquetovho integr�lu - symetrick�ho a asymetrick�ho integr�lu. Sk�mame tiež r�zne vlastnosti tohoto oper�tora.

  · Trieda zv�zov uzavret� vzhľadom na homomorfn� obrazy a konečn� subdirektn� s�činy sa naz�va form�ciou. Syst�m všetk�ch form�ci�, čiastočne usporiadan� inkl�ziou, tvor� �pln� algebraick� zv�z. Boli študovan� vlastnosti tohto zv�zu, napr. s� pop�san� všetky at�my a taktiež n�jden� vlastn� trieda antiat�mov.

  · G. Gz�dli (v čl�nku publikovanom v Algebra Univ.) položil ot�zku, či existuje zv�z, ktor� je kv�zifrakt�lny, ale nie je frakt�lny. Dok�zalo sa, že existuje vlastn� trieda zv�zov, ktor� maj� uveden� vlastnosť.

  · Bolo rozpoznan�, že pr�stup k štatistick�mu odhadovaniu a inferenci�m, ktor� je založen� na empirick�ch odhadovac�ch rovniciach m�že zlyh�vať u niektor�ch modeloch a d�t, z d�vodu pr�zdnosti pr�pustnej množiny d�tovo-podložen�ch rozdelen�. Probl�m pr�zdnej množiny bol ilustrovan� na modeloch z literat�ry.

  · Pokračovalo sa v št�diu klasifik�cie šošovkov�ch priestorov vzhľadom na homeomorfizmus št�diom desuspenzie. Probl�m je určiť kernel a kokernel homomorfizmu takzvanej suspenzie, čo je homomorfizmus z S(L) do S(L'), medzi štrukt�rnymi množinami v zmysle te�rie chirurgi�, kde L je šošovkov� priestor dimenzie 2d-1 a L' je šošovkov� priestor dimenzie 2d+1, skonštruovan� z L. S použit�m našich predch�dzaj�cich v�sledkov spolu s v�sledkami in�ch autorov v špeci�lnych pr�padoch bol probl�m desuspenzie vyriešen� vo všetk�ch pr�padoch, to znamen� vo všetk�ch dimenzi�ch a pre všetky fundament�lne grupy. Ako aplik�cia bol z�skan� popis torzn�ch invariantov S(L) v zmysle te�rie prek�žok, ktor� vylepšuje predch�dzaj�ce popisy t�chto invariantov.

  · Bol z�skan� vzorec pre v�počet rho-invariantu pre ist� triedu automorfizmov šošovkov�ch priestorov. Tento bude potrebn� v pl�novanom št�diu homotopick�ch gr�p ist�ch priestorov automorfizmov šošovkov�ch priestorov.

  · Študovalo sa spr�vanie rho-invariantu nep�rno-rozmern�ch variet vzhľadom na sč�tanie v zmysle te�rie chirurgi� vo všeobecnom pr�pade. Pre konečn� grupu G a varietu X s homomorfizmom z fundament�lnej grupy X do G je definovan� zobrazenie zo štrukt�rnej množiny S(X) do zracion�lnen�ho okruhu komplexn�ch reprezent�ci� G modulo regul�rna reprezent�cia. Bolo uk�zan�, že toto zobrazenie je homomorfizmus abelovsk�ch gr�p, vzhľadom na Siebenmannovu-Ranick�ho štrukt�ru grupy na S(X). Možn� aplik�cia je v pr�ci in�ch autorov pri št�diu fibr�ci� nad šošovkov�mi priestormi s torusov�m f�brom.

  · Študovali sa geometrick� a topologick� vlastnosti nekonečne diferencovateľn�ch variet a fibr�cii.

  · S� n�jden� nutn� a postačuj�ce podmienky na to, aby zv�z retraktov danej s�vislej monoun�rnej algebry bol algebraick�. Ďalej s� pop�san� všetky s�visl� monoun�rne algebry, pričom im zodpovedaj�ci zv�z retraktov je komplement�rny. V tomto pr�pade je tento zv�z booleovsk�.

  · Pre monoun�rne algebry, ktor�ch zv�z retraktov je konečn�, je dok�zan�, že tento zv�z neobsahuje diamant ako podzv�z. Ďalej je študovan� distributivita tohto zv�zu a taktiež je n�jden� reprezent�cia niektor�ch typov konečn�ch distribut�vnych zv�zov ako zv�zov retraktov monoun�rnych algebier.

  · Uk�zali sme, že za určit�ch prirodzen�ch podmienok koat�moch v pseudo BL-algebre m�žeme rozložiť pseudo BL-algebru M na ordin�lny s�čet a uk�zať, že potom M je line�rne usporiadan�.

  · Vyšetrovali sme pseudo BL-algebry s jedin�m koat�mom a analyzovali dve hlavn� situ�cie: buď an=a^n+1 plat� pre niektor� n >= 1, alebo an > an+1 plat� pre každ� n >= 1.

  · Uk�zali sme, že existuj� (subdirektne ireducibiln�) algebry s dvoma koat�mami tak, že algebry nie s� line�rne usporiadan�, preto podmienka na jeden at�m bola prirodzen�.

  · Študovali sme stavov� MV-algebry a definovali nov� typy variet s�visiace s danou varietou MV-algebier a stavov�m oper�torom tau. Uk�zali sme napr., že každ� stavov� oper�tor tau na MV-algebre A tak�, že tau(A) padne do variety generovanej prv�mi b�zick�mi MV-reťazcami S1, S2, ..., Sn je vždy stavov�-morfizmus. Okrem toho sa pop�sali subdirektne ireducibiln� stavov� MV-algebry s touto vlastnosťou.

  · Študovali sme stavy na ohraničen�ch pseudo BCK-algebr�ch a miery na neohraničen�ch pseudo BCK-algebr�ch. Rozš�rili sme niektor� z�kladn� vlastnosti Bosbachov�ch stavoch, ktor� boli doposiaľ zn�me len pre polozv�zov� pseudo BCK-algebry. Navyše sme charakterizovali Bosbachove stavy tiež pomocou de Finettiho dekoherenčn�ho princ�pu.

  · Zaviedli sme pojem stavovej BL-algebry, alebo presnejšie BL-algebry s intern�m stavom. Predstavili sme r�zne typy stavov�ch BL-algebier, ako siln� stavov� BL-algebry a BL-algebry so stavov�m morfizmom a študovali r�zne triedy stavov�ch BL-algebier. Okrem toho sme predstavili zop�r d�ležit�ch pr�kladov stavov�ch BL-algebier a definovali niektor� otvoren� probl�my.

  · Stavy na BL-algebr�ch boli predstaven� ako proces zpriemerňovania, alebo koherentn� pravdepodobnostn� ohodnotenie udalost� v r�znych mnoho-hodnotov�ch logik�ch. V mnoh�ch algebrick�ch štrukt�rach vznikaj�cich z t�chto log�k sa stavy m�žu definovať r�znymi sp�sobmi, ako napr. Bosbachove stavy alebo Riečanove stavy. V BL-algebr�ch ako aj v "good" pseudo BL-algebr�ch Bosbachove a Riečanov� stavy s� identick�. Študovali sa aj stavy vzhľadom k de Finettiho koherenčn�ho princ�pu.

  · Vyriešili sme otvoren� probl�m, či každ� pseudo BL-algebra je "good". Uk�zali sme, že to tak nemus� byť a našli sme nespočitateľne veľa podvariet pseudo BL-algebier, ktor� obsahovali algebry, čo neboli "good".

  · Pop�sali sme variety pseudo-hoopov: norm�lne hodnotov�, variety, kde každ� maxim�lny filter je norm�lny. Zkonštruovali sme nekomutat�vne pokrytia a rozš�rili oblasti, kde každ� algebra je "good".

  · Z�skala sa zovšeobecnen� forma poznatku zn�meho ako Hellyho teor�ma. Nech X predstavuje �pln� metrick� priestor a nech (gn), n = 1, 2, 3,... je postupnosť funkci� definovan�ch na intervale [0,1] s hodnotami v X, a tak�, že a) množina gn(x), n = 1, 2, 3,... je relat�vne kompaktn� pre ak�koľvek x z [0,1], b) funkcie (gn), n = 1, 2, 3,... maj� rovnomerne ohraničen� vari�cie. Potom existuje podpostupnosť postupnosti (gn) n = 1, 2, 3,... konverguj�ca bodovo v X k funkcii g na [0,1] s hodnotami v X, ktor� m� tiež ohraničen� vari�ciu. Zd� sa celkom prirodzen�m pokušenie vypustiť podmienku a) vzhľadom na (siln�) podmienku b). To však nie je možn� pretože podmienka a) je nielen postačuj�ca, ale tiež nevyhnutn�, ako sa m�že preuk�zať pomocou pr�kladov.

  · Momenty vektorov�ch mier a Pettisov�ch integrovateľn�ch vektorov�ch funkci�. Sk�maj� sa podmienky, za ktor�ch prvky lok�lne konvexn�ho vektorov�ho (LKV) priestoru X s� momentami regul�rnej vektorovej miery, resp. Pettisovej integrovateľnej funkcie obe s hodnotami v LKV priestore.

 

2.3.4. Z�mery na čerpanie štruktur�lnych fondov E� v ďalš�ch v�zvach

 

V roku 2009 bol M� SAV spolu s F� SAV ako hlavn�m žiadateľom �spešn� vo v�zve OPVaV-2008/4.1/02-SORO podanej v roku 2009 a M� SAV je s�časťou projektu meta-QUTE Centrum excelentnosti kvantov�ch technol�gi�. Čerpanie začne v priebehu roka 2010.

 

Predpoklad�me �časť vo V�zve OPVaV-2009/2.2/04-SORO: PODPORA APLIKOVAN�HO V�SKUMU, V�VOJA A TRANSFERU TECHNOL�GI� pre operačn� program V�skum a v�voj, Prioritn� os 2: Podpora v�skumu a v�voja, Opatrenie č. 2.2: Prenos poznatkov a technol�gi� z�skan�ch v�skumom a v�vojom do praxe

  
2.4. Publikačn� činnosť (zoznam je uveden� v pr�lohe C)  

Tabuľka 2e Štatistika vybran�ch kateg�ri� publik�ci�  


PUBLIKAČN� A EDIČN� ČINNOSŤ Počet v r. 2009/ doplnky z r. 2008
1. Vedeck� monografie vydan� v dom�cich vydavateľstv�ch  
(AAB, ABB, CAB)
2 / 1
2. Vedeck� monografie vydan� v zahraničn�ch vydavateľstv�ch  
(AAA, ABA, CAA)
2 / 0
3. Odborn� monografie, vysokoškolsk� učebnice a učebn� texty vydan� v dom�cich vydavateľstv�ch (BAB, ACB) 3 / 0
4. Odborn� monografie a vysokoškolsk� učebnice a učebn� texty vydan� v zahraničn�ch vydavateľstv�ch (BAA, ACA) 0 / 0
5. Kapitoly vo vedeck�ch monografi�ch vydan�ch v dom�cich vydavateľstv�ch (ABD, ACD) 0 / 0
6. Kapitoly vo vedeck�ch monografi�ch vydan�ch v zahraničn�ch vydavateľstv�ch (ABC, ACC) 2 / 0
7. Kapitoly v odborn�ch monografi�ch, vysokoškolsk�ch učebniciach a učebn�ch textoch vydan�ch v dom�cich vydavateľstv�ch (BBB, ACD) 0 / 0
8. Kapitoly v odborn�ch monografi�ch, vysokoškolsk�ch učebniciach a učebn�ch textoch vydan�ch v zahraničn�ch vydavateľstv�ch (BBA, ACC) 0 / 0
9. Vedeck� a odborn� pr�ce v časopisoch evidovan�ch v Current Contents  
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB, BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
28 / 1
10. Vedeck� a odborn� pr�ce v nekarentovan�ch časopisoch  
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB, BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
29 / 6
11. Vedeck� a odborn� pr�ce v zborn�koch (konferenčn�ch aj nekonferenčn�ch, vydan�ch tlačou alebo na CD)  
a/ recenzovan�ch  
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)
16 / 0
b/ nerecenzovan�ch  
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)
3 / 0
12. Vydan� periodik� evidovan� v Current Contents 0
13. Ostatn� vydan� periodik� 3
14. Vydan� alebo editovan� zborn�ky z vedeck�ch podujat�  
(FAI)
0 / 0
15. Vedeck� pr�ce uverejnen� na internete  
(GHG)
1 / 0
16. Preklady vedeck�ch a odborn�ch textov  
(EAJ)
0 / 0

  
Tabuľka 2f Ohlasy


  OHLASY Počet v r. 2008 Doplnky za r. 2007
  Cit�cie vo WOS (1.1, 2.1) 385 35
  Cit�cie v SCOPUS (1.2, 2.2) 33 1
 Cit�cie v in�ch citačn�ch indexoch a datab�zach (9, 10) 30 6
 Cit�cie v publik�ci�ch neregistrovan�ch v citačn�ch  
indexoch (3, 4)
102 9
  Recenzie na pr�ce autorov z organiz�cie (5, 6, 7, 8) 0 0

  
2.5. Akt�vna �časť na vedeck�ch podujatiach

 

Tabuľka 2g Konferencie

 
  Predn�šky a v�vesky na medzin�rodn�ch vedeck�ch podujatiach 62
  Predn�šky a v�vesky na dom�cich vedeck�ch podujatiach   0
  Ostatn� predn�šky a v�vesky  23

 

  · BORS�K, J.: Points of strong quasicontinuity, XXIII international summer conference on real functions theory, Niedzica (Poľsko), 30.8.-4.9.2009.

  · BORS�K, J.: Continuity generalizations, 50. v�ročie M� SAV, Workshop, Smolenice, June 18-19, 2009.

  · BEČKA, M.-OKŠA, G.-VAJTERŠIC, M.-GRIGORI, L.: On Data Layout in the Parallel Block-Jacobi SVD Algorithm with Pre-Processing, Algoritmy 2009.

  · DILNA, N.-FEČKAN, M.: On the weakly nonlinear and symmetric periodic systems at resonance, Ukrainian Mathematical Congress - 2009, Kiev, Ukrajina, August 27-29, 2009.

  · DILNA, N.-FEČKAN, M.: About the uniqueness and stability of symmetric and periodic solutions of weakly nonlinear ordinary differential equations, International Conference dedicated to the 100-th anniversary of M. M. Bogolyubov and to the 70-th anniversary of M.I. Nahnybida, Chernivtsi, Ukraina, June 8-13, 2009.

  · DOBREV, S.: Local computation in distributed networks, 50. v�ročie M� SAV, Workshop, Smolenice, June 18-19, 2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: Pseudo Bl-algebras and their decompositions, Topology, Algebra and Categories in Logic, Amsterdam 6-12.7.2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: States on Effects and MV-algebras, Algebra and Probability in Many-Valued Logics, Darmstadt, 6-10.5.2009, pozvan� predn�ška.

  · DVUREČENSKIJ, A.: Fifty Years of the Mathematical Institute SAS, International Seminar on the Occasion of 50 Years of the Foundation of the IM SAS, Smolenice, June 18-19, 2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: From MV-algebras to GMV-algebras, Summer School on Algebra and Ordered Sets, Star� Lesn�, Slovakia Oct. 5-11, 2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: O �lohe stavov v kvantov�ch štrukt�rach, Pozvan� predn�ška na FPV UMB Bansk� Bystrica, 14.4.2009.

  · ELIAŠ, P.: On additivity of permitted sets, 37th Winter School on Abstract Analysis, section Topology, 31. 1. - 7. 2. 2009, Hejnice, Česk� republika.

  · ELIAŠ, P.: Thin sets of reals related to trigonometric series, pozvan� predn�ška, 23rd International Conference on Real Functions Theory, 30. 8. - 4. 9. 2009, Niedzica, Poľsko.

  · FRIČ, R.: Simplex-valued domains, 4th International Conference on Topology, Algebra and Categories in Logic, Amsterdam, Holland, July 7-11, 2009.

  · FRIČ, R.: Measurable functions as an epireflection, 24th Summer Conference on Topology and Its Applications, Brno, ČR, July 14-17, 2009.

  · FRIČ, R.: Measurable [0,1]-valued functions as probability domains, XXIII International Summer Conference on Real Functions Theory , Niedzica, Poland, August 30 - September 4. 2009.

  · FRIČ, R.: Notes on fuzzy random variables, 4th International Workshop "Mathematical Structures for Nonstandard Logics", Prague, CR, December 10-11, 2009.

  · FRIČ, R.-PAPČO, M.: A categorical approach to probability, International Workshop on Logical aspects of Many-Valued Reasoning, Darmstadt, Germany, May 7-9, 2009.

  · FRIČ, R.-PAPČO, M.: Simplex-valued states, Quantum structure 2009, Second international workshop, Kočovce, SR.February 24 - 27, 2009.

  · FRIČ, R.: From probability to topology and back, 50. v�ročie M� SAV, Workshop, Smolenice, June 18-19, 2009.

  · GREND�R, M.: Bayesovsk� štatistika, Prastan 2009, Kočovce, June 10-12, 2009, pozvan� predn�ška.

  · LAFF�RS, L.-GREND�R, M.: Empirical Likelihood Estimation in Interest Rate Diffusion Models, 18th International Workshop on Matrices and Statistics 2009, Smolenice, June, 23-27, 2009.

  · HAJOSSY, R. - BABIC, M. - NEMOGA, K. - Ž�ČIK, T.: Chvatit li odin datchik dlja lokalizaciji mesta razryva magistralnogo truboprovoda, DISCOM 2009, Moskva, Rusko, 28.-30. 4. 2009.

  · HOL�, Ľ.: Minimal usco maps, quasicontinuous functions and Baire spaces, 50. v�ročie M� SAV, Workshop, Smolenice, June 18-19, 2009.

  · HYČKO, M.: A short note on the theory of interval algebras, Quantum Structure 2009, Second international workshop, Kočovce, SR.February 24-27, 2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.-HYČKO, M.: Bounded Boolean powers of GMV-algebras, AAA 77, Potsdam, Nemecko, March 19-23, 2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.-HYČKO, M.: Bounded Boolean powers of pseudo MV-algebras, Maľtsev meeting 2009, Novosibirsk, Rusko, August 24-28, 2009.

  · CIUNGU, L. C.-DVUREČENSKIJ, A.-HYČKO, M.: State BL-algebras, Summer School on General Algebra and Ordered Sets, Star� Lesn�, September, 5-11, 2009.

  · CHOVANEC, F.: Loops in MV-algebra pastings, 50. v�ročie M� SAV, Workshop, Smolenice, June 18-19, 2009.

  · JIR�SKOV�, G.: Magic numbers and ternary alphabet, Developments in Language Theory, Stuttgart, Germany, June 30 - July 3, 2009.

  · JIR�SKOV�, G.: Concatenation of regular languages and descriptional complexity, Computer Science Symposium in Russia, Novosibirsk, Russia, August 18-23, 2009.

  · JIR�SKOV�, G.-OLEJ�R, P.: State complexity of intersection and union of suffix-free languages and descriptional complexity, Workshop on Non-Classical Models for Automata and Applications, Wroclaw, Poland, August 31 - September 1, 2009.

  · KOCHOL, M.: Counterexample to the conjecture of Grunbaum, British Combinatorial Conference 2009, St. Andrew, UK, 5.-10.7.2009.

  · KOCHOL, M.: Approximation of 3-Edge-Coloring of Cubic Graphs, SRN, Colloquium on Combinatorics 2009, Magdeburg, SRN, 13.-14.11.2009.

  · KOCHOL, M.: Duality of map coloring for orientable surfaces, 50. v�ročie M� SAV, Workshop, Smolenice, June 18-19, 2009.

  · KORBAŠ, J.: A new bound for the cup-length of zero-cobordant manifolds, Bratislava Topology Symposium Group Actions and Homogeneous Spaces, Comenius University, Bratislava, 7.-11. 9. 2009.

  · MACKO, T.: On the classification of lens spaces, Bratislava Topology Symposium, Bratislava, 7.-11. 9. 2009, pozvan� predn�ška.

  · NEMOGA, K.: Applications of mathematical methods for gas transport optimization, 50. v�ročie M� SAV, Workshop, Smolenice, June 18-19, 2009.

  · NEMOGA, K. - SATKO, L.: Secret sharing schemes in Zm. Bergen, 24. - 27. 8. 2009, Norwegian-Slovak Cryptology Conference.

  · NEDELA, R.: Regular maps on fixed surfaces, 50. v�ročie M� SAV, Workshop, Smolenice, June 18-19, 2009.

  · PLOŠČICA, M.: Critical points for some lattice varieties, Arbeitstagung Allgemeine Algebra 78, Bern, Švajčiarsko, 11.-14. 6. 2009.

  · PLOŠČICA, M.: On congruence lattices of some lattices, Novi Sad Algebraic Conference, Novi Sad, Srbsko, 17.-21. 8. 2009.

  · PLOŠČICA, M.: Algebra congruence lattices, 50. v�ročie M� SAV, Workshop, Smolenice, June 18-19, 2009.

  · PULMANNOV�, S.: Effect algebras with dimension, 78-th Conference on General Algebra, Bern, Switzerland June 11-14, 2009.

  · PULMANNOV�, S.: Type-decompositions of effect algebras, Maľtsev Meeting, Novosibirsk, Rusko, August 24. - 28. 2009.

  · PULMANNOV�, S.: s-maps in von Neumann algebras, Quantum Structure 2009, Second International Workshop on Quantum Structures, February, 23-26, 2009, Kočovce.

  · STRAUCH, O.: Probabilistic number theory, 50. v�ročie M� SAV, Workshop, Smolenice, June 18-19, 2009.

  · ŠUCH, O.: Cayley maps on Klein Bottle, GEMS '09, T�le, June 28-July 3, 2009.

  · T�R�K, Ľ.-VRŤO, I.: Antibandwidth of d-dimensional meshes, IWOCA 09, Hradec nad Moravic�, ČR, July, 2, 2009.

  · T�R�K, Ľ.-VRŤO, I.-PARDUBSK�, D.-KR�LOVIČ, R.-DOBREV, S.: Antibandwidth and Cyclic Antibandwidth of Hamming Graphs, EUROCOMB 09, Bordeaux, France, September 7-11, 2009.

  · VAJTERŠIC, M.: Parallel algorithms for computing singular triplets of large matrices, 50. v�ročie M� SAV, Workshop, Smolenice, June 18-19, 2009.

  · VINCEKOV�, E.-PULMANNOV�, S.: MV-pairs, Joint Mathematics Meeting, Washington DC, January, 5-8, 2009.

  · VINCEKOV�, E.-PULMANNOV�, S.: Congruences and ideals in lattice effect algebras as basic algebras, AAA 77, Potsdam, Nemecko, March 20-22, 2009.

  · VINCEKOV�, E.-PULMANNOV�, S.: Congruences and ideals in pseudo effect algebras as total algebras, Maltsev meeting, Novosibirsk, Rusko, August, 24-28, 2009.

  · VINCEKOV�, E.-PULMANNOV�, S.: A note on congruences and ideals in pseudo effect algebras and in their total algebra counterparts, SSAOS 2009, Star� Lesn�, September 5-11,2009.

  · WIMMER, G.: Locally Best Linear-Quadratic Unbiased Estimators of the Covariance Matrix Elements in a Special Heteroscedastic Regression Model, International Workshop on Matrices and Statistics 2009, Smolenice, June 23-27, 2009.

  · WIMMER, G.-KAROVIČ, K.: Determining the Confidence Interval in Fitting Measured Data by the Regression Line, Measurement 2009, Smolenice, May, 20-23, 2009.

  · WIMMER G., Jr.: Niektor� vlastnosti odhadu regresn�ch parametrov v line�rnom zmiešanom modeli, 18. medzin�rodn� semin�r "V�počtov� štatistika", Bratislava, 3.-4.12.2009.

  · WIMMER G., Jr.: Line�rny zmiešan� model pre anal�zu longitudin�lnych d�t, STOCHASTIKA 2009, Nov� Hrozenkov (Vset�n), ČR, February 2-5, 2009.

  · WIMMER G., Jr.: Vyhodnocovanie mnohorozmern�ch �dajov pomocou line�rneho zmiešan�ho modelu, Firma a konkurenčn� prostřed� 2009, Brno, ČR, March 12-13, 2009.

  · WIMMER G., Jr.: Confidence Region in Linear Mixed Model for Longitudinal Data, Measurement 2009, Smolenice, May 20-23, 2009.

  · WIMMER G., Jr.: Comparison of Different Confidence Regions for Regression Parameter in Linear Mixed Model, 18th International Workshop on Matrices and Statistics 2009, Smolenice, June 23-27, 2009.

 

Ostatn� predn�šky a v�vesky

 

  · DILNA, N.: On the unique solvability of a boundary-value problem for systems of functional-differential equations, Ak� si mi kr�sna, semin�r, FPV UMB Bansk� Bystrica, 19. 5. 2009

  · DVUREČENSKIJ, A.: On states on MV-algebras, Pozvan� predn�ška na Univ. Neapol, Neapol, 22.10.2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: Akademik Jur Hronec jeho život a odkaz, Pozvan� predn�ška na Dni akademika Jura Hronca, Bratislava,1.12.2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: Vedeck� a ľudsk� odkaz Prof. Jura Hronca, Pozvan� predn�ška na semin�ri Dimenzie vedy a duchovna, Bratislava,16.12.2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: Čo m�žu byť stavy na algebrick�ch štrukt�rach, Pozvan� predn�ška na KM FPV v Nitre, 11.12.2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: Pr�spevok slovenskej školy k rozvoju te�rie kvantov�ch štrukt�r, Pozvan� predn�ška na Vojenskej akad�mii M.R. Štef�nika, L. Mikul�š, 29.4.2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: O �lohe stavov v algebrick�ch štrukt�rach, Pozvan� predn�ška na �stave matematiky a statistiky, PřF MU, Brno, 17.3.2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: State MV-algebras, Pozvan� predn�ška na PřF UP Olomouc, 6.10.2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: On state MV-algebras, Pozvan� predn�ška na Univ. Salerno, Salerno, 13-24.10.2009.

  · FRIČ, R.: Počty, merba, pravdepodobnosť a Lebesgueov integr�l, Matematick� �stav AV ČR, Semin�r, Velk� B�lovice, 6.-8.11. 2009.

  · HAJOSSY, R.: Strašiak z Černobylu a nevedomosť, hlavn� zbrane energetick�ch fundamentalistov, Ak� si mi kr�sna, FPV UMB Bansk� Bystrica, 10. 3. 2009.

  · HOL�, Ľ.: Functional characterizations of Baire space, Dipartimento di Matematica e Informatica, Universita di Perugia, vedeck� semin�r, 28.9. 2009.

  · HOL�, Ľ.: Pointwise convergence of quasicontinuous mappings, Dipartimento di Matematica Pura e Applicata, Universita di Padova, vedeck� semin�r, 1.2. 2009.

  · HOL�, Ľ.: Multifunctions - usco, minimal usco and subcontinuous multifunctions, Dipartimento di Matematica Pura e Applicata, Universita di Padova, 4.2. 2009.

  · HOL�, Ľ.: Quasicontinuous mappings and Baire spaces, Dipartimento di Matematica, Universita di Palermo, vedeck� semin�r, 13.3. 2009.

  · HOL�, Ľ.: Minimal usco maps, Dipartimento di Matematica, Universita di Palermo, vedeck� semin�r, 17.3. 2009.

  · JIR�SKOV�, G.: P vs NP probl�m, Matematick� piatok, Slezsk� univerzita, Opava, ČR, 10. 10. 2009.

  · JIR�SKOV�, G.: Prvoč�sla, Riemann, a Riemannova hypot�za, Popoludnie s informatikou, PF UPJŠ Košice, 5. 11. 2009.

  · JIR�SKOV�, G.: P=NP?, Program�torsk� s�ťaž PALMA, Danišovce, 25. 4. 2009.

  · MACKO, T.: Calculus of functors and algebraic K-theory, Seminar on trace maps, M�nster, Nemecko, March 10, 2009.

  · MACKO, T.: The total surgery obstruction, Oberseminar Topologie, M�nster, Nemecko, June 21, 2009.

  · MACKO, T.: Kervaire invariant and exotic spheres, Oberseminar Topologie, M�nster, Nemecko, November 3, 2009.

  · SOMORA, P.-HAJOSSY, R.: Ako m�že matematika a fyzika pom�cť pri medzin�rodnej preprave zemn�ho plynu? Ak� si mi kr�sna, FPV UMB Bansk� Bystrica, 10. 2. 2009.

 

2.6. Vyžiadan� predn�šky

 

2.6.1. Vyžiadan� predn�šky na medzin�rodn�ch konferenci�ch

 

 

  · GREND�R, M.: Bayesovsk� štatistika, Prastan 2009, Kočovce, June 10-12, 2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: States on Effects and MV-algebras, Algebra and Probability in Many-Valued Logics, Darmstadt, May, 6-10, 2009.

  · MACKO, T.: On the classification of lens spaces, Bratislava Topology Symposium, Bratislava, September 7-11, 2009. 

  · NEMOGA, K. - SATKO. L.: Secret Sharing Schemes in Zm. Norwegian-Slovak Cryptology Conference, Bergen, August 24 - 27, 2009.

 

2.6.2. Vyžiadan� predn�šky na dom�cich konferenci�ch

 

2.6.3. Vyžiadan� predn�šky na v�znamn�ch vedeck�ch inštit�ci�ch

Ak boli pr�spevky publikovan�, s� s�časťou Pr�lohy C, kateg�ria (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)

 

 

  · BAYER, M. - SOMORA, P. - VADOVIČ, P.  - Ž�ČIK, T.: Matematika a fyzika pom�haj� pri medzin�rodnej preprave plynu, Pozvan� predn�ška na semin�ri Ak� si mi kr�sna v Banskej Bystrici, 9. 2. 2009

  · DILNA, N.: On the unique solvability of a boundary-value problem for systems of functional-differential equations, Univerzita Mateja Bela, Semin�r Ak� si mi kr�sna, Bansk� Bystrica, May 19, 2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: On states on MV-algebras, Pozvan� predn�ška na Univ. Neapol, Neapol, 22.10.2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: Akademik Jur Hronec jeho život a odkaz, Pozvan� predn�ška na Dni akademika Jura Hronca, Bratislava,1.12.2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: Vedeck� a ľudsk� odkaz Prof. Jura Hronca, Pozvan� predn�ška na semin�ri Dimenzie vedy a duchovna, Bratislava,16.12.2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: Čo m�žu byť stavy na algebrick�ch štrukt�rach, Pozvan� predn�ška na KM FPV v Nitre, 11.12.2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: Pr�spevok slovenskej školy k rozvoju te�rie kvantov�ch štrukt�r, Pozvan� predn�ška na Vojenskej akad�mii M.R. Štef�nika, L. Mikul�š, 29.4.2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: O �lohe stavov v algebrick�ch štrukt�rach, Pozvan� predn�ška na �stave matematiky a statistiky, PřF MU, Brno, 17.3.2009.

  · DVUREČENSKIJ, A.: O �lohe stavov v kvantov�ch štrukt�rach, Pozvan� predn�ška na FPV UMB Bansk� Bystrica, 14.4.2009.

  · KOCHOL, M.: Counterexample to the conjecture of Grunbaum, DIMAIA-ITI a KAM MFF UK, Praha, ČR, Noon lecture, November 10, 2009.

  · KOCHOL, M.: Snarks with polyhedral embeddings in orientable surfaces, R�nyiho �stav Maďarskej akad�mie vied, Budatešť, November 26, 2009.

  · KORBAŠ, J.: Niektor� algebraickotopologick� invarianty užitočn� v glob�lnej anal�ze, Prešovsk� univerzita v Prešove, Semin�r z glob�lnej anal�zy, 11. 12. 2009.

  · NEMOGA, K.: vybran� t�ma (nesmie sa zverejniť), NB� SR, 8. 12. 2009.

 

2.7. Patentov� a licenčn� činnosť na Slovensku a v zahranič� v roku 2009  

2.7.1. Vyn�lezy, na ktor� bol udelen� patent  

2.7.2. Prihl�sen� vyn�lezy  

2.7.3. Predan� licencie  

2.7.4. Realizovan� patenty  

Finančn� pr�nos pre organiz�ciu SAV v roku 2009 a s�čet za predošl� roky sa neuv�dzaj�, ak je zverejnenie v rozpore so zmluvou s�visiacou s realiz�ciou patentu.  

2.8. In� inform�cie k vedeckej činnosti.

 

  
3. Doktorandsk� št�dium, in� pedagogick� činnosť a budovanie ľudsk�ch zdrojov pre vedu a techniku  
 

3.1. �daje o doktorandskom št�diu  

Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2009


Forma Počet k 31.12.2009 Počet ukončen�ch doktorant�r v r. 2009
  Doktorandi   Ukončenie z d�vodov
  celkov� počet z toho novoprijat� �spešnou obhajobou uplynut�m času určen�ho na št�dium neobh�jen�m dizertačnej pr�ce alebo neudelen�m vedeckej hodnosti rodinn�ch, zdravotn�ch a in�ch, resp. bez udania d�vodu nevykonania odbornej sk�šky
M Ž M Ž M Ž
  Denn� 8 2 2 2 1 1 0 0 0 0
  Extern� 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0
  Spolu 12 7 2 2 2 1 0 0 0 0
  Ostatn� 6 3 2 1 0 2 0 0 0 0

  
 
3.2. Zmena formy doktorandsk�ho št�dia

 

Tabuľka 3b Preradenie z dennej formy na extern� a z externej formy na denn�


    Počet
Preradenie z dennej formy na extern� 0
Preradenie z externej formy na denn� 0

  

3.3. Zoznam doktorandov, ktor� ukončili doktorandsk� št�dium �spešnou obhajobou  

Tabuľka 3c  Menn� zoznam ukončen�ch doktorandov v roku 2009   


Meno doktoranda Forma DŠ Mesiac, rok n�stupu na DŠ Mesiac, rok obhajoby Č�slo a n�zov vedn�ho odboru Meno a organiz�cia školiteľa Fakulta udeľuj�ca vedeck� hodnosť
Sonia Margarita Armas-G�mez Intern� št�dium hraden� z prostried. SAV 7 / 2005 3 / 2009 11-04-9,  matematick� anal�za Medveď, Milan, prof. RNDr. DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Ren� P�zman Extern� št�dium 9 / 2001 5 / 2009 11-80-9,  teoretick� informatika prof. RNDr. J. Kelemen, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Peter Somora Intern� št�dium hraden� z prostried. SAV 9 / 1999 11 / 2009 11-04-9,  matematick� anal�za doc. RNDr. M. Gera, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Zoznam intern�ch a extern�ch doktorandov je uveden� v Pr�lohe A.

 
 

Ostatn� študenti doktorandsk�ho št�dia na in�ch inštit�ci�ch školen� pracovn�kmi M� SAV

 

Mgr. Ľudov�t Balko

Forma DŠ: intern� doktorand

Pracovisko: FMFI UK, Bratislava

D�tum n�stupu na DŠ: 1. 09. 2008

�slo a n�zov vedn�ho odboru: 9.1.7 Geometria a topol�gia

Meno a organiz�cia školiteľa: prof. RNDr. J�lius Korbaš, CSc., M� SAV

T�ma dizertačnej pr�ce: Topol�gia hladk�ch variet a fibr�ci�

Fakulta udeľuj�ca hodnosť: FMFI UK, Bratislava

 

Ing. Martin Boďa

Forma DŠ: intern�

Pracovisko: FPV UMB

D�tum n�stupu na DŠ: 1. 10.2007

D�tum obhajoby: september 2010 (predpoklad)

Č�slo a n�zov vedn�ho odboru: 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematick� štatistika

Meno a organiz�cia školiteľa: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.. M� SAV

T�ma dizertačnej pr�ce: Heteroskedasticita v regresn�ch modeloch

Fakulta udeľuj�ca hodnosť: FPV UMB Bansk� Bystrica

 

Mgr. Patrik B�hm

Forma DŠ: extern�

Pracovisko: FEI STU, Bratislava

D�tum n�stupu: 1. 10. 2004

�slo a n�zov vedn�ho odboru: 25-11-9 Aplikovan� informatika

Meno a organiz�cia školiteľa: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.. M� SAV

T�ma dizertačnej pr�ce: Bezpečnosť pr�dov�ch šifr�torov

Fakulta udeľuj�ca hodnosť: FEI STU Bratislava

 

Mgr. Pavla Dokoupilov�

Forma DŠ: intern�

Pracovisko: PřF MU Brno

D�tum n�stupu na DŠ: 1. 10. 2007

D�tum obhajoby: september 2010 (predpoklad)

Č�slo a n�zov vedn�ho odboru: 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematick� štatistika

Meno a organiz�cia školiteľa: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.. M� SAV

T�ma dizertačnej pr�ce: Meta-anal�za klinick�ch pokusov

Fakulta udeľuj�ca hodnosť: FPV UMB Bansk� Bystrica PřF MU Brno

 

Mgr. A. Chud�k

Forma DŠ: extern�

Pracovisko: FMFI UK, Bratislava

D�tum n�stupu: 1. 11. 2003

�slo a n�zov vedn�ho odboru: 11-14-9 Aplikovan� matematika

Meno a organiz�cia školiteľa: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.. M� SAV

T�ma dizertačnej pr�ce: Dynamick� heterog�nne modely panelov�ch d�t

Fakulta udeľuj�ca hodnosť: FMFI UK Bratislava

 

Mgr. Silvia Jakubov�, rod. Smejov�

Forma DŠ: extern�

Pracovisko: Fakulta pr�rodn�ch vied Žilinskej univerzity v Žiline

D�tum n�stupu na DŠ: 1. 10. 2004

�slo a n�zov vedn�ho odboru: 9-1-9 Aplikovan� matematika

Meno a organiz�cia školiteľa: doc. RNDr. Martin Kochol, CSc. DSc., M� SAV

T�ma dizertačnej pr�ce: Chromatick� te�ria grafov, FPV ŽU

Fakulta udeľuj�ca hodnosť: Fakulta pr�rodn�ch vied Žilinskej univerzity v Žiline

 

Mgr. Peter L�nik

Forma DŠ: intern�

Pracovisko: Katedra matematiky FPV UMB, Bansk� Bystrica

D�tum n�stupu na DŠ: 1. 9. 2009

Č�slo a n�zov vedn�ho odboru: 9.1.11 Pravdepodobnosť a matematick� štatistika

Meno a organiz�cia školiteľa: doc. RNDr. Mari�n Grend�r, CSc., M� SAV

Fakulta udeľuj�ca hodnosť: FPV UMB, Bansk� Bystrica

 

Mgr. K. Myškov�

Forma DŠ: intern�

Pracovisko: KAM PF MU Brno

D�tum n�stupu na DŠ: 1. 11. 2003

D�tum obhajoby: 8. 11. 2009 - �spešn�

Meno a organiz�cia školiteľa: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.. M� SAV

Č�slo a n�zov vedn�ho odboru: 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematick� štatistika

T�ma dizertačnej pr�ce: Model viacrozmernej kalibr�cie

Fakulta udeľuj�ca hodnosť: PF MU Brno

 

Ing. Štefan Počarovsk�

Forma DŠ: intern�

Pracovisko: FEI STU, Bratislava

D�tum n�stupu: 1. 10. 2009 
Č�slo a n�zov vedn�ho odboru: 9.2.9 Aplikovan� informatika 
Meno a organiz�cia školiteľa: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.. M� SAV

T�ma dizertačnej pr�ce: Štatistick� vlastnosti šifier - �toky postrann�mi kan�lmi

Fakulta udeľuj�ca hodnosť: FEI STU Bratislava

 

Mgr. Lucia Potiskov�

Forma DŠ: intern�

Pracovisko: Katedra matematiky FPV UMB, Bansk� Bystrica

D�tum n�stupu na DŠ: 1. 9. 2009

Č�slo a n�zov vedn�ho odboru: 9.1.11 Pravdepodobnosť a matematick� štatistika

Meno a organiz�cia školiteľa: doc. RNDr. Mari�n Grend�r, CSc., M� SAV

Fakulta udeľuj�ca hodnosť: FPV UMB, Bansk� Bystrica

 

RNDr. Ladislava Wsolov�

Forma DŠ: extern�

Pracovisko: Fakulta verejn�ho zdravotn�ctva, Slovensk� zdravotn�cka univerzita v Bratislave

D�tum n�stupu na DŠ: 1. 10. 2003

D�tum obhajoby: 22.6.2009 - �spešn�

�slo a n�zov vedn�ho odboru: 7.4.2 Verejn� zdravotn�ctvo

Meno a organiz�cia školiteľa: RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc., M� SAV

T�ma dizert. pr�ce: Matematicko-genetick� modely a ich aplik�cia v molekul�rnej epidemiol�gii.

Fakulta udeľuj�ca vedeck� hodnosť: Slovensk� zdravotn�cka univerzita

 
 
 

 

3.4. Zoznam akreditovan�ch študijn�ch odborov s uveden�m VŠ  

Tabuľka 3d Zoznam akreditovan�ch študijn�ch odborov s uveden�m univerzity/vysokej školy a fakulty, kde sa doktorandsk� študijn� program uskutočňuje


N�zov študijn�ho odboru (ŠO) Č�slo ŠO Doktorandsk� študijn� program uskutočňovan� na: (univerzita/vysok� škola a fakulta)
  Algebra a te�ria č�sel 11-02-9 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
  Matematick� anal�za 11-04-9 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
  Pravdepodobnosť a matematick�

  štatistika

11-06-9 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
  Aplikovan� matematika 11-14-9 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
  Teoretick� informatika 11-80-9 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
  Te�ria vyučovania informatiky 11-81-9 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Aplikovan� matematika 9.1.9 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

     
Tabuľka 3e �časť na pedagogickom procese


 Menn� prehľad pracovn�kov,  
ktor� boli menovan�  
do spoločn�ch odborov�ch  
komisi� pre doktorandsk�  
št�dium
 Menn� prehľad pracovn�kov,  
ktor� p�sobili ako členovia  
vedeck�ch r�d univerz�t,  
spr�vnych r�d univerz�t a fak
�lt
 Menn� prehľad pracovn�kov,  
ktor� z�skali vyššiu vedeck�,  
pedagogick� hodnosť  
alebo vyšš� kvalifikačn� stupeň
doc. RNDr. J�n Bors�k, CSc. (matematick� anal�za) prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (Žilinsk� univerzita v Žiline) Doc. Mgr. Mari�n Grend�r, PhD. (IIa)
doc. RNDr. J�n Bors�k, CSc. (matematick� anal�za) prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK) Mgr. Andrea Zem�nkov�, PhD. (IIa)
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (algebra a te�ria č�sel) doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. (Pedagogick� fakulta KU) prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc. (prof., Univerzita Pavla Jozefa Šaf�rika v Košiciach)
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (pravdepodobnosť a matematick� štatistika) doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. (Katol�cka univerzita v Ružomberku)    
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (aplikovan� matematika) doc. RNDr. J�n Haluška, CSc. (Fakulta pr�rodn�ch vied ŽU)    
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (štatistika) prof. RNDr. J�lius Korbaš, CSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK)    
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. (numerick� anal�za a vedecko-technick� v�počty) doc. RNDr. Peter Mih�k, CSc. (Ekonomick� fakulta TUKE)    
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. (matematick� anal�za) prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. (Fakulta pr�rodn�ch vied ŽU)    
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. (geometria a topol�gia) prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. (Fakulta riadenia a informatiky ŽU)    
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. (pravdepodobnosť a matematick� štatistika) prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. (Fakulta pr�rodn�ch vied UMB)    
doc. RNDr. Ľubica Hol�, DrSc. (matematick� anal�za)        
doc. RNDr. Ľubica Hol�, DrSc. (geometria a topol�gia)        
RNDr. Stanislav Jakubec, DrSc. (algebra a te�ria č�sel)        
doc. RNDr. Martin Kochol, CSc., DSc. (diskr�tna matematika)        
prof. RNDr. J�lius Korbaš, CSc. (geometria a topol�gia)        
doc. RNDr. Judita Lihov�, CSc. (algebra a te�ria č�sel)        
doc. RNDr. Peter Mih�k, CSc. (te�ria vyučovania informatiky)        
doc. RNDr. Peter Mih�k, CSc. (te�ria vyučovania matematiky)        
doc. RNDr. Peter Mih�k, CSc. (diskr�tna matematika)        
prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc. (diskr�tna matematika)        
doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc. (algebra a te�ria č�sel)        
doc. RNDr. Sylvia Pulmannov�, DrSc. (pravdepodobnosť a matematick� štatistika)        
doc. RNDr. Sylvia Pulmannov�, DrSc. (aplikovan� matematika)        
doc. RNDr. Sylvia Pulmannov�, DrSc. (algebra a te�ria č�sel)        
prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. (pravdepodobnosť a matematick� štatistika)        
prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. (matematick� anal�za)        
prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. (pravdepodobnosť a matematick� štatistika)        
prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. (matematick� anal�za)        
doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc. (aplikovan� matematika)        
RNDr. Imrich Vrťo, DrSc. (teoretick� informatika)        
RNDr. Imrich Vrťo, DrSc. (te�ria vyučovania informatiky)        
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. (kvantitat�vne met�dy v ekon�mii)        
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. (metrol�gia)        
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. (pravdepodobnosť a matematick� štatistika)        

  
3.5. �daje o pedagogickej činnosti  
Tabuľka 3f Predn�šky a cvičenia veden� v roku 2009


PEDAGOGICK� ČINNOSŤ Predn�šky Cvičenia
doma v zahranič� doma v zahranič�
 Počet predn�šateľov alebo ved�cich cvičen� 11 1 10 0
 Celkov� počet hod�n v r. 2009 930 56 601 0

Prehľad predn�šateľov predmetov a ved�cich cvičen�, s uveden�m n�zvu predmetu, �v�zku, katedry, fakulty, univerzity/vysokej školy je uveden� v Pr�lohe D.  

Tabuľka 3f ‘ Z toho predn�šky a cvičenia veden� v roku kmeňov�mi zamestnancami VŠ 2009


PEDAGOGICK� ČINNOSŤ Predn�šky Cvičenia
doma v zahranič� doma v zahranič�
 Počet predn�šateľov alebo ved�cich cvičen� 5 0 1 0
 Celkov� počet hod�n v r. 2009 501 0 52 0

Prehľad predn�šateľov predmetov a ved�cich cvičen�, s uveden�m n�zvu predmetu, �v�zku, katedry, fakulty, univerzity/vysokej školy je uveden� v Pr�lohe D.  

 

 

Tabuľka 3g Aktivity pracovn�kov na VŠ


1.  Počet pracovn�kov, ktor� p�sobili ako ved�ci alebo konzultanti  
diplomov
�ch a bakal�rskych pr�c
13
2.  Počet veden�ch alebo konzultovan�ch diplomov�ch a bakal�rskych pr�c 40
3.  Počet pracovn�kov, ktor� p�sobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 11
4.  Počet oponovan�ch dizertačn�ch a habilitačn�ch pr�c 21
5.  Počet pracovn�kov, ktor� oponovali dizertačn� a habilitačn� pr�ce 11
6.  Počet pracovn�kov, ktor� p�sobili ako členovia komisi� pre obhajoby DrSc.  
pr�c
3
7.  Počet pracovn�kov, ktor� p�sobili ako členovia komisi� pre obhajoby PhD.  
pr�c
14
8.  Počet pracovn�kov, ktor� p�sobili ako členovia komisi�, resp. oponenti  
v inauguračnom alebo habilitačnom konan� na vysok�ch škol�ch
5
 

  
 
3.6. In� d�ležit� inform�cie k pedagogickej činnosti

Mnoh� pracovn�ci Matematick�ho �stavu SAV �spešne školia 9 doktorandov na in�ch školiacich pracovisk�ch mimo M� SAV a 2 obh�jili �spešne dizertačn� pr�cu v r. 2009.   
 
V r�mci Slovenska prib�daj� pr�pady opisovania z in�ch zdrojov bez citovania v dizertačn�ch pr�cach. Je to aj d�sledok tzv. štandartnej dĺžky, keď treba ur�chlene odovzdať dizertačn� pr�cu za tri, resp. štyri roky.  
4. Medzin�rodn� vedeck� spolupr�ca  

4.1. Medzin�rodn� vedeck� podujatia  

4.1.1. Medzin�rodn� vedeck� podujatia, ktor� organiz�cia SAV organizovala v roku 2009 alebo sa na ich organiz�cii podieľala, s vyhodnoten�m vedeck�ho a spoločensk�ho pr�nosu podujatia  
 
Medzin�rodn� semin�r pri pr�ležitosti 50. v�ročia založenia Matematick�ho �stavu, SAV, Kongresov� centrum SAV, Smolenice, 70 �častn�kov, 18.06.-19.06.2009

Medzin�rodn� semin�r pri pr�ležitosti 50. v�ročia založenie M� SAV  

18th International Workshop on Matrices and Statistics 2009 , Smolenice, 50 �častn�kov, 23.06.-27.06.2009

Hlavn� organiz�tor: �M SAV.  

XXIII international summer conference on real functions theory, Niedzica, Poľsko, 30.08.-04.09.2009

Spoluorganiz�tor M� SAV Košice.  
doc. RNDr. J�n Bors�k, CSc. - programov� v�bor.  
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. - programov� v�bor.  
 

Letn� škola s univerz�lnej algebry a usporiadan�ch množ�n, Star� Lesn�, 61 �častn�kov, 05.09.-11.09.2009

RNDr. Peter Eliaš, CSc. - organizačn� v�bor  
RNDr. Jozef P�cs, PhD. - organizačn� v�bor  
 

Bratislava Topology Symposium Group Actions and Homogeneous Spaces, Bratislava, 34 �častn�kov, 07.09.-11.09.2009

28 zahr. �častn�kov.  

Parallel Numerics 2009 (ParNum09), Smolenice, 20 �častn�kov, 27.10.-29.10.2009  

4.1.2. Medzin�rodn� vedeck� podujatia, ktor� usporiada organiz�cia SAV v roku 2010 (anglick� a slovensk� n�zov podujatia, miesto a term�n konania, meno, telef�nne č�slo a e-mail zodpovedn�ho pracovn�ka)  
 
FSTA 2010 - 10th International Conference on Fuzyy Set Theory and Applications/FSTA 2010 - 10. medzin�rodn� konferencie z te�rie fuzzy množ�n a aplik�cii, Liptovsk� J�n, 01.02.-05.02.2010, (Anatolij Dvurečenskij, 02/ 5751 0412, anatolij.dvurecenskij@mat.savba.sk)

Hlavn� organiz�tor: Svf STU Bratislava  

24th conference on real functions theory/24. konferencia z te�rie re�lnych funkci�, Star� Lesn�, 29.08.-03.09.2010, (J�n Bors�k, 055/ 622 8291, borsik@saske.sk)  

 
 
 
 
 

4.1.3. Počet pracovn�kov v programov�ch a organizačn�ch v�boroch medzin�rodn�ch konferenci�  

Tabuľka 4a Programov� a organizačn� v�bory medzin�rodn�ch konferenci�


Typ v�boru Programov� Organizačn� Programov� i organizačn�
Počet členstiev 5 5 4

  
4.2. Členstvo a funkcie v medzin�rodn�ch org�noch  

4.2.1. Členstvo a funkcie v medzin�rodn�ch vedeck�ch spoločnostiach, �ni�ch a n�rodn�ch komit�toch SR  

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.  

  International Quantum Structure Association (funkcia: člen v�boru)  

doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.  

  American Mathematical Society (funkcia: člen)

  International Quantum Structures Association (funkcia: člen)  

Doc. Mgr. Mari�n Grend�r, PhD.  

  American Mathematical Society (funkcia: člen)  

doc. RNDr. Martin Kochol, CSc., DSc.  

  American Mathematical Society (funkcia: člen)  

prof. RNDr. J�lius Korbaš, CSc.  

  American Mathematical Society (funkcia: člen)  

doc. RNDr. Peter Mih�k, CSc.  

  American Mathematical Society (funkcia: člen)  

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.  

  AMS American Mathematical Society (funkcia: člen)

  IACR International Association for Cryptology (funkcia: člen)

  SIAM Society for Industrial and Applied Mathematics (funkcia: člen)  

doc. RNDr. Sylvia Pulmannov�, DrSc.  

  American Mathematical Society (funkcia: člen)

  International Quantum Structure Association (funkcia: člen Nominating Committee)  

doc. RNDr. Miroslav Repick�, CSc.  

  American Mathematical Society (funkcia: člen)  

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.  

  Bernoulli Society (funkcia: člen)

  EUSFLAT - European Society for Fuzzy Logic and Technology (funkcia: člen)

  Matematische Hamburg Society (funkcia: člen)  

doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc.  

  American Mathematical Society (funkcia: člen)  

Ondrej Šuch, PhD., M.Sc.  

  American Mathematical Society (funkcia: clen)  

4.2.2. Členstvo v redakčn�ch rad�ch medzin�rodn�ch časopisov  

doc. RNDr. J�n Bors�k, CSc.  

  Mathematica Slovaca (funkcia: editor)

  Tatra Mountains Mathematical Publications (funkcia: editor)  

RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc.  

  Tatra Mountains Mathematical Publications  (funkcia:  hlavn� redaktor)

  Zentralblatt Math (funkcia:  hlavn� redaktor slovenskej redakcie)  

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.  

  Mathematica Slovaca (funkcia: v�konn� editor)

  Soft Computing (funkcia: editor)

  Tatra Mountains Mathematical Publications (funkcia: člen redakčnej rady)  

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.  

  Communications in Mathematical Analysis (funkcia: editor)

  Dynamics of Partial Differential Equations (funkcia: editor)

  Electronic Journal of Qualititive Theory of Differential Equations (funkcia: editor)

  Journal of Applied Mathematics (funkcia: editor)

  Mathematica Slovaca  (funkcia: editor)

  Mathematical Notes, Miskolc University  (funkcia: editor)  

doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.  

  Tatra Mountains Mathematical Publications (funkcia: člen redakčnej rady)  

doc. RNDr. J�n Haluška, CSc.  

  Tatra Mountains Mathematica Publications (funkcia: člen redakčnej rady)  

doc. RNDr. Ľubica Hol�, DrSc.  

  Mathematica Slovaca (funkcia: člen redakčnej rady)

  Tatra Mountains Mathematical Publications (funkcia: člen redakčnej rady)  

prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.  

  Grammars (funkcia: člen)

  Pokroky matematiky, fysiky a astronomie (funkcia: člen)

  RAIRO­ Theoretical Information and Applications (funkcia: člen)  

doc. RNDr. Martin Kochol, CSc., DSc.  

  International Journal of Combinatorics (funkcia: editor)  

prof. RNDr. J�lius Korbaš, CSc.  

  Mathematica Slovaca (funkcia: zodpovedn� redaktor)  

doc. RNDr. Peter Mih�k, CSc.  

  Discussiones Mathematicae (funkcia: člen)  

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.  

  Tatra Mountains Mathematical Publication (funkcia: v�konn� redaktor)

  Zentralblatt MATH Slovak Unit (funkcia: v�konn� redaktor)  

doc. RNDr. Sylvia Pulmannov�, DrSc.  

  Algebra Universalis (funkcia: člen)

  International Journal of Theoretical Physics (funkcia: člen)

  Mathematica Slovaca  (funkcia: ved�ci redaktor)

  Reports on Mathematical Physics (funkcia: člen)

  Tatra Mountains Mathematical Publications (funkcia: člen)  

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.  

  Czechoslovak Mathematical Journal (funkcia: člen)

  Mathematica Slovaca (funkcia: člen)

  Pokroky matematiky, fyziky a astron�mie (funkcia: člen)

  Tatra Mountains Mathematical Publications (funkcia: hlavn� redaktor)  

doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc.  

  Uniform Distribution Theory (funkcia: Hlavn� redaktor)  

RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.  

  Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics (funkcia: člen redakčnej rady)  

prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.  

  Applications of Mathematics (funkcia: člen)

  Glottometrics (funkcia: člen)

  Mathematica Slovaca (funkcia: člen)

  Tatra Mountains Mathematical Publications  (funkcia: člen)  

RNDr. Tibor Ž�čik, CSc.  

  Tatra Mountains Mathematical Publications (funkcia: v�konn� redaktor)

  Zentralblatt MATH Slovak Unit (funkcia: v�konn� redaktor)  

4.3. �časť expertov na hodnoten� medzin�rodn�ch projektov (E� RP, ESF a in�ch)  

Tabuľka 4b Počet pracovn�kov hodnotiacich projekty


Meno Typ programu/projektu Počet
   Kochol Martin    National Security Agency 1
   Nemoga Karol    NATO Science for Peace and Security Committee, Information and Communications Security Panel 30
   Riečan Beloslav    ČR 5

  
4.4. Najv�znamnejšie pr�nosy MVTS �stavu vypl�vaj�ce z mobility a riešenia medzin�rodn�ch projektov a in� inform�cie k medzin�rodnej vedeckej spolupr�ci

  

Prehľad �dajov o medzin�rodnej mobilite pracovn�kov organiz�cie je uveden� v pr�lohe E.

Prehľad a �daje o medzin�rodn�ch projektoch s� uveden� v kapitole 2 a pr�lohe B.  
5. Vedn� politika  

Vedn� politika Matematick�ho �stavu SAV sa v r. 2009 s�streďovala na plnenie �loh vypl�vaj�cich z vedeck�ch grantov. Všetci vedeck� a odborn� pracovn�ci s� riešiteľmi grantov�ch �loh VEGA, spolu asi 16 grantov. Okrem toho sa v r. 2009 na �stave riešilo 5 grantov�ch �loh v r�mci APVV. Veľmi v�znamn� bola �časť M� SAV v r�mci riešenia Centra excelencie CEPI Fyzika inform�cie, ktor� sa riešil v spolupr�ci s Fyzik�lnym �stavom SAV v rokoch 2005-2008. Tento t�m v r. 2009 z�skal op�ť Centrum excelentnosti SAV kvantov� technol�gie op�ť pod egidou F� SAV na štyri roky. Pracovn�ci okrem riešenia projektov na dom�cej �rovni sa s�streďuj� aj na riešenie �loh so zahraničn�mi pracoviskami v 9 grantoch.

 

Matematick� �stav SAV spolu s Fyzik�lnym �stavom SAV ako hlavn�m žiadateľom začal v r. 2009 riešiť problematiku projektu �spešn�ho vo v�zve OPVaV-2008/4.1/01-SORO Podpora sieti excelentn�ch pracov�sk v�skumu a v�voja ako pilierov rozvoja regi�nu v Bratislavskom kraji, podan�ho v roku 2008 a M� SAV je s�časťou QUTE Centrum excelentnosti kvantov�ch technol�gi�.

 

Okrem toho v roku 2009 bol M� SAV spolu s F� SAV ako hlavn�m žiadateľom �spešn� vo v�zve OPVaV-2008/4.1/02-SORO podan� roku 2009 a je s�časťou meta-QUTE Centrum excelentnosti kvantov�ch technol�gi�.

 

V�sledky v�skumu sa snaž�me uverejňovať v špičkov�ch matematick�ch časopisoch. Bohužiaľ, čas v matematick�ch časopisoch od zaslania cez prijatie až po uverejnenie trv� nezriedka aj dva-tri roky, a okrem toho špičkov� matematick� časopisy v mnoh�ch matematick�ch odboroch nie s� CC-časopisy.

 

Bilancovanie pri pr�ležitosti 50. v�ročia založenia M� SAV konštatovalo, že �stav vykonal veľa �spešnej pr�ce pre zviditeľnenie slovenskej matematiky vo svete a je preto veľk� n�dej a z�v�zok pokračovať v tomto smere.

 

Bud�cnosť Matematick�ho �stavu z�vis� aj od kvality a kvantity doktorandov. Bohužiaľ, finančn� zabezpečenie doktorandov nie je optim�lne a nov� legislat�va ohľadom štipendi� pravdepodobne zn�ži z�ujem o doktorandsk� št�dium. Toto je, žiaľ, spoločn� probl�m všetk�ch �stavov SAV ako aj vysok�ch šk�l. No napriek tomu v r. 2009 traja doktorandi �spešne obh�jili doktorandsk� pr�cu a dve odovzdali dizertačn� pr�cu. Rok 2009 bol špecifick�, keď kr�za sp�sobila, že z�ujem o doktorandsk� št�dium v minulom roku bol omnoho vyšš� ako po in� roky nielen na �stave ale v celej akad�mii. Bolo by žiaduce, aby sa mohli prij�mať do intern�ho doktorandsk�ho št�dia aj kvalitn� z�ujemcov mimo EU, napr. z kraj�n b�val�ho Sovietskeho zv�zu, kde je vysok� �roveň matematiky na vysok�ch škol�ch.

 

Matematick� �stav SAV m� dlhodob� spolupr�cu s praxou v oblasti optimaliz�cie prepravy plynu cez tranzitn� s�stavy. V r�mci Slovenska spolupracuje s CSE-Controls, s.r.o (predt�m eustream, a.s. a ešte predt�m SPP). Dlhodobo spolupracuje aj s CSE-Controls, s.r.o v oblasti zahraničn�ch tranzitn�ch siet�. V roku 2009 sme riešili problematiku detekcie �nikov plynu v plyn�renskej s�stave v Jemene a vo Veľkej Brit�nii. Okrem toho sa participuje na spolupr�ci so Slovensk�m bezpečnostn�m �radom.

 

Pracovn�ci �stavu so všetk�mi pobočkami v Bratislave, Košiciach a B. Bystrici sa veľmi akt�vne z�častňuj� aj pedagogick�ho p�sobenia na vysok�ch škol�ch. V r. 2008 sme obnovili Inštit�t matematiky a informatiky, spoločn� pracovisko M� SAV a UMB v Banskej Bystrici.

 
 

Popularizačn� aktivita �stavu sa v posledn�ch rokoch zvyšuje, čo vidieť na mnoh�ch popularizačn�ch vyst�peniach v tlačov�ch m�di�ch ako aj na obrazovk�ch telev�zi� alebo v rozhlase a to nielen r�mci T�ždňa vedy. Pozit�vne hodnot�me aj Deň otvoren�ch dver� na M� SAV r�mci T�ždňa vedy.

  
6. Spolupr�ca s univerzitami/vysok�mi školami, št�tnymi a neziskov�mi inštit�ciami okrem aktiv�t uveden�ch v kap. 2, 3, 4  
 

6.1. Spolupr�ca s univerzitami/VŠ (fakultami)  
   

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): pedagogika, veda a v�skum   

Začiatok spolupr�ce: 1990   

Zameranie: pedagogika, veda a v�skum   

Zhodnotenie: spoločn� vedeck� grant, v�chova mlad�ch vedeck�ch pracovn�kov.      
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Pr�rodovedeck� fakulta UPJŠ   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): pedagogika, veda a v�skum   

Začiatok spolupr�ce: 1999   

Zameranie: pedagogika, veda a v�skum   

Zhodnotenie: spoločn� vedeck� granty, v�uka, pr�prava spoločn�ch publik�ci�, členstvo v komisi�ch, semin�r.      
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta pr�rodn�ch vied UMB   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): pedagogika, veda a v�skum   

Začiatok spolupr�ce: 2001   

Zameranie: pedagogika, veda a v�skum   

Zhodnotenie: členstvo vo VR, v�uka, v�chova mlad�ch vedeck�ch pracovn�kov, spoločn� projekt APVV, VEGA, ESF na podporu vzdel�vania v SR, pr�prava spoločn�ch publik�ci�, vedenie diplomov�ch pr�c, vedenie ŠVOČ pr�c.      
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta pr�rodn�ch vied UMB   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): spoločn� pracovisko   

Začiatok spolupr�ce: 2008   

Zameranie: veda a v�skum   

Zhodnotenie: V r. 2008 bol obnoven� Inštit�t matematiky a informatiky, spoločn� pracovisko M� SAV a UMB v Banskej Bystrici.      
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): pedagogika, veda a v�skum   

Začiatok spolupr�ce: 2000   

Zameranie: pedagogika, veda a v�skum   

Zhodnotenie: spolupr�ca pre MV SR a NB� SR, spolupr�ca vo v�skume a v�chove mlad�ch vedeck�ch pracovn�kov, spoločn� vedeck� projekt APVV, v�uka, pr�prava materi�lov a garancia predmetu 1.1.1.4 Klinick� inžinierstvo.      
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravin�rskej technol�gie STU   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): veda a v�skum   

Začiatok spolupr�ce: 2006   

Zameranie: veda a v�skum   

Zhodnotenie: spoločn� vedeck� projekt APVV, VEGA.      
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Elektrotechnick� fakulta ŽU   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): veda a v�skum   

Začiatok spolupr�ce: 2006   

Zameranie: veda a v�skum   

Zhodnotenie: spoločn� vedeck� projekt APVV, VEGA.      
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta pr�rodn�ch vied ŽU   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): dohoda o spolupr�ci   

Začiatok spolupr�ce: 2000   

Zameranie: veda a v�skum   

Zhodnotenie:       
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta pr�rodn�ch vied ŽU   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): pedagogika, veda a v�skum   

Začiatok spolupr�ce: 2000   

Zameranie: pedagogika, veda a v�skum   

Zhodnotenie: členstvo vo VR, členstvo v Akademickom sen�te, v�uka, spolupr�ca vo vedeck�ch grantoch, pr�prava spoločn�ch publik�ci�, v�chova mlad�ch vedeck�ch pracovn�kov.      
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta riadenia a informatiky ŽU   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): pedagogika, veda a v�skum   

Začiatok spolupr�ce: 2006   

Zameranie: pedagogika, veda a v�skum   

Zhodnotenie: členstvo v Akademickom sen�te, členstvo vo Vedeckej rade.      
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Pedagogick� fakulta KU   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): dvojstrann� dohoda o spolupr�ci   

Začiatok spolupr�ce: 2002   

Zameranie: pedagogika, veda a v�skum   

Zhodnotenie: spoločn� v�skum, v�uka, spoluorganizovanie konferenci�, pr�prava spoločn�ch publik�ci�, spolupr�ca v projekte VEGA, pomoc pri zvyšovan� kvalifik�cie, pr�prava spoločn�ch pr�spevkov na medzin�rodn�ch konferenci�ch.      
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Konštant�na Filozofa v Nitre   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): pedagogika, veda a v�skum   

Začiatok spolupr�ce: 2002   

Zameranie: pedagogika, veda a v�skum   

Zhodnotenie: členstvo v Atestačnej komisii, v�uka, spolupr�ca vo vedeck�ch projektoch.      
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Trnavsk� univerzita v Trnave   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): pedagogika, veda a v�skum   

Začiatok spolupr�ce: 2002   

Zameranie: pedagogika, veda a v�skum   

Zhodnotenie: v�uka, spolupr�ca vo vedeck�ch projektoch.      
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technick� univerzita v Košiciach   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): pedagogika, veda a v�skum   

Začiatok spolupr�ce: 2002   

Zameranie: pedagogika, veda a v�skum   

Zhodnotenie: v�uka, spolupr�ca vo vedeck�ch grantoch, semin�r.      
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Slovensk� zdravotn�cka univerzita v Bratislave   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): pedagogika, veda a v�skum   

Začiatok spolupr�ce: 2006   

Zameranie: pedagogika, veda a v�skum   

Zhodnotenie: v�chova mlad�ch vedeck�ch pracovn�kov, spolupr�ca vo vedeckej činnosti, projekt Matematicko­-genetick� modely a ich aplik�cie v molekul�rnej biol�gii, špeci�lny matematick� model genetick�ho k�du s prihliadnut�m na aging.      
     

N�zov univerzity/vysokej školy a fakulty: Akad�mia ozbrojen�ch s�l, Slovensko   

Druh spolupr�ce (spoločn� pracovisko alebo in�): veda a v�skum   

Začiatok spolupr�ce: 2002   

Zameranie: veda a v�skum   

Zhodnotenie: spoločn� vedeck� projekt APVV, VEGA.      
 

6.2. V�znamn� aplik�cie v�sledkov v�skumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie probl�mu pre št�tnu alebo neziskov� inštit�ciu  

V�stupy �stavn�ho projektu 1235 zameran�ho na problematiku optimaliz�cie a bezpečnosti prepravy plynu plynovodn�mi syst�mami maj� bezprostredn� využitie v spoločenskej, konkr�tne hospod�rskej praxi (pozri časť 7.2 ) na Slovensku aj v ďalš�ch št�toch (v roku 2009 to bol Jemen a Veľk� Brit�nia).

 

V spoločenskej praxi nach�dzaj� uplatnenie aj �lohy aplikovania kryptologick�ch met�d riešen� v spolupr�ci s FEI STU pre NB�.

 

6.3. In� činnosť využiteľn� pre potreby spoločenskej praxe  
 
7. Spolupr�ca s aplikačnou a hospod�rskou sf�rou okrem aktiv�t uveden�ch v kap. 2, 3, 4  
 

7.1. Spoločn� pracovisk� s aplikačnou sf�rou  

7.2. Kontraktov� - zmluvn� v�skum (vr�tane zahraničn�ch kontraktov)  
   

N�zov kontraktu: Aplik�cia matematick�ch met�d na riešenie optimaliz�cie prepravy plynu   

Partner(i): eustream, a.s. Nitra   

Začiatok spolupr�ce (v s�lade s podp�san�m kontraktom): 2000   

Ukončenie spolupr�ce (ak ide o spolupr�cu v kr�tkom obdob�): trv�   

Objem z�skan�ch prostriedkov v bežnom roku (€): 20758   

Stručn� opis v�stupu/v�sledku: Aplik�cia matematick�ch met�d na riešenie optimaliz�cie prepravy plynu tranzitn�m plynovodom, aplikovanie vyvinut�ch programov�ch prostriedkov na dispečersk� riadenie tranzitnej prepravy plynu.   

Zhodnotenie: V r�mci spolupr�ce s eustream, a.s., Nitra, pokračovalo aplikovanie vyvinut�ch programov�ch prostriedkov na dispečersk� riadenie tranzitnej prepravy plynu.      
     

N�zov kontraktu: Kryptologick� met�dy v št�tnej spr�ve SR   

Partner(i): N�rodn� bezpečnostn� �rad   

Začiatok spolupr�ce (v s�lade s podp�san�m kontraktom): 2004   

Ukončenie spolupr�ce (ak ide o spolupr�cu v kr�tkom obdob�): trv�   

Objem z�skan�ch prostriedkov v bežnom roku (€): 0   

Stručn� opis v�stupu/v�sledku: Pre N�rodn� bezpečnostn� �rad boli v r�mci projektu Kryptologick� met�dy v št�tnej spr�ve SR riešen� �lohy s�visiace s ochranou informačn�ch kan�lov v št�tnej spr�ve SR.   

Zhodnotenie:       
     

N�zov kontraktu: V�voj, poč�tačov� implement�cia a nasadenie v praxi algoritmov na odhaľovanie �nikov plynu z potrub�    

Partner(i): CSE-Controls, s.r.o., Nitra    

Začiatok spolupr�ce (v s�lade s podp�san�m kontraktom): 2004   

Ukončenie spolupr�ce (ak ide o spolupr�cu v kr�tkom obdob�): trv�   

Objem z�skan�ch prostriedkov v bežnom roku (€): 25209   

Stručn� opis v�stupu/v�sledku: Pokračovala spolupr�ca s firmou CSE-Controls, s.r.o, Nitra (b�val� CSE-Servlec), t�kaj�ca sa v�voja algoritmov na odhaľovanie �nikov plynu z potrub� a ich poč�tačovej implement�cie.   

Zhodnotenie:       
 

7.3. In� činnosť využiteľn� pre potreby hospod�rskej praxe  
 
8. Aktivity pre N�rodn� radu SR, vl�du SR, �stredn� org�ny št�tnej spr�vy SR a in� organiz�cie  
 

8.1. Členstvo v poradn�ch zboroch N�rodnej rady SR, vl�dy SR, ministerstiev SR  

Tabuľka 8a Členstvo v poradn�ch zboroch N�rodnej rady SR, vl�dy SR, ministerstiev SR


Meno pracovn�ka N�zov org�nu Funkcia
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. Člen pracovnej skupiny pre matematiku Akreditačnej komisie vl�dy SR člen
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. NATO Science for Peace and Security Committee, Information and Communications Security Panel člen

  
8.2. Expert�zna činnosť a in� služby pre št�tnu spr�vu a samospr�vy  
 

8.3. Členstvo v rad�ch št�tnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO  

Tabuľka 8b Členstvo v rad�ch št�tnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO


Meno pracovn�ka N�zov org�nu Funkcia
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. Člen Predsedn�ctva APVV člen
RNDr. Imrich Vrťo, DrSc. Grantov� agent�ra APVV člen Rady pre pr�rodn� vedy, člen pracovnej skupiny pre matematiku, fyziku, informatiku a astron�miu

  
8.4. Prehľad aktu�lnych spoločensk�ch probl�mov, ktor� riešilo pracovisko v spolupr�ci s Kancel�riou prezidenta SR, s vl�dnymi a parlamentn�mi org�nmi alebo pre ich potrebu

  
9. Vedecko-organizačn� a popularizačn� aktivity  

9.1.Vedecko-popularizačn� činnosť  

Tabuľka 9a Vedecko-popularizačn� činnosť


Meno Spoluautori N�zov Miesto zverejnenia D�tum
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     A. Dvurečenskij: Akademik Jur Hronec a jeho odkaz (časopis) Quark č. 12 (2009), s. 19. 2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     A. Dvurečenskij: Cena podpredsedu vl�dy a ministra školstva SR (časopis) Quark č. 12, pr�loha (2009), s. 4. 2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Cena podpredsedu vl�dy a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2009 (internet) http://www1.minedu.sk/TyzdenVedy/Stranka.aspx?StrID=15 2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Ceny ministra školstva SR udelen� (internet) Aktuality SAV, V. Šmihula 5.11.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Deň akademika Jura Hronca, rozhovor I. Haraja s A. Dvurečensk�m (rozhlas) Slovensk� rozhlas 29.11.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     CHRONOL�GIA: Udalosti v SR v obdob� okt�ber december 2009 (internet) www.tasr.sk 11.12.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Kto je dobr� v matematike, je vynikaj�ci vo všetkom, Rozhovor s A. Dvurečensk�m (tlač) Pravda, red. Vladim�r Jancura 11.6.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Matematika je star� d�ma, ale veľmi akt�vna! (časopis) Spr�vy SAV, S. Klamov� 5.11.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Matematika na Slovensku a v SAV (predn�ška) Deň otvoren�ch dver�, M� SAV, Bratislava 3.11.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Minister Mikolaj ocenil vedeck� osobnosti roka (internet) www.tasr.sk; Slovensko, s. ; TASR 4.11.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     N�š hosť, Rozhovor J. Vitkovskej s A. Dvurečensk�m (časopis) Akademik, m�j 2009, 12-13. 2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Ovplyvňuje matematika n�š svet ? (rozhlas) R�dio Slovensko, Nočn� pyram�da (mod. Igor Haraj, hostia prof. M.Marcelli, a prof. A. Dvurečenskij, 22:30-24:00) 26.9.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Predsedom Učenej spoločnosti akad�mie sa stal profesor Vladim�r Bužek (internet) www.piestanskydennik.sk; 12:19, s. ; tasr, ala, ed 25.11.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Rozhovor p. M. Han�čka s A. Dvurečensk�m (rozhlas) R�dio Slovensko (17:10-17:55) 23.8.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     SAV: Predsedom Učenej spoločnosti akad�mie sa stal profesor Vladim�r Bužek (internet) www.tasr.sk 25.11.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Slov�k, ktor� p�tra po superpoč�tači (tlač) Hospod�rske noviny; s. 8; Pavel Novotn� 17.2.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Sol�rium: Aplik�cia matematiky pri preprave plynu (beseda, rozhlas) R�dio Dev�n (13:00-13:30) 9.1.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Talent je s�bor schopnost� na origin�lne v�kony (rozhlas) R�dio Regina (14:00; 7 min.; red. Tatiana Šuškov�) 23.3.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Talenty novej Eur�py (čl�nok) Woman, č. 3, s. 97 1.3.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     V. Kell�, J. Piš�t, M. Považan: Špičkov� vedci a ich pracovisk� na Slovensku z pohľadu H-indexu ARRA Newsletter, vol. 3, č. 2 (2009), 1-5 2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Začal sa dvojdňov� semin�r k 50. v�ročiu vzniku Matematick�ho �stavu SAV (internet) www.orangeportal.sk; Dnes, , s. ; TASR 18.6.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.     Začal sa dvojdňov� semin�r k 50. v�ročiu vzniku Matematick�ho �stavu SAV (rozhlas) R�dio Slovensko, Spr�vy o 15:00 18.6.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. I. Vrťo, K. Nemoga, T. Ž�čik, G. Okša Deň otvoren�ch dver� M� SAV  - predn�šky v r�mci t�ždňa vedy M� SAV 3.11.2009
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. Mgr. Peter Vadovič, PhD., Mgr. Andrea Zem�nkov�, PhD. Čo robia cel� deň matematici? O �spechoch slovenskej matematiky a o tom, ako k nim naši matematici prich�dzaj�. Report�ž I. Haraja k T�ždňu vedy. (rozhlas) R�dio Slovensko (11:12) 2.11.2009
doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc.     Naj�činnejšie homeopatikum je 50 kvapiek z horsk�ho potoka? (čl�nok v časopise) Quark č. 9 (2009), s. 45. 2009
doc. RNDr. J�n Haluška, CSc. Prof. Ferdinand Klinda, VŠMU  (hudobn� uk�žky) Strednet�nov� ladenia v 17.stor. Akustick� stv�rnenie hudobn�ho charakteru v Dobre temperovanom klav�ri J.S. Bacha, predn�ška v r�mci Celoslovenskej s�ťaže mlad�ch organistov Št�tne konzervat�rium Košice 4.11.2009
RNDr. Em�lia Haluškov�, CSc.     Predn�ška "Matematika prevažne v�žne" v r�mci T�ždňa vedy a techniky Evanjelick� gymn�zium, Liptovsk� Mikul�š 5.11.2009
Mgr. Marek Hyčko, PhD.     Vyjadrenie sa k bulharskej lot�rii, kde padli v jednom t�ždni rovnak� č�sla TV Noviny JOJ 17.9.2009
RNDr. Galina Jir�skov�, CSc.     P vs NP probl�m (predn�ška) Matematick� piatok, Slezsk� univerzita, Opava, Česk� Republika 10.10.2009
RNDr. Galina Jir�skov�, CSc.     P=NP? Alebo - ako sa stať milion�rom (predn�ška) Program�torsk� s�ťaž PALMA, Danišovce 25.4.2009
RNDr. Galina Jir�skov�, CSc.     Prvoč�sla, Riemann a Riemannova hypot�za (predn�ška) Popoludnie s informatikou, PF UPJŠ, Košice 5.11.2009
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.     Kryptol�gia je umen�m utajenia inform�cie (čl�nok, časopis) Quark, 1, p.8-9 15.1.2009
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.     Utajen� svet šifrovania Deň otvoren�ch dver�, M� SAV, Bratislava 3.11.2009
Ing. Gabriel Okša, CSc. doc. RNDr. Ladislav Halada, CSc. (�I SAV) Ako matematika has� požiare Deň otvoren�ch dver�, M� SAV, Bratislava 3.11.2009
prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.     Bieda vysok�ch šk�l lež� v profesorskom zbore (čl�nok denn�k) Pravda 5.12.2009
prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.     Čo s Riemannov�m integr�lom Obzory matematiky, fyziky a informatiky, vol. 38, no. 3 (2009), 1-16. 2009
prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.     Komunisti bez viny (čl�nok t�ždenn�k) T�ždeň, reakcia na čl�nok 2009
prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.     Od pravdepodobnosti ku kombinatorike a nie naopak (čl�nok) Obzory matematiky, fyziky a informatiky, vol. 38, no. 1 (2009), 1-20. 2009
Ondrej Šuch, PhD., M.Sc.     Zimn� škola pravdepodobnosti Remata 6.1.2009
RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.     Te�ria grafov - od hlavolamov po integrovan� obvody  (predn�ška) Deň otvoren�ch dver�, M� SAV, Bratislava 3.11.2009
RNDr. Tibor Ž�čik, CSc.     Aplik�cie matematiky v plyn�rstve (predn�ška) Deň otvoren�ch dver�, M� SAV, Bratislava 3.11.2009

  
9.2. Vedecko-organizačn� činnosť  

Tabuľka 9b Vedecko-organizačn� činnosť


N�zov podujatia Dom�ca/ medzin�rodn� Miesto D�tum konania Počet �častn�kov
Zimn� škola doktorandov dom�ca Remata 03.01.-10.01.2009 25
41. konferencia Slovensk�ch matematikov dom�ca Jasn� 26.11.-29.11.2009 90
Medzin�rodn� semin�r pri pr�ležitosti 50. v�ročia založenia Matematick�ho �stavu, SAV medzin�rodn� Kongresov� centrum SAV, Smolenice 18.06.-19.06.2009 70
18th International Workshop on Matrices and Statistics 2009 medzin�rodn� Smolenice 23.06.-27.06.2009 50
XXIII international summer conference on real functions theory medzin�rodn� Niedzica, Poľsko 30.08.-04.09.2009 -
Letn� škola s univerz�lnej algebry a usporiadan�ch množ�n medzin�rodn� Star� Lesn� 05.09.-11.09.2009 61
Bratislava Topology Symposium Group Actions and Homogeneous Spaces medzin�rodn� Bratislava 07.09.-11.09.2009 34
Parallel Numerics 2009 (ParNum09) medzin�rodn� Smolenice 27.10.-29.10.2009 20

  
9.3. �časť na v�stav�ch  
 
   

N�zov v�stavy: V�stava centier excelentnosti vo v�skume a v�voji   

Miesto konania: Incheba EXPO Ar�na   

D�tum: 6.11.2009   

Zhodnotenie �časti: Prezent�cia projektu CE: poster + kontakt s ľuďmi.      
 

9.4. �časť v programov�ch a organizačn�ch v�boroch n�rodn�ch konferenci�  
 
Tabuľka 9c Programov� a organizačn� v�bory n�rodn�ch konferenci�


Typ v�boru Programov� Organizačn� Programov� i organizačn�
Počet členstiev 1 0 2

  
9.5. Členstvo v redakčn�ch rad�ch dom�cich časopisov  

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.  

  Military and Science (funkcia: člen redakčnej rady)  

doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.  

  Studies of the University in Žilina (funkcia: člen redakčnej rady)  

prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.  

  Computing and Informatics (funkcia: člen)  

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.  

  Obzory matematiky, fyziky, informatiky (funkcia: člen)  

9.6. Činnosť v dom�cich vedeck�ch spoločnostiach  
 

doc. RNDr. J�n Bors�k, CSc.  

  Jednota slovensk�ch matematikov a fyzikov (funkcia: člen)  

RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc.  

  Slovensk� matematick� spoločnosť (funkcia: člen)  

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.  

  Humboldtov klub (funkcia: člen)

  Jednota slovensk�ch matematikov  (funkcia: člen v�boru JSMF BA 1)

  Učen� spoločnosť SAV (funkcia: člen)  

doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.  

  Jednota slovensk�ch matematikov a fyzikov (funkcia: člen �V)

  Slovensk� matematick� spoločnosť  (funkcia: člen)  

Mgr. Marek Hyčko, PhD.  

  Jednota slovensk�ch matematikov a fyzikov (JSMF) (funkcia: tajomn�k)  

RNDr. Galina Jir�skov�, CSc.  

  Jednota slovensk�ch matematikov a fyzikov (funkcia: člen)  

doc. RNDr. Martin Kochol, CSc., DSc.  

  Humboldtov klub na Slovensku (funkcia: člen)

  Jednota slovensk�ch matematikov a fyzikov (funkcia: člen)  

prof. RNDr. J�lius Korbaš, CSc.  

  Jednota slovensk�ch matematikov a fyzikov (funkcia: člen V�boru pobočky Bratislava 1)  

doc. RNDr. Peter Mih�k, CSc.  

  Jednota slovensk�ch matematikov a fyzikov (funkcia: člen)  

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.  

  Jednota slovensk�ch matematikov a fyzikov (funkcia: člen)

  SPNZ Slovensk� plyn�rensk� a naftov� zv�z (funkcia: člen)  

doc. RNDr. Miroslav Repick�, CSc.  

  Jednota slovensk�ch matematikov a fyzikov (funkcia: člen)  

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.  

  FSTA (funkcia: člen)

  JSMF - Jednota slovensk�ch matematikov a fyzikov (funkcia: predseda pobočky v Banskej Bystrici)

  Učen� spoločnosť SAV (funkcia: člen)  

Mgr. Peter Somora  

  SPNZ Slovensk� plyn�rensk� a naftov� zv�z (funkcia: člen)  

RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.  

  Jednota slovensk�ch matematikov a fyzikov (funkcia: člen)

  Slovensk� genealogick� a heraldick� spoločnosť (funkcia: člen)

  Slovensk� informatick� spoločnosť (funkcia: člen rev�znej komisie)  

prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.  

  JSMF (funkcia: člen v�boru pobočky Bratislava I)

  Komisia biometriky P-SAPV (funkcia: člen)

  Slovensk� štatistick� a demografick� spoločnosť (funkcia: člen v�boru)

  SMS (funkcia: člen v�boru)  

RNDr. Tibor Ž�čik, CSc.  

  SPNZ Slovensk� plyn�rensk� a naftov� zv�z (funkcia: člen)  

9.7. In� d�ležit� inform�cie o Vedecko-organizačn�ch a popularizačn�ch aktivit�ch

 

  
10. Činnosť knižnično-informačn�ho pracoviska  

10.1. Knižničn� fond

 

Tabuľka 10a Knižničn� fond


Knižničn� jednotky spolu 26280
z toho knihy a zviazan� periodik� 25589
audiovizu�lne dokumenty 0
elektronick� dokumenty (vr�tane digit�lnych) 691
mikroformy 0
in� špeci�lne dokumenty - dizert�cie, v�skumn� spr�vy 0
Počet titulov doch�dzaj�cich period�k 115
  z toho zahraničn� periodik� 101
Ročn� pr�rastok knižničn�ch jednotiek 301
v tom k�pou 51
darom 0
v�menou 250
bezodplatn�m prevodom 0
�bytky knižničn�ch jednotiek 0
Knižničn� jednotky spracovan� automatizovane 0

 

10.2. V�požičky a služby

 

Tabuľka 10b V�požičky a služby


V�požičky spolu 317
z toho odborn� literat�ra pre dospel�ch 82
v�požičky period�k 0
prezenčn� v�požičky 235
MVS in�m knižniciam 0
MVS z in�ch knižn�c 8
MMVS in�m knižniciam 0
MMVS z in�ch knižn�c 0
Počet vypracovan�ch bibliografi� 0
Počet vypracovan�ch rešerš� 0

 

10.3. Použ�vatelia

 

Tabuľka 10c Už�vatelia


Registrovan� použ�vatelia 35
N�vštevn�ci knižnice spolu (bez n�vštevn�kov podujat�) 235

 

10.4. In� �daje

 

Tabuľka 10d In� �daje


On-line katal�g knižnice na internete ( 1=�no, 0=nie) 0
N�klady na n�kup knižničn�ho fondu v € 7780

 

10.5. In� inform�cie o knižničnej činnosti

 

V roku 2009 nastalo ďalšie zlepšenie v rozsahu ku pr�stupe ku vedeck�m inform�ci�m. Tento je dan� službami CVTI SR (Centrum vedecko-technick�ch inform�ci�), �K SAV a zabezpečen�m pr�stupu ku Zentralblatt Mathe a MATHSCI Matematick�m �stavom SAV. Konkr�tne bol rozš�ren� pr�stup ku s�rii Lecture Notes in Computer Science (Springer-Verlag), digit�lne knižnice ACM a SIAM (cez CVTI) a ďalšie.

 

Problematick� je slovensk� �ložisko t�chto informačn�ch datab�z. V SR zatiaľ tak�to �ložisko neexistuje a neskorš� pr�stup do teraz dostupn�ch datab�z m�že byť ohrozen�. Toto je v�žna �loha na centr�lnej �rovni.

  
11. Aktivity v org�noch SAV  
 

11.1. Členstvo vo V�bore Snemu SAV  
 

11.2. Členstvo v Predsedn�ctve SAV a vo Vedeckej rade SAV  
 

11.3. Členstvo vo vedeck�ch kol�gi�ch SAV  

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.  

- VK SAV pre matematiku, fyziku a informatiku (člen)  

doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.  

- VK SAV pre matematiku, fyziku a informatiku (člen)  
 

11.4. Členstvo v komisi�ch SAV  

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.  

- Komisia SAV pre ekonomick� ot�zky (člen Komisie ad hoc pre problematiku vhodn�ho ekonomick�ho modelu SAV)

- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifik�cie zamestnancov (člen)

- Komisia SAV pre spolupr�cu s vysok�mi školami (člen)

- Rada SAV pre vzdel�vanie a doktorandsk� št�dium (člen)  

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.  

- Edičn� rada SAV (Podpredseda Edičnej rady)

- Knižničn� rada SAV (Predseda)  
 

11.5. Členstvo v org�noch VEGA  

doc. RNDr. J�n Bors�k, CSc.  

- Komisia VEGA č, 1 pre matematick� vedy, poč�tačov� a informatick� vedy a fyzik�lne vedy (člen)  

prof. RNDr. J�lius Korbaš, CSc.  

- Komisia VEGA č. 1 pre matematick� vedy, poč�tačov� a informatick� vedy a fyzik�lne vedy (člen)  

doc. RNDr. Sylvia Pulmannov�, DrSc.  

- komisia VEGA č. 1 pre matematick� vedy, poč�tačov� a informatick� vedy a fyzik�lne vedy (člen)  

RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.  

- Komisia č. 1 pre matematiku, fyziku a informatiku (podpredseda)  
 
12. Hospod�renie organiz�cie  
 

12.1. V�davky RO SAV

 

Tabuľka 12a V�davky RO SAV (v €)


Kateg�ria Posledn� upraven� rozpočet r. 2009 Čerpanie k 31.12.2009 celkom z toho:
z rozpočtu z mimoroz. zdrojov
  V�davky spolu 866 338,74 1 088 197,92 866 338,74 221 859,18
z toho:                
- kapit�lov� v�davky 13 889,00 13 888,09 2 247,00 11 642,00
- bežn� v�davky 842 774,00 1 074 308,92 852 449,74 221 859,18
    z toho:                
    - mzdov� v�davky 518 109,88 569 318,21 518 109,88 51 208,33
    odvody do poisťovn� a N�P 180 039,86 195 991,96 180 039,86 15 952,10
    - tovary a ďalšie služby 106 255,00 261 353,75 106 255,00 155 098,75
    z toho:                
    v�davky na projekty (VEGA, APVV, ŠPVV, MVTP, ESF) 287 887,92 287 887,92 66 028,74 221 859,18
    v�davky na periodick� tlač 22 904,00 22 904,00 22 904,00    
    transfery na vedeck� v�chovu 47 310,00 47 310,00 47 310,00    

 

12.2. Pr�jmy RO SAV

 

Tabuľka 12b Pr�jmy RO SAV (v €)


Kateg�ria Posledn� upraven� rozpočet r. 2009 Plnenie k 31.12.2009
Pr�jmy spolu: 227 112,18 227 112,18
z toho:        
rozpočtovan� pr�jmy (�čet 19) 5 253,00 5 253,00
z toho:        
- pr�jmy za n�jomn�        
mimorozpočtov� pr�jmy (�čet 780) 221 859,18 221 859,18

  
13. Nad�cie a fondy pri organiz�cii SAV  
 
 
14. In� v�znamn� činnosti organiz�cie SAV  
 

�stav je s�dlom komisi� pre obhajoby DrSc. vo vedn�ch odboroch: 11-80-9 Teoretick� informatika (predseda J. Hromkovič), 02-12-13 Metrol�gia (predseda G. Wimmer) a 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematick� štatistika (predseda A. Dvurečenskij)

 

Najv�čšiu trad�ciu m� Mathematica Slovaca, časopis vyd�van� už od roku 1951; je to medzin�rodn� (medzin�rodn� redakčn� rada m� 38 členov, z toho 17 zahraničn�ch) a recenzovan� (karentovan� AMS) časopis. V roku 2008 prevzalo distrib�ciu časopisu vydavateľstvo Springer-Verlag v spolupr�ci so spoločnosťou Versita. Po obsahovej str�nke tento časopis uverejňuje pr�ce zo všetk�ch oblast� matematick�ho v�skumu. V roku 2009 publikovali sme 6 č�sel ročne a zv�šili sme počet str�n jednotliv�ch č�sel.

 

V r. 2007 začal byť časopis Mathematica Slovaca indexovan� v datab�ze SCI (Expanded), pričom do tejto datab�zy boli sp�tne pridan� aj vydania od č. 1 za rok 2007. Podobne začal byť od roku 2008 tento časopis indexovan� v datab�za SCOPUS. Počet zaslan�ch pr�spevkov sa v roku 2009 viac ako dva aj pol zn�sobil vzhľadom k r. 2007, a činil 284 pr�spevkov oproti 211 v r. 2008.

 

Aj keď distrib�cia časopisu prostredn�ctvom vydavateľstva Springer-Verlag sp�sobila redukciu v�meny časopisu (vydavateľstvo Springer-Verlag je v�hradn� distrib�tor), dosiahli sme v�znamne v�čšie rozš�renie časopisu medzi čitateľov. Rovnako, pre našich pracovn�kov je najv�znamnejš� pr�stup ku inform�ci�m v elektronickej forme. Od roku 2000 m� časopis svoju vlastn� internetov� str�nku, kde s� všetky inform�cie, abstrakty čl�nkov od roku 1993. Adresa je http://maslo.mat.savba.sk. Adresa časopisu na str�nkach spoločnosti Springer je http://www.springer.com/journal/12175 alebo http://www.springerlink.com/content/1337-2211. Adresa časopisu na str�nkach spoločnosti Versita je

http://www.versita.com/science/mathematics/maslo.

 

Ďalš� časopis vyd�van� �stavom Tatra Mountains Mathematical Publications vznikol v r. 1992 a vyd�vame ho v spolupr�ci s niektor�mi vysok�mi školami. Publikuj� sa v ňom p�vodn� vedeck� pr�ce zo všetk�ch oblast� matematick�ho v�skumu, hlavne však s�bory pr�c venovan� jedn�mu okruhu probl�mov a zborn�ky pr�c z medzin�rodn�ch konferenci�. Časopis m� medzin�rodn� redakčn� radu (35 členov, z toho 10 zahraničn�ch). Aj tento časopis je recenzovan� a karentovan�. Doteraz vyšlo 42 zv�zkov. Od zv�zku 15 s� niektor� zv�zky časopisu zaraden� do Current Contents - Index to Scientific Book Contents CC / Physical, Chemical and Earth Sciences. Od roku 2000 m� časopis svoju vlastn� internetov� str�nku, kde s� všetky inform�cie, abstrakty čl�nkov od roku 1992. �stav z�skava (predajom, resp. v�menou za tento časopis) časť svojich informačn�ch zdrojov. Adresa je http://tatra.mat.savba.sk.

 

V roku 2006 začal �stav vyd�vať časopis Uniform Distribution Theory. V roku 2009 vyšiel 4. ročn�k. Adresa je http://udt.mat.savba.sk.

 

�stav je s�dlom slovenskej časti redakcie v�znamn�ho svetov�ho referat�vneho časopisu Zentralblatt MATH. Redakčne pripravuje abstrakty dohodnut�ch period�k. Zap�ja sa tak do celoeur�pskej spolupr�ce a z�skava pr�stup do v�znamnej datab�zy matematick�ch poznatkov.

 

Vyd�vanie (resp. spolupr�ca pri vyd�van�) uveden�ch časopisov spolu s udržiavan�m časopiseckej i knižnej vedeckej knižnice je popri vedeckej produkcii azda najv�znamnejšou aktivitou, ktorou �stav prispieva tak do pokladnice n�rodnej kult�ry ako aj medzin�rodnej vedeckej spolupr�ce a vz�jomn�ho porozumenia.

 

V roku 2009 pokračoval �stav vo vyd�van� preprintovej s�rie vedeck�ch pr�c pracovn�kov M� SAV, ktor� je pr�stupn� aj na Internete, na domovskej str�nke Matematick�ho �stavu SAV http://www.mat.savba.sk/preprints.

 

  
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelen� pracovn�kom organiz�cie v roku 2009  
 

15.1. Dom�ce ocenenia  

15.1.1. Ocenenia SAV        

Dvurečenskij Anatolij     

Čestn� plaketa Jura Hronca za z�sluhy v matematick�ch ved�ch     

Oceňovateľ: SAV            

Pulmannov� Sylvia     

Cena SAV     

Oceňovateľ: SAV            

Wimmer Gejza     

Čestn� plaketa Jura Hronca za z�sluhy v matematick�ch ved�ch     

Oceňovateľ: SAV      

15.1.2. In� dom�ce ocenenia        

Dvurečenskij Anatolij     

Cena podpredsedu vl�dy a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2009 v kateg�rii Osobnosť vedy a techniky      

Oceňovateľ: Ministerstvo školstva SR            

Dvurečenskij Anatolij     

List rektorky UMB v B. Bystrici     

Oceňovateľ: UMB Bansk� Bystica            

Dvurečenskij Anatolij     

Pam�tn� plaketa Akad�mie ozbojen�ch s�l SR gen. M.R. Štef�nika     

Oceňovateľ: Akad�mia ozbojen�ch s�l SR gen. M.R. Štef�nika, L. Mikul�š            

Dvurečenskij Anatolij     

Plaketa Fakulty pr�rodn�ch vied UKF Nitra     

Oceňovateľ: Fakulta pr�rodn�ch vied UKF Nitra            

Fečkan Michal     

Cenu za vedeck� a odborn� literat�ru za rok 2008 v kateg�rii pr�rodn�ch a technick�ch vied     

Oceňovateľ: Liter�rny fond            

Wimmer Gejza     

Zlat� medaila Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici     

Oceňovateľ: Univerzita Mateja Bela, Bansk� Bystrica      

15.2. Medzin�rodn� ocenenia  
16. Poskytovanie inform�ci� v s�lade so z�konom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pr�stupe k inform�ci�m v znen� neskorš�ch predpisov (Z�kon o slobode inform�ci�)  
 

Matematick� �stav SAV z pohľadu z�kona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom pr�stupe k inform�ci�m

Podmienky, postup a rozsah slobodn�ho pr�stupu občanov k inform�ci�m vymedzen�ho v čl. 26, 45 a 34 �stavy Slovenskej republiky a v čl. 17, 25 a 35 Listiny z�kladn�ch pr�v a slob�d ustanovuje z�kon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pr�stupe k inform�ci�m a o zmene niektor�ch z�konov. V tomto z�kone je uveden� rozsah povinnost� tzv. povinnej osoby (§ 2 citovan�ho z�kona) pri informovan� žiadateľov o inform�cie (§ 4 citovan�ho z�kona), ale i postup pri poskytovan� inform�ci� podľa tohto z�kona.

 

V zmysle z�kona č. 211/2000 Z. z. je Matematick� �stav SAV povinn� zverejňovať inform�cie uveden� v § 3 ods. 2 a § 5 ods. 1 citovan�ho z�kona (povinn� zverejňovanie inform�ci�) a ďalšie inform�cie na žiadosť.

 

V zmysle citovan�ho z�kona uverejňuje Matematick� �stav SAV tieto inform�cie:

 

Sp�sob zriadenia povinnej osoby, jej pr�vomoci a kompetencie a popis organizačnej štrukt�ry

 

Matematick� �stav SAV (ďalej len M� SAV) je pr�vnickou osobou zriadenou na z�klade z�kona č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akad�mii vied v znen�

z�kona č. 43/1970 Zb.,

z�kona č. 92/1977 Zb.,

z�kona č. 7/1990 Zb.,

z�kona č. 291/1992 Zb.,

z�kona č. 11/1993 Z.z.,

z�kona č. 75/1995 Z.z.

 
N�zov organiz�cie: Matematick� �stav SAV
S�dlo M� SAV: Bratislava, Štef�nikova 49, 814 73 Bratislava
Identifikačn� č�slo: 166791
Forma hospod�renia: rozpočtov� organiz�cia
D�tum zriadenia: 1. 3. 1959
Označenie štatut�rneho org�nu: riaditeľ

M� SAV je vedeck� inštit�cia SR prispievaj�ca k rozvoju z�kladn�ho v�skumu v matematike (najm� logika a te�ria množ�n, te�ria č�sel, algebraick� a topologick� štrukt�ry, kvantov� štrukt�ry diskr�tna matematika, re�lna a funkcion�lna anal�za, dynamick� syst�my, pravdepodobnosť a matematick� štatistika). V informatike sa zameriava na rozvoj te�rie algoritmov a v�počtovej zložitosti a na teoretick� aspekty form�lnych jazykov, automatov a v�počtov�ch syst�mov. Podieľa sa pedagogickom procese na vysok�ch škol�ch. �stav uskutočňuje doktorandsk� št�dium v zmysle platn�ch pr�vnych predpisov. Participuje na medzin�rodnej vedecko-technickej spolupr�ci, spolupracuje vo v�skume a vzdel�van� s vysok�mi školami a rezortn�mi v�skumn�mi a vzdel�vac�mi inštit�ciami a pr�vnick�mi osobami z oblasti v�roby a služieb.

 

�stav poskytuje poradensk� a ďalšie expert�zne služby, s�visiace s hlavnou činnosťou organiz�cie.

 

�stav zabezpečuje publik�ciu s�visiacich s vedecko-v�skumnou činnosťou prostredn�ctvom periodickej a neperiodickej tlače. Vyd�vanie periodickej tlače sa riadi usmerneniami Predsedn�ctva SAV.

 

Organizačn� štrukt�ra M� SAV:

 

Matematick� �stav SAV, Štef�nikova 49, 814 73 Bratislava

Oddelenie informatiky M� SAV, D�bravsk� cesta 9, 841 04 Bratislava

Detašovan� pracovisko M� SAV, Greš�kova 6, 040 01 Košice

Inštit�t matematiky a informatiky M� SAV a UMB, Ďumbierska 1, 974 11 Bansk� Bystrica

 

Org�ny M� SAV:

 

Vedeck� rada M� SAV

rada riaditeľa M� SAV.

 

Činnosť �stavu sa riadi Organizačn�m poriadkom M� SAV a Pracovn�m poriadkom M� SAV.

 

Financovanie M� SAV:

 

M� SAV je financovan� z rozpočtovej kapitoly št�tneho rozpočtu, ktorej spr�vcom je SAV. Pr�va a povinnosti M� SAV pri spr�ve a nakladan� s majetkom št�tu s� stanoven� z�konom č. 278/1993 Z.z. o spr�ve majetku št�tu v znen� neskorš�ch predpisov. M� SAV hospod�ri s rozpočtov�mi prostriedkami a s prostriedkami prijat�mi od in�ch subjektov v zmysle z�kona č. 303/1995 Z.z. v znen� neskorš�ch predpisov.

 

Ďalš�mi zdrojmi financovania pracoviska s�

- prostriedky št�tneho rozpočtu z�skan� na z�klade �časti vo verejnej s�ťaži vyp�sanej na �čelov� financovanie �loh v�skumu a v�voja

- pr�jmy z vlastnej činnosti

- prostriedky z medzin�rodn�ch programov v�skumu a v�voja

 

Organizačn� štrukt�ra �stavu: na internetovej str�nke www.mat.savba.sk (Kto sme / Štrukt�ra)

Miesto, čas a sp�sob ak�m možno z�skať inform�cie; inform�cie o tom, kde možno podať žiadosť, n�vrh, podnet, sťažnosť alebo in� podanie:

 

(1) Povinne zverejňovan� inform�cie možno z�skať na internetovej str�nke www.mat.savba.sk (www.sav.sk), na informačnej tabuli M� SAV (Štef�nikova 49, Bratislava)

(2) Nezverejnen� inform�ciu �stav spr�stupn� na z�klade žiadosti o spr�stupnenie inform�cie (ďalej len "žiadosť"). Žiadosť m�že žiadateľ podať p�somne, �stne, faxom, elektronickou poštou alebo in�m technicky vykonateľn�m sp�sobom. Zo žiadosti mus� byt zjavn�, kto ju pod�va, ktor�ch inform�ci� sa t�ka a ak� sp�sob spr�stupnenia inform�cie žiadateľ navrhuje.

(3) Inform�cia m�že byť spr�stupnen�

   a) �stne,

   b) nahliadnut�m do spisu s možnosťou vyhotoviť si odpis alebo v�pis v s�dle �stavu,

   c) odkop�rovan�m inform�ci� na technick� nosič d�t,

   d) spr�stupnen�m k�pi� predl�h s požadovan�mi inform�ciami,

   e) telefonicky,

   f) faxom,

   g) poštou,

   h) e-mailom,

   i) odkazom na už zverejnen� inform�ciu.

Inform�cia sa spr�stupňuje formou určenou žiadateľom a až keď nie je možn� ju spr�stupniť touto formou, po dohode so žiadateľom nasleduj� in� možnosti. Prihliada sa pritom na charakter inform�cie, sp�sob podania žiadosti a tiež na technick� možnosti �stavu.

(4) Na z�klade žiadosti mus� �stavu spr�stupniť všetky inform�cie, ktor� m� k dispoz�cii, predovšetk�m inform�cie t�kaj�ce sa hospod�renia s verejn�mi prostriedkami a nakladania s majetkom št�tu, pričom �stav mus� prijať, zaevidovať a vybaviť každ� žiadosť, n�vrh alebo in� podanie.

(5) �stav žiadosť vybav� najnesk�r do desať dn� od jej podania, v od�vodnen�ch pr�padoch do dvadsať dn�. Ak nie je možn� dodržať desaťdňov� lehotu, �stav to bezodkladne, najnesk�r pred uplynut�m desaťdňovej lehoty ozn�mi žiadateľovi p�somne s uveden�m d�vodov, ktor� viedli k predĺženiu lehoty.

(6) Z�važn�mi d�vodmi predĺženia lehoty, najviac o desať dn� s�:

vyhľad�vanie a zber v�čšieho počtu oddelen�ch alebo odlišn�ch inform�ci� požadovan�ch na spr�stupnenie v jednej žiadosti,

preuk�zateľn� technick� probl�my spojen� s vyhľad�van�m a spr�stupňovan�m inform�cie, o ktor�ch možno predpokladať, že ich možno odstr�niť v r�mci predĺženej lehoty.

(7) Žiadosť o spr�stupnenie inform�cie možno podať :

�stne alebo p�somne na adresu:

Matematick� �stav SAV Štef�nikova 49, 814 73 Bratislava

telefonicky na telef�nnom č�sle : 02 / 5751 0414

faxom na faxov� spojenie : 02 / 5249 7316

e-mailom na adresu : mathinst@mat.savba.sk

 

Postup �stavu pri vybavovan� žiadost�, n�vrhov, a in�ch podan�, vr�tane leh�t, ktor� je nutn� dodržať

 

(1) Za včasn� a pravdiv� poskytnutie inform�ci� a vybavovanie žiadost� je zodpovedn� Matematick� �stav SAV.

(2) Evidenciu všetk�ch podan�ch žiadost� vedie Matematick� �stav SAV.

(3) Evidencia obsahuje predovšetk�m :

  - d�tum podania žiadosti,

  - obsah žiadosti, formu podania (napr. p�somne, faxom, elektronickou poštou) a navrhovan� sp�sob spr�stupnenia inform�cie,

  - v�sledok, formu a d�tum vybavenia žiadosti (napr. poskytnutie inform�cie kompletnej alebo čiastočnej, forma poskytnutia  inform�cie, v�zva na doplnenie, rozhodnutie o neposkytnut�, neposkytnutie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, post�penie in�mu org�nu),

  - opravn� prostriedok (d�tum podania a v�sledok vybavenia).

(4) Žiadosť je podan� dňom, keď došla akad�mii.

(5) Na žiadosť žiadateľa ak �stav p�somne potvrd� podanie žiadosti a ozn�mi predpokladan� v�šku �hrady za spr�stupnenie inform�cie.

(6) Ak žiadosť nem� predp�san� n�ležitosti, �stav bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktor� nesmie byť kratšia ako sedem dn�, ne�pln� žiadosť doplnil. Pouč� žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek v�zve �stavu žiadateľ žiadosť nedopln� a inform�ciu nemožno pre tento nedostatok spr�stupniť, �stav žiadosť odlož� bez vydania rozhodnutia, o čom vo v�zve na doplnenie upozorn� žiadateľa.

(7) Ak �stav nedisponuje požadovan�mi inform�ciami, žiadosť post�pi do piatich dn� od jej podania pr�slušnej povinnej osobe, ak je jej zn�ma. Ak tak�to povinn� osoba nie je zn�ma, akad�mia vyd� do desiatich dn� od podania žiadosti rozhodnutie o jej odmietnut�.

(8) Odpoveď na žiadosť zasiela žiadateľovi M� SAV. Odpoveď podpisuje riaditeľ M� SAV.

(9) Žiadosť s dokument�ciou sa po vybaven� uklad� na M� SAV. O spr�stupnen� inform�cie sa urob� rozhodnutie z�pisom v spise. Spis mus� obsahovať všetky p�somnosti t�kaj�ce sa vybavovania žiadosti, vr�tane inform�cie o sp�sobe vybavenia. Všetky p�somnosti založen� v spise musia byt označen� č�slom z centr�lnej evidencie.

(10) V pr�pade, ak sa žiadosti nevyhovie, hoci len sčasti, vyd� sa v lehote desiatich dn� p�somn� rozhodnutie o odmietnut� poskytn�ť inform�ciu.

(11) Rozhodnutie o odmietnut� poskytn�ť inform�ciu sa vyd�va z d�vodu:

   a) ustanoven�ho obmedzenia pr�stupu k inform�ci�m (§ 8 až 11 z�kona),

   b) keď nie je zn�ma tak� povinn� osoba, ktor� disponuje požadovan�mi inform�ciami (§ 15 ods. 1 z�kona).

(12) Rozhodnutie o odmietnut� poskytn�ť inform�ciu sa nevyd�va len v pr�pade, ak bola žiadosť odložen� pre neodstr�nenie jej nedostatkov aj napriek predch�dzaj�cej v�zve.

 

Miesto, lehota a sp�sob podania opravn�ho prostriedku a možnosti s�dneho presk�mania rozhodnutia:

 

(1) Proti rozhodnutiu �stavu o odmietnut� požadovanej inform�cie možno podať odvolanie v lehote 15 dn� od doručenia rozhodnutia alebo m�rneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa pod�va �stavu.

(2) O odvolan� proti rozhodnutiu �stavu rozhoduje riaditeľ �stavu, na z�klade vyjadrenia komisie, ktor� na tento �čel ustanovil.

(3) Riaditeľ rozhodne o odvolan� do 15 dn� od jeho doručenia. Ak riaditeľ �stavu v tejto lehote nerozhodne, predpoklad� sa, že vydal rozhodnutie, ktor�m odvolanie zamietol a napadnut� rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druh� deň po uplynut� lehoty na vydanie rozhodnutia.

(4) Rozhodnutie o odmietnut� žiadosti možno presk�mať v s�dnom konan� podľa z�kona č. § 244 až 250 Občianskeho s�dneho poriadku.

 

Sadzobn�k �hrad za spr�stupnenie inform�ci�

 

Inform�cie sa spr�stupňuj� bezplatne s v�nimkou �hrady vo v�ške, ktor� nesmie prekročiť sumu materi�lnych n�kladov spojen�ch so zhotoven�m k�pi�, so zadov�žen�m technick�ch nosičov a s odoslan�m inform�cie žiadateľovi. �stav odpust� �hrady nepresahuj�ce 0,66,- EUR (20,- Sk).

 
Internet zadarmo
Rozmnoženie 1 ČB strany 0.03,- EUR (1,- Sk)
Rozmnoženie 1 farebnej strany 0,10,- EUR (3,- Sk)
Na diskete 0,50,- EUR (15,- Sk)
Na CD nosiči 1,33,- EUR (40,- Sk)
 

Prehľad všeobecne z�v�zn�ch pr�vnych predpisov, pokynov, inštrukci�, v�kladov�ch stanov�sk a intern�ch normat�vnych aktov, podľa ktor�ch �stav kon� a rozhoduje

1. z�kon č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akad�mii vied v znen� neskorš�ch predpisov

2. z�kon NR SR č. 278/1993 Z.z. o spr�ve majetku št�tu v znen� neskorš�ch predpisov

3. Matematick� �stav 3. z�kon NR SR č. 303/ 1995 Z.z. o rozpočtov�ch pravidl�ch v znen� neskorš�ch predpisov

4. z�kon č. 172/1990 Zb. o vysok�ch škol�ch v znen� neskorš�ch predpisov

5. z�kon č. 53/1964 Zb. o udeľovan� vedeck�ch hodnost� a o št�tnej komisii pre vedeck� hodnosti v znen� neskorš�ch predpisov

6. z�kon č. 39/1977 Zb. o v�chove nov�ch vedeck�ch pracovn�kov a o ďalšom zvyšovan� kvalifik�cie v znen� neskorš�ch predpisov

7. vyhl�ška Československej akad�mie vied č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovan� kvalifik�cie a o hodnoten� tvorivej sp�sobilosti vedeck�ch pracovn�kov

8. ostatn� intern� smernice / na internetovej str�nke už s� uverejnen�

 

Inform�cia o noveliz�cii z�kona o slobode inform�ci�

 

Dňa 2. janu�ra 2006 nadobudol �činnosť z�kon č. 628/2005 Z. z., ktor�m sa men� a dopĺňa z�kon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pr�stupe k inform�ci�m v znen� z�kona č. 747/2004 Z. z.

 

V zmysle tejto novely z�kona sa rozš�rilo povinn� zverejňovanie inform�ci�. Matematick� �stav SAV je povinn� zverejňovať aj:

  - označenie nehnuteľnej veci a hnuteľnej veci vo vlastn�ctve št�tu, ktorej nadob�dacia cena bola vyššia ako 20-n�sobok minim�lnej mzdy (§2 ods. 1 p�sm. b) z�kona č. 90/1996 Z. z. o minim�lnej mzde), ktor� M� SAV previedol do vlastn�ctva, alebo ktor� prešla do vlastn�ctva inej osoby než org�nu verejnej moci

- d�tum prevodu alebo prechodu vlastn�ctva a pr�vny titul

  - inform�cie o osobn�ch �dajoch a in�ch identifikačn�ch �dajoch os�b, ktor� nadobudli tento majetok do vlastn�ctva, a to v rozsahu:

  a)meno a priezvisko, n�zov alebo obchodn� meno,

  b)adresa pobytu alebo s�dlo,

  c)identifikačn� č�slo, ak ide o pr�vnick� osobu alebo fyzick� osobu - podnikateľa

 
 

Za nadob�daciu cenu na �čely zverejnenia sa považuj�, ak ide o vlastn� zhotovenie, n�klady na zhotovenie, a ak ide o bezodplatn� nadobudnutie, cena obvykl� za obdobn� vec v mieste a čase nadobudnutia.

 

Uveden� inform�cie sa zverejňuj� najmenej po dobu jedn�ho roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastn�ctva.

 

T�m nie je dotknut� povinnosť spr�stupniť t�to inform�ciu aj po uplynut� tejto doby.

  
17. Probl�my a podnety pre činnosť SAV  
 

V rozpočte pracoviska sme oproti roku zaznamenali zv�šenie v mzdov�ch prostriedkoch o 6,9 %. To považujeme za pozit�vne, ale celkov� rezervy pracoviska pri dan�ch tarifn�ch platoch a pr�platkoch s� asi 30 % jedn�ho mesačn�ho platu, čo považujeme za n�zke. Veľmi pozit�vny bol rast prostriedkov v projektoch grantovej agent�ry VEGA o 30 %. Za negat�vny považujeme pokles prostriedkov na teplo viac ako 6 % a tovarov� v�davky o 28 %. Takto nem�že pracovisko pokryť štandardn� v�davky na teplo, r�zne povinn� platby (strava, TV, bezpečnostn� technik, požiarny technik, ...) aj pri 20 % zaťažen� grantov na energie a komunik�cie.

 

Ako negat�vne hodnot�me, že od r. 2008 nebola realizovan� všeobecn� v�zva APVV. Preto sme sa nemohli uch�dzať o grant APVV v kolekt�voch, ktor� v roku 2009 ukončili riešenie projektu. Toto m�že narušiť cel� syst�m financovania projektov APVV. Za spr�vne považujeme každoročn� realizovanie všeobecnej v�zvy s �spešnosťou aspoň 30 percent.

 

V�znamn�m �spechom bolo, že Matematick� �stav SAV spolu s Fyzik�lnym �stavom SAV ako hlavn�m žiadateľom začal v r. 2009 riešiť problematiku projektu �spešn�ho vo v�zve OPVaV-2008/4.1/01-SORO Podpora sieti excelentn�ch pracov�sk v�skumu a v�voja ako pilierov rozvoja regi�nu v Bratislavskom kraji, podan�ho v roku 2008 a M� SAV je s�časťou QUTE Centrum excelentnosti kvantov�ch technol�gi�. No zatiaľ ešte nebol n�m uhraden� ani jeden cent.

 

Vysoko hodnot�me rozš�renie pr�stupu ku vedeck�m inform�ci�m vďaka projektu CVTI (Centrum vedecko-technick�ch inform�ci�), ktor�m bol zabezpečen� pr�stup ku najv�znamnejš�m datab�zam na 5 rokov, činnosti �strednej knižnice SAV a tiež činnosti samotn�ho Matematick�ho �stavu SAV (pr�stup do datab�z MathSci, USA a Zentralblatt Math, Nemecko). Cez CVTI je možn� pracovať napr. so s�riou Lecture Notes in Computer Science a digit�lnymi knižnicami SIAM a ACM. T�to činnosť je potrebn� st�le posilňovať, lebo je potrebn� syst�movo sa pripraviť na situ�ciu po skončen� projektu CVTI. Rovnako je potrebn� zabezpečiť pre SR �ložisko vedeck�ch inform�ci�. T�to �loha je v�žna a urgentn�.

 

Kladne hodnot�me pokrok v elektroniz�cii dokumentov SAV.

 

Určit�m pozit�vnym javom je aj elektronick� syst�m zberu �dajov a pr�prava v�ročnej spr�vy. N�š �stav už aspoň 10 rokov použ�val vlastn� elektronick� syst�m, ktor� sa veľmi osvedčil a je prij�man� pracovn�kmi �stavu kladne. Vzhľadom na to, že v s�časnosti nov� syst�m ELVYS m� ešte veľa detsk�ch neduhov a zdokonaľuje sa za pochodu, použ�vali sme aj vlastn� syst�m ešte aj v tomto roku.

 

Podporujeme posilnenie pružnosti WWW str�nky SAV. Tiež by sme priv�tali posilnenie pr�vnej pomoci pracovisk�m SAV vo forme konzult�ci� a vzorov�ch textov.

  

Spr�vu o činnosti organiz�cie SAV spracoval(i):

 • prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. 02/57 510 412,
 • Mgr. Marek Hyčko, PhD. 02/57 510 502,
 • doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. 02/57 510 401.
 

  
Pr�lohy  

Pr�loha A

Zoznam zamestnancov a doktorandov organiz�cie k 31.12.2009  

Zoznam zamestnancov podľa štrukt�ry (nadv�zne na �daje v Tabuľke 1a)


  Meno s titulmi �v�zok   
(v %)
Riešiteľsk� kapacita  
(v hod/rok)
 Ved�ci vedeck� pracovn�ci DrSc.
1. RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc. 100 2000
2. prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. 100 2000
3. doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. 100 2000
4. doc. RNDr. Ľubica Hol�, DrSc. 100 2000
5. prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. 0 0
6. RNDr. Stanislav Jakubec, DrSc. 100 2000
7. prof. RNDr. J�n Jakub�k, DrSc. 100 2000
8. doc. RNDr. Martin Kochol, CSc., DSc. 100 2000
9. prof. RNDr. Vladim�r Majern�k, DrSc. 5 1000
10. prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc. 45 2000
11. doc. RNDr. Sylvia Pulmannov�, DrSc. 100 2000
12. prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. 45 900
13. doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc. 100 2000
14. prof. RNDr. Marian Vajteršic, DrSc. 0 0
15. RNDr. Imrich Vrťo, DrSc. 100 2000
16. prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. 40 1000
  Samostatn� vedeck� pracovn�ci
1. doc. RNDr. J�n Bors�k, CSc. 100 2000
2. RNDr. Stefan Dobrev, PhD. 100 2000
3. prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. 25 500
4. Doc. Mgr. Mari�n Grend�r, PhD. 20 400
5. doc. RNDr. J�n Haluška, CSc. 100 2000
6. Mgr. Anna Jenčov�, PhD. 100 2000
7. RNDr. Galina Jir�skov�, CSc. 100 2000
8. prof. RNDr. J�lius Korbaš, CSc. 3 600
9. doc. RNDr. Peter Mih�k, CSc. 20 400
10. doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. 100 2000
11. Ing. Gabriel Okša, CSc. 100 2000
12. doc. RNDr. Milan Pašt�ka, CSc. 3 100
13. doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc. 45 900
14. doc. RNDr. Miroslav Repick�, CSc. 100 2000
15. Mgr. Andrea Zem�nkov�, PhD. 100 2000
  Vedeck� pracovn�ci
1. doc. RNDr. Vladim�r Bal�ž, CSc. 1 300
2. Mgr. Martin Bečka, PhD. 100 2000
3. doc. RNDr. Štefan Čern�k, CSc. 25 500
4. RNDr. Vladim�r Danč�k, PhD. 0 0
5. Mgr. Nataliya Dilna, PhD. 100 2000
6. RNDr. Eva Drobn�, PhD. 5 1400
7. RNDr. Peter Eliaš, PhD. 100 2000
8. doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc. 32 700
9. RNDr. Em�lia Haluškov�, CSc. 40 1000
10. Mgr. Marek Hyčko, PhD. 100 2000
11. doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc. 5 1400
12. doc. RNDr. M�ria Jurečkov�, CSc. 5 1500
13. doc. RNDr. Judita Lihov�, CSc. 25 500
14. Mgr. Tibor Macko, PhD. 0 0
15. RNDr. Jozef P�cs, PhD. 100 2000
16. Mgr. Ladislav Stacho, CSc. 0 0
17. Ondrej Šuch, PhD., M.Sc. 50 2000
18. Ing. Ľubom�r T�r�k, PhD. 100 2000
19. Mgr. Peter Vadovič, PhD. 100 2000
20. Mgr. Elena Vincekov�, PhD. 100 2000
21. RNDr. Tibor Ž�čik, CSc. 100 2000
  Odborn� pracovn�ci s VŠ vzdelan�m
1. Mgr. Marek Babic 4 1000
2. Mgr. Dušan Ban�k 4 1000
3. Ing. Martin Bayer 100 1400
4. RNDr. Kvetoslava Dvoř�kov� 100 0
5. PaedDr. Jana Fialov� 4 1000
6. RNDr. Laura Hus�rov� 100 1400
7. Mgr. J�n Karab�š, PhD. 48 940
8. Mgr. S�ndor Kelemen 4 1000
9. Ing. Lucia Lacko-Bartošov� 4 1000
10. Mgr. Branislav Novotn� 4 1000
11. Mgr. Michal Posp�šil 4 1000
12. Ing. Ter�zia Sedl�kov� 100 1400
13. Mgr. Anton Sedliak 100 1400
14. Mgr. Peter Somora 100 1400
15. Ing. Jozef Tomeček 4 1000
16. Mgr. Gejza Wimmer 4 1000
  Odborn� pracovn�ci �SV
1. Mari�n Bugala 19 0
2. Dušan Ďuriš 12 0
3. Silvia Gavorov� 100 0
4. Ivana Geriakov� 100 0
5. Pavel Grebeči 12 0
6. Ivana Hudecov� 16 0
7. Anna Kimličkov� 13 0
8. Judita Klimentov� 13 0
9. Katar�na Nagyov� 13 0
10. Eug�nia Ondruškov� 100 0
11. Henrieta Paľov� 24 0
12. Andrea Surov� 100 0
13. M�ria Surov� 100 0
14. Katar�na Štefanč�kov� 100 0
15. Silvia Zabadalov� 100 0
  Ostatn� pracovn�ci
1. Janka Badiarov� 33 0
2. Zuzana Kyškov� 0 0
3. Soňa Majerov� 100 0
4. Lucia Nedelov� 36 0
5. Blažena Puterov� 45 0

  
Zoznam doktorandov


  Meno s titulmi Škola/fakulta Št�dijn� odbor
 Intern� doktorandi hraden� z prostriedkov SAV
1. Mgr. Marek Babic Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Aplikovan� matematika: 9.1.9
2. Mgr. Dušan Ban�k Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Aplikovan� matematika: 9.1.9
3. PeadDr. Jana Fialov� Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Aplikovan� matematika: 9.1.9
4. PhDr. Adri�n Kaci�n Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK   pravdepodobnosť a matematick� štatistika: 11-06-9
5. Mgr. S�ndor Kelemen Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Aplikovan� matematika: 9.1.9
6. Ing. Lucia Lacko-Bartošov� Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Aplikovan� matematika: 9.1.9
7. Mgr. Branislav Novotn� Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Aplikovan� matematika: 9.1.9
8. Mgr. Michal Posp�šil Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Aplikovan� matematika: 9.1.9
9. Ing. Jozef Tomeček Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Aplikovan� matematika: 9.1.9
10. Mgr. Gejza Wimmer Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Aplikovan� matematika: 9.1.9
  Intern� doktorandi hraden� z in�ch zdrojov
organiz�cia nem� intern�ch doktorandov hraden�ch z in�ch zdrojov
 Extern� doktorandi
1. Ing. Jaroslav Barochovsk� Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK   aplikovan� matematika: 11-14-9
2. RNDr. Andrea Feciskaninov� Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK   te�ria vyučovania informatiky: 11-81-9
3. Ing. Peter Kanas Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Aplikovan� matematika: 9.1.9
4. Mgr. Viktor Lucza Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK   te�ria vyučovania informatiky: 11-81-9
5. Mgr. Ren�ta Matušekov� Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK   pravdepodobnosť a matematick� štatistika: 11-06-9
6. Ing. Hedviga Ortanč�kov� Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK   te�ria vyučovania informatiky: 11-81-9
7. Mgr. Alexander Szabari Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK   teoretick� informatika: 11-80-9
8. Mgr. Ildik� Vargov� Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK   pravdepodobnosť a matematick� štatistika: 11-06-9

  
Pr�loha B

Projekty riešen� v organiz�cii  

Medzin�rodn� projekty  

Programy: Medziakademick� dohoda (MAD)  

1.) Integrovanie v abstraktn�ch štrukt�rach (Integration in abstract structures)  


Zodpovedn� riešiteľ: J�n Haluška
Trvanie projektu: 1.1.2007 / 31.12.2009
Evidenčn� č�slo projektu:  
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Detašovan� pracovisko Matematick�ho �stavu SAV v Košiciach
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: 0 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
V projekte sa riešili  ot�zky vznikaj�ce v te�rii integrovania v abstraktn�ch vektorov�ch priestoroch, konkr�tne v Rieszov�ch priestoroch a bornologick�ch lok�lne konvexn�ch priestoroch.   
Riešiteľsk� t�m tvorili A. Boccuto, D. Candelloro (Univerzita Perugia),   B. Riečan, J. Haluška (SAV). Bolo publikovan�ch viacero člankov a nap�san� monografia o integrovan� v Rieszov�ch priestoroch (v tlači).  
 
2.) Te�ria č�sel, algebra, kryptol�gia ( Number theory algebra and cryptology)  


Zodpovedn� riešiteľ: Oto Strauch
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2011
Evidenčn� č�slo projektu:  
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: 0 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
V�sledkom spolupr�ce je pr�ca prijat� na publikovanie:  
 
[1] Porubsk�, Š. - Strauch, O.: Binary sequences generated by sequences n\alpha, n=1,2,..., str. 32, prijat� do Publ. Math. Debrecen, 2009.  
 
Programy: Medzi�stavn� dohoda  

3.) Miery vo vektorov�ch priestoroch a fuzzy miery (Measures in Vector Spaces and Fuzzy Measures )  


Zodpovedn� riešiteľ: Miloslav Duchoň
Trvanie projektu: 1.1.2008 / 31.12.2010
Evidenčn� č�slo projektu:  
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 1  - Belgicko: 1
Čerpan� financie: 0 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Presk�mali sa ďalšie podmienky, za ktor�ch prvky normovan�ho vektorov�ho priestoru s� momentami vektorovej miery a tiež podmienky, za ktor�ch s� momentami Bochnerovsky integrovateľnej funkcie.   
Snaž�me sa zovšeobecniť v�sledky nahraden�m normovan�ho priestoru lok�lne konvexn�m priestorom.  
Vyšla pr�ca   
M. Duchoň, C. Debieve,Moments of vector-valued functions and measures, Tatra Mt. Math. Publ. 42, 2009, 199-210.  
 
4.) Fuzzy logiky a ich aplik�cie (Fuzzy Logics and Their Applications )  


Zodpovedn� riešiteľ: Miloslav Duchoň
Trvanie projektu: 1.1.2008 / 31.12.2010
Evidenčn� č�slo projektu:  
Organiz�cia je koordin�torom projektu: nie
Koordin�tor: �I AVČR
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: 0 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Prediskutovali sa vhodn� met�dy konštrukt�vnej algebry a ich vzťahy k univerz�lnym algebr�m s ohľadom na niektor� genetick� štrukt�ry ako gametick� a zygotick� predgrupoidy, grupoidy a celoč�seln� okruhy a algebry.  Zistilo sa, že pr�ve met�dy univerz�lnej algebry s� vhodn�m apar�tom na sk�manie uveden�ch  
genetick�ch štrukt�r.  
 
5.) Fuzzy syst�my a ich aplik�cie (Fuzzy Systems and Their Applications)  


Zodpovedn� riešiteľ: Miloslav Duchoň
Trvanie projektu: 1.1.2006 / 31.12.2010
Evidenčn� č�slo projektu:  
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 1  - Česko: 1
Čerpan� financie: 0 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Diskutovalo sa o možnostiach a sp�soboch aplik�cie Herglotzovej teor�my a Hellyho teor�m v te�rii stacion�rnych procesov a hlavne v te�rii časov�ch radov s ohľadom na aplik�cie v ekonomike.  
Sem možno zaradiť pr�cu  
M. Duchoň, P. Maličk�, A Helly theorem for functions with values in metric spaces  
 
6.) V�skum v oblasti te�rie č�sel (Research in Number Theory )  


Zodpovedn� riešiteľ: Oto Strauch
Trvanie projektu: 1.1.2000 /
Evidenčn� č�slo projektu:  
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: 0 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
V�stupom v r. 2009 je to predbežn� verzia pr�ce:  
 
[1] Bal�ž, V. - Liardet, P. - Strauch, O.: Weighted block of digits functions, str.17, 2009.  
 
Programy: Medzivl�dna dohoda  

7.) Komutat�vne a nekomutat�vne met�dy soft computing (Commutative and Non-commutative Methods of Soft Computing)  


Zodpovedn� riešiteľ: Anatolij Dvurečenskij
Trvanie projektu: 2.6.2009 / 31.12.2011
Evidenčn� č�slo projektu: SK-IT 0016-08
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 1  - Taliansko: 1
Čerpan� financie: APVV - 1703 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Študovali sme stavov� MV-algebry a definovali nov� typy variet s�visiace s danou varietou MV-algebier a stavov�m oper�torom tau. Uk�zali sme napr., že každ� stavov� oper�tor tau na MV-algebre A tak�, že tau(A) padne do variety generovanej prv�mi b�zick�mi MV-reťazcami S_1, S_2,..., S_n je vždy stavov�-morfizmus. Okrem toho sa pop�sali subdirektne ireducibiln� stavov� MV-algebry s touto vlastnosťou.   
 
Čl�nky  
 
A. Di Nola, A. Dvurečenskij, State-morphism MV-algebras, Ann. Pure Appl. Logic 161 (2009), 161-173.  
 
A. Di Nola, A. Dvurečenskij, On some classes of state-morphism  MV-algebras,  Math. Slovaca 59 (2009), 517-534.  
 
8.) Te�ria č�sel a jej aplik�cie (Number Theory and its Applications)  


Zodpovedn� riešiteľ: Oto Strauch
Trvanie projektu: 1.2.2008 / 31.12.2009
Evidenčn� č�slo projektu: SK­-CZ­-0098­-07
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 2  - Česko: 2
Čerpan� financie: M� SAV - 1304 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
V�sledkom projektu s� dve pr�ce zaslan� do tlače:  
 
[1] Bal�ž, V. - Miš�k, L. - Strauch, O.: Distribution functions of ratio sequences, III, str. 18, zaslan� do Publ. Math. Debrecen, 2009  
 
[2] Bal�ž, V. - Miš�k, L. - Strauch, O.: Distribution functions of ratio sequences, IV, str. 18, zaslan� do Uniform Distribution Theory, 2009.  
 
Programy: Bilater�lne - in�  

9.) Quasi-Monte Carlo integrovanie a pseudon�hodn� gener�tory   


Zodpovedn� riešiteľ: Oto Strauch
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.10.2010
Evidenčn� č�slo projektu: SK-BG-0019-08
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: APVV - 1903 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
V�stupom spolupr�ce je predbežn� verzia pr�ce:  
 
[1] Bal�ž, V. - Grozdanov, V. - Stoilova, S. - Strauch, O.: Multivariete quasi-Monte Carlo integraion in weighted Sobolev spaces, str. 20, 2009.  
 
Projekty n�rodn�ch agent�r  

Programy: VEGA  

1.) Anal�za tried re�lnych funkci� vzhľadom na zobvšeobecnenia spojitosti (Analysis of some real function classes with respect to generalizations of continuity)  


Zodpovedn� riešiteľ: J�n Bors�k
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2011
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 2/0023/09
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 2  - Slovensko: 2
Čerpan� financie: VEGA SAV - 1223 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Boli charakterizovan� body spojitosti, kv�zispojitosti a zhora a zdola kv�zispojitosti pre re�lne funkcie definovan� na Baireovom priestore.  
 
2.) Teoretick� a algoritmick� probl�my distribuovan�ch siet� (Theoretic and algorithmic problems of distributed networks)  


Zodpovedn� riešiteľ: Stefan Dobrev
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2011
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 2/0111/09
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: VEGA SAV - 12003 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Nov� v�sledky v oblasti distribuovan�ch v�počtov so zameran�m na  
prehľad�vanie anonymn�ch grafov a farbenie unit disk grafov.  
 
Čl�nky:  
 
Jurek Czyzowicz, Stefan Dobrev, Leszek Gasieniec, David Ilcinkas, Jesper Jansson, Ralf Klasing, Yannis Lignos, R. Martin, Kunihiko Sadakane, W.-K. Sung:  
More efficient periodic traversal in anonymous undirected graphs CoRR abs/0905.1737: (2009)  
 
Jurek Czyzowicz, Stefan Dobrev, Evangelos Kranakis, Jaroslav Opatrny, Jorge Urrutia:  
Local edge colouring of Yao-like subgraphs of Unit Disk Graphs. Theor. Comput. Sci. 410(14): 1388-1400 (2009)  
 
Nov� v�sledky pre sieťov� parameter antibandwidth.  
Calamoneri, T, Massini, A., Torok, L., Vrťo, I., Antibandwidth of complete k-ary trees, Discrete Mathematics  309  (2009), 6408-6414.   
 
Dobrev, S., Pardubska, D., Kralovic, Torok, L., Vrťo, I., Antibandwidth and cyclic antibandwidth of Hamming graphs, Electronic Notes in Discrete Mathematics 34 (2009), 295-300.  
 
Raspaud, A., Schroder, H., Sykora, O., Torok, L., Vrťo, I., Antibandwidth and cyclic antibandwidth of meshes and hypercubes", Discrete Mathematics 309 (2009), 3541-3552.  
Torok, L., Vrt'o, I., "Antibandwidth of three-dimensional meshes", Discrete Mathematics  310  (2010), 505-510.  
 
Kontrapr�klad k efekt�vnemu zobrazovaniu stromov�ch štukt�r.  
Geyer, M., Kaufmann, M., Vrťo, I., ``Two trees which are self-intersecting when drawn simultaneously", Discrete Mathematics 307 (2009), 1909-1916.   
 
3.) Niektor� ot�zky funkcion�lnej, harmonickej a stochastickej anal�zy (Some problems of the functional, harmonics and stochastic analysis)  


Zodpovedn� riešiteľ: Miloslav Duchoň
Trvanie projektu: 1.1.2007 / 1.12.2009
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 2/7139/27
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 1  - Slovensko: 1
Čerpan� financie: VEGA SAV - 9169 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Z�skala sa zovšeobecnen� forma poznatku zn�meho ako Hellyho  teor�ma   
Nech X predstavuje �pln� metrick� priestor a nech (g{n}), n = 1, 2, 3,... je postupnosť funkci� definovan�ch na intervale [0,1] s hodnotami v X, a tak�, že  
a) množina  g{n}(x), n = 1, 2, 3,...  je relat�vne kompaktn� pre ak�koľvek  x z [0,1],   
b) funkcie (g{n}), n = 1, 2, 3,...   maj�  rovnomerne ohraničen� vari�cie.  
Potom existuje podpostupnosť postupnosti(g{n}) n = 1, 2, 3,...   
konverguj�ca  bodovo v X k funkcii g na [0,1] s hodnotami v X, ktor� m� tiež ohraničen� vari�ciu. V�jde v TMMP  
Z�skali sa v�sledky pre Momenty vektorov�ch mier a Pettisov�ch integrovateľn�ch vektorov�ch funkci� a boli poslan� na publik�ciu.  
 
4.) Kvalitat�vne vlastnosti a bifurk�cie diferenci�lnych rovn�c a dynamick�ch syst�mov A f- prvky (Qualitative properties and bifurcations of differential equations and dynamical systems)  


Zodpovedn� riešiteľ: Michal Fečkan
Trvanie projektu: 1.1.2007 / 1.12.2009
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 2/7140/27
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: VEGA SAV - 5145 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
J. Korbaš odvodil nov� všeobecn� nerovnosť pre kohomologick� dĺžku ľubovoľnej s�vislej hladkej kompaktnej variety bez okraja, a dosiahol cel� rad nov�ch v�sledkov o vlastnostiach vektorov�ch fibr�ci� a hladk�ch variet.  N. Dilna a M. Fečkan študovali existenciu a stabilitu symetrick�ch riešen� slobo-neline�rnych obyčajn�ch diferenci�lnych rovn�c. M. Fečkan študoval bifurk�cie   
periodick�ch oscilaci� pre nespojite syst�my spolu s M. Posp�šilom.   
 
Čl�nky:  
 
Dilna, M. Fečkan. About the uniqueness and stability of symmetric and periodic solutions of weakly nonlinear ordinary differential equations. Dop. Nats. Akad. Nauk Ukrainy, (2009), No. 5, pp. 22- 28 (in Russian).  
 
Dilna, M. Fečkan. On the uniqueness and stability of symmetric and periodic solutions of weakly nonlinear ordinary differential equations. Miskolc Mathematical Notes. Vol. 10 (2009), No. 1, pp. 11-40.  
 
J. Korbaš, P. Novotn�: On the dual Stiefel-Whitney classes of some Grassmann manifolds, Acta Math. Hungar., 2008, DOI: 10.1007/s10474-008-8116-4 (elektronicky), Acta Mathematica Hungarica, 2009, vol. 123, no. 4, 319-330 (v tlačenej podobe časopisu).  
 
M. Fečkan: Bifurcations of periodic solutions in forced ordinary differential inclusions, Differential Equations and Applications 1 (209), 459-472.  
 
M. Fečkan, M. Posp�šil: On the bifurcation of periodic orbits in discontinuous systems, Communications in Mathematical Analysis 8 (2010), 87-108.  
 
N. Dilna and M. Fečkan. Weakly non-linear and symmetric periodic systems at resonance. Journal Nonlinear Studies, Vol. 16 (2009), No. 2, pp. 23-44.  
 
Abstrakty:  
 
N. Dilna and M. Fečkan. On the weakly nonlinear and symmetric periodic systems at resonance // International Conference - Ukrainian Mathematical Congress - 2009. Dedicated to the Centennial of Nikolai N. Bogoliubov. (Kyiv, Institute of Mathematics of NASU, 27-29.08.2009)  
 
N. Dilna and M. Fečkan. About the uniqueness and stability of symmetric and periodic solutions of weakly nonlinear ordinary differential equations / International Conference dedicated to the 100-th anniversary of M. M. Bogolyubov and to the 70-th anniversary of M.I. Nahnybida (Chernivtci, Ukraine, 8-13.06.2009) P. 230-231.  
 
Zoznam pr�c odovzdan�ch do tlače:  
 
J. Korbaš, P. Zvengrowski: The Vector Field Problem for Projective Stiefel Manifolds, vyjde v Bolet�n de la Sociedad Matem�tica Mexicana, 22 str�n.  
 
M. Fečkan, V. Rothos: Traveling waves of discrete nonlinear Schrodinger equations with nonlocal interactions, Applicable Analysis.  
 
5.) Pravdepodobnosť na algebraick�ch štrukt�rach s aplik�ciami v kvantov�ch a fuzzy modeloch (Probability on algebraic structures with applications in quantum and fuzzy models)  


Zodpovedn� riešiteľ: Roman Frič
Trvanie projektu: 1.1.2008 / 31.12.2010
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 1/0539/08
Organiz�cia je koordin�torom projektu: nie
Koordin�tor: Fakulta pr�rodn�ch vied UMB Bansk� Bystrica
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 6  - Slovensko: 6
Čerpan� financie: VEGA SAV - 2738 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Nech  M  je �pln� a du�lne ortogon�lne �pln� GMV-algebra (v zmysle Galatosa a Tsanakisa). Dok�zali sme, že  M  sa d� vyjadriť ako direktn� s�čin GMV-algebier, ktor� s� homof�nne na vyššie stupne distribut�vnosti.  
 
Vypracovali sme kategori�lny popis pol� n�hodn�ch javov, ktor� zahŕňaj� klasick� a fuzzy pravdepodobnosti a pop�sali sme pole javov kogenerovan�ch n-rozmern�m simplexom.  
 
Dok�zali sme, že pre diskr�tne pravdepodobnostn� priestory existuje priama s�vislosť medzi fuzzy n�hodn�mi premenn�mi a podmienen�mi pravdepodobnosťami.  
 
Jakub�k, J., Projectability and weak homogeneity of pseudo effect algebras. Czechoslovak Math. J.  59 (2009), 183 -196.  
 
Jakub�k, J., Higher degrees of distributivity in complete generalized MV-algebras. (Odoslane do Mathematica Slovaca.)  
 
Frič, R., Papčo, M., On probability domains. International Journal of Theoretical Physics, (Subject Collection Physics and Astronomy SpringerLink DateThursday, October 15, 2009)  
DOI10.1007/s10773-009-0162-3.  
 
6.) Toeplitzove oper�tory a ich aplik�cie (Toeplitz operators and their applications)  


Zodpovedn� riešiteľ: J�n Haluška
Trvanie projektu: 1.1.2008 / 31.12.2010
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 2/0097/08
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 1  - Slovensko: 1
Čerpan� financie: VEGA SAV - 1948 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Boli sk�man� oper�tory Toeplitzovho typu vzhľadom na r�zne generuj�ce jadr� a triedy symbolov; konkr�tne aj waveletove transform�cie, funkcion�lne nerovnosti a agregačn� oper�tory pre aplik�cie. Pri prechode k distrib�ci�m použ�vame zovšeobecnen� integr�l Dobrakovovho typu v Schwarzov�ch priestoroch (bornologick� lok�lne konvexn� priestory, vo všeobecnosti).  Členmi kolekt�vu bolo publikovanych spolu v tomto roku 6 čl�nkov a jedna vysokoškolsk� učebnica z funkcion�lnej anal�zy.       
 
7.) Te�ria čisel a jej aplik�cie (Number Theory and its Applications)  


Zodpovedn� riešiteľ: Stanislav Jakubec
Trvanie projektu: 1.1.2007 / 1.12.2009
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 2/7138/27
Organiz�cia je koordin�torom projektu: nie
Koordin�tor:  
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 1  - Slovensko: 1
Čerpan� financie: VEGA SAV - 4585 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
V projekte bola rozpracovan� te�ria distribučn�ch funkci�. Ďalej boli sk�man� gener�tory n�hodn�ch č�sel s uv�žen�m nov�ch krit�ri� pre hodnotenie kvality postupnost�.  Bola navrhnut� met�da pre zlepšenie odhadu diskrepancie niektor�ch postupnost�. Bola zovšeobecnen� sch�ma na zdieľanie tajomstva nad okruhom  Zm.  Bola sk�man� problematika hust�t množ�n a postupnost� a rozpracovan� met�dy a n�jden� hustoty konkr�tnych množ�n a postupnost� a boli pop�san� permut�cie zachov�vaj�ce hustotu. Boli presk�man� reciprok� b�zy a sk�man� veľkosť množiny ich dyadick�ch hodn�t. Taktiež bola n�jden� nov� kongruencia medzi Eulerov�mi č�slami a Fermatov�mi kvocientami modulo p3. Bola z�skan� nov� odhady pre class number niektor�ch algebraick�ch rozš�ren�. Boli presk�man� konkr�tne postupnosti a n�jden� ich periodick� vlastnosti. Bola n�jden� s�vislosť medzi Benfordovym z�konom a distribučn�mi funkciami postupnost� z [0,1]. Boli navrhnut� krit�ri� na hodnotenie pr�dov�ch šifr�torov a modifikovan� šifr�tor Snow.  
 
Čl�nky:  
 
Bal�ž, V.--Nagasaka, K.--Strauch, O.: Benford's law and distribution functions of sequences in (0,1), pp. 21, zaslan� do Math. Notes.  
 
Nemoga, K.--Satko, O.: Secret sharing schemes over Zm, Proc. Norwegian-Slovak Cryptology Conference, Bergen, August 25-26, STU, Bratislava, 2009, pp.9-16.  
 
Jakubec, S.: On some new estimates for hp-, Acta Arithmetica 137(2009), 43-50.  
 
8.) Chromatick� probl�my v te�rii grafov (Chromatic problems in graph theory)  


Zodpovedn� riešiteľ: Martin Kochol
Trvanie projektu: 1.1.2007 / 31.12.2009
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 2/7037/27
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 1  - Slovensko: 1
Čerpan� financie: M� SAV - 1528 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Monografia: M. Kochol:: Superposition, Snarks and Flows, EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina, (2009), 123 str�n, ISBN 978-80-554-0082-2, 5,86 AH.  
Vysokoškolsk� učebnica: T. Lengyelfalusy, M. Kochol, N. Z�bojn�kov�:  Met�dy riešenia matematick�ch �loh II, EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina, (2009), 373 str�n, ISBN 978-80-554-0109-6, AH 13,15.  
Skript�: M. Kochol: Integral Variants of Combinatorial Polynomials, EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina, (2009), 114 str�n, ISBN 978-80-554-0127-0, 4,06 AH (BCB).  
M. Kochol, N. Krivoň�kov�: Introduction to Graph Theory, EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina, (2009), 138 str�n, ISBN 978-80-554-0128-7, 7,50 AH.  
Čl�nky: M. Kochol: Polyhedral embeddings of snarks in orientable surfaces,  Proceedings of the American Mathematical Society 137 (2009) 1613-1619.   
M. Kochol: 3-Regular non 3-edge-colorable graphs with polyhedral embeddings in orientable surfaces, in: Graph Drawing 2008, Editors: II.G. Tollis, M. Patrignani, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5417, Springer-Verlag, Berlin, 2009, pp. 319-323.  
 
Najv�znamnejš� v�sledok projektu je vyriešenie 40 rokov starej Grunbaumovej hypot�zy, podľa ktorej by mal byť každ� kubick� graf s polyedr�lnym vnoren�m v orientovateľnej ploche hranovo 3-zafarbiteľn�. T�to hypot�zu sa n�m podarilo vyvr�tiť a konštruovali sme kontrapr�klady pre ľubovoľn� orientovateľn� plochu rodu aspoň 5. Hodno tiež spomen�ť s�vis tejto hypot�zy s vetou o 4-farb�ch (každ� rovinn� graf je 4-zafarbiteľn�). Du�lna verzia tejto vety je totiž ekvivalentn� s tvrden�m že každy kubick� graf s polyedr�lnym vnoren�m na sf�re (čo je orientovateľn� ploch rodu 0) je hranovo 3-zafarbiteľn�. P�vodn� z�mer Grunbauma bola ot�zka, či t�to skutočnosť neplat� aj pre orientovateľn� plochy všetk�ch rodov. In�mi slovami, ak by p�vodn� hypot�za bola pravdiv�, platil by du�lny variant vety o 4 farb�ch pre ľubovoľn� orientovateľn� plochu.   
 
9.) Nov� paraleln� strat�gie pre blokov� algoritmy na v�počet SVD/EVD pomocou Jacobiho met�dy (New parallel for strategies for block SVD/EVD algorithms based on the Jacobi method)  


Zodpovedn� riešiteľ: Gabriel Okša
Trvanie projektu: 1.1.2007 / 1.12.2009
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 2/7143/27
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: VEGA SAV - 4412 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Vysvetlilo sa spr�vanie a vlastnosti QRLQ predspracovania matice v paralelnej Jacobiho dvojstrannej met�de na v�počet SVD. Je uk�zan� jeho spojitosť s QR algoritmom aplikovan�m na špecifick� symetrick� pozit�vne definitn� matice.  
 
10.) Algebraick� štrukt�ry s�visiace s usporiadan�m a te�riou grafov (Algebraic structures connected  with the ordering and with the graph theory)  


Zodpovedn� riešiteľ: Miroslav Ploščica
Trvanie projektu: 1.1.2007 / 31.12.2009
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 2/7141/27
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 1  - Slovensko: 1
Čerpan� financie: VEGA SAV - 1757 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
V oblasti te�rie zv�zov a univerz�lnej algebry sme sk�mali kongruenčn� ekvivalentnosť variet, form�cie, torzn� a radik�lov� triedy algebier.Dosiahli sme aj v�sledky o kompatibiln�ch funkci�ch na medi�nov�ch algebr�ch a o konvergencii na usporiadan�ch štrukt�rach. V te�rii grafov sme dok�zali vetu o jednoznačnej faktoriz�cii adit�vnych  grafov�ch vlastnost� konečn�ho charakteru. Presk�mali sme vlastnosti jednoznačne rozložiteľn�ch spoč�tateľn�ch grafov. Skonštruovali sme univerz�lne grafy pre tzv. hom-vlastnosti.  
 
11.) Matematick� modely kvantov�ch štrukt�r a neurčitosti (Mathematical Models of quantum structures and uncertainty)  


Zodpovedn� riešiteľ: Sylvia Pulmannov�
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2011
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 2/0032/09
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: M� SAV - 16983 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Pop�sali sme siln� stavy v kateg�rii zovšeobecnen�ch n�hodn�ch javov kogenerovan�ch n-rozmern�m simplexom. T�to kateg�ria je ekvivalentn� s kateg�riou D-posetov fuzzy množ�n.  
 
Pop�sali sme kategori�lne vlastnosti bold algebier ako objektov s inici�lnou štrukt�rou voči stavom. To umožňuje pop�sať prechod od klasickej pravdepodobnosti ku fuzzy pravdepodobnosti.  
 
Čl�nky:  
 
Anna Jenčov�, Sylvia Pulmannov�, Characterizations of Commutative  
POV measures, Found. Phys. 39 (2009), 613-624.  
 
David J. Foulis, Sylvia Pulmannov�, Generalized Hermitian algebras, Int. J. Theor. Phys. 48 (2009), 1320-1333.  
 
David. J. Foulis, Sylvia Pulmannov�, Spin factors as generalized Hermitian algebras, Found. Phys. 39 (2009), 237-255.  
 
Frič, R., States on bold algebras: Categorical aspects. Journal of Logic and Computation, Advance Access published on March 13, 2009.  doi:10.1093/logcom/exp014  
 
Frič, R., Simplex-valued probability. Mathematica Slovaca (prijat�).  
 
A. Jencova, D. Petz, J. Pitrik, Markov triplets on CCR-algebras, Act Sci. Math (Szeged) vol. 76, 2009, 225-248  
 
A. Di Nola, A. Dvurečenskij, State-morphism MV-algebras, Ann. Pure Appl. Logic 161 (2009), 161-173.  
 
A. Di Nola, A. Dvurečenskij, On some classes of state-morphism MV-algebras, Math. Slovaca 59 (2009), 517-534.  
 
A. Dvurečenskij, W.C. Holland, Komori's characterization and top varieties of GMV-algebras, Algebra Universalis 60 (2009), 37-62.  
 
A. Dvurečenskij, J. K�hr, On the structure of linearly ordered pseudo-BCK-algebras, Archive Math. Logic 48 (2009), 771-791.  
 
D. Buhagiar, E. Chetcuti, A. Dvurečenskij, On Gleason's theorem without Gleason, Found. Phys. 39 (2009), 550-558.  
 
A. Dvurečenskij,  W.C. Holland, Covers of the Abelian variety of  generalized MV-algebras, Comm. Algebra  37 (2009), 3991-4011.  
 
A. Dvurečenskij, M. Hyčko, Bounded Boolean powers of GMV-algebras, Int. J. Theor. Phys., submitted.  
 
L. C. Ciungu, A. Dvurečenskij, M. Hyčko, State BL-algebras, submitted.  
 
12.) Teoreticko-množinov� met�dy v topol�gii a anal�ze (Set-theoretic methods in topology and analysis)  


Zodpovedn� riešiteľ: Miroslav Repick�
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2011
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 1/0032/09
Organiz�cia je koordin�torom projektu: nie
Koordin�tor: Pr�rodovedeck� fakulta Univerzity P. J. Šaf�rika v Košiciach
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 1  - Slovensko: 1
Čerpan� financie: VEGA SAV - 2808 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Bola n�jden� charakteriz�cia gr�p generovan�ch Dirichletov�mi množinami na jednotkovej kružnici (pr�ca odoslan� do Journal of Applied Analysis).  
Bola rozpracovan� te�ria Arbaultov�ch a pr�pustn�ch množ�n v Cantorovej grupe. Bola dok�zan� spoč�tateľn� aditivita ide�lu pr�pustn�ch množ�n v Cantorovej grupe (v�sledky pripravovan� do tlače).  
 
13.) Kombinatorick� a geometrick� vlastnosti grafov a posetov (Combinatorial and geometric properties of graphs and posets)  


Zodpovedn� riešiteľ: Ondrej Šuch
Trvanie projektu: 1.1.2008 / 31.12.2010
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 1/0722/08
Organiz�cia je koordin�torom projektu: nie
Koordin�tor: Fakulta pr�rodn�ch vied UMB Bansk� Bystrica
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 1  - Slovensko: 1
Čerpan� financie: VEGA SAV - 1404 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Konferenčn� pr�spevok:   
 
O. Šuch: Cayley maps on the Klein bottle, Graph Embeddings and Maps on Surfaces, 2009, T�le, 28.j�n - 3.j�l.   
 
Pr�ce zaslan� na uverejnenie:  
 
O. Šuch: Cayley maps on the Klein bottle, Ars Mathematica Contemporanea, zaslan�.  
 
14.) Nov� met�dy matematickej štatistiky (New methods of mathematical statistics)  


Zodpovedn� riešiteľ: Gejza Wimmer
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2011
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 1/0077/09
Organiz�cia je koordin�torom projektu: nie
Koordin�tor: prof. RNDr. Andrej P�zman, DrSc. (FMFI UK)
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: �M SAV - 2165 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
(i)   Regresnou priamkou sa aproximovala hranica fotoelektrick�ko profilu mikroštrukt�ry vo vhodnom okol� „okraja“ signalu. Navrhol sa intervalov� odhad s�radnice hraničn�ho bodu mikroštrukt�ry využij�c t�to regresn� priamku a jej konfidenčn� oblasti. Rovnako sa odvodil intervalov� odhad stredu a š�rky mikroštrukt�ry.  
 
(ii)  Navrhol sa intervalov� odhad parametra polohy v pr�pade norm�lne rozdelen�ch ch�b merania digitalizovan�m merac�m pr�strojom. Medzi relat�vne nov� met�dy konštrukcie konfidenčn�ch intervalov pre parameter polohy v pr�pade digitalizovan�ch meran� patr� met�da založen� na zovšeobecnenej fiduci�lnej inferencii. Bol pop�san� a analyzovan� algoritmus na generovanie v�beru zo špeci�lne zvolenej združenej fiduci�lnej distrib�cie. Uk�zalo sa, že v tomto pr�pade ide o konštrukciu približnej konfidenčnej oblasti, ktor� je založen� na funkcii vierohodnosti a možno n�jsť užitočn� prepojenie s met�dou konštrukcie konfidenčn�ch oblast� a intervalov založen�ch na štatistike podielu vierohodnost� (likelihood ratio) a profilovej funkcie vierohodnosti (profile likelihood).  
 
(iii)  Odvodil sa lok�lne najlepš� line�rne-kvadratick� odhad prvkov kovariančnej matice v špeci�lnom heteroskedastickom regresnom modeli a analyzovali jeho niektor� jeho vlastnosti (napr. disperzia tohto odhadu ako aj asymptotick� disperzia v špeci�lnom pr�pade postupnosti bodov merania). Sk�man� regresn� model je veľmi frekventovan� v metrol�gii, ekonometrii, ale aj v biol�gii a inde. Neexistuje v ňom rovnomerne najlepš� line�rne-kvadratick� odhad prvkov kovariančnej matice modelu. Preto sa hľadaj� aspoň lok�lne najlepšie line�rne-kvadratick� nevych�len� odhady prvkov kovariančnej matice. Fin�lny cieľ je n�jsť (aspoň v určitom zmysle) optim�lne odhady line�rnych funkcion�lov nezn�mych parametrov strednej hodnoty observačn�ho vektora. Ide o špeci�lny pr�pad heteroskedasticity.  
 
Čl�nky:  
 
GREND�R JR., M.-JUDGE, G.: Empty set problem of maximum empirical likelihood methods. In Electronic Journal of Statistics, 2009, vol. 3, s. 1542-1555. ISSN 1935-7524.  
 
WIMMER, Gejza-KAROVIČ, Karol. Determining the Confidence Inteval in Fitting Measured Data by the Regression Line, In: Tyšler, M., Maňka, J., Witkovsk�, V., (Eds.), MEASUREMENT 2009,Proceedings 7th International Conference on Measurement, Smolenice castle, May 20-23, 2009, p. 45-48. ISBN 978-80-969672-1-6.  
 
WIMMER, Gejza-KAROVIČ, Karol. Interval Estimators of the Centre and Width of a Two-Dimensional Microstructure, MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, 9, 2009, p. 90-92. ISSN 1335 - 8871  
 
WITKOVSK�, Viktor-WIMMER, Gejza. Konfidenčn� intervaly založen� na digitalizovan�ch meraniach, In: Antoch, J., Dohnal, G., (Eds.) ROBUST 2008, Sborn�k prac� 15. Letn� školy JČMF ROBUST 2008 uspoř�dan� Jednotou česk�ch matematiků a fyziků za podpory CQR, ČStS, KPMS MFF UK a �M SAV ve dnech 6.-12. Z�ř� 2008 v Pribylině, SK, Praha, 2009, p.513-531. ISBN 978-80-7015-004-7.  
 
WITKOVSK�, Viktor - WIMMER, Gejza. Interval estimation of the mean of a normal distribution based on quantized observations. In Mathematica Slovaca, 2009, vol. 59, no. 5, p. 627-645. ISSN 0139-9918.  
 
15.) Algebraick� štrukt�ry a oper�cie ako z�klad viachodnotov�ch log�k (Algebraic structures and operations as a basic for many-valued logics)  


Zodpovedn� riešiteľ: Andrea Zem�nkov�
Trvanie projektu: 1.1.2007 / 31.12.2009
Evidenčn� č�slo projektu: VEGA 2/7142/27
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: VEGA SAV - 2292 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Za cel� trvanie grantu:  
 
Riešenie projektu prinieslo viacero origin�lnych v�sledkov v oblasti triangul�rnych noriem, najm� charakteriz�ciu “Rankov” adit�vnych gener�torov, objasnenie vzťahov viacer�ch typov kancelativity pre t-normy a t-subnormy, charakteriz�ciu polo-deliteľn�ch t-noriem na spojit�ch a diskr�tnych šk�lach, reprezent�ciu  k-lp-Lipschitzovsk�ch t-noriem a čiastočn� riešenie otvoren�ho probl�mu asociativity konvexn�ch kombin�ci� t-noriem. Pripravili sme aj prehľadov� kapitolu o logick�ch spojk�ch pre granul�rne poč�tanie. Zaviedli sme dva nov� typy integr�lov, level-dependent Sugeno integr�l a merging Choquet integr�l, a presk�mali ich vlastnosti.   
 
V oblasti zovšeobecnen�ch MV-algebier sme zaviedli a presk�mali tzv. bounded Boolean power pre pseudo MV-algebry a GMV-algebry, a uk�zali sme ekvivalenciu jeho topologickej a algebraickej konštrukcie.     
 
Publik�cie:  
 
Zahraničn� časopisy z datab�zy CC:  
 
R. Mesiar, A. Mesiarova-Zem�nkov�, K.  Ahmad: Level-Dependent Sugeno integral, IEEE Transactions on Fuzzy Systems 17(1) (2009), 167-172.   
 
A. Mesiarov�-Zem�nkov�: Ranks of additive generators, Fuzzy Sets and Systems  160(14) (2009), 2032-2048.  
 
Koen C. Maes, Andrea Mesiarov�-Zem�nkov�: Cancellativity properties for t-norms and t-subnorms, Information Sciences 179 (2009) 1221-1233.  
 
A. Mesiarov�-Zem�nkov�: Semi-divisible triangular norms, Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications 12(6) (2008),  535-542.   
 
R. Mesiar, A. Mesiarov�-Zem�nkov�: Convex combinations of continuous t-norms with the same diagonal function, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications,  69(9) (2008), 2851-2856.  
 
A. Mesiarov�-Zem�nkov�, Semi-divisible triangular norms on discrete scales, Fuzzy Sets and Systems, 158(22) (2007), 2510-2515.  
 
A. Mesiarov�: k-lp-Lipschitz t-norms, International Journal of Approximate Reasoning 46(3) (2007), 596-604.  
 
Kapitoly v monografi�ch:  
 
E. P. Klement, R. Mesiar, A. Mesiarov�-Zem�nkov�, S. Saminger, Logical connectives for granular computing. V: W. Pedrycz, A. Skowron, and V. Kreinovich, editors. Handbook of Granular Computing John Wiley & Sons, Chichester, 2008, pp. 205-224.  
 
Pr�ce zaslan� na uverejnenie:  
 
A. Dvurečenskij, M. Hyčko, Bounded Boolean powers of pseudo MV-algebras, Internat. J. Theor. Phys., prijat�.  
 
R. Mesiar, A. Mesiarov�-Zem�nkov�, K. Ahmad, The Merging Choquet integral. Fuzzy Sets and Systems, zaslan�.  
 
L. C. Ciungu, A. Dvurečenskij, M. Hyčko, State BL-algebras, zaslan�.  
 
Zborn�ky:  
 
A. Mesiarov�-Zem�nkov�, Triangular norms and semi-divisibility, Proc. AGOP'2007, Gent, 77-81.  
 
R. Mesiar, K. Ahmad, A. Mesiarov�-Zem�nkov�,  Merging Choquet integral - a new extension of Choquet integral to real inputs, Proc. AGOP'2009, Palma de Mallorca, 41-45.  
 
R. Mesiar, A. Mesiarov�-Zem�nkov�, K. Ahmad, Extensions of the Choquet integral and bipolar OWA operators, Proc. EUROFUSE'2009, Pamplona, 161-165.  
 
Programy: APVV  

16.) Pravdepodobnostn� a algebraick� met�dy neurčitosti a kvantov�ch štrukt�r (Probability and algebraic methods of uncertainty and quantum structures)  


Zodpovedn� riešiteľ: Anatolij Dvurečenskij
Trvanie projektu: 1.2.2007 / 30.6.2010
Evidenčn� č�slo projektu: APVV-0071-06
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 3  - Slovensko: 3
Čerpan� financie: APVV - 47965 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Uk�zali sme, že za určit�ch prirodzen�ch podmienok koat�moch v pseudo BL-algebre m�žeme rozložiť pseudo BL-algebru M na ordin�lny s�čet a uk�zať, že potom M je line�rne usporiadan�.  
 
Vyšetrovali sme pseudo BL-algebry s jedin�m koat�mom a analyzovali dve hlavn� situ�cie: buď $a^n=a^{n+1}$ plat� pre niektor� $n\ge 1$, alebo $a^n > a^{n+1}$ hold for any $n\ge 1$.   
 
Uk�zali sme, že existuj� (subdirektne ireducibiln�) algebry s dvoma koat�mami takže algebry nie s� line�rne usporiadan�, takže podmienka na jeden koat�m bola prirodzen�.   
 
Študovali sme stavov� MV-algebry a definovali nov� typy variet s�visiace s danou varietou MV-algebier a stavov�m oper�torom tau. Uk�zali sme napr., že každ� stavov� oper�tor tau na MV-algebre A tak�, že tau(A) padne do variety generovanej prv�mi b�zick�mi MV-reťazcami S_1,S_2,..., S_n je vždy stavov�-morfizmus. Okrem toho sa pop�sali subdirektne ireducibiln� stavov� MV-algebry s touto vlastnosťou.   
 
Študovali sme stavy na ohraničen�ch pseudo BCK-algebr�ch and miery na neohraničen�ch pseudo BCK-algebr�ch. Rozš�rili sme niektor� z�kladn� vlastnosti Bosbachov�ch stavoch, ktor� boli doposiaľ zn�me len pre polozv�zov� pseudo BCK-algebry. Navyše sme charakterizovali Bosbachove stavy tiež pomocou de Finettiho dekoherenčn�ho princ�pu.   
 
Zaviedli sme pojem stavovej BL-algebry, alebo presnejšie BL-algebry s intern�m stavom. Prestavili sme r�zne typy stavov�ch BL-algebier, ako siln� stavov� BL-algebry a BL-algebry so stavov�m morfizmom a študovali r�zne triedy stavov�ch BL-algebier. Okrem toho sme prestavili zop�r d�ležit�ch pr�kladov stavov�ch BL-algebier a definovali niektor� otvoren� probl�my.   
 
Stavy na BL-algebr�ch boli predstaven� ako proces zpriemerňovania, alebo koherentn� pravdepodobnostn� ohodnotenie udalost� v r�znych mnoho-hodnotov�ch logik�ch. V mnoh�ch algebrick�ch štrukt�rach vznikaj�cich z t�chto log�k sa stavy m�žu definovať r�znymi sp�sobmi, ako napr. Bosbachove stavy alebo Riečanove stavy. V BL-algebr�ch ako aj v "good" pseudo BL-algebr�ch Bosbachove a Riečanov� stavy s� identick�. Študovali sa aj stavy vzhľadom k de Finettiho koherenčn�ho princ�pu.  
 
Vyriešili sme otvoren� probl�m, či každ� pseudo BL-algebra je "good". Uk�zali sme, že to tak nemus� byť a našli sme nespočitateľne veľa podvariet pseudo BL-algebier, ktor� obsahovali algebry, čo neboli "good".  
 
Pop�sali sme variety pseudo-hoopov: norm�lne hodnotov�, variety, kde každ� maxim�lny filter je norm�lny. Zkonštruovali sme nekomutat�vne pokrytia a rozš�rili oblasti, kde každ� algebra je "good".  
 
Pop�sali sme vzťah fuzzy pravdepodobnosti a klasickej pravdepodobnosti. Fuzzy pravdepodobnosť je najmenš�m rozš�ren�m klasickej pravdepodobnosti, v ktorom m�žeme modelovať degenerovan� kvantov� n�hodn� premenn�.  
 
Kategori�lnymi met�dami sme pop�sali rozš�renie množinov�ho sigma-poľa na merateľn� funkcie funkcie s hodnotami v uzavretom jednotkovom intervale. V kateg�rii D-posetov fuzzy množ�n ide o epireflexiu voči pravdepodobnostn�m mieram.  
 
Pop�sali sme kateg�riu kogenerovan� n-rozmern�m simplexom. Pr�pad n=1 zahŕňa fuzzy množiny a pre v�čšie  n  ide o kateg�rie, ktor� umožňuj� modelovať niektor� neurčitosti v r�mci zovšeobecnenej pravdepodobnosti.  
 
Čl�nky:  
 
A. Di Nola, A. Dvurečenskij, State-morphism MV-algebras, Ann. Pure Appl. Logic 161 (2009), 161-173.   
 
A. Di Nola, A. Dvurečenskij, On some classes of state-morphism  MV-algebras,  Math. Slovaca   59 (2009), 517-534.  
 
A. Dvurečenskij,  W.C. Holland, Komori's characterization and top varieties of GMV-algebras, Algebra Universalis 60 (2009), 37-62.  
 
A. Dvurečenskij,  W.C. Holland, Covers of the Abelian variety of generalized MV-algebras, Comm. Algebra 37 (2009), 3991-4011.  
 
A. Dvurečenskij, J. K�hr,    On the structure of linearly ordered pseudo-BCK-algebras, Archive  Math. Logic 48 (2009), 771-791.  
 
D. Buhagiar,  E. Chetcuti,  A. Dvurečenskij, On Gleason's theorem without Gleason, Found. Phys. 39 (2009), 550-558.  
 
S. Pulmannova, MV-pairs and states, Soft. Comput. 13 (2009), 1081-1087.  
 
O. Nanasiova, S. Pulmannova, S-maps and tracial states, Information Science 179 (2009), 515-520.  
 
D. J. Foulis, S. Pulmannova, Spin factors as generalized Hermitian algebras, Found. Phys. 39 (2009), 237-255.  
 
R. Mesiar, A. Mesiarova-Zem�nkov�, K.  Ahmad: Level-Dependent Sugeno integral, IEEE Transactions on Fuzzy Systems 17 (1) (2009), 167-172.  
 
A. Mesiarov�-Zem�nkov�: Ranks of additive generators, Fuzzy Sets and Systems  160 (14) (2009), 2032-2048.  
 
K. C. Maes, A. Mesiarov�-Zem�nkov�: Cancellativity properties for t-norms and t-subnorms, Information Sciences 179 (2009) 1221-1233.   
 
R. Frič,  Extension of domains of states. Soft Computing 13 (2009), 63-70.   
 
R. Frič,  Measures: continuity, measurability, duality, extension. Tatra Mountains Mathematical Publicatins 42 (2009), 161-174.  
 
J. Jakub�k, On the Schroeder-Bernstein problem for Caratheodory vector lattices. Czechoslovak Mathematical Journal 59 (2009), 419-430.  
 
A. Jenčov�, S. Pulmannov�, Characterizations of commutative POV  
measures, Found. Phys. 39 (2009), 613-624.  
 
A. Jenčov�, D. Petz, J. Pitrik, Markov triplets on CCR-algebras, Act. Sci. Math (Szeged)  76 (2009), 225-248.  
 
17.) Diskr�tne štrukt�ry v algebre a geometri� (Discrete structures in algebra and geometry)  


Zodpovedn� riešiteľ: Roman Nedela
Trvanie projektu: 1.1.2006 / 30.6.2009
Evidenčn� č�slo projektu: APVV-51-009605
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 1  - Slovensko: 1
Čerpan� financie: APVV - 2795 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Študovali sa mnoh� ot�zky z te�rie grafov. Napr.  
 
Chir�lnosť m�p a hyperm�p - bol zaveden� nov� štruktur�lny invariant na meranie miery chir�lnosti m�p a hyperm�p, tzv.   
chir�lna grupa hypermapy. Študoval sa probl�m, ktor� grupy m�žu byť chir�lnymi grupami nejakej hypermapy.  
 
Čl�nky:  
 
Breda, A.--Jones, G.--Nedela, R.--Škoviera, M.: Chirality groups of maps and hypermas, J. Algebraic Combinatorics, Vol. 29, 2009, 337-355.  
 
Jones, G.--Nedela,R.--Škoviera,M.: Complete bipartite graphs with a unique regular embedding, J. Combinatorial Theory B  98 (2008), 241--248.  
 
Conder, M.-Nedela, R.: A refined classification of symmetric cubic graphs, Journal of Algebra 322 (2009), 722-740.  
 
Raspaud,A.-Schroeder,H.-S�kora,O.-Torok,L.-Vrťo,I.: Antibandwith and cyclic antibandwith of meshes and hypercubes, Discrete Mathematics 309 (2009), 3541-3552.  
 
Dobrev,S.-Kr�ľovič,R.-Pardubsk�,D.-Torok,L.-Vrťo,I.:Antibandwith and cyclic antibandwith of Hamming graphs, Electronic Notes in Discrete Mathematics 34 (2009), 295-300.  
 
18.) Požiare osobn�ch motorov�ch vozidiel, poč�tačov� simul�cia požiarov a ich experiment�lne overenie   


Zodpovedn� riešiteľ: Gabriel Okša
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2011
Evidenčn� č�slo projektu: APVV-0532-07
Organiz�cia je koordin�torom projektu: nie
Koordin�tor: doc. RNDr. Ladislav Halada, CSc. (�I SAV)
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: APVV - 8364 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
V r�mci riešenia APVV v roku 2009 sme simulovali požiare vn�torn�ch priestorov osobn�ch �ut na paralelnom poč�tači, zloženom z klastra osobn�ch poč�tačov na univerzite Norimberg-Erlangen, Nemecko. S�riov� v�počet typick�ho v�počtu trv� asi 10 dn�, pričom paraleln� v�počet s použit�m 32 procesorov trv� asi 12 až 15 hod�n. Tento pr�klad ukazuje, že tak�to n�ročn� simul�cie nie je dosť dobre možn� poč�tať bez aplik�cie paralelizmu.  
 
19.) Algebrick� pr�stup k nekomutat�vnej pravdepodobnosti (Algebraic approach to noncommutative probability)  


Zodpovedn� riešiteľ: Sylvia Pulmannov�
Trvanie projektu: 1.6.2008 / 31.5.2011
Evidenčn� č�slo projektu: LPP-0199-07
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: APVV - 8265 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Sylvia Pulmannov�, MV-pairs and states, Soft. Comput. 13 (2009),  
1081-1087.  
 
Sylvia Pulmannov�, Elena Vincekov�, Congruences and ideals in lattice effect algebras as basic algebras, Kybernetika 45 (2009), 1030-1039.  
 
Sylvia Pulmannov�, Elena Vincekov�, Congruences and ideals in pseudo effect algebras as total algebras, Soft Comput., prijat�.  
 
20.) Siete, mobiln� v�počty: komunik�cia, štrukt�ra  a zložitosť (Networks, Mobile Computations: Communications, Structure  and Complexity)  


Zodpovedn� riešiteľ: Imrich Vrťo
Trvanie projektu: 1.2.2007 / 31.12.2009
Evidenčn� č�slo projektu: APVV 0433-06
Organiz�cia je koordin�torom projektu: nie
Koordin�tor: Doc. RNDr. Rastislav Kr�lovič, PhD, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: APVV - 8430 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Nov� v�sledky v oblasti distribuovan�ch v�počtov so zameran�m na   
prehľad�vanie anonymn�ch grafov a farbenie unit disk grafov.  
 
Jurek Czyzowicz, Stefan Dobrev, Leszek Gasieniec, David Ilcinkas, Jesper Jansson, Ralf Klasing, Yannis Lignos, R. Martin, Kunihiko Sadakane, W.-K. Sung: More efficient periodic traversal in anonymous undirected graphs CoRR abs/0905.1737: (2009).  
 
Jurek Czyzowicz, Stefan Dobrev, Evangelos Kranakis, Jaroslav Opatrny, Juli? Urrutia: Local edge colouring of Yao-like subgraphs of Unit Disk Graphs. Theor. Comput. Sci. 410(14): 1388-1400 (2009)  
 
Nov� v�sledky pre sieťov� parameter antibandwidth.  
 
Calamoneri, T, Massini, A., Torok, L., Vrťo, I., Antibandwidth of complete k-ary trees, Discrete Mathematics  309  (2009),   
6408-6414.  
 
Dobrev, S., Pardubska, D., Kralovic, Torok, L., Vrťo, I., Antibandwidth and cyclic antibandwidth of Hamming graphs, Electronic Notes in Discrete Mathematics 34 (2009), 295-300.  
 
Raspaud, A., Schroder, H., Sykora, O., Torok, L., Vrťo, I., Antibandwidth and cyclic antibandwidth of meshes and hypercubes", Discrete Mathematics 309 (2009), 3541-3552.  
 
Torok, L., Vrt'o, I., "Antibandwidth of three-dimensional meshes", Discrete Mathematics  310  (2010), 505-510.   
 
Kontrapr�klad k efekt�vnemu zobrazovaniu stromov�ch štukt�r.   
 
Geyer, M., Kaufmann, M., Vrťo, I., ``Two trees which are self-intersecting when drawn simultaneously", Discrete Mathematics 307 (2009), 1909-1916.  
 
Programy: Štruktur�lne fondy E� V�skum a v�voj  

21.) QUTE - Centrum excelentnosti kvantov�ch technol�gi� (QUTE - Center of excellency of quantum technologies)  


Zodpovedn� riešiteľ: Anatolij Dvurečenskij
Trvanie projektu: 1.5.2009 / 31.3.2011
Evidenčn� č�slo projektu: 26240120009
Organiz�cia je koordin�torom projektu: nie
Koordin�tor: F� SAV, prof. RNDr. Vladim�r Bužek, DrSc.
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: E� - 9734 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
A. Di Nola, A. Dvurečenskij, State-morphism MV-algebras, Ann. Pure Appl. Logic 161 (2009), 161-173.   
 
A. Di Nola, A. Dvurečenskij, On some classes of state-morphism  MV-algebras, Math. Slovaca 59 (2009), 517-534.  
 
A. Dvurečenskij,  W.C. Holland, Covers of the Abelian variety of generalized MV-algebras, Comm. Algebra 37 (2009), 3991-4011.  
 
K. Nemoga, L. Satko: Secret sharing schemes over Zm, In: Proceedings Norwegian-Slovak Cryptology Conference, Bergen, August 24-47,2009, STU Bratislava, 2009, pp.9-16, ISBN 978-80-227-3230-7.  
 
Programy: Centr� excelentnosti SAV  

22.) Centrum excelentnosti SAV - Kvantov� technol�gie (Center of excellency SAS - Quantum Technologies)  


Zodpovedn� riešiteľ: Anatolij Dvurečenskij
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2012
Evidenčn� č�slo projektu:  
Organiz�cia je koordin�torom projektu: nie
Koordin�tor: F� SAV, prof. RNDr. Vladim�r Bužek, DrSc.
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: SAV - 5975 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
A. Di Nola, A. Dvurečenskij, State-morphism MV-algebras, Ann. Pure Appl. Logic 161 (2009), 161-173.   
 
A. Di Nola, A. Dvurečenskij, On some classes of state-morphism  MV-algebras, Math. Slovaca 59 (2009), 517-534.  
 
A. Dvurečenskij,  W.C. Holland, Covers of the Abelian variety of generalized MV-algebras, Comm. Algebra 37 (2009), 3991-4011.  
 
Programy: Vn�tro�stavn�  

23.) Model pre optimaliz�ciu prepravy zemn�ho plynu (The optimization model of natural gas transportation)  


Zodpovedn� riešiteľ: Tibor Ž�čik
Trvanie projektu: 1.1.1999 /
Evidenčn� č�slo projektu: 1235
Organiz�cia je koordin�torom projektu: �no
Koordin�tor: Matematick� �stav SAV
Počet spoluriešiteľsk�ch inštit�ci�: 0
Čerpan� financie: eustream a.s., Nitra - 20758 €,  
CSE-Controls, s.r.o., Nitra - 25209 €

  
Dosiahnut� v�sledky:  
Boli vyvinut� met�dy na detekciu a lokaliz�ciu �nikov plynu. V r�mci pokračuj�cej spolupr�ce s firmou CSE-Controls, s.r.o., boli tieto met�dy �spešne implementovan� v softv�rovej aplik�cii určenej na detekciu a lokaliz�ciu �nikov plynu z plynovodn�ch potrubn�ch syst�mov, prepravuj�cich zemn� plyn, a in� technick� plyny, ako je napr. etyl�n a pod. Syst�m pracuje v re�lnom čase a použ�va  telemetrick� �daje meran� pozdĺž plynovodu. Aplik�cia bola v roku 2009 �spešne odsk�šan�, č�m sa začala etapa nasadenia na dva plynovodn� syst�my v Jemene a Veľkej Brit�nii.  
 
Predn�ška, bude s�časť zborn�ka:   
HAJOSSY, R. - BABIC, M. - NEMOGA, K. - Ž�ČIK, T.: Chvatit li odin datchik dlja lokalizaciji mesta razryva magistralnogo truboprovoda, DISCOM 2009, Moskva, Rusko, 28.-30. 4. 2009.  
 
 
Pr�loha C  
Publikačn� činnosť organiz�cie  


AAA Vedeck� monografie vydan� v zahraničn�ch vydavateľstv�ch
AAA01 RIEČAN, Beloslav - BOCCUTO, A. - VR�BELOV�, M. Kurzweil- Henstock Integral in Riesz Spaces. Bentham Science Publishers, ltd, 2009. 224 s. ISBN 978-1-60805-003-1.
AAA02 TROBEC, Roman - VAJTERŠIC, Mari�n - ZINTERHOF, Peter. Parallel Computing: Numerics, Applications, and Trends. London : Springer - Verlag, 2009. 520 p. 169 illus. ISBN 978-1-84882-408-9.
AAB Vedeck� monografie vydan� v dom�cich vydavateľstv�ch
AAB01 HALUŠKA, J�n. Elements of Functional Analysis. Žilina : EDIS, 2008. 131 s. ISBN 978-80-554-0048-8.
AAB02 JAKUB�KOV�-STUDENOVSK�, Danica - P�CS, Jozef. Monounary Algebras. 1. vydanie. Košice : Pr�rodovedeck� Fakulta UPJŠ v Košiciach, 2009. 304 s. ISBN 978-80-7097-763-7.
AAB03 KOCHOL, Martin. Superposition, Snarks and Flows. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2009. 123 s. ISBN 978-80-554-0082-2.
ABC Kapitoly vo vedeck�ch monografi�ch vydan� v zahraničn�ch vydavateľstv�ch
ABC01 OKŠA, Gabriel - VAJTERŠIC, Mari�n. Parallel SVD computing in the latent semantic indexing applications for data retrieval. In Parallel Computing: Numerics, Applications, and Trends. - London : Springer - Verlag, 2009, s. 359-395. ISBN 978-1-84882-408-9.
ABC02 VAJTERŠIC, Mari�n - ZINTERHOF, P. - TROBEC, R. Overview - Parallel Computing: Numerics, Applications, and Trends. In Parallel Computing: Numerics, Applications, and Trends. - London : Springer - Verlag, 2009, s. 1-42. ISBN 978-1-84882-408-9.
ACB Vysokoškolsk� učebnice vydan� v dom�cich vydavateľstv�ch
ACB01 LENGYELFALUSY, T. - KOCHOL, Martin - Z�BOJN�KOV�, N. Met�dy riešenia matematick�ch �loh II. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2009. 373 s. ISBN 978-80-554-0109-6.
ADCA Vedeck� pr�ce v zahraničn�ch karentovan�ch časopisoch impaktovan�ch
ADCA01 BUHAGIAR, D. - CHETCUTI, Emmanuel - DVUREČENSKIJ, Anatolij. On Gleason's theorem without Gleason. In Foundations of Physics, 2009, vol. 39, s. 550-558. (0.829 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0015-9018.
ADCA02 CONDER, M. - NEDELA, Roman. A refined classification of symmetric  cubic graphs. In Journal of Algebra, 2009, vol. 322, s. 722-740. (0.630 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0021-8693.
ADCA03 DI NOLA, A. - DVUREČENSKIJ, Anatolij. State-morphism MV-algebras. In Annals of Pure and Applied Logic, 2009, vol. 161, s. 161-173. (0.551 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0168-0072.
ADCA04 DVUREČENSKIJ, Anatolij - K�HR, J. On the structure of linearly ordered pseudo-BCK-algebras. In Archive for Mathematical Logic, 2009, vol. 48, s. 771-791. (0.552 - IF2008). ISSN 0933-5846.
ADCA05 DVUREČENSKIJ, Anatolij - HOLLAND, W.C. Covers of the Abelian variety of  generalized MV-algebras. In Communications in Algebra, 2009, vol. 37, s. 3991-4011. (0.337 - IF2008). ISSN 0092-7872.
ADCA06 FOULIS, D.J. - PULMANNOV�, Sylvia. Spin factors as generalized Hermitian algebras. In Foundations of Physics, 2009, vol. 39, s. 237-255. (0.829 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0015-9018.
ADCA07 FOULIS, D.J. - PULMANNOV�, Sylvia. Generalized Hermitian algebras. In International Journal of Theoretical Physics, 2009, vol. 48, s. 1320-1333. (0.675 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0020-7748.
ADCA08 FRIČ, Roman. Extension of domains of states. In Soft Computing, 2009, vol. 13, s. 63-70. (0.984 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 1432-7643.
ADCA09 GREND�R JR., Mari�n - JUDGE, George G. Asymptotic equivalence of empirical likelihood and Bayesian MAP. In Annals of Statistics, 2009, vol. 37, no. 5A, p. 2445-2457. (2.307 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0090-5364.
ADCA10 HALUŠKA, J�n - HUTN�K, O. On vector integral enequalities. In Mediterranean Journal of Mathematics, 2009, vol. 6, s. 105-124. (0.357 - IF2008). ISSN 1660-5446.
ADCA11 HOL�, Ľubica - HOL�, D. Minimal usco maps, densely continuous forms and upper semicontinuous functions. In Rocky Mountain Journal of Mathematics, 2009, vol. 39, no. 2, s. 545-562. (0.354 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0035-7596.
ADCA12 JAKUBEC, Stanislav. On some new estimates for h(-)(Q(zeta(p))). In Acta Arithmetica, 2009, vol. 137, no. 1, s. 43-50. (0.467 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0065-1036.
ADCA13 JENČOV�, Anna - PULMANNOV�, Sylvia. Charakterizations of commutative POV measures. In Foundations of Physics, 2009, vol. 39, s. 613-624. (0.829 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0015-9018.
ADCA14 JUREČKA, S. - JUREČKOV�, M�ria - CHOVANEC, Ferdinand - KOBAYASHI, H. - TAKAHASHI, M. - MIKULA, M. - PINČ�K, Emil. On the topographic and optical properties of SiC/SiO2 surfaces. In Central European Journal of Physics, 2009, vol. 7, no. 2, p. 321-326. (0.448 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 1895-1082.
ADCA15 KOCHOL, Martin - KRIVOŇ�KOV�, N. - SMEJOV�, S. - ŠRANKOV�, K. Complexity of approximation of 3-edge-coloring of graphs. In Information Processing Letters, 2008, vol. 108, p. 238-241. (2008 - Current Contents). ISSN 0020-0190.
ADCA16 MACKO, Tibor - WEGNER, Christian. On fake Lens spaces with fundamental group of order a power of 2. In Algebraic and Geometric Topology, 2009, vol. 9, no. 3, s. 1837-1883. (0.550 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 1472-2739.
ADCA17 MAES, Koen C. - MESIAROV�-ZEM�NKOV�, Andrea. Cancellativity properties for t-norms and t-subnorms. In Information Sciences, 2009, vol. 179, no. 9, s. 1221-1233. (3.095 - IF2008). ISSN 0020-0255.
ADCA18 MESIAR, Radko - MESIAROV�-ZEM�NKOV�, Andrea - AHMAD, Khurshid. Level-dependent Sugeno integral. In IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2009, vol. 17, no. 1, s. 167-172. (3.624 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 1063-6706.
ADCA19 MESIAROV�-ZEM�NKOV�, Andrea. Ranks of additive generators. In Fuzzy Sets and Systems, 2009, vol. 160, no. 14, s. 2032-2048. (1.833 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0165-0114.
ADCA20 PLOŠČICA, Miroslav. Congruence lifting of semilattice diagrams. In International Journal of Algebra and Computation, 2009, vol. 19, s. 911-924. (0.421 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0218-1967.
ADCA21 PULMANNOV�, Sylvia. MV-pairs and states. In Soft Computing, 2009, vol. 13, s. 1081-1087. (0.984 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 1432-7643.
ADCA22 SOREVIK, T. - BIRKELAND, T. - OKŠA, Gabriel. Numerical solution of the 3D time dependent Schroedinger equation in spherical coordinates: Spectral basis and effects of split-operator technique. In Journal of Computational and Applied Mathematics, 2009, vol. 225, no. 1, s. 56-67. (1.048 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0377-0427.
ADCA23 WAWRUCH, Martin - DUKAT, Andrej - MURIN, Jan - WSOLOVA, Ladislava - KUZELOVA, Magdalena - MACUGOVA, Agata - WIMMER, Gejza, ml. - SHAH, Rashmi. The effect of selected patient's characteristics on the choice of antihypertensive medication in the elderly in Slovakia. In Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 2009, vol. 18, no. 12, s. 1199-1205. (2.516 - IF2008). ISSN 1053-8569.
ADCB Vedeck� pr�ce v zahraničn�ch karentovan�ch časopisoch neimpaktovan�ch
ADCB01 HALUŠKA, J�n - HUTN�K, Ondrej. Approximate continuity and topological Boolean algebras. In Analysis, 2009, vol. 29, s. 17-27. ISSN 0174-4747.
ADCB02 HALUŠKA, J�n - HUTN�K, O. The Fubini theorem  for bornological product of measures. In Results in Mathematics, 2009, vol. 54, s. 65-73. ISSN 1422-6383.
ADDB Vedeck� pr�ce v dom�cich karentovan�ch časopisoch neimpaktovan�ch
ADDB01 DUCHOŇ, Miloslav - DEBIEVE, Camille. Moments of vector-valued functions and measures. In Tatra Mountains Mathematical Publications, 2009, vol. 42, s. 199-210. ISSN 1210-3195.
ADDB02 DUCHOŇ, Miloslav. Gaussian semigroups on homogeneous Banach spaces. In Tatra Mountains Mathematical Publications, 2009, vol. 42, s. 191-197. ISSN 1210-3195.
ADDB03 FRIČ, Roman. Measures: continuity, measurability, duality, extension. In Tatra Mountains Mathematical Publications, 2009, vol. 42, s. 161-174. ISSN 1210-3195.
ADDB04 HOL�, Ľubica - PIOTROWSKI, Z. Set of continuity points of functions with values in generalized metric spaces. In Tatra Mountains Mathematical Publications, 2009, vol. 42, s. 149-160. ISSN 1210-3195.
ADEA Vedeck� pr�ce v zahraničn�ch nekarentovan�ch časopisoch impaktovan�ch
ADEA01 CALAMONERI, T. - MASSINI, A. - T�R�K, Ľubom�r - VRŤO, Imrich. Antibandwidth of complete k-ary trees. In Discrete Mathematics, 2009, vol. 309, no. 22, s. 6408-6414. (0.502 - IF2008). ISSN 0012-365X.
ADEA02 DVUREČENSKIJ, Anatolij - HOLLAND, W.C. Komori's characterization and top varieties of GMV-algebras. In Algebra Universalis, 2009, vol. 60, s. 37-62. (0.313 - IF2008). ISSN 0002-5240.
ADEA03 GEYER, M. - KAUFMANN, M. - VRŤO, Imrich. Two trees which are self-intersecting when drawn simultaneously. In Discrete Mathematics, 2009, vol. 307, s. 1909-1916. (0.502 - IF2008). ISSN 0012-365X.
ADEA04 JAKUB�K, J�n. On the distributive radical of an archimedean lattice ordered group. In Czechoslovak Mathematical Journal, 2009, vol. 59, s. 687-693. (0.210 - IF2008). ISSN 0011-4642.
ADEA05 JAKUB�K, J�n. On the Schroeder-Bernstein problem for Carath�odory vector lattices. In Czechoslovak Mathematical Journal, 2009, vol. 59, s. 419-430. (0.210 - IF2008). ISSN 0011-4642.
ADEA06 JAKUB�K, J�n. Projectability and weak homogeneity of pseudo effect algebras. In Czechoslovak Mathematical Journal, 2009, vol. 59, s. 183-196. (0.210 - IF2008). ISSN 0011-4642.
ADEA07 JAKUB�K, J�n. Direct product decompositions of bounded commutative residuated $/ell$-  monoids. In Czechoslovak Mathematical Journal, 2008, vol. 58, s. 1129-1143. ISSN 0011-4642.
ADEA08 KOCHOL, Martin - KRIVOŇ�KOV�, N. - SMEJOV�, S. - ŠR�NKOV�, K. Counting nowhere-zero flows on wheels. In Discrete Mathematics, 2008, vol. 308, s. 2050-2053. ISSN 0012-365X.
ADEA09 RASPAUD, A. - SCHR�DER, H. - S�KORA, O. - T�R�K, Ľubom�r - VRŤO, Imrich. Antibandwidth and cyclic antibandwidth of meshes and hypercubes. In Discrete Mathematics, 2009, vol. 309, s. 3541-3552. (0.502 - IF2008). ISSN 0012-365X.
ADEB Vedeck� pr�ce v zahraničn�ch nekarentovan�ch  časopisoch neimpaktovan�ch
ADEB01 BORS�K, J�n. Functions preserving some types of series. In Journal of Applied Analysis, 2008, vol. 14, s. 149-163. ISSN 1425-6908.
ADEB02 BUCKO, Jozef - MIH�K, Peter. On infinity uniquely partitionable graphs and graph properties of finite character. In Discussiones Mathematicae. Graph Theory, 2009, vol. 29, no. 2, s. 241-251. ISSN 1234-3099.
ADEB03 DILNA, Nataliya - FEČKAN, Michal. Weakly nonlinear and symmetric periodic systems at resonance. In Nonlinear Studies, 2009, vol. 16, no. 2, s. 23-44. ISSN 1359- 8678.
ADEB04 DILNA, Nataliya - FEČKAN, Michal. About the uniqueness and stability of symmetric and periodic solutions of weakly nonlinear ordinary differential equations. In Dopovidi Natsionalnoi Akademii Nauk Ukraini, 2009, vol. 5, s. 22-28. ISSN 1025-6415.
ADEB05 DILNA, Nataliya - FEČKAN, Michal. On the uniqueness, stability and hyperbolicity of symmetric and periodic solutions of weakly nonlinear ordinary differential equations. In Miskolc Mathematical Notes, 2009, vol. 10, no. 1, s. 11-40. ISSN 1787-2405.
ADEB06 DOBREV, Stefan - PARDUBSK�, D. - KR�LOVIČ, R. - T�R�K, Ľubom�r - VRŤO, Imrich. Antibandwidth and cyclic antibandwidth of Hamming graphs. In Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2009, vol. 34, s. 295-300. ISSN 1571-0653.
ADEB07 FEČKAN, Michal. Bifurcations of periodic solutions in forced ordinary differential inclusions. In Differential Equations and Applications, 2009, vol. 1, no. 4, s. 459-472. ISSN 1847-120X.
ADEB08 FEČKAN, Michal - POSP�ŠIL, Michal. On the Bifurcation of Periodic Orbits in Discontinuous Systems. In Communications in Mathematical Analysis, 2010, vol. 8, no. 1, s. 87-108. ISSN 1938-9787.
ADEB09 GREND�R JR., Mari�n - JUDGE, G. Empty set problem of maximum empirical likelihood methods. In Electronic Journal of Statistics, 2009, vol. 3, s. 1542-1555. ISSN 1935-7524.
ADEB10 JENČOV�, Anna - PETZ, D. - PITRIK, J. Markov triplets on CCR-algebras. In Acta Scientiarum Mathematicarum, 2009, vol. 76, s. 625-648. ISSN 0001-6969.
ADEB11 MIH�K, Peter - MIŠKUF, Jozef - SEMANIŠIN, Gabriel. On universal graphs for hom-properties. In Discussiones Mathematicae. Graph Theory, 2009, vol. 29, no. 2, s. 401-409. ISSN 1234-3099.
ADEB12 RIEČAN, Beloslav - RENČOV�, M. Observables on intuitionistic fuzzy sets: an elementary approach. In Cybernetics and  Information Technologies, 2009, vol. 9, no. 2, s. 38-42. ISSN 1311-9702.
ADEB13 RIEČAN, Beloslav. Poincar� recurrence theorem on IF events. In Cybernetics and  Information Technologies, 2009, vol. 9, no. 2, s. 26-29. ISSN 1311-9702.
ADFB Vedeck� pr�ce v dom�cich nekarentovan�ch časopisoch neimpaktovan�ch
ADFB01 ČERN�K, Štefan - LIHOV�, Judita. On a relative uniform completion of an Archimedean lattice ordered group. In Mathematica Slovaca, 2009, vol. 59, no. 2, s. 231-250. ISSN 0139-9918.
ADFB02 DI NOLA, A. - DVUREČENSKIJ, Anatolij. On some classes of state-morphism  MV-algebras. In Mathematica Slovaca, 2009, vol. 59, s. 517-534. ISSN 0139-9918.
ADFB03 JAKUB�K, J�n. Sequential convergence on cyclically ordered groups without Urysohn's axiom. In Mathematica Slovaca, 2008, vol. 58, s. 739-754. ISSN 0139-9918.
ADFB04 JAKUB�K, J�n. Radical classes and weak retract mappings of GMV-algebras. In Mathematica Slovaca, 2008, vol. 58, s. 719-738. ISSN 0139-9918.
ADFB05 LIHOV�, Judita - P�CS, Jozef. On formations of lattices. In Acta Universitatis Matthiae Belii, 2009, no. 15, s. 63-72.
ADFB06 PLOŠČICA, Miroslav. Iterative separation in distributive congruence lattices. In Mathematica Slovaca, 2009, vol. 59, s. 221-230. ISSN 0139-9918.
ADFB07 RIEČAN, Beloslav. Čo s Riemannov�m integr�lom. In Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 2009, vol. 38, no. 3, s. 1-16. ISSN 1335-4981.
ADFB08 RIEČAN, Beloslav. Čo s Riemannov�m integr�lom. In Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 2009, vol. 38, no. 1, s. 1-20. ISSN 1335-4981.
ADFB09 STRAUCH, Oto. Appendix, in: M. Weber, On localization in Kronecker's diophantine theorem. In Uniform Distribution Theory, 2009, vol. 4, no. 1, s. 113-115. ISSN 1336-913X.
ADFB10 ŠAL�T, Tibor - VADOVIČ, Peter. The structure of the Fr�chet space s regarding the series ∑ fn (xn). In Tatra Mountains Mathematical Publications, 2009, vol. 44, s. 1-8. ISSN 1210-3195.
ADFB11 WIMMER, Gejza, ml.. Niektor� vlastnosti odhadu regresn�ch parametrov v line�rnom zmiešanom modeli. In Forum Statisticum Slovacum, 2009, no. 7, s. 199-202. ISSN 1336-7420.
ADFB12 WIMMER, Gejza - KAROVIČ, Karol. Interval estimators of the centre and width of a two-dimensional microstructure. In Measurement Science Review : journal published by Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2009, vol. 9, no. 4, p. 90-92. (2009 - Thomson Reuters, Copernicus International). ISSN 1335-8871.
ADFB13 WITKOVSK�, Viktor - WIMMER, Gejza. Interval estimation of the mean of a normal distribution based on quantized observations. In Mathematica Slovaca, 2009, vol. 59, no. 5, p. 627-645. ISSN 0139-9918.
AEC Vedeck� pr�ce v zahraničn�ch recenzovan�ch vedeck�ch zborn�koch (aj konferenčn�ch), monografi�ch
AEC01 JIR�SKOV�, Galina - OLEJ�R, P. State complexity of intersection and union of  suffix-free languages and descriptional complexity. In Proceedings of  Workshop on Non-Classical Models for Automata and Applications. - Wien : �sterreichische Computer Gesellschaft, 2009, s. 151-166. ISBN 978-3-85403-256-4.
AEC02 JIR�SKOV�, Galina. Concatenation of regular languages and descriptional complexity. In Proceedings of the 4th International Computer Science Symposium in Russia, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5675. - Heidelberg : Springer, 2009, s. 203-214. ISBN 978-3-642-03350-6.
AEC03 JIR�SKOV�, Galina - OKHOTIN, A. Nondeterministic state complexity of positional addition. In Proceedings of the 11th International Workshop on Descriptional Compexity of Formal Systems. - Magdeburg : Otto-von-Guericke-Universit�t, 2009, s. 199-210. ISSN 2075-2180.
AEC04 JIR�SKOV�, Galina. Magic numbers and  ternary alphabet. In Proceedings of the 13th International Conference on Developments in Language Theory, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5583. - Heidelberg : Springer, 2009, s. 300-311. ISBN 978-3-642-02736-9.
AEC05 JIR�SKOV�, Galina - PIGHIZZINI, G. Converting self-verifying automata into deterministic automata. In Proceedings of the 3rd International Conference on Language and Automata Theory and Applications, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5457. - Heidelberg : Springer, 2009, s. 458-468. ISBN 978-3-642-00981-5.
AEC06 KOCHOL, Martin. 3-Regular non 3-edge-colorable graphs with polyhedral  embeddings in orientable surfaces. In Graph Drawing 2008, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5417. - Berlin : Springer, 2009, s. 319-323. ISBN 978-3-642-00218-2.
AEC07 RIEČAN, Beloslav. General form of probabilities on IF-sets. In Fuzzy Logic and Applications, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5571. - Germany : Springer Berlin / Heidelberg, 2009, s. 101-107. ISBN 978-3-642-02281-4. ISSN 0302-9743.
AEC08 RIEČAN, Beloslav. Poincar� recurrence theorem in MV Algebras. In Proceedings of IFSA-EUSFLAT 2009. - Portugal, 2009, s. 1880-1881. ISBN 978-989-95079-6-8.
AEC09 T�R�K, Ľubom�r - VRŤO, Imrich. Antibandwidth of n-dimensional meshes. In Combinatorial Algorithms, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5874. - Berlin : Springer, 2009, s. 471-477. ISBN 978-3-642-10216-5. ISSN 0302-9743.
AEC10 WIMMER, Gejza, ml.. Vyhodnocovanie mnohorozmern�ch �dajov pomocou line�rneho zmiešan�ho modelu. In Firma a konkurenčn� prostřed� 2009: Sborn�k z mezin�rodn� vědeck� konference, 1. Č�st. - Brno : MSD, spol. s.r.o., 2009, s. 355-357. ISBN 978-80-7392-084-5.
AEC11 WIMMER, Gejza, ml.. Algoritmus v�počtu približn�ch konfidenčn�ch intervalov parametra polohy z digitalizovan�ch meran�. In ROBUST 2008 : sborn�k prac� 15. letn� školy JČMF. - Praha : Jednota česk�ch matematiků a fyziků, 2009, s. 505-512. ISBN 978-80-7015-004-7.
AEC12 WITKOVSK�, Viktor - WIMMER, Gejza. Konfidenčn� intervaly založen� na digitalizovan�ch meraniach. In ROBUST 2008 : sborn�k prac� 15. letn� školy JČMF. Editor J. Antoch, G. Dohnal. - Praha : Jednota česk�ch matematiků a fyziků, 2009, p. 513-532. ISBN 80-7015-004-7.
AED Vedeck� pr�ce v dom�cich recenzovan�ch vedeck�ch zborn�koch (aj konferenčn�ch), monografi�ch
AED01 BEČKA, Martin - OKŠA, Gabriel - VAJTERŠIC, Mari�n - GRIGORI, L. On data layout in the parallel block-Jacobi SVD algorithm with preprocessing. In Proceedings of ALGORITMY 2009. - Slovakia : STU Bratislava, 2009, s. 449-458. ISBN 978-80-227-3032-7.
AED02 OKŠA, Gabriel - VAJTERŠIC, Mari�n. Parallel SVD computing in the latent semantic indexing applications for data retrieval. In Proceedings of ParNum09. - Slovensko : Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences, 2009, s. 47-51.
AED03 WIMMER, Gejza, ml.. Confidence region in linear mixed model for longitudinal data. In MEASUREMENT 2009: 7th International Conference on Measurement. - Bratislava : Institute of Measurement Science SAS, 2009, s. 37-40. ISBN 978-80-969672-1-6.
AED04 WIMMER, Gejza - KAROVIČ, Karol. Determining the confidence interval for the center and width of a structure in fitting measured data by the regression line. In MEASUREMENT 2009 : 7th International Conference on Measurement. Editor Milan Tyšler, J�n Maňka, Viktor Witkovsk�. - Bratislava : Institute of Measurement Science SAS, 2009, p. 45-48. ISBN 978-80-969672-1-6.
AEE Vedeck� pr�ce v zahraničn�ch nerecenzovan�ch vedeck�ch zborn�koch (aj konferenčn�ch), monografi�ch
AEE01 VAJTERŠIC, Mari�n - BERKA, T. - KUTIL, R. Image retrieval on the Grid using vector space model. In Proceedings of NumCoop 2009. - Franc�zsko : IRISA Rennes, 2009, s. 30.
AEF Vedeck� pr�ce v dom�cich nerecenzovan�ch vedeck�ch zborn�koch, monografi�ch
AEF01 NEMOGA, Karol - SATKO, L. Secret sharing schemes over Zm. In Proceedings 1st Plenary Conference of the NIL-I-004, Development of Norwegian-Slovak Cooperation in Cryptology. - Bratislava : Department of Applied Informatics, Slovak Technical University, 2009, s. 9-16. ISBN 978-80-227-3230-7.
AFC Publikovan� pr�spevky na zahraničn�ch vedeck�ch konferenci�ch
AFC01 JUREČKA, S. - JUREČKOV�, M�ria - CHOVANEC, F. - PINČ�K, Emil. Characterization of the surfaces of semiconductor systems by fractals. In APCOM 2009. Proceedings of the 15th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter, June 24-26, 2009, Liptovsk� J�n. Editor D. Pudiš, L. Harmatha, J. Mullerov�, I. Jamnick�. - Žilina : University of Žilina, 2009., s. 270-273. ISBN 978-80-554-0057-0.
AFE Abstrakty pozvan�ch pr�spevkov zo zahraničn�ch konferenci�
AFE01 STRAUCH, Oto. Distribution functions of sequences. In CIRM, Publications du Centre International de Rencontres Math�matiques, R�sum�s des Recontres 2008, Vol. I. - Marseille : Soci�te Mat�matique de France, 2009, s. 27-28.
AFFB Abstrakty pozvan�ch pr�spevkov z dom�cich konferenci�
AFFB01 STRAUCH, Oto. Monte Carlo a quasi-Monte Carlo met�da. In Zborn�k I. medzin�rodnej konferencie Univerzity J. Selyeho. - 2009, s. 6.
AFG Abstrakty pr�spevkov zo zahraničn�ch konferenci�
AFG01 BORS�K, J�n. Points of strong quasicontinuity. In Abstracts Niedzica, s. 17-18.
AFG02 KOCHOL, Martin. Snarks with polyhedral embeddings in orientable surfaces. In Kombinatorick� semin�r. Dostupn� na internete: <http://www.renyi.hu/~seminar/ABSTRACTS/kochol_abs.html>.
AFG03 KOCHOL, Martin. Counterexample to the conjecture of Grunbaum. In Noon lecture. Dostupn� na internete: <http://kam.mff.cuni.cz/noon_lectures/show.pl?talk_date=20091110&time_place=12:20%20corridor%20on%20the%202nd%20floor>.
AFG04 KOCHOL, Martin. Approximation of 3-Edge-Coloring of Cubic Graphs [elektronick� zdroj]. 2009. Dostupn� na internete: <http://www.math.tu-berlin.de/~felsner/KolKom08/>.
BAB Odborn�  monografie vydan� v dom�cich vydavateľstv�ch
BAB01 DVUREČENSKIJ, Anatolij - NEMOGA, Karol. Matematick� �stav SAV, 50 rokov od založenia, 1959-2009. Bratislava : VEDA, 2009. 342 s. ISBN 978-80-968374-2-7.
BAB02 OKŠA, Gabriel. �vod do numerick�ch met�d line�rnej algebry. Slovakia : STU Bratislava, 2009. 106 s. ISBN 978-80-227-3055-6.
BCB Učebnice pre z�kladn� a stredn� školy, vysokoškolsk� učebnice
BCB01 KOCHOL, Martin - KRIVOŇ�KOV�, N. Introduction to Graph Theory. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2009. 138 s. ISBN 978-80-554-0128-7.
BCB02 KOCHOL, Martin. Integral Variants of Combinatorial Polynomials. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2009. 114 s. ISBN 978-80-554-0127-0.
BCB03 RIEČAN, Beloslav - ČUNDERL�KOV�, K. Matematika pre gymn�zi� : Pravdepodobnosť a štatistika. Slovakia : Slovensk� pedagogick� nakladateľstvo - Mlad� let�, 2009. 112 s. ISBN 978-80-10-01520-7.
FAI Redakčn� a zostavovateľsk� pr�ce knižn�ho charakteru (bibliografie, encyklop�die, katal�gy, slovn�ky, zborn�ky...)
FAI01 Mathematica Slovaca. Editor A. Dvurečenskij. Bratislava : Veda, 1951-. Zmena n�zvu od roku 1975. obmesačn�k. ISSN 0139-9918.
FAI02 Tatra Mountains Mathematical Publications. Editor M. Duchoň, K. Nemoga. Bratislava : VEDA SAV, 1992-. bez periodicity. ISSN 1210-3195.
FAI03 Uniform Distribution Theory. Editor O. Strauch, V. Bal�ž. Bratislava : VEDA, 2006-. 2x ročne. ISSN 1336-913X.
GHG Pr�ce zverejnen� na internete
GHG01 MAJERN�K, Vladim�r. An alternative to classical naked singularity and black hole. In Physics Essays, 2009, vol. 22, no. 413. ISSN 0836-1398. Dostupn� na internete: <doi: 10.4006/1.3187148>.

  
 
Ohlasy (cit�cie):  


AAA Vedeck� monografie vydan� v zahraničn�ch vydavateľstv�ch
AAA01 BOS�K, Juraj. Decompositions of Graphs. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1990. 272 s. ISBN 978-0-7923-0747-1.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ADAMS, P. - BRYANT, D. - BUCHANAN, M. A survey on the existence of G-designs. In JOURNAL OF COMBINATORIAL DESIGNS. ISSN 1063-8539, SEP 2008, vol. 16, no. 5, p. 373-410., WOS
   2. [1.1] DEHMER, M. Information-theoretic concepts for the analysis of complex networks. In APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE. ISSN 0883-9514, 2008, vol. 22, no. 7-8, p. 684-706., WOS
   3. [1.1] GIUDICI, M. - LI, C.H. - PRAEGER, C.E. Symmetrical covers, decompositions and factorisations of graphs. In APPLICATIONS OF GROUP THEORY TO COMBINATORICS. 2008, p. 27-42., WOS
   4. [1.1] KANG, Q.D. - ZHAO, H.T. - MA, C.P. Graph designs for nine graphs with six vertices and nine edges. In ARS COMBINATORIA. ISSN 0381-7032, JUL 2008, vol. 88, p. 379-395., WOS
   5. [1.1] MANIKANDAN, R.S. - PAULRAJA, P. Hamilton cycle decompositions of the tensor product of complete multipartite graphs. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, AUG 28 2008, vol. 308, no. 16, p. 3586-3606., WOS
   6. [1.1] PRIESLER, M. - TARSI, M. Multigraph Decomposition Into Multigraphs With Two Underlying Edges. In IMETI 2008: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL INNOVATION, VOL I, PROCEEDINGS. 2008, p. 201-208., WOS
   7. [1.1] VESTERGAARD, P.D. A short update on equipackable graphs. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, FEB 6 2008, vol. 308, no. 2-3, p. 161-165., WOS
AAA02 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Gleason's Theorem and Its Applications. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1993. 325+xv pp. ISBN 978-0-7923-1990-0.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BUHAGIAR, D. - CHETCUTI, E. - WEBER, H. Orthonormal bases and quasi-splitting subspaces in pre-Hilbert spaces. In JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS. ISSN 0022-247X, SEP 15 2008, vol. 345, no. 2, p. 725-730., WOS
   2. [1.1] BUHAGIAR, D. - CHETCUTI, E. Only 'free' measures are admissable on F(S) when the inner product space S is incomplete. In PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY. ISSN 0002-9939, 2008, vol. 136, no. 3, p. 919-922., WOS
   3. [1.1] MOLNAR, L. Isometries of the spaces of bounded frame functions. In JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS. ISSN 0022-247X, FEB 1 2008, vol. 338, no. 1, p. 710-715., WOS
   4. [3] Mushtari, D.Kh. Orthoadditive functions on quantum logics of skew projectors. (in Russian) In Nauchno-issledovatel'skij institut matematiki i mekhaniki im N.G. Chebotarieva Kazanskogo gos. univ. 2003--2007 gg. Kazanskij gos. univ. Kazanskoe matem. Obshchestvo, 2008, p. 109-126.
   5. [3] Sherstnev, A.N. “Methods of Bilinear Forms". In Fizmatlit, ISBN 978-5-9221-0911-6, Moskva, 2008. (in Russian)
AAA03 DVUREČENSKIJ, Anatolij - PULMANNOV�, Sylvia. New Trends in Quantum Structures. Dordrecht : Kluwer Academic ; Bratislava : Ister Science, 2000. 541+xvi pp. ISBN 0-7923-6471-6.
   Cit�cie:
   1. [1.1] AVALLONE, A. - VITOLO, P. Effect algebras with the subsequential interpolation property. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, APR 2008, vol. 12, no. 6, p. 559-565., WOS
   2. [1.1] BASILE, A. - COSTANTINI, C. - VITOLO, P. On the Aumann-Shapley value. In POSITIVITY. ISSN 1385-1292, NOV 2008, vol. 12, no. 4, p. 613-629., WOS
   3. [1.1] BOTUR, M. - HALAS, R. Finite commutative basic algebras are MV-effect algebras. In JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING. ISSN 1542-3980, 2008, vol. 14, no. 1-2, p. 69-80., WOS
   4. [1.1] Botur, M., Halaš, R. Complete commutative basic algebras. In Order, ISSN 0167-8094, 2007, vol. 24, p. 89-105., WOS
   5. [1.1] CIUNCU, L.C. States on pseudo-BCK algebras. In MATHEMATICAL REPORTS. ISSN 1582-3067, 2008, vol. 10, no. 1, p. 17-36., WOS
   6. [1.1] GOTTWALD, S. Mathematical fuzzy logic: An invitation to interesting research areas. In FUNDAMENTA INFORMATICAE. ISSN 0169-2968, 2007, vol. 81, no. 1-3, p. 123-137., WOS
   7. [1.1] GOTTWALD, S. Mathematical fuzzy logics. In BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC. ISSN 1079-8986, JUN 2008, vol. 14, no. 2, p. 210-239., WOS
   8. [1.1] GUDDER, S. SEQUENTIAL PRODUCTS OF QUANTUM SUBTESTS. In REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS. ISSN 0034-4877, OCT 2008, vol. 62, no. 2, p. 255-272., WOS
   9. [1.1] IORGULESCU, A. On BCK algebras - Part I.a: An attempt to treat unitarily the algebras of logic. New algebras. In JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE. ISSN 0948-695X, 2007, vol. 13, no. 11, p. 1628-1654., WOS
   10. [1.1] IORGULESCU, A. On BCK algebras: Part II: New algebras. The ordinal sum (product) of two bounded BCK algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, JUL 2008, vol. 12, no. 9, p. 835-856., WOS
   11. [1.1] JENCA, G. The block structure of complete lattice ordered effect algebras. In JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY. ISSN 1446-7887, OCT 2007, vol. 83, Part 2, p. 181-216., WOS
   12. [1.1] Jakub�k, J. On idempotent modifications of MV-algebras. In Czechoslovak Mathematical Journal, ISSN 0011-4642, 2007, vol. 57,  p. 243-252., WOS
   13. [1.1] KHARE, M. - ROY, S. Conditional entropy and the Rokhlin metric on an orthomodular lattice with Bayessian state. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, MAY 2008, vol. 47, no. 5, p. 1386-1396., WOS
   14. [1.1] KHARE, M. - ROY, S. Entropy of quantum dynamical systems and sufficient families in orthomodular lattices with Bayessian state. In COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0253-6102, SEP 15 2008, vol. 50, no. 3, p. 551-556., WOS
   15. [1.1] KHARE, M. - SINGH, A.K. Atoms and Dobrakov submeasures in effect algebras. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, MAY 1 2008, vol. 159, no. 9, p. 1123-1128., WOS
   16. [1.1] KHARE, M. - SINGH, A.K. Pseudo-atoms, atoms and a Jordan type decomposition in effect algebras. In JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS. ISSN 0022-247X, AUG 1 2008, vol. 344, no. 1, p. 238-252., WOS
   17. [1.1] KIM, H.S. - NEGGERS, J. THE SEMIGROUPS OF BINARY SYSTEMS AND SOME PERSPECTIVES. In BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY. ISSN 1015-8634, NOV 2008, vol. 45, no. 4, p. 651-661., WOS
   18. [1.1] KOPKA, F. Quasi product on Boolean D-posets. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, JAN 2008, vol. 47, no. 1, p. 26-35., WOS
   19. [1.1] KUHR, J. Generalizations of pseudo MV-algebras and generalized pseudo effect algebras. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, JUN 2008, vol. 58, no. 2, p. 395-415., WOS
   20. [1.1] Khare, M., Singh, A.K. Weakly tight functions, their Jordan type decomposition and total variation in effect algebras. In Journal of Mathematical Analysis and Applications, ISSN 0022-247X, 2008, vol. 344, p. 535-545., WOS
   21. [1.1] LEI, Q. - WU, J.D. - LI, R.L. Frink ideal topology of lattice effect algebras. In REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS. ISSN 0034-4877, JUN 2008, vol. 61, no. 3, p. 327-335., WOS
   22. [1.1] LENDELOVA, K. Almost everywhere convergence in family of IF-events with product. In NEW DIMENSIONS IN FUZZY LOGIC AND RELATED TECHNOLOGIES, VOL I, PROCEEDINGS. 2007, p. 231-236., WOS
   23. [1.1] LI, H.Y. - LI, S.G. - ZHU, M.H. Cartesian product of compressible effect algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, SEP 2008, vol. 12, no. 11, p. 1115-1118., WOS
   24. [1.1] LI, H.Y. - LI, S.G. Congruences and ideals in pseudoeffect algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, MAR 2008, vol. 12, no. 5, p. 487-492., WOS
   25. [1.1] MA, Z.H. Metric of States. In COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0253-6102, NOV 2008, vol. 50, no. 5, p. 1069-1070., WOS
   26. [1.1] MUNDICI, D. - TSINAKIS, C. Godel incompleteness in AF C*-algebras. In FORUM MATHEMATICUM. ISSN 0933-7741, NOV 2008, vol. 20, no. 6, p. 1071-1084., WOS
   27. [1.1] NAVARA, M. Small quantum structures with small state spaces. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, JAN 2008, vol. 47, no. 1, p. 36-43., WOS
   28. [1.1] PAPCO, M. On effect algebras of fuzzy sets. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 373-379., WOS
   29. [1.1] QU, W.B. - FEI, W.J. Ideals of effect algebras. In Proceedings of the Sixth International Conference on Information and Management Sciences. ISSN 1539-2023, 2007, vol. 6, p. 612-613., WOS
   30. [1.1] RIECAN, B. On some contributions to quantum structures by fuzzy sets. In KYBERNETIKA. ISSN 0023-5954, 2007, vol. 43, no. 4, p. 481-490., WOS
   31. [1.1] SVRCEK, F. Interior and closure operators on bounded residuated lattice ordered monoids. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, JUN 2008, vol. 58, no. 2, p. 345-357., WOS
   32. [1.1] TKADLEC, J. Atomistic and orthoatomistic effect algebras. In JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS. ISSN 0022-2488, MAY 2008, vol. 49, no. 5., WOS
   33. [1.1] VETTERLEIN, T. Residuated lattices arising from equivalence relations on Boolean and Brouwerian algebras. In MATHEMATICAL LOGIC QUARTERLY. ISSN 0942-5616, 2008, vol. 54, no. 4, p. 350-367., WOS
   34. [1.1] VETTERLEIN, T. Weak effect algebras. In ALGEBRA UNIVERSALIS. ISSN 0002-5240, MAR 2008, vol. 58, no. 2, p. 129-143., WOS
   35. [1.1] VINCEKOVA, E. New operations on partial abelian monoids defined by preideals. In KYBERNETIKA. ISSN 0023-5954, 2008, vol. 44, no. 3, p. 441-450., WOS
   36. [1.1] WEBER, H. On lattices of uniformities. In ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS. ISSN 0167-8094, NOV 2007, vol. 24, no. 4, p. 249-276., WOS
   37. [1.1] ZHOU, X.N. - LI, Q.G. Partial residuated structures and quantum structures. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, OCT 2008, vol. 12, no. 12, p. 1219-1227., WOS
   38. [1.2] Halaš, R. The variety of lattice effect algebras generated by MV-algebras and the horizontal sum of two 3-element chains. In Studia Logica, ISSN 0039-3215, 2008, vol. 89, p. 19-35., Scopus
   39. [1.2] SHANG, Y. Direct Limits of Pseudoeffect Algebras. In ICNC 2008: FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL COMPUTATION, VOL 1, PROCEEDINGS. 2008, p. 309-313., Scopus
   40. [2.1] AVALLONE, A. - BARBIERI, G. - VITOLO, P. On the Alexandroff decomposition theorem. In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, APR 2008, vol. 58, no. 2, p. 185-200., WOS
   41. [2.1] CHAJDA, I. Difference posets as commutative directoids with sectional antitone involutions. In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, DEC 2008, vol. 58, no. 6, p. 685-690., WOS
   42. [3] Chajda, I., Halaš, R. Varieties of lattice effect algebras generated by four-element members. In Acta Scientiarum Mathematicarum, ISSN 0001-6969, 2008, vol. 74, p. 49-64.
   43. [3] Ciungu, L.C. States on perfect pseudo-MV-algebras. In Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, 2007, vol. 3, p. 153-163.
   44. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
   45. [3] Khare, M., Gupta, S. Relations between various continuity concepts in effect algebras. In Demonstratio Mathematica, ISSN 0420-1213, 2008, vol. 41, p. 507-518.
   46. [3] Khare, M., Gupta, S. Valuation and metric on a lattice effect algebra. In Demonstratio Mathematica, ISSN 0420-1213, 2008, vol. 41, p. 249-258.
   47. [3] Khare, M., Singh, A.K. Atoms and Saks type decomposition in effect algebra. In Novi Sad Journal of Mathematics, ISSN 0352-0900, 2008, vol. 38, p. 59-70.
   48. [3] Yongjian, X., Yongming, L., Linyuan, R. N-divisible effect algebras. In Journal of Computer Research and Development, 2008, vol. 45, p. 154-157.
   49. [9] Dymek, G., Walendziak, A. Semisimple, Archimedean, and semilocal pseudo MV-algebras. In Scientiae Mathematicae Japonicae, ISSN 1346-0862, 2007, vol. 66, p. 217-226.
AAA04 KUB�ČKOV�, Ludmila - KUB�ČEK, Lubom�r - KUKUČA, J�n. Probability and statistics in geodesy and geophysics. Amsterdam : Elsevier, 1987. 432 p. ISBN 0-444-98945-5.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KALL, Tarmo - JURGENSON, Harli. Postglacial land uplift in Estonia based on geodetic measurements on Poltsamaa-Lelle levelling line. In 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Vols 1-3. 2008, p. 1325-1333., WOS
AAA05 KUB�ČKOV�, Ludmila. Foundations of experimental data analysis. Boca-Raton-Ann Arbor-London-Tokyo : CRC Press, 1992. 204 p.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KREJCI, Jakub - SALINGER, Jiř� - GALLO, Jiř� - KOLISKO, Petr - STEPANIK, Petr. Influence of selected examination postures on shape of the spine and postural stabilitz humans. In BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. ISSN 1213-8118, DEC 2008, vol. 152, no. 2, p. 275-281., WOS
   2. [1.1] WIMMER, Gejza - WITKOVSKY, Viktor. Linear comparative calibration with correlated measurements. In KYBERNETIKA. ISSN 0023-5954, 2007, vol. 43, no. 4, p. 443-452., WOS
   3. [1.2] KMEČOV�, Zlata - ROVENSK�, Jozef - MIKULECK�, Miroslav. Bone changes in the crohn disease. In RHEUMATOLOGIA. ISSN 0034-6233, 2008, vol. 22, issue 4, p. 127-133., Scopus
AAA06 P�ZMAN, Andrej. Nonlinear statistical models. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1993. 257 s. ISBN 0-7923-22479.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ATKINSON, A.C. Examples of the use of an equivalence theorem in constructing optimum experimental designs for random-effects nonlinear regression models. In JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE. ISSN 0378-3758, SEP 1 2008, vol. 138, no. 9, p. 2595-2606., WOS
   2. [1.1] ISSANCHOU, S. - GAUCHI, J.P. Computer-aided optimal designs for improving neural network generalization. In NEURAL NETWORKS. ISSN 0893-6080, SEP 2008, vol. 21, no. 7, p. 945-950., WOS
   3. [1.1] PRONZATO, L. Optimal experimental design and some related control problems. In AUTOMATICA. ISSN 0005-1098, FEB 2008, vol. 44, no. 2, p. 303-325., WOS
   4. [1.1] STEHLIK, M. Homogeneity and scale testing of generalized gamma distribution. In RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY. ISSN 0951-8320, DEC 2008, vol. 93, no. 12, Sp. Iss. SI, p. 1809-1813., WOS
AAA07 P�ZMAN, Andrej. Foundations of Optimum Experimental Design. Dordrecht : Reidel Publ. Comp, 1987. 286 s.
   Cit�cie:
   1. [1.1] DETTE, H. - PEPELYSHEV, A. - ZHIGLJAVSKY, A. Improving updating rules in multiplicative algorithms for computing D-optimal designs. In COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. ISSN 0167-9473, DEC 15 2008, vol. 53, no. 2, p. 312-320., WOS
   2. [1.1] HARMAN, R. - JURIK, T. Computing c-optimal experimental designs using the simplex method of linear programming. In COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS. ISSN 0167-9473, DEC 15 2008, vol. 53, no. 2, p. 247-254., WOS
   3. [1.1] HARMAN, R. Equivalence theorem for Schur optimality of experimental designs. In JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE. ISSN 0378-3758, APR 1 2008, vol. 138, no. 4, p. 1201-1209., WOS
   4. [1.1] LIBOUREL, I.G.L. - SHACHAR-HILL, Y. Metabolic flux analysis in plants: From intelligent design to rational engineering. In ANNUAL REVIEW OF PLANT BIOLOGY. ISSN 1040-2519, 2008, vol. 59, p. 625-650., WOS
   5. [1.1] PATAN, M. - UCINSKI, D. CONFIGURING A SENSOR NETWORK FOR FAULT DETECTION IN DISTRIBUTED PARAMETER SYSTEMS. In INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE. ISSN 1641-876X, DEC 2008, vol. 18, no. 4, p. 513-524., WOS
   6. [1.1] PRONZATO, L. Optimal experimental design and some related control problems. In AUTOMATICA. ISSN 0005-1098, FEB 2008, vol. 44, no. 2, p. 303-325., WOS
   7. [1.1] WINTERFORS, E. - CURTIS, A. Numerical detection and reduction of non-uniqueness in nonlinear inverse problems. In INVERSE PROBLEMS. ISSN 0266-5611, APR 2008, vol. 24, no. 2., WOS
   8. [1.1] ZIEBA, T. - UCINSKI, D. Mobile sensor routing for parameter estimation of distributed systems using the parallel tunneling method. In INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE. ISSN 1641-876X, SEP 2008, vol. 18, no. 3, p. 307-318., WOS
AAA08 STRAUCH, Oto - PORUBSK�, Š. Distribution of Sequences: A Sampler. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISBN 3-631-54013-2.
   Cit�cie:
   1. [3] Dubickas, A. Partitions of positive integers into sets without infinite progressions. In Mathematical Communications, ISSN 1331-0623, 2008, vol. 13, p. 115-122.
   2. [3] Dubickas, A., Plankis, T. Periodicity of some recurrence sequences modulo $m$. In Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory, ISSN 1553-1732, 2008, vol. 8, no. # A42.
   3. [3] Faure, H. Star extreme discrepancy of generalized two-dimensional Hammersley point sets. In Uniform Distribution Theory, ISSN 1336-913X, 2008, vol. 3, no. 2, p. 45-65.
   4. [3] Kritzer, P., Pillichshammer, F. The weighted dyadic diaphony of digital sequences. In Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2006. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008, p. 549-560.
   5. [9] Dubickas, A. Sumsets of Pisot and Salem numbers. In Expositiones Mathematicae, ISSN 0723-0869, 2008, vol. 26, no. 1, p. 85-91.
   6. [9] Filip, F., Miš�k, L., T�th, J.T. Dispersion of ratio block sequences and asymptotic density. In Acta Arithmetica, ISSN 0065-1036, 2008, vol. 131, no. 2, p. 183-191.
AAA09 WIMMER, Gejza - ALTMANN, G. Thesaurus of univariate discrete probability distributions. Essen : STAMM, 1999.
   Cit�cie:
   1. [3] Heinicke, N. Wortl�ngen in franz�sischen Briefen eines Autors. In Glottometrics, ISSN 1617-8351, 2008, vol. 16, p. 38-45.
   2. [3] Mačutek, J. Runes: complexity and distinctivity. In  Glottometrics, ISSN 1617-8351, 2008, vol. 16, p. 1-16.
   3. [4] Kelih, E. Diskretes Modell f�r die polysemie: Neue empirische Evidenz. In  Glottotheory, ISSN 1337-7892, 2008, vol. 1, p. 38-47.
   4. [4] K�hler, R. Sequences of Linguistic Quantities (Report on a New Unit of Investigation). In Glottotheory, ISSN 1337-7892, 2008, vol. 1, p. 115-119.
AAB Vedeck� monografie vydan� v dom�cich vydavateľstv�ch
AAB01 KAUCK�, Josef. Kombinatorick� identity : �vod do št�dia met�d kombinatorickej anal�zy. Bratislava : VEDA, 1975. 475 s.
   Cit�cie:
   1. [1.1] HOPPE, F.M. Faa di Bruno's formula and the distributions of random partitions in population genetics and physics. In THEORETICAL POPULATION BIOLOGY. ISSN 0040-5809, JUN 2008, vol. 73, no. 4, p. 543-551., WOS
AAB02 ONDREJOVIČ, Slavom�r - WIMMER, Gejza - ALTMANN, G. - HŘEB�ČEK, L. - WIMMEROV�, S. �vod do anal�zy textov. Bratislava : Veda, 2003. 344 s. ISBN 80-224-0756-9.
   Cit�cie:
   1. [3] BUK, S., ROVENCHAK, A. MENZERATH-ALTMANN. Law for Syntactic Structures in Ukraina. In Glottotheory, ISSN 1337-7892, 2008, vol. 1, p. 10-17.
   2. [3] UHL�ŘOV�, L. On Word Length: The Influence of a “Boundary“ Condition on the Modelling. In Glottotheory,  ISSN 1337-7892, 2008, vol. 1, p. 55-64.
   3. [4] STANKOVIČOV�, Henrieta: Frekvencia v�skytu neurčit�ch slovesn�ch tvarov v diele Mila Urbana. In Varia. 15. : Zborn�k materi�lov z XV. kolokvia mlad�ch jazykovedcov (Bansk� Bystrica - Tajov 7. - 9. 12. 2005). Vedeck� redaktor Slavom�r Ondrejovič. Bratislava : Slovensk� jazykovedn�

   spoločnosť pri SAV - Katedra slovensk�ho jazyka a literat�ry FHV UMB v Banskej Bystrici, 2008, s. 556-562. ISBN 80-89037-04-6.

AAB03 WIMMER, Gejza - PALEN�R, R. - WITKOVSK�, Viktor. Spracovanie a vyhodnocovanie meran�. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2002. 189 s. ISBN 80-224-0734-8.
   Cit�cie:
   1. [4] TIRP�KOV�, A. - MARKECHOV�, D. Štatistika v praxi. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vašku, 2008. ISBN 978-80-8094-283-0.
AAB04 WIMMER, Gejza - PALENČ�R, R. - WITKOVSK�, Viktor. Stochastick� modely merania. Bratislava : Grafick� št�dio Ing. Peter Juriga, 2001. 115 s. ISBN 80-968449-2-X.
   Cit�cie:
   1. [3] KUREKOV�, E. - HALAJ, M. - LOEBL, T. -  TVRDOŇOV�, M.  Measurement of positional deviation of numerically controlled axes. In XXXII. Seminar ASR'2007, Instruments and Control (Farana, Smutn�, Koč�, Babiuch, eds.), ISBN 978-80-248-1272-4, VŠB-TUO, Ostrava, 2007, p. 129-136.
ABA Čl�nky (št�die a state) v časopisoch a zborn�koch v rozsahu vedeckej monografie vydan� v zahraničn�ch vydavateľstv�ch
ABA01 KORBAŠ, J�lius. Distributions, vector distributions, and immersions of manifolds. In Handbook of Global Analysis. - Holandsko : Elsevier B.V., 2008, s. 665-724, 1214. ISBN 978-0-444-52833-9.
   Cit�cie:
   1. [1.1] NOVOTNY, P. Span of Dold Manifolds. In BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN. ISSN 1370-1444, OCT-DEC 2008, vol. 15, no. 4, p. 687-698., WOS
ABC Kapitoly vo vedeck�ch monografi�ch vydan� v zahraničn�ch vydavateľstv�ch
ABC01 DVUREČENSKIJ, Anatolij - VETTERLEIN, Thomas. Generalized pseudo-effect algebras. In Lectures on Soft Computing and Fuzzy Logic. - Berlin : Springer-Verlag Co., 2001, s. 89-111.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KUHR, J. Generalizations of pseudo MV-algebras and generalized pseudo effect algebras. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, JUN 2008, vol. 58, no. 2, p. 395-415., WOS
   2. [1.2] SHANG, Y. Direct Limits of Pseudoeffect Algebras. In ICNC 2008: FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL COMPUTATION, VOL 1, PROCEEDINGS. 2008, p. 309-313., Scopus
   3. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ABC02 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Measures on quantum structures. In Handbook of Measure Theory, Vol. II. - Amsterdam : Elsevier Science, 2002, s. 827-868.
   Cit�cie:
   1. [1.1] LEI, Q. - WU, J.D. - LI, R.L. Frink ideal topology of lattice effect algebras. In REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS. ISSN 0034-4877, JUN 2008, vol. 61, no. 3, p. 327-335., WOS
   2. [1.2] SHANG, Y. Direct Limits of Pseudoeffect Algebras. In ICNC 2008: FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL COMPUTATION, VOL 1, PROCEEDINGS. 2008, p. 309-313., Scopus
   3. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ABC03 WIMMER, Gejza - ALTMANN, G. Unified derivation of some linguistics laws. In Quantitative Lnguistics, An International Handbook. - Berlin : Walter de Gruyter, 2005, s. 791-807. ISBN 978-3-11-015578-5.
   Cit�cie:
   1. [3] Grzybek, P., Kelih, E., Stadlober, E. The relation between word length and sentence length: an intra-systemic perspective in the core data structure. In Glottometrics, ISSN 1617-8351, 2008, vol. 16, p. 111-121.
   2. [3] Kelih, E. Modelling polysemy in different languages: a continuous approach. In Glottometrics, ISSN 1617-8351, 2008, vol. 16, p. 46-56.
   3. [4] Best, K-H. Gesetzm��igkeiten der Lautdauer. In  Glottotheory, ISSN 1337-7892, 2008, vol. 1, p. 1-9.
   4. [4] Buk, S., Rovenchak, A. Menzerath-Altmann Law for Syntactic Structures in Ukraina. In Glottotheory, ISSN 1337-7892, 2008, vol. 1, p. 10-17.
   5. [4] Jedličkov�, K., Nemcov�, E. Word Length and Word Frequency in Slovak. In Glottotheory, ISSN 1337-7892, 2008, vol. 1, p. 25-30.
ABC04 WIMMER, Gejza - ALTMANN, G. Towards a unified derivation of some linguistic laws. In Contribution to the Science of Language. Word Length Studies and Related Issues. - Berlin : Springer, 2006, s. 329-337.
   Cit�cie:
   1. [3] Grzybek, P., Kelih, E., Stadlober, E. The relation between word length and sentence length: an intra-systemic perspective in the core data structure. In Glottometrics, ISSN 1617-8351, 2008, vol. 16, p. 111-121.
   2. [4] Best, K-H. Gesetzm��igkeiten der Lautdauer. In  Glottotheory, ISSN 1337-7892, 2008, vol. 1, p. 1-9.
   3. [4] Uhl�řov�, L. On Word Length: The Influence of a “Boundary“ Condition on the Modelling. In Glottotheory,  ISSN 1337-7892, 2008, vol. 1, p. 55-64.
ACB Vysokoškolsk� učebnice vydan� v dom�cich vydavateľstv�ch
ACB01 WIMMER, Gejza - WIMMEROV�, Soňa. Te�ria pravdepodobnosti. Nitra : Slovensk� poľnohospod�rska univerzita v Nitre, 2007. ISBN 978-80-8069-917-8.
   Cit�cie:
   1. [4] Tirp�kov�, A., Markechov�, D. Štatistika v praxi. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vašku, 2008. ISBN 978-80-8094-283-0.
ADCA Vedeck� pr�ce v zahraničn�ch karentovan�ch časopisoch impaktovan�ch
ADCA01 BALOGH, J�zsef - KOCHOL, Martin - PLUH�R, Andr�s - YU, Xingxing. Covering planar graphs with forests. In Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2005, vol. 94, s. 147-158. ISSN 0095-8956.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Borodin, O.V., Kostochka, A.V., Sheikh, N.N. Decomposing a planar graph with girth 9 into forest and matching. In European Journal of Combinatorics, ISSN 0195-6698, 2008, vol. 29, p. 1235-1241., WOS
   2. [1.2] Goncalves, D. Covering planar graphs with forests, one having a bounded maximum degree. In Electronic Notes in Discrete Mathematics, ISSN 1571-0653, 2008, vol. 31, p. 161-165., Scopus
ADCA02 BATTELLI, F. - FEČKAN, Michal. Chaos in the beam equation. In Journal of Differential Equations, 2005, vol. 209, s. 172-227. ISSN 0022-0396.
   Cit�cie:
   1. [1.2] Awrejcewicz, J., Krysko, V.A. Nonlinear vibrations of the Euler-Bernoulli beam subjected to transversal load and impact actions. In Understanding Complex Systems, ISSN 1860-0832, 2008, p. 357-373+375-389, Scopus
ADCA03 BOS�K, Juraj - KOTZIG, A. - ZN�M, Š. Strongly geodetic graphs. In Journal of Combinatorial Theory, 1968, vol. 5, s. 170-176. ISSN 0095-8956.
   Cit�cie:
   1. [1.1] NGUYEN, M.H. - MILLER, M. Moore bound for mixed networks. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, DEC 6 2008, vol. 308, no. 23, p. 5499-5503., WOS
ADCA04 CALAMONERI, T. - MASSINI, A. - VRŤO, Imrich. New results on edge bandwidth. In Theoretical Computer Science, 2003, vol. 307, s. 503-513. ISSN 0304-3975.
   Cit�cie:
   1. [1.1] AKHTAR, R. - JIANG, T. - MILLER, Z. Asymptotic determination of edge-bandwidth of multidimensional grids and Hamming graphs. In SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0895-4801, 2008, vol. 22, no. 2, p. 425-449., WOS
ADCA05 DI NOLA, Antonio - DVUREČENSKIJ, Anatolij - HYČKO, Marek - MANARA, Corrado. Entropy on effect algebras with the Riesz decomposition property I: Basic properties. In Kybernetika, 2005, roč. 41, č. 2, s. 143-160. ISSN 0023-5954.
   Cit�cie:
   1. [1.1] RIECAN, B. On some contributions to quantum structures by fuzzy sets. In KYBERNETIKA. ISSN 0023-5954, 2007, vol. 43, no. 4, p. 481-490., WOS
ADCA06 DI NOLA, Antonio - DVUREČENSKIJ, Anatolij - HYČKO, Marek - MANARA, Corrado. Entropy on effect algebras with the Riesz decomposition property II: MV-algebras. In Kybernetika, 2005, roč. 41, č. 2, s. 161-176. ISSN 0023-5954.
   Cit�cie:
   1. [1.1] RIECAN, B. On some contributions to quantum structures by fuzzy sets. In KYBERNETIKA. ISSN 0023-5954, 2007, vol. 43, no. 4, p. 481-490., WOS
ADCA07 DIKS, K. - DJIDJEV, H. N. - S�KORA, O. - VRŤO, Imrich. Edge separators of planar graphs with applications. K. Diks, H. N. Djidjev, O. S�kora, I. Vrťo. In Journal of Algorithms, 1993, vol. 14, s. 258-279. ISSN 0196-6774.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MAHESHWARI, A. - ZEH, N. I/O-efficient planar separators. In SIAM JOURNAL ON COMPUTING. ISSN 0097-5397, 2008, vol. 38, no. 3, p. 767-801., WOS
ADCA08 DOBREV, Stefan - VRŤO, Imrich. Dynamic faults have small effect on broadcasting in hypercubes. In Discrete Applied Mathematics, 2004, vol. 137, s. 155-158. ISSN 0166-218X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KRALOVIC, R. - KRALOVIC, R. Deterministic models of communication faults. In MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE 2008, PROCEEDINGS. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 5162, p. 52-67., WOS
ADCA09 DOBREV, Stefan - VRŤO, Imrich. Optimal broadcasting in hypercubes with dynamic faults. In Information Processing Letters, 1999, vol. 71, s. 81-85. ISSN 0020-0190.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KRALOVIC, R. - KRALOVIC, R. Deterministic models of communication faults. In MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE 2008, PROCEEDINGS. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 5162, p. 52-67., WOS
   2. [1.1] SCHMID, U. - WEISS, B. - KEIDAR, I. Impossibility results and lower bounds fro consensus under link failures. In SIAM Journal on Computing, ISSN 0097-5397, 2008, vol. 38, p. 1912-1951., WOS
ADCA10 DUCHOŇ, Miloslav - DVUREČENSKIJ, Anatolij - DE LUCIA, P. Moment problem for effect algebras. In International Journal of Theoretical Physics, 1997, vol. 36, s. 1941-1958. ISSN 0020-7748.
   Cit�cie:
   1. [1.1] JENCOVA, A. - PULMANNOVA, S. - VINCEKOVA, E. Sharp and fuzzy observables on effect algebras. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, JAN 2008, vol. 47, no. 1, p. 125-148., WOS
ADCA11 ĎURIŠ, Pavol - GALIL, Z. FOOLING A 2-WAY AUTOMATION OR ONE PUSHDOWN STORE IS BETTER THAN ONE COUNTER FOR 2-WAY MACHINES. In Theoretical Computer Science, 1982, vol. 21, s. 39-53. ISSN 0304-3975.
   Cit�cie:
   1. [1.1] RAO, M.V.P. GENERALIZED COUNTERS AND REVERSAL COMPLEXITY. In INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE. ISSN 0129-0541, DEC 2008, vol. 19, no. 6, p. 1403-1412., WOS
ADCA12 DVUREČENSKIJ, Anatolij - PULMANNOV�, Sylvia. Conditional probability on /sigma-MV-algebras. In Fuzzy Sets and Systems, 2005, vol. 155, s. 102-118. ISSN 0165-0114.
   Cit�cie:
   1. [1.1] TURUNEN, E. - MERTANEN, J. States on semi-divisible residuated lattices. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 353-357., WOS
ADCA13 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Loomis-Sikorski theorem for monotone $/sigma$-complete effect algebras. In Journal of the Australian Mathematical Society, 2005, vol. 79, s. 305-318. ISSN 1446-7887.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADCA14 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Product effect algebras. In International Journal of Theoretical Physics, 2002, vol. 41, s. 1827-1839. ISSN 0020-7748.
   Cit�cie:
   1. [1.1] HABIL, E.D. Tensor product of distributive sequential effect algebras and product effect algebras. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, JAN 2008, vol. 47, no. 1, p. 280-290., WOS
ADCA15 DVUREČENSKIJ, Anatolij - VETTERLEIN, Thomas. Infinitary and Riesz properties for pseudoeffect algebras and po-groups. In Journal of the Australian Mathematical Society, 2003, vol. 75, s. 295-311. ISSN 1446-7887.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADCA16 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Blocks of pseudo-effect algebras with the Riesz interpolation property. In Soft Computing, 2003, vol. 7, s. 441-445. ISSN 1432-7643.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADCA17 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Commutative BCK-algebras and quantum structures. In International Journal of Theoretical Physics, 2000, vol. 39, s. 653-664. ISSN 0020-7748.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADCA18 DVUREČENSKIJ, Anatolij - RIEČAN, Beloslav. Weakly divisible MV-algebras and product. In Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1999, vol. 234, s. 208-222. ISSN 0022-247X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KOPKA, F. Quasi product on Boolean D-posets. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, JAN 2008, vol. 47, no. 1, p. 26-35., WOS
ADCA19 DVUREČENSKIJ, Anatolij - PULMANNOV�, Sylvia. Difference posets, effects, and quantum measurements. In International Journal of Theoretical Physics, 1994, vol. 33, s. 819-850. ISSN 0020-7748.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KHARE, M. - SINGH, A.K. Atoms and Dobrakov submeasures in effect algebras. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, MAY 1 2008, vol. 159, no. 9, p. 1123-1128., WOS
ADCA20 DVUREČENSKIJ, Anatolij - NEUBRUNN, T. - PULMANNOV�, Sylvia. Finitely additive states and completeness of inner product spaces. In Foundations of Physics, 1990, vol. 20, s. 1091-1102. ISSN 0015-9018.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BUHAGIAR, D. - CHETCUTI, E. Only 'free' measures are admissable on F(S) when the inner product space S is incomplete. In PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY. ISSN 0002-9939, 2008, vol. 136, no. 3, p. 919-922., WOS
ADCA21 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Central elements and Cantor-Bernstein's theorem for pseudo-effect algebras. In Journal of Australian Mathematical Society, 2003, vol. 74, s. 121-143. ISSN 1146-7887.
   Cit�cie:
   1. [1.1] DI NOLA, A. - NAVARA, M. MV-Algebras with the Cantor-Bernstein property. In Theoretical Advances and Applications of Fuzzy Logic and Soft Computing. ISSN 1615-3871, 2007, vol. 42, p. 861-868., WOS
   2. [1.1] JAKUBIK, J. On a theorem of Cantor-Bernstein type for algebras. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, MAR 2008, vol. 58, no. 1, p. 1-14., WOS
   3. [1.1] KUHR, J. Cantor-Bernstein theorem for Pseudo-BCK-Algebras. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, JAN 2008, vol. 47, no. 1, p. 212-222., WOS
   4. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
   5. [3] Jakub�k, J. A result of Cantor-Bernstein type for GMV-algebras. In Selected questions of algebra, Collection of papers dedicated to the memory of N. Ya. Medvedev (Bayanova N., eds.), ISBN 978-5-7904-0683-5, Altai State University Barnaul, Barnaul, 2007, p. 25-268.
ADCA22 DVUREČENSKIJ, Anatolij - PULMANNOV�, Sylvia. Tensor product of D-posets and D-test spaces. In Reports on Mathematical Physics, 1994, vol. 34, s. 251-275. ISSN 0034-4877.
   Cit�cie:
   1. [1.1] JENCA, G. The block structure of complete lattice ordered effect algebras. In JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY. ISSN 1446-7887, OCT 2007, vol. 83, Part 2, p. 181-216., WOS
ADCA23 DVUREČENSKIJ, Anatolij - VETTERLEIN, Thomas. Pseudoeffect algebras. II. Group representation. In International Journal of Theoretical Physics, 2001, vol. 40, s. 703-726. ISSN 0020-7748.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KUHR, J. Generalizations of pseudo MV-algebras and generalized pseudo effect algebras. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, JUN 2008, vol. 58, no. 2, p. 395-415., WOS
   2. [1.1] LI, H.Y. - LI, S.G. Congruences and ideals in pseudoeffect algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, MAR 2008, vol. 12, no. 5, p. 487-492., WOS
   3. [1.1] ZHANG, X.H. - FAN, X.S. Pseudo-BL algebras and pseudo-effect algebras. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, JAN 1 2008, vol. 159, no. 1, p. 95-106., WOS
   4. [1.1] ZHOU, X.N. - LI, Q.G. Partial residuated structures and quantum structures. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, OCT 2008, vol. 12, no. 12, p. 1219-1227., WOS
   5. [1.2] SHANG, Y. Direct Limits of Pseudoeffect Algebras. In ICNC 2008: FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL COMPUTATION, VOL 1, PROCEEDINGS. 2008, p. 309-313., Scopus
   6. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADCA24 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Loomis - Sikorski theorem for sigma-complete MV-algebras and l-groups. In Journal of the Australian Mathematical Society, 2000, vol. 68, s. 261-277. ISSN 1446-7887.
   Cit�cie:
   1. [1.1] JENCOVA, A. - PULMANNOVA, S. - VINCEKOVA, E. Sharp and fuzzy observables on effect algebras. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, JAN 2008, vol. 47, no. 1, p. 125-148., WOS
   2. [1.1] PULMANNOVA, S. Sharp and unsharp observables on sigma-MV algebras-A comparison with the Hilbert space approach. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, NOV 16 2008, vol. 159, no. 22, p. 3065-3077., WOS
ADCA25 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Pseudo MV-algebras are intervals in l-groups. In Journal of the Australian Mathematical Society, 2002, vol. 72, s. 427-445. ISSN 1446-7887.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CIUNCU, L.C. States on pseudo-BCK algebras. In MATHEMATICAL REPORTS. ISSN 1582-3067, 2008, vol. 10, no. 1, p. 17-36., WOS
   2. [1.1] Esteva, F., Godo, L. Towards on generalization of Munduci's functor $\Gamma$ to IMTL algebras: linearly ordered case. In Algebraic and Proof-theoretic Aspects of Non-classical Logics - Papers in honour of Daniele Mundici on the occasion of his 60th Birthday, LNCS, ISSN 0302-9743, 2007, vol. 4460, p. 127-137. (electronic edition), WOS
   3. [1.1] JAKUBIK, J. Direct summands and retract mappings of generalized MV-algebras. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, MAR 2008, vol. 58, no. 1, p. 183-202., WOS
   4. [1.1] JAKUBIK, J. ON SOME TYPES OF RADICAL CLASSES. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, SEP 2008, vol. 58, no. 3, p. 833-848., WOS
   5. [1.1] KUHR, J. Generalizations of pseudo MV-algebras and generalized pseudo effect algebras. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, JUN 2008, vol. 58, no. 2, p. 395-415., WOS
   6. [1.1] KURYLEVA, O.A. Quasivarieties of pseudo-MV-algebras. In SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0037-4466, MAY 2008, vol. 49, no. 3, p. 452-456., WOS
   7. [1.1] MA, X.L. - ZHAN, J.M. - JUN, Y.B. Interval valued (is an element of, is an element of boolean OR q)-fuzzy ideals of pseudo-MV algebras. In INTERNATIONAL JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS. ISSN 1562-2479, JUN 2008, vol. 10, no. 2, p. 84-91., WOS
   8. [1.1] RACHUNEK, J. - SALOUNOVA, D. Monadic GMV-algebras. In ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC. ISSN 1432-0665, JUL 2008, vol. 47, no. 3, p. 277-297., WOS
   9. [1.1] RUMP, W. L-algebras, self-similarity, and l-groups. In JOURNAL OF ALGEBRA. ISSN 0021-8693, SEP 15 2008, vol. 320, no. 6, p. 2328-2348., WOS
   10. [2.1] HALAS, R. - PLOJHAR, L. Weak MV-algebras. In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, JUN 2008, vol. 58, no. 3, p. 253-262., WOS
   11. [2.1] JAKUBIK, J. Formations of lattice ordered groups and of GMV-algebra. In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, OCT 2008, vol. 58, no. 5, p. 521-534., WOS
   12. [2.1] JAKUBIK, J. Radical classes and weak radical mappings of GMV-algebras. In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, DEC 2008, vol. 58, no. 6, p. 719-738., WOS
   13. [2.1] SUBRAHMANYAM, N.V. Bricks and pseudo MV-algebras are equivalent. In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, APR 2008, vol. 58, no. 2, p. 131-142., WOS
   14. [2.1] SUBRAHMANYAM, N.V. Deductive systems of a cone algebra - II: Isomorphism theorem. In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, DEC 2008, vol. 58, no. 6, p. 671-684., WOS
   15. [3] Bayanova, N.V. Svobodnye psevdo-MV-algebry.(in Russian). In Selected questions of algebra, Collection of papers dedicated to the memory of N. Ya. Medvedev (Bayanova N., eds.), ISBN 978-5-7904-0683-5, Altai State University Barnaul, Barnaul, 2007, p. 113-118.
   16. [3] Ciungu, L.C. States on perfect pseudo-MV-algebras. In Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, 2007, vol. 3, p. 153-163.
   17. [3] Holland, W.C. Covers of the Boolean variety in the lattice of varieties of unital lattice ordered groups and GMV-algebras. In Selected questions of algebra, Collection of papers dedicated to the memory of N. Ya. Medvedev (Bayanova, N., eds.), ISBN 978-5-7904-0683-5, Altai State University Barnaul, Barnaul, 2007, p. 208-217.
   18. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
   19. [9] Dymek, G., Walendziak, A. Semisimple, Archimedean, and semilocal pseudo MV-algebras. In Scientiae Mathematicae Japonicae, ISSN 1346-0862, 2007, vol. 66, p. 217-226.
ADCA26 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Tensor product of difference posets. In Transactions of the American Mathematical Society, 1995, vol. 347, s. 1043-1057. ISSN 0002-9947.
   Cit�cie:
   1. [1.1] HABIL, E.D. Tensor product of distributive sequential effect algebras and product effect algebras. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, JAN 2008, vol. 47, no. 1, p. 280-290., WOS
ADCA27 DVUREČENSKIJ, Anatolij. On pseudo MV-algebras. In Soft Computing, 2001, vol. 5, s. 347-354. ISSN 1432-7643.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MA, X.L. - ZHAN, J.M. - JUN, Y.B. Interval valued (is an element of, is an element of boolean OR q)-fuzzy ideals of pseudo-MV algebras. In INTERNATIONAL JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS. ISSN 1562-2479, JUN 2008, vol. 10, no. 2, p. 84-91., WOS
   2. [1.1] WANG, Z.D. - FANG, J.X. On v-filters and normal v-filters of a residuated lattice with a weak vt-operator. In INFORMATION SCIENCES. ISSN 0020-0255, SEP 1 2008, vol. 178, no. 17, p. 3465-3473., WOS
   3. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADCA28 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Fuzzy set representations of some quantum structures. In Fuzzy Sets and Systems, 1999, vol. 101, s. 67-78. ISSN 0165-0114.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ZHANG, J.L. - WANG, G.J. - HU, M.D. Topology on the set of R-0 semantics for R-0 algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, APR 2008, vol. 12, no. 6, p. 585-591., WOS
   2. [1.1] ZHANG, X.H. - MA, Y.C. - XUE, Z.A. - YAO, G. Implication operators based on rough set model over Boolean algebras. In GRC: 2007 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON GRANULAR COMPUTING, PROCEEDINGS. 2007, p. 186-191., WOS
ADCA29 DVUREČENSKIJ, Anatolij - HOLLAND, W. Charles. Top varieties of generalized MV-algebras. In Communications in Algebra, 2007, vol. 35, no. 11, s. 3370-3390. (0.268 - IF2006). ISSN 0092-7872.
   Cit�cie:
   1. [2.1] JAKUBIK, J. Radical classes and weak radical mappings of GMV-algebras. In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, DEC 2008, vol. 58, no. 6, p. 719-738., WOS
   2. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADCA30 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Agliano-Montagna type decomposition of linear pseudo hoops and its applications. In Journal of Pure and Applied Algebra, 2007, vol. 211, s. 851-861. (0.470 - IF2006). ISSN 0022-4049.
   Cit�cie:
   1. [1.1] YANG, Y.B. - ZHANG, X.H. Pseudo-hoops and non-commutative fuzzy structures. In PROCEEDINGS OF 2008 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND CYBERNETICS, VOLS 1-7. 2008, p. 566-570., WOS
   2. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADCA31 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Every linear pseudo BL-algebra admits a state. In Soft Computing, 2007, vol. 11, s. 495-501. (0.516 - IF2006). ISSN 1432-7643.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CIUNCU, L.C. States on pseudo-BCK algebras. In MATHEMATICAL REPORTS. ISSN 1582-3067, 2008, vol. 10, no. 1, p. 17-36., WOS
   2. [1.1] LIU, L.Z. - ZHANG, X.Y. States on R-0 algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, SEP 2008, vol. 12, no. 11, p. 1099-1104., WOS
   3. [1.1] SVRCEK, F. Interior and closure operators on bounded residuated lattice ordered monoids. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, JUN 2008, vol. 58, no. 2, p. 345-357., WOS
   4. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADCA32 DVUREČENSKIJ, Anatolij - RACHUNEK, Jiri. Probabilistic averaging in bounded Rl-monoids. In Semigroup Forum, 2006, vol. 72, no. 2, s. 190-206. ISSN 0037-1912.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KUHR, J. Generalizations of pseudo MV-algebras and generalized pseudo effect algebras. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, JUN 2008, vol. 58, no. 2, p. 395-415., WOS
   2. [1.1] LIU, L.Z. - ZHANG, X.Y. States on R-0 algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, SEP 2008, vol. 12, no. 11, p. 1099-1104., WOS
   3. [1.1] MERTANEN, J. - TURUNEN, E. States on semi-divisible generalized residuated lattices reduce to states on MV-algebras. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, NOV 16 2008, vol. 159, no. 22, p. 3051-3064., WOS
   4. [1.1] SVRCEK, F. Interior and closure operators on bounded residuated lattice ordered monoids. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, JUN 2008, vol. 58, no. 2, p. 345-357., WOS
   5. [1.1] TURUNEN, E. - MERTANEN, J. States on semi-divisible residuated lattices. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 353-357., WOS
   6. [3] Ciungu, L.C. States on perfect pseudo-MV-algebras. In Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, 2007, vol. 3, p. 153-163.
   7. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADCA33 DVUREČENSKIJ, Anatolij - RACHUNEK, Jiri. Bounded commutative residuated l-monoids with general comparability and states. In Soft Computing, 2006, vol. 10, no. 3, s. 212-218. ISSN 1432-7643.
   Cit�cie:
   1. [1.1] JAKUBIK, J. DIRECT PRODUCT DECOMPOSITIONS OF BOUNDED COMMUTATIVE RESIDUATED l-MONOIDS. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, DEC 2008, vol. 58, no. 4, p. 1129-1143., WOS
   2. [1.1] LIU, L.Z. - ZHANG, X.Y. States on R-0 algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, SEP 2008, vol. 12, no. 11, p. 1099-1104., WOS
ADCA34 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Holland's theorem for pseudo-effect algebras. In Czechoslovak Mathematical Journal, 2006, vol. 56, no. 1, s. 47-59. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADCA35 D'AZEVEDO, A. B. - NEDELA, Roman - ŠIR�Ň, J. Classification of regular maps of negative prime Euler characteristic. In Transactions of the American Mathematical Society, 2005, vol. 357, s. 4175-4190. ISSN 0002-9947.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CONDER, M. - WILSON, S. Inner reflectors and non-orientable regular maps. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, FEB 6 2007, vol. 307, no. 3-5, p. 367-372., WOS
ADCA36 FEČKAN, Michal. Bifurcation from degenerate homoclinics in periodically forced systems. In Discrete and Continuous Dynamical Systems, 1999, vol. 5, s. 359-374. ISSN 1078-0947.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ZHU, C. - ZHANG, W.N. Computation of bifurcation manifolds of linearly independent homoclinic orbits. In JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS. ISSN 0022-0396, OCT 1 2008, vol. 245, no. 7, p. 1975-1994., WOS
ADCA37 FEČKAN, Michal. Singularly perturbed higher order boundary value problems. In Journal Differential Equations, 1994, vol. 111, s. 79-102. ISSN 0022-0396.
   Cit�cie:
   1. [1.1] TEMSAH, R.S. Spectral methods for some singularly perturbed third order ordinary differential equations. In NUMERICAL ALGORITHMS. ISSN 1017-1398, JAN 2008, vol. 47, no. 1, p. 63-80., WOS
ADCA38 FEČKAN, Michal - GRUENDLER, J. Bifurcation from homoclinic to periodic solutions in singular ordinary differential. In Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2000, vol. 246, s. 245-264. ISSN 0022-247X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] DENG, G.F. - ZHU, D.M. Codimension-3 bifurcations of a class of hornoclinic loop with saddle-point. In NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS. ISSN 0362-546X, DEC 1 2008, vol. 69, no. 11, p. 3761-3773., WOS
   2. [1.1] ZHU, C.R. The coexistence of subharmonics bifurcated from homoclinic orbits in singular systems. In NONLINEARITY. ISSN 0951-7715, FEB 2008, vol. 21, no. 2, p. 285-303., WOS
ADCA39 FEČKAN, Michal - BATTELLI, F. Subharmonic solutions in singular systems. In Journal Differential Equations, 1996, vol. 132, s. 21-45. ISSN 0022-0396.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ZHU, C.R. The coexistence of subharmonics bifurcated from homoclinic orbits in singular systems. In NONLINEARITY. ISSN 0951-7715, FEB 2008, vol. 21, no. 2, p. 285-303., WOS
ADCA40 FEČKAN, Michal. Free vibrations of beams on bearings with nonlinear elastic responses. In Journal of Differential Equations, 1999, vol. 154, s. 55-72. ISSN 0022-0396.
   Cit�cie:
   1. [1.2] Park, J.Y., Kang, Y.H., Kim, J.A. Existence and exponential stability for a euler-bernoulli beam equation with memory and boundary output feedback control term. In Acta Applicandae Mathematicae, ISSN 0167-8019, 2008, vol. 104, p. 287-301., Scopus
ADCA41 FEČKAN, Michal. Parametrized singular boundary value problems. In Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1994, vol. 188, s. 426-435. ISSN 0022-247X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CEN, Z.D. A second-order difference scheme for a parameterized singular perturbation problem. In JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS. ISSN 0377-0427, NOV 1 2008, vol. 221, no. 1, p. 174-182., WOS
   2. [1.1] XIE, F. - WANG, H. - ZHANG, W.J. - HE, M. A novel method for a class of parameterized singularly perturbed boundary value problems. In JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS. ISSN 0377-0427, MAR 15 2008, vol. 213, no. 1, p. 258-267., WOS
ADCA42 FRIČ, Roman. Coproducts in D-posets. In International Journal of Theoretical Physics, 2004, vol. 43, s. 1625-1632. ISSN 0020-7748.
   Cit�cie:
   1. [1.1] PAPCO, M. On effect algebras of fuzzy sets. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 373-379., WOS
ADCA43 FRIČ, Roman. On observables. In International Journal of Theoretical Physics, 2000, vol. 39, s. 677-686. ISSN 0020-7748.
   Cit�cie:
   1. [1.1] PAPCO, M. On effect algebras of fuzzy sets. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 373-379., WOS
ADCA44 GEDEON, T. - KUCHTA, Milan. Shadowing property of continuous-maps. In Proceedings of the American Mathematical Society, 1992, vol. 115, s. 271-281. ISSN 0002-9939.
   Cit�cie:
   1. [2.1] SHAH, E. - DAS, T.K. On shadowing property for inverse limit spaces. In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, FEB 2008, vol. 58, no. 1, p. 95-100., WOS
ADCA45 GEMBAROVIČ, J. - MAJERN�K, Vladim�r. Determination of thermal parameters of relaxation materials. In International Journal of Heat and Mass Transfer, 1987, vol. 30, s. 199-201. ISSN 0017-9310.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BENACKA, J. On hyperbolic heat conduction in solids: minimum mean free path of energy carriers and a method of estimating thermal diffusivity and heat propagation characteristics. In HEAT AND MASS TRANSFER. ISSN 0947-7411, MAY 2008, vol. 44, no. 7, p. 873-887., WOS
   2. [1.1] MOMONIAT, E. On the diffusion of a point source modelled by a mixed derivative equation. In PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS. ISSN 0378-4371, APR 15 2008, vol. 387, no. 11, p. 2427-2432., WOS
ADCA46 GEMBAROVIČ, J. - MAJERN�K, Vladim�r. Non-fourier propagation of heat pulses in finite medium. In International Journal of Heat and Mass Transfer, 1988, vol. 31, s. 1073-1080. ISSN 0017-9310.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BENACKA, J. On hyperbolic heat conduction in solids: minimum mean free path of energy carriers and a method of estimating thermal diffusivity and heat propagation characteristics. In HEAT AND MASS TRANSFER. ISSN 0947-7411, MAY 2008, vol. 44, no. 7, p. 873-887., WOS
   2. [1.1] CHOU, Y. - YANG, R.J. Application of CESE method to simulate non-Fourier heat conduction in finite medium with pulse surface heating. In INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER. ISSN 0017-9310, JUL 1 2008, vol. 51, no. 13-14, p. 3525-3534., WOS
   3. [1.1] MOMONIAT, E. On the diffusion of a point source modelled by a mixed derivative equation. In PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS. ISSN 0378-4371, APR 15 2008, vol. 387, no. 11, p. 2427-2432., WOS
   4. [1.1] MOOSAIE, A. - ATEFI, G. - FARDAD, A.A. Two-dimensional non-Fourier heat conduction with arbitrary initial and periodic boundary conditions. In FORSCHUNG IM INGENIEURWESEN-ENGINEERING RESEARCH. ISSN 0015-7899, JUN 2008, vol. 72, no. 2, p. 67-76., WOS
   5. [1.1] MOOSAIE, A. Non-Fourier heat conduction in a finite medium subjected to arbitrary non-periodic surface disturbance. In INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER. ISSN 0735-1933, MAR 2008, vol. 35, no. 3, p. 376-383., WOS
   6. [1.1] MOOSAIE, A. Non-Fourier heat conduction in a finite medium with arbitrary source term and initial conditions. In FORSCHUNG IM INGENIEURWESEN-ENGINEERING RESEARCH. ISSN 0015-7899, DEC 2007, vol. 71, no. 3-4, p. 163-169., WOS
   7. [1.1] MOOSAIE, A. Non-Fourier heat conduction in a finite medium with insulated boundaries and arbitrary initial conditions. In INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER. ISSN 0735-1933, JAN 2008, vol. 35, no. 1, p. 103-111., WOS
ADCA47 GEMBAROVIČ, J. - VOZ�R, L. - MAJERN�K, Vladim�r. Using the least-square method for data reduction in the flash method. In International Journal of Heat and Mass Transfer, 1990, vol. 7, s. 1563-1565. ISSN 0017-9310.
   Cit�cie:
   1. [1.1] GUSTAVSSON, M.K. - GUSTAFSSON, S.E. Different Ways of Evaluating Thermal Transport Properties from Measurements with the Transient Plane Source (Hot Disk) Method. In THERMAL CONDUCTIVITY 29: THERMAL EXPANSION 17. 2008, p. 397-402., WOS
ADCA48 GEYER, Markus - KAUFMANN, Michael - VRŤO, Imrich. Two trees which are self-intersecting when drawn simultaneously. In Lecture Notes in Computer Science, 2006, vol. 3843, s. 201-210. ISSN 0302-9743.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CHIMANI, M. - JUNGER, M. - SCHULZ, M. Crossing minimization meets simultaneous drawing. In IEEE PACIFIC VISUALISATION SYMPOSIUM 2008, PROCEEDINGS. 2008, p. 33-40., WOS
   2. [1.1] DI GIACOMO, E. - DIDIMO, W. - VAN KREVELD, M. - LIOTTA, G. - SPECKMANN, B. Matched drawings of planar graphs. In GRAPH DRAWING. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 4875, p. 183-194., WOS
   3. [1.1] ESTRELLA-BALDERRAMA, A. - GASSNER, E. - JUENGER, M. - PERCAN, M. - SCHAEFER, M. - SCHULZ, M. Simultaneous geometric graph embeddings. In GRAPH DRAWING. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 4875, p. 280-290., WOS
   4. [1.1] FOWLER, J.J. - JUNGER, M. - KOBOUROV, S. - SCHULZ, M. Characterizations of Restricted Pairs of Planar Graphs Allowing Simultaneous Embedding with Fixed Edges. In GRAPH-THEORETIC CONCEPTS IN COMPUTER SCIENCE. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 5344, p. 146-158., WOS
   5. [1.1] FOWLER, J.J. - KOBOUROV, S.G. Characterization of unlabeled level planar graphs. In GRAPH DRAWING. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 4875, p. 37-49., WOS
   6. [3] CAPPOS, J.-- ESTRELLA-BALDERRAMA, A.-- FOWLER, J.J.-- KOBOUROV, G. Simultaneous graph embedding with bends and circular arcs. In Computational Geometry: Theory and Applications, ISSN 0925-7721, 2008, vol. 42, p. 173-182.
   7. [3] EVERETT, H. - LAZARD, S. - GIUSEPPE, G. - WISMATH, S. Universal sets of n  points for 1-bend drawings of planar graphs with n  vertices. In Proc.The 15th International Symposium on Graph Drawing, Lecture Notes in Computer Science, ISBN 978-3-540-77536-2, 2008, vol. 4875, p. 345-351.
ADCA49 GREECHIE, R. - FOULIS, D. - PULMANNOV�, Sylvia. The center of an effect algebra. In Order, 1995, vol. 12, s. 91-106. ISSN 0167-8094.
   Cit�cie:
   1. [1.1] TKADLEC, J. Atomic sequential effect algebras. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, JAN 2008, vol. 47, no. 1, p. 185-192., WOS
ADCA50 GREND�R JR., Mari�n - JUDGE, G.G. Large-deviations theory and empirical estimator choice. In Econometric Reviews, 2008, vol. 27, no. 4-6, p. 513-525. (0.711 - IF2007). ISSN 0747-4938.
   Cit�cie:
   1. [1.1] GOLAN, A. - MAASOUMI, E. Information theoretic and entropy methods: An overview. In ECONOMETRIC REVIEWS. ISSN 0747-4938, JUL-DEC 2008, vol. 27, no. 4-6, p. 317-328., WOS
ADCA51 GREND�R JR., Mari�n - GREND�R, M. Maximum probability / entropy translating of contiguous categorical observations into frequencies. In Applied Mathematics and Computation, 2005, vol. 161, p. 347-351.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KING, G. - WAND, J. Comparing incomparable survey responses: Evaluating and selecting anchoring vignettes. In POLITICAL ANALYSIS. ISSN 1047-1987, WIN 2007, vol. 15, no. 1, p. 46-66., WOS
ADCA52 GRUSKA, Jozef. SOME CLASSIFICATIONS OF CONTEXT-FREE LANGUAGES. In Information and Control, 1969, vol. 14, s. 152-173. ISSN 0019-9958.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ASVELD, P.R.J. Generating all permutations by context-free grammars in Greibach normal form. In THEORETICAL COMPUTER SCIENCE. ISSN 0304-3975, DEC 28 2008, vol. 409, no. 3, p. 565-577., WOS
ADCA53 GRUSKA, Jozef. FEW REMARKS ON INDEX OF CONTEXT-FREE GRAMMARS AND LANGUAGES. In Information and Control, 1971, vol. 19, s. 216-223. ISSN 0019-9958.
   Cit�cie:
   1. [1.1] PALANO, B. A regularity condition for context-free grammars. In INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE. ISSN 0129-0541, AUG 2008, vol. 19, no. 4, p. 845-857., WOS
ADCA54 GRUSKA, Jozef. On a classification of context-free languages. In Kybernetika, 1967, vol. 3, s. 22-29. ISSN 0023-5954.
   Cit�cie:
   1. [1.1] DASSOW, J. - STIEBE, R. Nonterminal complexity of some operations on context-free languages. In FUNDAMENTA INFORMATICAE. ISSN 0169-2968, 2008, vol. 83, no. 1-2, p. 35-49., WOS
   2. [1.1] MASOPUST, T. - MEDUNA, A. On Descriptional Complexity of Partially Parallel Grammars. In FUNDAMENTA INFORMATICAE. ISSN 0169-2968, 2008, vol. 87, no. 3-4, p. 407-415., WOS
ADCA55 GRUSKA, Jozef. A characterization of context-free languages. In Journal of Computer and System Sciences, 1971, vol. 5, s. 353-363. ISSN 0022-0000.
   Cit�cie:
   1. [1.1] HOPKINS, M. The algebraic approach II: Dioids, quantales and monads. In RELATIONS AND KLEENE ALGEBRA IN COMPUTER SCIENCE. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 4988, p. 173-190., WOS
ADCA56 GUTA, Madalin - JENČOV�, Anna. Local Asymptotic Normality in Quantum Statistics. In Communications in Mathematical Physics, 2007, vol. 276, no. 2, s. 341-379. (2.077 - IF2006). ISSN 0010-3616.
   Cit�cie:
   1. [1.1] HAYASHI, M. - MATSUMOTO, K. Asymptotic performance of optimal state estimation in qubit system. In JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS. ISSN 0022-2488, OCT 2008, vol. 49, no. 10., WOS
ADCA57 JAKUB�K, J�n. Basic elements in a pseudo MV-algebra. In Soft Computing, 2001, vol. 5, s. 372-375. ISSN 1432-7643.
   Cit�cie:
   1. [9] Iorgulescu, A. Algebras of Logic as BCK-algebras. Bucarest: Editura ASE, 2008.
ADCA58 JENČOV�, Anna - PULMANNOV�, Sylvia - VINCEKOV�, Elena. Sharp and fuzzy observables on effect algebras. In International Journal of Theoretical Physics, 2008, vol. 47, s. 125-148. (0.489 - IF2007). ISSN 0020-7748.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BENEDUCI, R. Unsharp number observable and Neumark theorem. In NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI FISICA B-GENERAL PHYSICS RELATIVITY ASTRONOMY AND MATHEMATICAL PHYSICS AND METHODS. ISSN 1594-9982, JAN 2008, vol. 123, no. 1, p. 43-62., WOS
ADCA59 JENČOV�, Anna - PULMANNOV�, Sylvia. How sharp are PV measures?. In Reports on Mathematical Physics, 2007, vol. 59, no. 2, s. 257-266. ISSN 0034-4877.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BENEDUCI, R. Unsharp number observable and Neumark theorem. In NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI FISICA B-GENERAL PHYSICS RELATIVITY ASTRONOMY AND MATHEMATICAL PHYSICS AND METHODS. ISSN 1594-9982, JAN 2008, vol. 123, no. 1, p. 43-62., WOS
ADCA60 JIR�SEK, J. - JIR�SKOV�, Galina - SZABARI, A. State complexity of concatenation and complementation. In International Journal of Foundations of Computer Science, 2005, vol. 16, s. 511-529. ISSN 0129-0541.
   Cit�cie:
   1. [1.1] GAO, Y. - SALOMAA, K. - YU, S. The state complexity of two combined operations: Star of catenation and star of reversal. In FUNDAMENTA INFORMATICAE. ISSN 0169-2968, 2008, vol. 83, no. 1-2, p. 75-89., WOS
   2. [1.1] HOLZER, M. - KUTRIB, M. Nondeterministic finite automata - Recent results on the descriptional and computational complexity. In IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF AUTOMATA, PROCEEDINGS. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 5148, p. 1-16., WOS
ADCA61 JIR�SKOV�, Galina. State complexity of some operations on binary regular languages. In Theoretical Computer Science, 2005, vol. 330, s. 287-298. ISSN 0304-3975.
   Cit�cie:
   1. [1.1] GAO, Y. - SALOMAA, K. - YU, S. The state complexity of two combined operations: Star of catenation and star of reversal. In FUNDAMENTA INFORMATICAE. ISSN 0169-2968, 2008, vol. 83, no. 1-2, p. 75-89., WOS
   2. [1.1] HOLZER, M. - KUTRIB, M. Nondeterministic finite automata - Recent results on the descriptional and computational complexity. In IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF AUTOMATA, PROCEEDINGS. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 5148, p. 1-16., WOS
   3. [1.1] KUTRIB, M. - REIMANN, J. Succinct description of regular languages by weak restarting automata. In INFORMATION AND COMPUTATION. ISSN 0890-5401, SEP-OCT 2008, vol. 206, no. 9-10, p. 1152-1160., WOS
   4. [1.1] YAN, Q.Q. LOWER BOUNDS FOR COMPLEMENTATION OF omega-AUTOMATA VIA THE FULL TECHNIQUE. In LOGICAL METHODS IN COMPUTER SCIENCE. ISSN 1860-5974, 2008, vol. 4, no. 1., WOS
ADCA62 JUDAH, H. - REPICK�, Miroslav. Amoeba reals. In The Journal of Symbolic Logic, 1995, vol. 60, s. 1168-1185. ISSN 0022-4812.
   Cit�cie:
   1. [1.2] Fremlin, D.H. Measure theory, Vol. 5, Set-theoretic measure theory. Torres Fremlin, 2008. ISBN 978-0-9538129-5-0, Scopus
ADCA63 KOCHOL, Martin. Tension polynomials on graphs. In Journal of Graph Theory, 2002, vol. 40, s. 137-146. ISSN 0364-9024.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Chen, B., Yang, A.L.B., Zhang, T.Y.J. A bijection for Eulerian-equivalence classes of totally cyclic orientations. In Graphs and Combinatorics, ISSN 0911-0119, 2008, vol. 24, p. 519-530., SCI
ADCA64 KOCHOL, Martin. Reduction of the 5-flow conjecture to cyclically 6-edge-connected snarks. In Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2004, vol. 90, s. 139-145. ISSN 0095-8956.
   Cit�cie:
   1. [1.2] Matamala, M., Zamora, J. Nowhere-zero 5-flows and (1,2)-factors. In Electronic Notes in Discrete Mathematics, ISSN 1571-0653, 2008, vol. 30, p. 279-284., SCOPUS
ADCA65 KOCHOL, Martin. Equivalence of Fleischner's and Thomassen's conjectures. In Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2000, vol. 78, s. 277-279. ISSN 0095-8956.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Broersma, H., Fijavž, G., Kaiser, T., Kužel, R., Ryj�ček, Z., Vr�na, P. Contractible subgraphs, Thomassen's conjecture and the dominating cycle conjecture for snarks. In Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X, 2008, vol. 308, p. 6064-6067., SCI
   2. [1.1] Kužel, R. A note on the dominating circuit conjecture and subgraphs of essentially 4-edge connected cubic graphs. In Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X, 2008, vol. 308, p. 5801-5804., SCI
   3. [1.1] Vodopivec, A. On embedding of snarks in the torus. In Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X, 2008, vol. 308, p. 1847-1849., SCI
ADCA66 KOCHOL, Martin. A cyclically 6-edge-connected snark of order 118. In Discrete Mathematics, 1996, vol. 161, s. 297-300. ISSN 0012-365X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Kutnar, K., Marušič, D. On cyclic edge-connectivity of fullerenes. In Discrete Applied Mathematics, ISSN 0166-218X, 2008, vol. 156, p. 1661-1669., SCI
ADCA67 KOCHOL, Martin. Snarks without small cycles. In Journal of Combinatorial Theory, Series B, 1996, vol. 67, s. 34-47. ISSN 0095-8956.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Maz�k, J. Circular chromatic index of type 1 Blanuša snarks. In Journal of Graph Theory, ISSN 0364-9024, 2008, vol. 59, p. 89-96., SCI
   2. [3] Bondy, J.A., Murty, U.S.R. Graph Theory. Berlin: Springer-Verlag, 2008. ISBN 978-1-84628-969-9.
   3. [3] Mohar, B., Steffen, E., Vodopivec, A. Relating embedding and coloring properties of snarks. In Ars Mathematica Contemporanea, ISSN 1855-3966, 2008, vol. 1, p. 169-184.
ADCA68 KOCHOL, Martin. Polynomials associated with nowhere-zero flows. In Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2002, vol. 84, s. 260-269. ISSN 0095-8956.
   Cit�cie:
   1. [1.1]  Chen, B., Yang, A.L.B., Zhang, T.Y.J. A bijection for Eulerian-equivalence classes of totally cyclic orientations. In Graphs and Combinatorics, ISSN 0911-0119, 2008, vol. 24, p. 519-530., SCI
ADCA69 KOCHOL, Martin. An equivalent version of the 3-flow conjecture. In Journal of Combinatorial Theory, Series B, 2001, vol. 83, s. 258-261. ISSN 0095-8956.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Fan, G., Lai, H., Xu, R., Zhang, C.-Q., Zhou, C. Nowhere-zero 3-flows in triangularly connected graphs. In Journal of Combinatorial Theory, Series B, ISSN 0095-8956, 2008, vol. 98, p. 1325-1336., SCI
   2. [1.1] Lai, H.J., Xu, R., Zhou, J. On group connectivity of graphs. In Graphs and Combinatorics, ISSN 0911-0119, 2008, vol. 24, p. 195-203., SCI
   3. [1.2] Da Silva, C.N., Lucchesi, C.L. Flow-critical graphs. In Electronic Notes in Discrete Mathematics, ISSN 1571-0653, 2008, vol. 30, p. 165-170., SCOPUS
ADCA70 KOCHOL, Martin. Restrictions on smallest counterexamples to the 5-flow conjecture. In Combinatorica, 2006, vol. 26, s. 83-89. (2006 - Current Contents). ISSN 0209-9683.
   Cit�cie:
   1. [1.2] Matamala, M., Zamora, J. Nowhere-zero 5-flows and (1,2)-factors. In Electronic Notes in Discrete Mathematics, ISSN 1571-0653, 2008, vol. 30, p. 279-284., SCOPUS
ADCA71 KORBAŠ, J�lius - SZ�CS, Andr�s. The Lyusternik-Shnirel'man category, vector bundles, and immersions of manifolds. In Manuscripta Mathematica, 1998, vol. 95, no. 3, s. 289-294. ISSN 0025-2611.
   Cit�cie:
   1. [3] Crowley, D. J., Zvengrowski, P. D. On the non-invariance of span and immersion co-dimension for manifolds. In Archivum Mathematicum, ISSN 0044-8753, 2008, vol. 44, p. 353-365.
   2. [3] Mimura, M., Sugata, K. On the Lusternik-Schnirelmann category symmetric spaces of classical type. In Geometry & Topology Monographs, ISSN 1464-8997, 2008, vol. 13, p. 323-334.
ADCA72 KORBAŠ, J�lius. On sectioning multiples of vector bundles and more general homomorphism bundles. In Manuscripta Mathematica, 1994, vol. 82, no. 1, s. 67-70. ISSN 0025-2611.
   Cit�cie:
   1. [1.1] NOVOTNY, P. Span of Dold Manifolds. In BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN. ISSN 1370-1444, OCT-DEC 2008, vol. 15, no. 4, p. 687-698., WOS
ADCA73 KORBAŠ, J�lius. Vector fields on real flag manifolds. In Annals of Global Analysis and Geometry, 1985, vol. 3, s. 173-184. ISSN 0232-704X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ILORI, S.A. - AJAYI, D.O. Vector fields on the real flag manifolds RF(1, 1, n-2). In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, FEB 2008, vol. 58, no. 1, p. 127-129., WOS
ADCA74 KOREC, Ivan. Small universal register machines. In Theoretical Computer Science, 1996, vol. 168, s. 267-301. ISSN 0304-3975.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BELL, P. - POTAPOV, I. Periodic and infinite traces in matrix semigroups. In SOFSEM 2008: THEORY AND PRACTICE OF COMPUTER SCIENCE. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 4910, p. 148-161., WOS
   2. [1.1] ZHANG, X.Y. - JIANG, Y. - PAN, L.Q. Small Universal Spiking Neural P Systems with Exhaustive Use of Rules. In 2008 THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIO-INSPIRED COMPUTING: THEORIES AND APPLICATIONS. 2008, p. 117-127., WOS
   3. [1.1] ZHANG, X.Y. - ZENG, X.X. - PAN, L.Q. Smaller Universal Spiking Neural P Systems. In FUNDAMENTA INFORMATICAE. ISSN 0169-2968, 2008, vol. 87, no. 1, p. 117-136., WOS
ADCA75 KOSTYRKO, P. - MAČAJ, M. - ŠAL�T, T. - STRAUCH, Oto. On statistical limit points. P. Kostyrko, M. Mačaj, T. Šal�t, O. Strauch. In Proceedings of the American Mathematical Society, 2001, vol. 129, s. 2647-2654. ISSN 0002-9939.
   Cit�cie:
   1. [1.2] Di Maio, G., Kocinac, L.D.R. Statistical convergence in topology. In Topology and its Applications, ISSN 0166-8641, 2008, vol. 156, no. 1, p. 28-45., Scopus
ADCA76 KWON, Y.S. - NEDELA, Roman. Non-existence of regular embeddings of n-dimensional cubes. In Discrete Mathematics, 2007, vol. 307, s. 511-516. (0.347 - IF2006). ISSN 0012-365X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] XU, J. A classification of regular embeddings of hypercubes Q (2m) with m odd. In SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS. ISSN 1006-9283, DEC 2007, vol. 50, no. 12, p. 1673-1679., WOS
ADCA77 MAJERN�K, Vladim�r. The cosmic acceleration due to an alternative interpretation of the cosmological constant. In Physics Letters A, 2001, vol. 282, s. 362-366. ISSN 0375-9601.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MASSA, C. Variable cosmological "constant" and motion of a test particle in a cloud of dust. In ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE. ISSN 0004-640X, SEP 2008, vol. 317, no. 1-2, p. 139-141., WOS
ADCA78 MAJERN�K, Vladim�r - RICHTEREK, L. Entropic uncertainty relations for the infinite well. In Journal of Physics A: Mathematical and General, 1997, vol. 30, l49-L54. ISSN 0305-4470.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ROMERA, E. - NAGY, A. Fisher-Renyi entropy product and information plane. In PHYSICS LETTERS A. ISSN 0375-9601, NOV 17 2008, vol. 372, no. 46, p. 6823-6825., WOS
ADCA79 MAJERN�KOV�, Eva - MAJERN�K, Vladim�r - SHPYRKO, S. Entropic uncertainty measure for fluctuations in two-level electron-phonon models. In European Physical Journal B, 2004. Vol. 38, p. 25-35. ISSN 1434-6028.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ABDALLA, M.S. - LASHIN, E. - SADIEK, G. Entropy and variance squeezing for time-dependent two-coupled atoms in an external magnetic field. In JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS. ISSN 0953-4075, JAN 14 2008, vol. 41, no. 015502., WOS
   2. [1.1] AL-KADER, G.M.A. - OBADA, A.S.F. Von Neumann entropy and entropy squeezing of a two-level atom and the superposition of squeezed displaced fock states. In JOURNAL OF RUSSIAN LASER RESEARCH. ISSN 1071-2836, JUL 2008, vol. 29, no. 4, p. 398-407., WOS
ADCA80 NEGGERS, J. - DVUREČENSKIJ, Anatolij - HEE SIK KIM. On d-fuzzy functions in d-algebras. In Foundations of Physics, 2000, vol. 30, s. 1807-1816. ISSN 0015-9018.
   Cit�cie:
   1. [1.2] Guido, C., Toto, P. Extended-order algebras. In Journal of Applied Logic, ISSN 1570-8683, 2008, vol. 6, p. 609-626., Scopus
ADCA81 PORUBSK�, Štefan - ŠAL�T, T. - STRAUCH, Oto. Transformation that preserve uniform distribution. In Acta Arithmetica, 1988, vol. 49, s. 459-479. ISSN 0065-1036.
   Cit�cie:
   1. [9] Filip, F., Miš�k, L., T�th, J.T. Dispersion of ratio block sequences and asymptotic density. In Acta Arithmetica, ISSN 0065-1036, 2008, vol. 131, no. 2, p. 183-191.
ADCA82 PULMANNOV�, Sylvia. Difference posets and the histories approach to quantum theories. In International Journal of Theoretical Physics, 1995, vol. 34, no. 2, s. 189-210. ISSN 0020-7748.
   Cit�cie:
   1. [1.1] SHANG, Y. Direct Limits of Pseudoeffect Algebras. In ICNC 2008: FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL COMPUTATION, VOL 1, PROCEEDINGS. 2008, p. 309-313., WOS
ADCA83 PULMANNOV�, Sylvia. Quantum logics and convex spaces. In International Journal of Theoretical Physics, 1998, vol. 37, no. 9, s. 2303-2332. ISSN 0020-7748.
   Cit�cie:
   1. [1.1] NIESTEGGE, G. A representation of quantum measurement in order-unit spaces. In FOUNDATIONS OF PHYSICS. ISSN 0015-9018, SEP 2008, vol. 38, no. 9, p. 783-795., WOS
ADCA84 PULMANNOV�, Sylvia. Hidden variables and Bell inequalities on quantum logics. In Foundations of Physics, 2002, vol. 32, no. 2, s. 193-216. ISSN 0015-9018.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KHARE, M. - ROY, S. Conditional entropy and the Rokhlin metric on an orthomodular lattice with Bayessian state. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, MAY 2008, vol. 47, no. 5, p. 1386-1396., WOS
   2. [1.1] KHARE, M. - ROY, S. Entropy of quantum dynamical systems and sufficient families in orthomodular lattices with Bayessian state. In COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0253-6102, SEP 15 2008, vol. 50, no. 3, p. 551-556., WOS
ADCA85 PULMANNOV�, Sylvia - MAJERN�K, Vladim�r. Bell inequalities on quantum-logics. In Journal of Mathematical Physics, 1992, vol. 33, s. 2173-2178. ISSN 0022-2488.
   Cit�cie:
   1. [1.1] HOWARD, I.A. - SEN, K.D. - BORGOO, A. - GEERLINGS, P. Characterization of the Chandrasekhar correlated two-electron wavefunction using Fisher, Shannon and statistical complexity information measures. In PHYSICS LETTERS A. ISSN 0375-9601, OCT 13 2008, vol. 372, no. 42, p. 6321-6324., WOS
   2. [1.1] KHARE, M. - ROY, S. Conditional entropy and the Rokhlin metric on an orthomodular lattice with Bayessian state. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, MAY 2008, vol. 47, no. 5, p. 1386-1396., WOS
   3. [1.1] KHARE, M. - ROY, S. Entropy of quantum dynamical systems and sufficient families in orthomodular lattices with Bayessian state. In COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0253-6102, SEP 15 2008, vol. 50, no. 3, p. 551-556., WOS
ADCA86 PULMANNOV�, Sylvia. Effect algebras with the Riesz decomposition property and AF C*-algebras. In Foundations of Physics, 1999, vol. 29, s. 1389-1401. ISSN 0015-9018.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MUNDICI, D. - TSINAKIS, C. Godel incompleteness in AF C*-algebras. In FORUM MATHEMATICUM. ISSN 0933-7741, NOV 2008, vol. 20, no. 6, p. 1071-1084., WOS
ADCA87 RASPAUD, A. - S�KORA, O. - VRŤO, Imrich. Cutwidth of the de Bruijn graph. In RAIRO, 1995, vol. 26, s. 509-514. ISSN 0988-3754.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BEREND, D. - KORACH, E. - LIPETS, V. Minimal cutwidth linear arrangements of abelian Cayley graphs. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, OCT 28 2008, vol. 308, no. 20, p. 4670-4695., WOS
   2. [1.1] GURSKI, F. Graph parameters measuring neighbourhoods in graphs - Bounds and applications. In DISCRETE APPLIED MATHEMATICS. ISSN 0166-218X, MAY 28 2008, vol. 156, no. 10, p. 1865-1874., WOS
ADCA88 REPICK�, Miroslav. Mycielski ideal and the perfect set theorem. In Proceedings of the American Mathematical Society, 2004, vol. 132, no. 7, s. 2141-2150. ISSN 0002-9939.
   Cit�cie:
   1. [1.1] SPINAS, O. Perfect set theorems. In FUNDAMENTA MATHEMATICAE. ISSN 0016-2736, 2008, vol. 201, no. 2, p. 179-195., WOS
ADCA89 RIEČAN, Beloslav. On the Dobrakov submeasure on fuzzy sets. In Fuzzy Sets and Systems, 2005, vol. 151, no. 3, s. 635-641. ISSN 0165-0114.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KHARE, M. - SINGH, A.K. Atoms and Dobrakov submeasures in effect algebras. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, MAY 1 2008, vol. 159, no. 9, p. 1123-1128., WOS
ADCA90 SHAHROKHI, F. - S�KORA, O. - SZ�KELY, L. A. - VRŤO, Imrich. A new lower bound for the bipartite crossing number with applications. F. Shahrokhi, O. S�kora, L.A. Sz�kely, I. Vrťo. In Theoretical Computer Science, 2000, vol. 245, s. 281-294. ISSN 0304-3975.
   Cit�cie:
   1. [1.1] SRIVASTAVA, K. - SHARMA, R. A Hybrid Simulated Annealing algorithm for the Bipartite Crossing Number Minimization Problem. In 2008 IEEE CONGRESS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, 2008, p. 2948-2954., WOS
ADCA91 SHAHROKHI, F. - S�KORA, O. - SZ�KELY, L. A. - VRŤO, Imrich. Drawing graphs on surfaces with few crossings. F. Shahrokhi, O. S�kora, L.A. Sz�kely, I. Vrťo. In Algorithmica, 1996, vol. 16, s. 118-131. ISSN 0178-4617.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BOKAL, D. - FIJAVZ, G. - WOOD, D.R. The minor crosssing number of graphs with an excluded minor. In ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS. ISSN 1077-8926, JAN 1 2008, vol. 15, Art. No. R4., WOS
   2. [1.2] DUJMOVIC, V. - KAWARABAYASHI, K. - MOHAR, B. - WOOD, D.R. Improved Upper Bounds on the Crossing Number. In PROCEEDINGS OF THE TWENTY-FOURTH ANNUAL SYMPOSIUM ON COMPUTATIONAL GEOMETRY (SGG'08). 2008, p. 375-384., Scopus
ADCA92 SHAHROKHI, F. - S�KORA, O. - SZ�KELY, L.A. - VRŤO, Imrich. The crossing number of a graph on a compact 2-manifold. F. Shahrokhi, O. S�kora, L. A. Sz�kely, I. Vrt'o. In Advances in Mathematics, 1996, vol. 123, s. 105-119. ISSN 0001-8708.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BOKAL, D. - FIJAVZ, G. - WOOD, D.R. The minor crosssing number of graphs with an excluded minor. In ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS. ISSN 1077-8926, JAN 1 2008, vol. 15, Art. No. R4., WOS
ADCA93 SHAHROKHI, F. - S�KORA, O. - SZEKELY, L.A. - VRŤO, Imrich. On bipartite drawings and the linear arrangement problem. F. Shahrokhi, O. S�kora, L. A. Sz�kely, I. Vrt'o. In SIAM Journal on Computing, 2001, vol. 30, s. 1773-1789. ISSN 0097-5397.
   Cit�cie:
   1. [1.1] GURSKI, F. Graph parameters measuring neighbourhoods in graphs - Bounds and applications. In DISCRETE APPLIED MATHEMATICS. ISSN 0166-218X, MAY 28 2008, vol. 156, no. 10, p. 1865-1874., WOS
   2. [1.1] HONG, S.H. - NAGAMOCHI, H. Approximating crossing minimization in radial layouts. In LATIN 2008: THEORETICAL INFORMATICS. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 4957, p. 461-472., WOS
   3. [1.1] LIU, X.C. - YANG, X.G. - TANG, Y.Y. Molecular solution to the optimal linear arrangement problem based on DNA computation. In JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY. ISSN 0259-9791, JUL 2008, vol. 44, no. 1, p. 172-183., WOS
   4. [1.2] SAFRO, I. - RON, D. - BRANDT, A. Multilevel algorithms for linear ordering problems. In Journal on  Experimental Algorithmics, ISSN 1084-6654, 2008, vol.13, Art. No. 4., Scopus
ADCA94 SHAHROKHI, F. - S�KORA, O. - SZEKELY, L.A. - VRŤO, Imrich. The book crossing number of a graph. F. Shahrokhi, O. S�kora, L. A. Sz�kely, I. Vrt'o. In Journal of Graph Theory, 1996, vol. 21, s. 413-424. ISSN 0364-9024.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BANSAL, R. - SRIVASTAVA, K. - SHWETA - VARSHNEY, K. - SHARMA, N. An evolutionary algorithm for the 2-page crossing number problem. In 2008 IEEE CONGRESS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, VOLS 1-8. 2008, p. 1095-1102., WOS
   2. [1.1] SRIVASTAVA, K. - SHARMA, R. A Hybrid Simulated Annealing algorithm for the Bipartite Crossing Number Minimization Problem. In 2008 IEEE CONGRESS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, 2008, p. 2948-2954., WOS
ADCA95 SCHRODER, H. - S�KORA, O. - VRŤO, Imrich. Cyclic cutwidths of the 2-dimensional ordinary and cylindrical meshes. In Discrete Applied Mathematics, 2004, vol. 143, s. 123-129. ISSN 0166-218X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Hruska, S.W. On tree congestion on graphs. In Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X, 2008, Vol. 308, p. 1801-1809., WOS
ADCA96 SMUTN�-HLINEN�, D. - VOJT�Š, Peter. Graded many-valued resolution with aggregation. In Fuzzy Sets and Systems, 2004, vol. 143, s. 157-168. ISSN 0165-0114.
   Cit�cie:
   1. [1.1] XU, Y. - LI, X.B. - LIU, J. - RUAN, D. Determination of alpha-resolution for lattice-valued first-order logic based on lattice implication algebra - art. no. 1509. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT SYSTEMS AND KNOWLEDGE ENGINEERING (ISKE 2007). 2007, p. 1509-1509., WOS
ADCA97 STACHO, Ladislav. Old Hamiltonian ideas from a new point of view. In Mathematische Nachrichten, 1997, vol. 186, s. 251-258. ISSN 0025-584X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MARCZYK, A. Cycles in graphs and related problems. In DISSERTATIONES MATHEMATICAE. ISSN 0012-3862, 2008, no. 454, p. 5-+., WOS
ADCA98 STACHO, Ladislav. Locally pancyclic graphs. In Journal of Combinatorial Theory, Series B, 1999, vol. 76, s. 22-40. ISSN 0095-8956.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MARCZYK, A. Cycles in graphs and related problems. In DISSERTATIONES MATHEMATICAE. ISSN 0012-3862, 2008, no. 454, p. 5-+., WOS
ADCA99 STRAUCH, Oto - T�TH, J.T. Asymptotic density of A subset of N and density of the ratio set R(A). In Acta Arithmetica, 1998, vol. 87, s. 67-78. ISSN 0065-1036.
   Cit�cie:
   1. [4] Kijonka, V. On calculation of generalized densities. In Mathematica Slovaca, ISSN 0139-9918, 2008, vol. 52, no. 2, p. 155-164.
   2. [4] Luca, F., Pomerance, C., Porubsk�, Š. Sets with prescribed arithmetic densities. In Uniform Distribution Theory, ISSN 1336-913X, 2008, vol. 3, no. 2, p. 67-80.
ADCA100 STRAUCH, Oto. On distribution functions of xi(3/2)(n) mod 1. In Acta Arithmetica, 1997, vol. 81, s. 25-35. ISSN 0065-1036.
   Cit�cie:
   1. [3] Rath, P. Two exceptioal classes of real numbers. In Functiones et Approximatio Commentarii Mathematici, ISSN 0208-6573, 2008, vol. 38, part 1, p. 81-91.
ADCA101 VOJT�Š, Peter - HORVATH, T. - KRAJČ�, S. - LENCSES, R. An ILP model for a monotone graded classification problem. In Kybernetika, 2004, vol. 40, s. 317-332. ISSN 0023-5954.
   Cit�cie:
   1. [1.1] HLINENA, D. - KRAL', P. Similarity of fuzzy preference structures based on metrics. In NEW DIMENSIONS IN FUZZY LOGIC AND RELATED TECHNOLOGIES, VOL II, PROCEEDINGS. 2007, p. 431-436., WOS
ADCA102 WIMMER, Gejza - WITKOVSK�, Viktor. Between group variance component interval estimation for the unbalanced heteroscedastic one-way random effects model. In Journal of Statistical Computation and Simulation, 2003, vol. 73, no. 5, p. 333-346. ISSN 0094-9655.
   Cit�cie:
   1. [1.1] JUNG, I. - SEN, P.K. Robust testing for random effects in unbalanced heteroscedastic one-way models. In JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS. ISSN 1048-5252, 2008, vol. 20, no. 4, p. 305-317., WOS
ADCB Vedeck� pr�ce v zahraničn�ch karentovan�ch časopisoch neimpaktovan�ch
ADCB01 BATTELLI, F. - FEČKAN, Michal. Chaos in singular impulsive O.D.E. In Nonlinear Analysis: Theory Methods & Applications, 1997, vol. 28, s. 655-671. ISSN 0362-546X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] DENG, G.F. - ZHU, D.M. Codimension-3 bifurcations of a class of hornoclinic loop with saddle-point. In NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS. ISSN 0362-546X, DEC 1 2008, vol. 69, no. 11, p. 3761-3773., WOS
   2. [1.2] ZENG, G., WANG, F., NIETO, J.J. Complexity of a delayed predator-prey model with impulsive harvest and holling type II functional response. In Advances in Complex Systems, ISSN 0219-5259, 2008, vol. 11, p. 77-97., Scopus
ADCB02 BJORSTAD, P. - MANNE, F. - SOREVIK, T. - VAJTERŠIC, Mari�n. Efficient Matrix Multiplication on SIMD Computers. In SIAM Journal on Matrix Analysii and Applications, 1992, vol. 13, no. 1, p. 386-401.
   Cit�cie:
   1. [1.1] LUPU, V. - LUPU, C. Real case study of a neuro-fuzzy intelligent car. In SOFA 2007: 2nd IEEE International Workshop on Soft Computing Applications, Proceedings. 2007, p. 109-116., WOS
ADCB03 MEDVEĎ, Milan. Bihari type inequalities with multiple integral and delay. In Periodica Mathematica Hungarica, 1993, vol. 27, s. 215-220. ISSN 0031-5303.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MA, Q.H. - PECARIC, J. On some new nonlinear retarded integral inequalities with iterated integrals and their applications. In JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY. ISSN 0304-9914, MAR 2008, vol. 45, no. 2, p. 331-353., WOS
ADCB04 STRAUCH, Oto. Uniformly maldistributed sequences in a strict sense. In Monatshefte f�r Mathematik, 1995, vol. 120, s. 153-164. ISSN 0026-9255.
   Cit�cie:
   1. [3] Cheng, L., Lin, G., Lan, Y., Liu, H. Measure theory of statistical convergence. In Science in China, Seria A: Mathematics, ISSN 1006-9283, 2008, vol. 51, no. 12, p. 2285-2303.
ADEA Vedeck� pr�ce v zahraničn�ch nekarentovan�ch časopisoch impaktovan�ch
ADEA01 BEČKA, Martin - OKŠA, Gabriel - VAJTERŠIC, Mari�n. Dynamic ordering for a parallel block-Jacobi SVD algorithm. In Parallel Computing, 2002, vol. 28, s. 243-262. ISSN 0167-8191.
   Cit�cie:
   1. [1.1] RAJASEKARAN, S. - SONG, M.J. A relaxation scheme for increasing the parallelism in Jacobi-SVD. In JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING. ISSN 0743-7315, JUN 2008, vol. 68, no. 6, p. 769-777., WOS
ADEA02 BOS�K, Juraj. On the k-index of graphs. In Discrete Mathematics, 1971, vol. 1, s. 136-146. ISSN 0012-365X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] NGUYEN, M.H. - MILLER, M. Moore bound for mixed networks. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, DEC 6 2008, vol. 308, no. 23, p. 5499-5503., WOS
ADEA03 BUKOVSK�, L. - RECLAW, I. - REPICK�, Miroslav. Spaces not distinguishing pointwise and quasinormal convergence of real functions. In Topology and its Applications, 1991, vol. 41, s. 25-40. ISSN 0166-8641.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BANAKH, T. - ZDOMSKYY, L. Separation properties between the sigma-compactness and Hurewicz property. In TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS. ISSN 0166-8641, NOV 1 2008, vol. 156, no. 1, p. 10-15., WOS
   2. [1.1] REPOVS, D. - TSABAN, B. - ZDOMSKYY, L. Hurewicz sets of reals without perfect subsets. In PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY. ISSN 0002-9939, 2008, vol. 136, no. 7, p. 2515-2520., WOS
ADEA04 ČERN�K, Štefan - JAKUB�K, J�n. Completion of a cyclically ordered group. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1987, vol. 37, s. 151-174. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [9] Pecinov�, E. Ladislav Svante Rieger 1916-1963. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-047-0
ADEA05 DOBRAKOV, Ivan. On representation of linear operators C_0(T,X). In Czechoslovak Mathematical Journal, 1971, vol. 21, s. 13-30. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MEZIANI, L. A theorem of Riesz type with Pettis integrals in topological vector spaces. In JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS. ISSN 0022-247X, APR 15 2008, vol. 340, no. 2, p. 817-824., WOS
ADEA06 DU, S. F. - KWAK, J. H. - NEDELA, Roman. Regular embeddings of complete multipartite graphs. In European Journal of Combinatorics, 2005, vol. 26, s. 505-519. ISSN 0195-6698.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KNOR, M. - SIRAN, J. Regular hamiltonian embeddings of K-n,K-n and regular triangular embeddings of K-n,K-n,K-n. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, OCT 28 2008, vol. 308, no. 20, p. 4796-4800., WOS
   2. [1.1] XU, J. A classification of regular embeddings of hypercubes Q (2m) with m odd. In SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS. ISSN 1006-9283, DEC 2007, vol. 50, no. 12, p. 1673-1679., WOS
ADEA07 DVUREČENSKIJ, Anatolij - VETTERLEIN, Thomas. Archimedeanicity and the MacNeill completion of pseudoeffect algebras and po-groups. In Algebra Universalis, 2004, vol. 50, s. 207-230. ISSN 0002-5240.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEA08 DVUREČENSKIJ, Anatolij - RACHUNEK, Jiri. Probabilistic averaging in bounded commutative residuated l-monoids. In Discrete Mathematics, 2006, vol. 306, no. 13, s. 1317-1326. ISSN 0012-365X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] JAKUBIK, J. DIRECT PRODUCT DECOMPOSITIONS OF BOUNDED COMMUTATIVE RESIDUATED l-MONOIDS. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, DEC 2008, vol. 58, no. 4, p. 1129-1143., WOS
   2. [1.1] LIU, L.Z. - ZHANG, X.Y. States on R-0 algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, SEP 2008, vol. 12, no. 11, p. 1099-1104., WOS
   3. [1.1] MERTANEN, J. - TURUNEN, E. States on semi-divisible generalized residuated lattices reduce to states on MV-algebras. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, NOV 16 2008, vol. 159, no. 22, p. 3051-3064., WOS
   4. [1.1] TURUNEN, E. - MERTANEN, J. States on semi-divisible residuated lattices. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 353-357., WOS
   5. [1.1] ZHOU, H.J. - WANG, G.J. On probabilistic averaging in bounded commutative residuated l-monoids - art. no. 1167. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT SYSTEMS AND KNOWLEDGE ENGINEERING (ISKE 2007). 2007, p. 1167-1167., WOS
   6. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEA09 FEČKAN, Michal. Minimal periods of periodic solutions. In Miskolc Mathematical Notes, 2006, vol. 7, no. 2, s. 121-139. ISSN 1787-2405.
   Cit�cie:
   1. [1.1] RONTO, M. ON TWO NUMERICAL-ANALYTIC METHODS FOR THE INVESTIGATION OF PERIODIC SOLUTIONS. In PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA. ISSN 0031-5303, MAR 2008, vol. 56, no. 1, p. 121-135., WOS
ADEA10 FLEISCHNER, H. - KOCHOL, Martin. A note about the dominating circuit conjecture. In Discrete Mathematics, 2002, vol. 259, s. 307-309. ISSN 0012-365X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Kužel, R. A note on the dominating circuit conjecture and subgraphs of essentially 4-edge connected cubic graphs. In Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X, 2008, vol. 308, p. 5801-5804., SCI
ADEA11 FRIČ, Roman. Łukasiewicz tribes are absolutely sequentially closed bold algebras. In Czechoslovak Mathematical Journal, 2002, vol. 52, s. 861-874. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] PAPCO, M. On effect algebras of fuzzy sets. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 373-379., WOS
ADEA12 FRIČ, Roman. Convergence and duality. In Applied Categorical Structures, 2002, vol. 10, s. 257-266. ISSN 0927-2852.
   Cit�cie:
   1. [1.1] PAPCO, M. On effect algebras of fuzzy sets. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 373-379., WOS
ADEA13 GUDDER, S. - PULMANNOV�, Sylvia. Quotients of partial abelian monoids. In Algebra Universalis, 1997, vol. 38, no. 4, s. 395-421. ISSN 0002-5240.
   Cit�cie:
   1. [1.1] LI, H.Y. - LI, S.G. Congruences and ideals in pseudoeffect algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, MAR 2008, vol. 12, no. 5, p. 487-492., WOS
   2. [1.1] VETTERLEIN, T. Weak effect algebras. In ALGEBRA UNIVERSALIS. ISSN 0002-5240, MAR 2008, vol. 58, no. 2, p. 129-143., WOS
   3. [1.1] ZHOU, X.N. - LI, Q.G. Partial residuated structures and quantum structures. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, OCT 2008, vol. 12, no. 12, p. 1219-1227., WOS
ADEA14 HARMINC, Mat�š. CARDINALITY OF THE SYSTEM OF ALL SEQUENTIAL CONVERGENCES ON AN ABELIAN LATTICE ORDERED GROUP. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1987, vol. 37, s. 533-546. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] JAKUBIK, J. Sequential convergences on MV-algebras without Urysohn's axiom. In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, JUN 2008, vol. 58, no. 3, p. 289-300., WOS
ADEA15 HOL�, Dušan - VADOVIČ, Peter. Hausdorff Graph Topology, Proximal Graph Topology and the Uniform Topology for Densely Continuous Forms and Minimal USCO Maps. In Acta Mathematica Hungarica, 2007, vol. 116, no. 1-2, s. 133-144. (0.384 - IF2006). ISSN 0236-5294.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CATERINO, A. - CEPPITELLI, R. - HOLA, L. - ZAMPOGNI, L. SOME TOPOLOGIES ON THE SPACES OF USCO MAPS AND DENSELY CONTINUOUS FORMS. In ACTA MATHEMATICA HUNGARICA. ISSN 0236-5294, OCT 2008, vol. 121, no. 1-2, p. 187-201., WOS
ADEA16 HOL�, P. - VADOVIČ, Peter. Densely continuous forms, pointwise topology and cardinal functions. In Czechoslovak Mathematical Journal, 2008, vol. 58, s. 79-92. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CATERINO, A. - CEPPITELLI, R. - HOLA, L. - ZAMPOGNI, L. SOME TOPOLOGIES ON THE SPACES OF USCO MAPS AND DENSELY CONTINUOUS FORMS. In ACTA MATHEMATICA HUNGARICA. ISSN 0236-5294, OCT 2008, vol. 121, no. 1-2, p. 187-201., WOS
ADEA17 JAKUB�K, J�n. On half cyclically ordered groups. In Czechoslovak Mathematical Journal, 2002, vol. 52, s. 275-294. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [9] Pecinov�, E. Ladislav Svante Rieger 1916-1963. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-047-0
ADEA18 JAKUB�K, J�n. Convex chains in a pseudo MV-algebra. In Czechoslovak Mathematical Journal, 2003, vol. 53, s. 113-125. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [9] Iorgulescu, A. Algebras of Logic as BCK-algebras. Bucarest: Editura ASE, 2008.
ADEA19 JAKUB�K, J�n. Direct decompositions of the unitz in modular lattices. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1955, vol. 5, s. 399-411. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [9] Gr�tzer, G. Universal Algebra, Second Edition. Berlin: Springer Verlag, 2008. ISBN 978-03-8777-486-2
ADEA20 JAKUB�K, J�n. Congruence relations on abstract algebras. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1954, vol. 4, s. 314-317. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [9] Gr�tzer, G. Universal Algebra, Second Edition. Berlin: Springer Verlag, 2008. ISBN 978-03-8777-486-2
ADEA21 JAKUB�K, J�n. ON CONVEXITIES OF LATTICES. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1992, vol. 42, no. 2, s. 325-330. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] LIHOVA, J. On convexities of lattices. In PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN. ISSN 0033-3883, JAN 2008, vol. 72, no. 1-2, p. 35-43., WOS
ADEA22 JAKUB�K, J�n. ON COMPLETE MV-ALGEBRAS. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1995, vol. 45, no. 3, s. 473-480. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CERNAK, S. Convergence with a fixed regulator in lattice ordered groups and applications to MV-algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, MAR 2008, vol. 12, no. 5, p. 453-462., WOS
ADEA23 JAKUB�K, J�n. On archimedean MV-algebras. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1998, vol. 48, no. 3, s. 575-582. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CERNAK, S. Convergence with a fixed regulator in lattice ordered groups and applications to MV-algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, MAR 2008, vol. 12, no. 5, p. 453-462., WOS
ADEA24 JAKUB�K, J�n. Convexities of normal valued lattice ordered groups. In Czechoslovak Mathematical Journal, 2000, vol. 50, no. 3, s. 641-649. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] LIHOVA, J. On convexities of lattices. In PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN. ISSN 0033-3883, JAN 2008, vol. 72, no. 1-2, p. 35-43., WOS
ADEA25 JAKUB�K, J�n. Torsion classes of Specker lattice ordered groups. In Czechoslovak Mathematical Journal, 2002, vol. 52, no. 3, s. 469-482. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] RUMP, W. L-algebras, self-similarity, and l-groups. In JOURNAL OF ALGEBRA. ISSN 0021-8693, SEP 15 2008, vol. 320, no. 6, p. 2328-2348., WOS
ADEA26 JAKUB�K, J�n. On vector lattices of elementary Caratheodory functions. In Czechoslovak Mathematical Journal, 2005, vol. 55, no. 1, s. 223-236. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BUSKES, G. - DE PAGTER, B. - VAN ROOIJ, A. The Loomis-Sikorski Theorem revisited. In ALGEBRA UNIVERSALIS. ISSN 0002-5240, 2008, vol. 58, no. 4, p. 413-426., WOS
ADEA27 JAKUB�K, J�n. On extended cyclic order. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1994, vol. 44, s. 161-175. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [9] Pecinov�, E. Ladislav Svante Rieger 1916-1963. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-047-0
ADEA28 JAKUB�K, J�n. On convexities of d-groups. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1994, vol. 44, s. 305-314. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] LIHOVA, J. On convexities of lattices. In PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN. ISSN 0033-3883, JAN 2008, vol. 72, no. 1-2, p. 35-43., WOS
ADEA29 JAKUB�K, J�n. Completions and closures of cyclically ordered groups. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1991, vol. 41, s. 160-169. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [9] Pecinov�, E. Ladislav Svante Rieger 1916-1963. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-047-0
ADEA30 JAKUB�K, J�n. Cyclically ordered groups with unique addition. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1990, vol. 40, s. 534-538. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [9] Pecinov�, E. Ladislav Svante Rieger 1916-1963. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-047-0
ADEA31 JAKUB�K, J�n. On orthogonally sigma-complete lattice ordered groups. In Czechoslovak Mathematical Journal, 2002, vol. 52, s. 881-888. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KUHR, J. Cantor-Bernstein theorem for Pseudo-BCK-Algebras. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, JAN 2008, vol. 47, no. 1, p. 212-222., WOS
ADEA32 JAKUB�K, J�n. Cantor-Bernstein theorem for MV-algebras. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1999, vol. 49, s. 517-526. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KUHR, J. Cantor-Bernstein theorem for Pseudo-BCK-Algebras. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, JAN 2008, vol. 47, no. 1, p. 212-222., WOS
ADEA33 JAKUB�K, J�n - PRINGEROV�, G. Direct limits of cyclically ordered groups. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1994, vol. 44, s. 231-250. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [9] Pecinov�, E. Ladislav Svante Rieger 1916-1963. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-047-0
ADEA34 JAKUB�K, J�n. Lexicographic product decompositions of cyclically ordered groups. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1998, vol. 48, s. 229-241. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [9] Pecinov�, E. Ladislav Svante Rieger 1916-1963. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-047-0
ADEA35 JAKUB�K, J�n. Banaschewski´s theorem for generalized MV-algebras. In Czechoslovak Mathematical Journal, 2007, vol. 57, s. 1099-1105. (0.197 - IF2006). ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [9] Iorgulescu, A. Algebras of Logic as BCK-algebras. Bucarest: Editura ASE, 2008.
ADEA36 KOCHOL, Martin. A note on approximation of a ball by polytopes. In Discrete Optimization, 2004, vol. 1, s. 229-231. ISSN 1572-5286.
   Cit�cie:
   1. [1.2] Bronstein, E. M. Approximation of convex sets by polytopes. In Journal of Mathematical Sciences, ISSN 1072-3374, 2008, vol. 153, p. 727-762., SCOPUS
ADEA37 KOCHOL, Martin. Relatively narrow latin parallelepipeds that cannot be extended to a latin cube. In Ars Combinatorica, 1995, vol. 40, s. 247-260. ISSN 0381-7032.
   Cit�cie:
   1. [1.1] McKay, B.D., Wanless, I.M. A census of small latin hypercubes. In SIAM Journal on Discrete Mathematics, ISSN 0895-4801, 2008, vol. 22, p. 719-736., SCI
ADEA38 KOCHOL, Martin. Construction of crossing-critical graphs. In Discrete Mathematics, 1987, vol. 66, s. 311-313. ISSN 0012-365X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Hliněn�, P. New infinite family of almost-planar crossing-critical graphs. In The Electronic Journal of Combinatorics, ISSN 1077-8926, 2008, vol. 15, #R102., WOS
   2. [1.2] Hliněn�, P., Salazar, G. Stars and bonds in crossing-critical graphs. In Electronic Notes in Discrete Mathematics, ISSN 1571-0653, 2008, vol. 31, p. 271-275., SCOPUS
ADEA39 KOCHOL, Martin. Superposition and constructions of graphs without nowhere-zero k-flows. In European Journal of Combinatorics, 2002, vol. 23, s. 281-306. ISSN 0195-6698.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Fan, G., Lai, H., Xu, R., Zhang, C.-Q., Zhou, C. Nowhere-zero 3-flows in triangularly connected graphs. In Journal of Combinatorial Theory, Series B, ISSN 0095-8956, 2008, vol. 98, p. 1325-1336., SCI
   2. [1.1] Vodopivec, A. On embedding of snarks in the torus. In Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X, 2008, vol. 308, p. 1847-1849., SCI
ADEA40 KORBAŠ, J�lius. On the vector field problem for O(n)/O(1) x O(1) x O(n-2). In Acta Mathematica Hungarica, 2004, vol. 105, no. 1-2, s. 123-131. ISSN 0236-5294.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ILORI, S.A. - AJAYI, D.O. Vector fields on the real flag manifolds RF(1, 1, n-2). In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, FEB 2008, vol. 58, no. 1, p. 127-129., WOS
ADEA41 KORBAŠ, J�lius - ZVENGROWSKI, Peter. The vector field problem: a survey with emphasis on specific manifolds. In Expositiones Mathematicae, 1994, vol. 12, no. 1, s. 3-30. ISSN 0723-0869.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ILORI, S.A. - AJAYI, D.O. Vector fields on the real flag manifolds RF(1, 1, n-2). In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, FEB 2008, vol. 58, no. 1, p. 127-129., WOS
   2. [1.1] MAYER, K.H. Twisted signatures of flag manifolds. In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, JUN 2008, vol. 58, no. 3, p. 339-352., WOS
   3. [1.1] NOVOTNY, P. Span of Dold Manifolds. In BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN. ISSN 1370-1444, OCT-DEC 2008, vol. 15, no. 4, p. 687-698., WOS
ADEA42 KORBAŠ, J�lius. Bounds for the cup-length of Poincar� spaces and their applications. In Topology and its Applications, 2006, vol. 153, s. 2976-2986. ISSN 0166-8641.
   Cit�cie:
   1. [1.1] FUKAYA, T. GROBNER BASES OF ORIENTED GRASSMANN MANIFOLDS. In HOMOLOGY HOMOTOPY AND APPLICATIONS. ISSN 1532-0073, 2008, vol. 10, no. 2, p. 195-209., WOS
   2. [3] Mimura, M., Sugata, K. On the Lusternik-Schnirelmann category symmetric spaces of classical type. In Geometry & Topology Monographs, ISSN 1464-8997, 2008, vol. 13, p. 323-334.
ADEA43 KOREC, Ivan. On a generalization of Mycielski's and Zn�m's conjectures about coset decompositions of Abelian groups. In Fundamenta Mathematicae, 1974, vol. 85, s. 41-48. ISSN 0016-2736.
   Cit�cie:
   1. [1.1] LETTL, G. - SUN, Z.W. On covers of abelian groups by cosets. In ACTA ARITHMETICA. ISSN 0065-1036, 2008, vol. 131, no. 4, p. 341-350., WOS
ADEA44 PORUBSK�, Štefan. Voronoi's congruence via Bernoulli distributions. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1984, vol. 34, s. 1-5. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] AKITA, T. - KAWAZUMI, N. Integral Riemann-Roch formulae for cyclic subgroups of mapping class groups. In MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY. ISSN 0305-0041, MAR 2008, vol. 144, Part 2, p. 411-421., WOS
ADEA45 PULMANNOV�, Sylvia. Congruences in partial abelian semigroups. In Algebra Universalis, 1997, vol. 37, s. 119-140. ISSN 0002-5240.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ZHOU, X.N. - LI, Q.G. Partial residuated structures and quantum structures. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, OCT 2008, vol. 12, no. 12, p. 1219-1227., WOS
ADEA46 ROLIM, J. - TVRDIK, P. - TRDLICKA, J. - VRŤO, Imrich. Bisecting de Bruijn and Kautz graphs. J. Rolim, P. Tvrdik, J. Trdlicka, I. Vrťo. In Discrete Mathematics, 1998, vol. 85, s. 87-97. ISSN 0012-365X.
   Cit�cie:
   1. [1.2] Godiwala, N. - Leonard, J. - Reilly, M. A network fabric for scalable multiprocessor systems. In Proc. 16th IEEE Symposium on High Performance Interconnects, ISBN 978-0-7695-3380-3, 2008, p. 137-144., Scopus
ADEA47 SCHWARZ, Štefan. On the semigroup of binary relations on a finitie set. In Czechoslovak Mathematical Journal, 1970, vol. 20, s. 632-679. ISSN 0011-4642.
   Cit�cie:
   1. [1.1] VASIL'EV, O.O. - OSETINSKII, N.I. - VAINSHTEIN, F.S. Linear Stationary Control Systems over the Boolean Semiring and Their Graphs of Modules. In DIFFERENTIAL EQUATIONS. ISSN 0012-2661, NOV 2008, vol. 44, no. 11, p. 1518-1523., WOS
ADEA48 STACHO, Ladislav. A new Chvatal type condition for pancyclicity. In Graphs and Combinatorics, 1997, vol. 13, s. 275-280. ISSN 0911-0119.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MARCZYK, A. Cycles in graphs and related problems. In DISSERTATIONES MATHEMATICAE. ISSN 0012-3862, 2008, no. 454, p. 5-+., WOS
ADEA49 STACHO, Ladislav. Cycles through specified vertices in 1-tough graphs. In Ars Combinatoria, 2000, vol. 56, s. 263-269. ISSN 0381-7032.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MARCZYK, A. Cycles in graphs and related problems. In DISSERTATIONES MATHEMATICAE. ISSN 0012-3862, 2008, no. 454, p. 5-+., WOS
ADEA50 S�KORA, O. - VRŤO, Imrich. On the crossing number of the hypercube and the cube connected cycles. In BIT, 1993, vol. 33, s. 232-237. ISSN 0006-3835.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Bakhshi, S., Sarbazi-Azad, H. Efficient VLSI layout of edge product networks. In Proc. 4th IEEE International Symposium on Electronic Design, Test and Applications, ISBN 076-953-1105, 2008, p. 555-560., WOS
   2. [1.2] Moinzadeh, P., Sarbazi-Azad, H., Yazdani, N. Resource placement in cube-connected cycles. In Proc. International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms, and Networks, ISBN 978-0-7695-3125-0, 2008, p. 83-89., SCOPUS
ADEA51 TELG�RSKY, Rastislav. C-scattered and paracompact spaces. In Fundamenta Mathematicae, 1971, vol. 73, s. 59-74. ISSN 0016-2736.
   Cit�cie:
   1. [1.1] PENG, L.X. On finite unions of certain D-spaces. In TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS. ISSN 0166-8641, FEB 1 2008, vol. 155, no. 6, p. 522-526., WOS
   2. [1.1] PENG, L.X. On linear neighborhood assignments and dually discrete spaces. In TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS. ISSN 0166-8641, OCT 1 2008, vol. 155, no. 16, p. 1867-1874., WOS
   3. [1.1] PENG, L.X. On products of certain D-spaces. In HOUSTON JOURNAL OF MATHEMATICS. ISSN 0362-1588, 2008, vol. 34, no. 1, p. 165-179., WOS
ADEB Vedeck� pr�ce v zahraničn�ch nekarentovan�ch  časopisoch neimpaktovan�ch
ADEB01 BATTELLI, F. - FEČKAN, Michal. Global center manifolds in singular systems. In Nonlinear Differential Equations and Applications, 1996, vol. 3, s. 19-34. ISSN 1021-9722.
   Cit�cie:
   1. [1.2] BATTELLI, F., PALMER, K.J. Connections to fixed points and Sil'nikov saddle-focus homoclinic orbits in singularly perturbed systems. In Ukrainian Mathematical Journal, ISSN 0041-5995, 2008, vol. 60, p. 29-58., Scopus
ADEB02 BOKAL, Drago - CZABARKA, Eva - SZ�KELY, L�szl� Alad�r - VRŤO, Imrich. Graph minors and the crossing number of graphs. D. Bokal, E. Czabarka, L. A. Sz�kely, I. Vrt'o. In Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2007, vol. 28, s. 169-175. ISSN 1571-0653.
   Cit�cie:
   1. [1.2] DUJMOVIC, V. - KAWARABAYASHI, K. - MOHAR, B. - WOOD, D.R. Improved Upper Bounds on the Crossing Number. In PROCEEDINGS OF THE TWENTY-FOURTH ANNUAL SYMPOSIUM ON COMPUTATIONAL GEOMETRY (SGG'08). 2008, p. 375-384., Scopus
ADEB03 BORS�K, J�n. Mappings that preserve Cauchy sequences. In Časopis pro pěstov�n� matematiky, 1988, vol. 113, s. 280-285.
   Cit�cie:
   1. [1.1] JAIN, T. - KUNDU, S. Atsuji completions vis-a-vis hyperspaces. In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, AUG 2008, vol. 58, no. 4, p. 497-508., WOS
ADEB04 BORS�K, J�n - DOBOŠ, J. - REPICK�, Miroslav. Sums of quasicontinuous functions with closed graphs. In Real Analysis Exchange, 1999/2000, vol. 25, s. 679-690. ISSN 0147-1937.
   Cit�cie:
   1. [9] Crannell, A., Alam, M. S. Quasicontinuous functions with everywhere discontinuous iterates. In Real Analysis Exchange, ISSN 0147-1937, 2007/2008, vol. 33, p. 159-164.
ADEB05 BOS�K, Juraj. Induced subgraphs. In Finite and infinite sets, 1984, vol. 37, s. 109-118.
   Cit�cie:
   1. [1.1] AXENOVICH, M. - MARTIN, R. Avoiding rainbow induced subgraphs in vertex-colorings. In ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS. ISSN 1077-8926, JAN 14 2008, vol. 15, no. 1., WOS
ADEB06 BUHAGIAR, D. - CHETCUTI, Emmanuel - DVUREČENSKIJ, Anatolij. Measure-theoretic characterizations of certain topological properties. In Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Mathematics, 2005, vol. 53, s. 99-109. ISSN 0239-7269.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB07 DAN�K, Vladim�r - ADDONA, T.A. - CLAUSER, K.R. - VATH, J.E. - PEVZNER, P.A. De novo peptide sequencing via tandem mass spectrometry. In Journal of Computational Biology, 1999, vol. 6, s. 327-342. ISSN 1066-5277.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BANDEIRA, N. - NG, J. - MELUZZI, D. - LININGTON, R.G. - DORRESTEIN, P. - PEVZNER, P.A. De novo Sequencing of nonribosomal peptides. In RESEARCH IN COMPUTATIONAL MOLECULAR BIOLOGY, PROCEEDINGS. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 4955, p. 181-195., WOS
   2. [1.1] BRUNI, R. Solving peptide sequencing as satisfiability. In COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS. ISSN 0898-1221, MAR 2008, vol. 55, no. 5, p. 912-923., WOS
   3. [1.1] CAO, X. - NESVIZHSKII, A.I. Improved sequence tag generation method for peptide identification in tandem mass spectrometry. In JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH. ISSN 1535-3893, OCT 2008, vol. 7, no. 10, p. 4422-4434., WOS
   4. [1.1] CARPENTIER, S.C. - PANIS, B. - VERTOMMEN, A. - SWENNEN, R. - SERGEANT, K. - RENAUT, J. - LAUKENS, K. - WITTERS, E. - SAMYN, B. - DEVREESE, B. Proteome analysis of non-model plants: A challenging but powerful approach. In MASS SPECTROMETRY REVIEWS. ISSN 0277-7037, JUL-AUG 2008, vol. 27, no. 4, p. 354-377., WOS
   5. [1.1] COX, J. - HUBNER, N.C. - MANN, M. How Much Peptide Sequence Information Is Contained in Ion Trap Tandem Mass Spectra?. In JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY. ISSN 1044-0305, DEC 2008, vol. 19, no. 12, p. 1813-1820., WOS
   6. [1.1] CRUZ-MONTEAGUDO, M. - MUNTEANU, C.R. - BORGES, F. - CORDEIRO, M.N.D.S. - URIARTE, E. - CHOU, K.C. - GONZALEZ-DIAZ, H. Stochastic molecular descriptors for polymers. 4. Study of complex mixtures with topological indices of mass spectra spiral and star networks: The blood proteome case. In POLYMER. ISSN 0032-3861, NOV 24 2008, vol. 49, no. 25, p. 5575-5587., WOS
   7. [1.1] CRUZ-MONTEAGUDO, M. - MUNTEANU, C.R. - BORGES, F. - CORDEIRO, M.N.D.S. - URIARTE, E. - GONZALEZ-DIAZ, H. Quantitative Proteome-Property Relationships (QPPRs). Part 1: Finding biomarkers of organic drugs with mean Markov connectivity indices of spiral networks of blood mass spectra. In BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY. ISSN 0968-0896, NOV 15 2008, vol. 16, no. 22, p. 9684-9693., WOS
   8. [1.1] DATTA, R. - BERN, M. Spectrum fusion: Using multiple mass spectra for. de novo peptide Sequencing. In RESEARCH IN COMPUTATIONAL MOLECULAR BIOLOGY, PROCEEDINGS. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 4955, p. 140-153., WOS
   9. [1.1] DIMAGGIO, P.A. - FLOUDAS, C.A. - LU, B.W. - YATES, J.R. A hybrid method for peptide identification using integer linear optimization, local database search, and quadrupole time-of-flight or OrbiTrap tandem mass spectrometry. In JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH. ISSN 1535-3893, APR 2008, vol. 7, no. 4, p. 1584-1593., WOS
   10. [1.1] FRANK, A.M. - PESAVENTO, J.J. - MIZZEN, C.A. - KELLEHER, N.L. - PEVZNER, P.A. Interpreting top-down mass spectra using spectral alignment. In ANALYTICAL CHEMISTRY. ISSN 0003-2700, APR 1 2008, vol. 80, no. 7, p. 2499-2505., WOS
   11. [1.1] GOTO, M.A. - SCHWABE, E.J. A dynamic programming algorithm for de novo peptide sequencing with variable scoring. In BIOINFORMATICS RESEARCH AND APPLICATIONS. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 4983, p. 171-182., WOS
   12. [1.1] JIN, S. - DALY, D.S. - SPRINGER, D.L. - MILLER, J.H. The effects of shared peptides on protein quantitation in label-free proteomics by LC/MS/MS. In JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH. ISSN 1535-3893, JAN 2008, vol. 7, no. 1, p. 164-169., WOS
   13. [1.1] KHATUN, J. - HAMLETT, E. - GIDDINGS, M.C. Incorporating sequence information into the scoring function: a hidden Markov model for improved peptide identification. In BIOINFORMATICS. ISSN 1367-4803, MAR 1 2008, vol. 24, no. 5, p. 674-681., WOS
   14. [1.1] KLAMMER, A.A. - REYNOLDS, S.M. - BILMES, J.A. - MACCOSS, M.J. - NOBLE, W.S. Modeling peptide fragmentation with dynamic Bayesian networks for peptide identification. In BIOINFORMATICS. ISSN 1367-4803, JUL 1 2008, vol. 24, no. 13, p. I348-I356., WOS
   15. [1.1] LIN, Y. - QIAO, Y.T. - SUN, S.W. - YU, C.G. - DONG, G.J. - BU, D.B. A fragmentation event model for peptide identification by mass Spectrometry. In RESEARCH IN COMPUTATIONAL MOLECULAR BIOLOGY, PROCEEDINGS. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 4955, p. 154-166., WOS
   16. [1.1] LUETHY, R. - KESSNER, D.E. - KATZ, J.E. - MCLEAN, B. - GROTHE, R. - KANI, K. - FACA, V. - PITTERI, S. - HANASH, S. - AGUS, D.B. - MALLICK, P. Precursor-ion mass re-estimation improves peptide identification on hybrid instruments. In JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH. ISSN 1535-3893, SEP 2008, vol. 7, no. 9, p. 4031-4039., WOS
   17. [1.1] NG, J. - PEVZNER, P.A. Algorithm for identification of fusion proteins via mass spectrometry. In JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH. ISSN 1535-3893, JAN 2008, vol. 7, no. 1, p. 89-95., WOS
   18. [1.1] NING, K. - NG, H.K. - LEONG, H.W. An accurate and efficient algorithm for peptide and ptm identification by tandem mass spectrometry. In GENOME INFORMATICS 2007, VOL 19. ISSN 0919-9454, 2007, vol. 19, p. 119-130., WOS
   19. [1.1] PAYNE, S.H. - YAU, M. - SMOLKA, M.B. - TANNER, S. - ZHOU, H.L. - BAFNA, V. Phosphorylation-specific MS/MS scoring for rapid and accurate phosphoproteome analysis. In JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH. ISSN 1535-3893, AUG 2008, vol. 7, no. 8, p. 3373-3381., WOS
   20. [1.1] SADYGOV, R.G. - HAO, Z. - HUHMER, A.F.R. Charger: Combination of signal processing and statistical learning algorithms for precursor charge-state determination from electron-transfer dissociation spectra. In ANALYTICAL CHEMISTRY. ISSN 0003-2700, JAN 15 2008, vol. 80, no. 2, p. 376-386., WOS
   21. [1.1] SELLES-MARCHART, S. - LUQUE, I. - CASADO-VELA, J. - MARTINEZ-ESTESO, M.J. - BRU-MARTINEZ, R. Proteomics of multigenic families from species underrepresented in databases: The case of loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) polyphenol oxidases. In JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH. ISSN 1535-3893, SEP 2008, vol. 7, no. 9, p. 4095-4106., WOS
   22. [1.1] SUN, S.W. - YU, C.G. - QIAO, Y.T. - LIN, Y. - DONG, G.J. - LIU, C.N. - ZHANG, L.F. - ZHANG, Z. - CAI, J.J. - ZHANG, H. - BU, D.B. Deriving the probabilities of water loss and ammonia loss for amino acids from tandem mass spectra. In JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH. ISSN 1535-3893, JAN 2008, vol. 7, no. 1, p. 202-208., WOS
   23. [1.1] TABB, D.L. - MA, Z.Q. - MARTIN, D.B. - HAM, A.J.L. - CHAMBERS, M.C. DirecTag: Accurate sequence tags from peptide MS/MS through statistical scoring. In JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH. ISSN 1535-3893, SEP 2008, vol. 7, no. 9, p. 3838-3846., WOS
   24. [1.1] VELTRI, P. Algorithms and tools for analysis and management of mass spectrometry data. In BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS. ISSN 1467-5463, MAR 2008, vol. 9, no. 2, p. 144-155., WOS
   25. [1.1] WEI, Y. - SHEN, E.Z. - ZHAO, N. - LIU, Q. - FAN, J.L. - MARC, J. - WANG, Y.C. - SUN, L. - LIANG, Q.J. Identification of a novel centrosomal protein Crp(F46) involved in cell cycle progression and mitosis. In EXPERIMENTAL CELL RESEARCH. ISSN 0014-4827, MAY 1 2008, vol. 314, no. 8, p. 1693-1707., WOS
   26. [1.1] YU, C.Y. - WANG, G.R. - ZHAO, Y. - ZHAI, W.D. An ion transformation approach for de novo peptide sequencing via tandem mass spectra. In BMEI 2008: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOMEDICAL ENGINEERING AND INFORMATICS, VOL 1. 2008, p. 67-71., WOS
ADEB08 DEBIEVE, C. - DUCHOŇ, Miloslav - DUHOUX, M. Helly's theorem in some Banach lattices. In Mathematics Journal of Toyama University, 2000, vol. 23, s. 163-174. ISSN 0916-6009.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KAWABE, J. The Choquet integral in Riesz space. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, MAR 16 2008, vol. 159, no. 6, p. 629-645., WOS
ADEB09 DI NOLA, A. - DVUREČENSKIJ, Anatolij - JAKUB�K, J�n. Good and bad infinitesimals, and states on pseudo MV-algebras. In ORDER, 2004, vol. 21, s. 293-314. ISSN 0167-8094.
   Cit�cie:
   1. [1.1] DI NOLA, A. - DVURECENSKIJ, A. - TSINAKIS, C. Perfect GMV-algebras. In COMMUNICATIONS IN ALGEBRA. ISSN 0092-7872, APR 2008, vol. 36, no. 4, p. 1221-1249., WOS
   2. [1.1] DVURECENSKIJ, A. On n-perfect GMV-algebras. In JOURNAL OF ALGEBRA. ISSN 0021-8693, JUN 15 2008, vol. 319, no. 12, p. 4921-4946., WOS
   3. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
   4. [9] Dymek, G. Noertherian and Artinian pseudo MV-algebras. In Disc. Algebra Appl., 2008, vol. 28, p. 209-225.
   5. [9] Dymek, G., Walendziak, A. Semisimple, Archimedean, and semilocal pseudo MV-algebras. In Scientiae Mathematicae Japonicae, ISSN 1346-0862, 2007, vol. 66, p. 217-226.
ADEB10 DI NOLA, A. - DVUREČENSKIJ, Anatolij. Product MV-algebras. In Multiple-Valued Logic, 2001, vol. 6, s. 193-215. ISSN 1023-6627.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KOPKA, F. Quasi product on Boolean D-posets. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, JAN 2008, vol. 47, no. 1, p. 26-35., WOS
ADEB11 DJIDJEV, H. - VRŤO, Imrich. Crossing numbers and cutwidths. In Journal of Graph Algorithms and Applications, 2003, vol. 7, s. 245-251. ISSN 1526-1719.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BOKAL, D. - FIJAVZ, G. - WOOD, D.R. The minor crosssing number of graphs with an excluded minor. In ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS. ISSN 1077-8926, JAN 1 2008, vol. 15, Art. No. R4., WOS
   2. [1.2] DUJMOVIC, V. - KAWARABAYASHI, K. - MOHAR, B. - WOOD, D.R. Improved Upper Bounds on the Crossing Number. In PROCEEDINGS OF THE TWENTY-FOURTH ANNUAL SYMPOSIUM ON COMPUTATIONAL GEOMETRY (SGG'08). 2008, p. 375-384., Scopus
ADEB12 DOBRAKOV, Ivan. Feynman type integrals as multilinear integrals, I. In Measure theory, Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo (2), 1992, suppl. No. 28, s. 169-180. ISSN 0009-725X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] [ANON]. Introduction. In MATHEMATICAL THEORY OF FEYNMAN PATH INTEGRALS: AN INTRODUCTION. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS, ISSN 0075-8434, 2008, vol. 523, p. 1-+., WOS
ADEB13 DOBRAKOV, Ivan. On submeasures I. In Dissertationes Mathematicae, 1974, vol. 112, s. 1-35. ISSN 0012-3862.
   Cit�cie:
   1. [1.1] GAVRILUT, A. - CROITORU, A. Fuzzy multisubmeasures and applications. In PROCEEDINGS OF THE 9TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY SYSTEMS - ADVANCED TOPICS ON FUZZY SYSTEMS. 2008, p. 113-119., WOS
   2. [1.1] KHARE, M. - SINGH, A.K. Atoms and Dobrakov submeasures in effect algebras. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, MAY 1 2008, vol. 159, no. 9, p. 1123-1128., WOS
   3. [1.1] LI, J. - YASUDA, M. - LI, J.Z. A version of lebesgue decomposition theorem for non-additive measure. In Modeling Decisions for Artificial Intelligence, Proceedings. ISSN 0302-9743, 2007, vol. 4617, p. 168-173., WOS
   4. [1.1] MESIAR, R. - MESIAROVA, A. Fuzzy integrals - What are they?. In INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS. ISSN 0884-8173, FEB 2008, vol. 23, no. 2, p. 199-212., WOS
ADEB14 DOBREV, Stefan - VRŤO, Imrich. Optimal broadcasting in even tori with dynamic faults. In Parallel Processing Letters, 2002, vol. 2, s. 17-22.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KHORRAMABADI, M. -  SARBAZI-AZAD, H. Performance evaluation of broadcast algorithms in all-port 2D mesh networks. In Proc. 2008 International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications, 2008, Article number 4725206, p. 643-648., WOS
   2. [1.1] KRALOVIC, R. - KRALOVIC, R. Deterministic models of communication faults. In MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE 2008, PROCEEDINGS. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 5162, p. 52-67., WOS
ADEB15 DUCHOŇ, Miloslav - RIEČAN, Beloslav. Generalized moment problem in vector lattices. In Novi Sad Journal of Mathematics, 1996, vol. 26, s. 53-61. ISSN 0352-0900.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KAWABE, J. The Choquet integral in Riesz space. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, MAR 16 2008, vol. 159, no. 6, p. 629-645., WOS
ADEB16 DVUREČENSKIJ, Anatolij. States and radicals of pseudo-effect algebras. In Atti del Seminario Matematico e Fisico dell´Universita di Modena e Reggio Emilia, 2004, vol. 52, s. 85-103. ISSN 0041-8986.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB17 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Test spaces, pseudo-effect algebras, and tensor product of pseudo-effect algebras. In Demonstratio Mathematica, 2002, vol. 35, s. 699-715. ISSN 0420-1213.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB18 DVUREČENSKIJ, Anatolij - VETTERLEIN, Thomas. On pseudo-effect algebras which can be covered by pseudo MV-algebras. In Demonstratio Mathematica, 2003, vol. 36, s. 261-282. ISSN 0420-1213.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB19 DVUREČENSKIJ, Anatolij - KALMBACH, G. States on pseudo MV-algebras and the hull-kernel topology. In Atti del Seminario Matematico e Fisico dell´Universita di Modena e Reggio Emilia, 2002, vol. 50, s. 131-146. ISSN 0041-8986.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB20 DVUREČENSKIJ, Anatolij. On Loomis-Sikorski's theorem for MV-algebras and BCK-algebras. In Contributions to General Algebra, 2000, vol. 12, s. 165-180.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB21 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Commutative BCK-algebras with product. In Demonstratio Mathematica, 2000, vol. 33, s. 1-19. ISSN 0420-1213.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB22 DVUREČENSKIJ, Anatolij - GRAZIANO, M.G. Measures on Dedekind complete commutative BCK-algebras. In Atti del Seminario Matematico e Fisico dell´Universita di Modena e Reggio Emilia, 2001, vol. 49, s. 51-72. ISSN 0041-8986.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB23 DVUREČENSKIJ, Anatolij - GRAZIANO, M.G. Dedekind complete commutative BCK-algebras. In ORDER, 2000, vol. 17, s. 23-41. ISSN 0167-8094.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB24 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Ideals of commutative BCK-algebras. In Ricerche di Matemŕtica, 2000, vol. 49, s. 241-256. ISSN 0035-5038.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB25 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Measures on commutative BCK-algebras. In Atti del Seminario Matematico e Fisico dell´Universita di Modena e Reggio Emilia, 2001, vol. 49, s. 19-49. ISSN 0041-8986.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB26 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Commutative BCK-algebras and lattice ordered groups with universal property. In Indian Journal of Mathematics, 2000, vol. 42, s. 119-152. ISSN 0019-5324.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB27 DVUREČENSKIJ, Anatolij - GRAZIANO, M.G. On representations of commutative BCK-algebras. In Demonstratio Mathematica, 1999, vol. 32, s. 227-246. ISSN 0420-1213.
   Cit�cie:
   1. [1.1] IORGULESCU, A. On BCK algebras: Part II: New algebras. The ordinal sum (product) of two bounded BCK algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, JUL 2008, vol. 12, no. 9, p. 835-856., WOS
   2. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB28 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Signed states on a logic. In Mathematica Slovaca, 1978, vol. 28, s. 33-40. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [3] Sherstnev, A.N. “Methods of Bilinear Forms". In Fizmatlit, ISBN 978-5-9221-0911-6, Moskva, 2008. (in Russian)
ADEB29 DVUREČENSKIJ, Anatolij - VETTERLEIN, Thomas. Algebras in the positive cone of po-groups. In Order, 2002, vol. 19, s. 127-146. ISSN 0167-8094.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KUHR, J. Cantor-Bernstein theorem for Pseudo-BCK-Algebras. In INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS. ISSN 0020-7748, JAN 2008, vol. 47, no. 1, p. 212-222., WOS
   2. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB30 DVUREČENSKIJ, Anatolij - KIM, H.S. Connections between BCK-algebras and difference posets. In Studia Logica, 1998, vol. 60, s. 421-439. ISSN 0039-3215.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB31 DVUREČENSKIJ, Anatolij - GRAZIANO, M.G. Commutative BCK-algebras and lattice ordered groups. In Mathematica Japonica, 1999, vol. 49, s. 159-174. ISSN 0025-5513.
   Cit�cie:
   1. [1.1] VETTERLEIN, T. Weak effect algebras. In ALGEBRA UNIVERSALIS. ISSN 0002-5240, MAR 2008, vol. 58, no. 2, p. 129-143., WOS
   2. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB32 DVUREČENSKIJ, Anatolij - HYČKO, Marek. On the existence of states for linear pseudo BL-algebras. In Atti del Seminario Matematico e Fisico dell' Universit� di Modena, 2005, roč. 53, s. 93-110. ISSN 1825-1269.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CIUNCU, L.C. States on pseudo-BCK algebras. In MATHEMATICAL REPORTS. ISSN 1582-3067, 2008, vol. 10, no. 1, p. 17-36., WOS
   2. [1.1] SVRCEK, F. Interior and closure operators on bounded residuated lattice ordered monoids. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, JUN 2008, vol. 58, no. 2, p. 345-357., WOS
   3. [3] Ciungu, L.C. States on perfect pseudo-MV-algebras. In Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, 2007, vol. 3, p. 153-163.
   4. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB33 DVUREČENSKIJ, Anatolij - VETTERLEIN, Thomas. Congruences and states on pseudoeffect algebras. In Foundations of Physics Letters, 2001, vol. 14, s. 425-446. ISSN 0894-9875.
   Cit�cie:
   1. [1.1] LI, H.Y. - LI, S.G. Congruences and ideals in pseudoeffect algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, MAR 2008, vol. 12, no. 5, p. 487-492., WOS
   2. [1.2] SHANG, Y. Direct Limits of Pseudoeffect Algebras. In ICNC 2008: FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL COMPUTATION, VOL 1, PROCEEDINGS. 2008, p. 309-313., Scopus
   3. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB34 DVUREČENSKIJ, Anatolij - VETTERLEIN, Thomas. Pseudoeffect Algebras. I. Basic properties. In International Journal of Theoretical Physics, 2001, vol. 40, s. 685-701. ISSN 0020-7748.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KUHR, J. Generalizations of pseudo MV-algebras and generalized pseudo effect algebras. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, JUN 2008, vol. 58, no. 2, p. 395-415., WOS
   2. [1.1] LI, H.Y. - LI, S.G. Congruences and ideals in pseudoeffect algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, MAR 2008, vol. 12, no. 5, p. 487-492., WOS
   3. [1.1] LIU, Y.L. - XU, Y. Pseudo-BL algebras and PD-posets - art. no. 1507. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT SYSTEMS AND KNOWLEDGE ENGINEERING (ISKE 2007). 2007, p. 1507-1507., WOS
   4. [1.1] ZHANG, X.H. - FAN, X.S. Pseudo-BL algebras and pseudo-effect algebras. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, JAN 1 2008, vol. 159, no. 1, p. 95-106., WOS
   5. [1.1] ZHOU, X.N. - LI, Q.G. Partial residuated structures and quantum structures. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, OCT 2008, vol. 12, no. 12, p. 1219-1227., WOS
   6. [1.2] SHANG, Y. Direct Limits of Pseudoeffect Algebras. In ICNC 2008: FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL COMPUTATION, VOL 1, PROCEEDINGS. 2008, p. 309-313., Scopus
   7. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB35 DVUREČENSKIJ, Anatolij. States on pseudo MV-algebras. In Studia Logica, 2001, vol. 68, s. 301-327.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CIUNCU, L.C. States on pseudo-BCK algebras. In MATHEMATICAL REPORTS. ISSN 1582-3067, 2008, vol. 10, no. 1, p. 17-36., WOS
   2. [1.1] DYMEK, G. Fuzzy prime ideals of pseudo-MV algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 365-372., WOS
   3. [1.1] LIU, L.Z. - ZHANG, X.Y. States on R-0 algebras. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, SEP 2008, vol. 12, no. 11, p. 1099-1104., WOS
   4. [1.1] MA, X.L. - ZHAN, J.M. - JUN, Y.B. Interval valued (is an element of, is an element of boolean OR q)-fuzzy ideals of pseudo-MV algebras. In INTERNATIONAL JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS. ISSN 1562-2479, JUN 2008, vol. 10, no. 2, p. 84-91., WOS
   5. [1.1] MERTANEN, J. - TURUNEN, E. States on semi-divisible generalized residuated lattices reduce to states on MV-algebras. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, NOV 16 2008, vol. 159, no. 22, p. 3051-3064., WOS
   6. [1.1] RACHUNEK, J. - SALOUNOVA, D. Monadic GMV-algebras. In ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC. ISSN 1432-0665, JUL 2008, vol. 47, no. 3, p. 277-297., WOS
   7. [1.1] SVRCEK, F. Interior and closure operators on bounded residuated lattice ordered monoids. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, JUN 2008, vol. 58, no. 2, p. 345-357., WOS
   8. [3] Ciungu, L.C. States on perfect pseudo-MV-algebras. In Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, 2007, vol. 3, p. 153-163.
   9. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
   10. [9] Dymek, G. Noertherian and Artinian pseudo MV-algebras. In Disc. Algebra Appl., 2008, vol. 28, p. 209-225.
   11. [9] Dymek, G. On fuzzy ideals of pseudo MV-algebras. In Discussiones Mathematicae. General Algebra and Applications, ISSN 1509-9415, 2008, vol. 28, p. 63-75.
   12. [9] Dymek, G., Walendziak, A. Semisimple, Archimedean, and semilocal pseudo MV-algebras. In Scientiae Mathematicae Japonicae, ISSN 1346-0862, 2007, vol. 66, p. 217-226.
ADEB36 DVUREČENSKIJ, Anatolij. On categorical equivalences of commutative BCK-algebras. In Studia Logica, 2000, vol. 64, s. 21-36.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADEB37 FEČKAN, Michal. Bifurcation of periodic solutions in differential inclusions. In Applications of Mathematics, 1997, vol. 42, s. 369-393. ISSN 0862-7940.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KAMENSKII, M. - MAKARENKOV, O. - NISTRI, P. A continuation principle for a class of periodically perturbed autonomous systems. In MATHEMATISCHE NACHRICHTEN. ISSN 0025-584X, 2008, vol. 281, no. 1, p. 42-61., WOS
ADEB38 FRIČ, Roman. MV-algebras: convergence and duality. In Mathematik-Arbeitspapiere, 2002, vol. 54, s. 169-179. ISSN 0173-685X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] PAPCO, M. On effect algebras of fuzzy sets. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 373-379., WOS
ADEB39 FRIČ, Roman. A Stone type duality and its applications to probability. In Topology Proceedings, 1999, vol. 22, s. 125-137. ISSN 0146-4124.
   Cit�cie:
   1. [1.1] PAPCO, M. On effect algebras of fuzzy sets. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 373-379., WOS
ADEB40 FRIČ, Roman. Sequential structures and probability: categorical reflections. In Mathematik-Arbeitspapiere, 1997, vol. 48, s. 157-169. ISSN 0173-685X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] PAPCO, M. On effect algebras of fuzzy sets. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 373-379., WOS
ADEB41 FRIČ, Roman. Extension of measures: a categorical approach. In Mathematica Bohemica, 2005, vol. 130, s. 397-407. ISSN 0168-0072.
   Cit�cie:
   1. [1.1] PAPCO, M. On effect algebras of fuzzy sets. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 373-379., WOS
ADEB42 GREND�R JR., Mari�n. Entropy and effective support size. In Entropy, 2006, vol. 8, no. 3, p. 169-174. ISSN 1099-4300.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ANDERSSON, C. - LUNDIN, R. On the fundamentals of anonymity metrics. In FUTURE OF IDENTITY IN THE INFORMATION SOCIETY. 2008, p. 325-341., WOS
   2. [1.1] CHMIELEWSKA, E. - SABOVA, L. - JESENAK, K. Study of adsorption phenomena ongoing onto clinoptilolite with the immobilized interfaces. In JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. ISSN 1388-6150, MAY 2008, vol. 92, no. 2, p. 567-571., WOS
ADEB43 GREND�R JR., Mari�n - GREND�R, M. Maximum entropy: clearing up mysteries. In Entropy, 2001, vol. 3, p. 58-63. ISSN 1099-4300.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ABEDI, A. - KHANDANI, A.K. A new method for performance evaluation of bit decoding algorithms using statistics of the log likelihood ratio. In JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS. ISSN 0016-0032, JAN 2008, vol. 345, no. 1, p. 60-74., WOS
ADEB44 HALUŠKOV�, Em�lia - PLOŠČICA, Miroslav. On direct limits of finite algebras. In Contributions to general algebra, 1999, vol. 11, s. 101-104.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Jakub�kov�-Studenovsk�, D., P�cs, J. Cardinality of retracts of monounary algebras. In Czechoslovak Mathematical Journal, ISSN 0011-4642, 2008, vol. 58, p. 469-479., WOS
ADEB45 HAVIAR, A. - LIHOV�, Judita. Varieties of posets. In Order, 2005, vol. 22, s. 343-356. ISSN 0167-8094.
   Cit�cie:
   1. [1.1] SHUM, K.P. - ZHU, P. - KEHAYOPULU, N. III-Homomorphisms and III-congruences on posets. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, NOV 6 2008, vol. 308, no. 21, p. 5006-5013., WOS
ADEB46 HONGMEI, HE - S�KORA, O. - VRŤO, Imrich. Crossing minimisation heuristics for 2-page drawings. In Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2005, vol. 22, s. 527-534. ISSN 1571-0653.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BANSAL, R. - SRIVASTAVA, K. - SHWETA - VARSHNEY, K. - SHARMA, N. An evolutionary algorithm for the 2-page crossing number problem. In 2008 IEEE CONGRESS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, 2008, p. 1095-1102., WOS
ADEB47 JAKUB�K, J�n. On the existence algebras. In Časopis pro pěstov�n� matematiky, 1956, vol. 81, s. 43-54.
   Cit�cie:
   1. [9] Gr�tzer, G. Universal Algebra, Second Edition. Berlin: Springer Verlag, 2008. ISBN 978-03-8777-486-2
ADEB48 JAKUB�K, J�n - PRINGEROV�, G. Representations of cyclically ordered groups. In Časopis pro pěstov�n� matematiky, 1988, vol. 113, s. 184-196. ISSN 0862-7959.
   Cit�cie:
   1. [9] Pecinov�, E. Ladislav Svante Rieger 1916-1963. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-047-0
ADEB49 JAKUB�K, J�n. Retracts of abelian cyclically ordered groups. In Archivum mathematicum, 1989, vol. 25, s. 13-18. ISSN 0044-8753.
   Cit�cie:
   1. [9] Pecinov�, E. Ladislav Svante Rieger 1916-1963. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-047-0
ADEB50 JAKUB�K, J�n. Direct product decompositions of pseudo MV-algebras. In Archivum mathematicum, 2001, vol. 37, s. 131-142. ISSN 0044-8753.
   Cit�cie:
   1. [9] Iorgulescu, A. Algebras of Logic as BCK-algebras. Bucarest: Editura ASE, 2008.
ADEB51 KORBAŠ, J�lius - ZVENGROWSKI, Peter. On sectioning tangent bundles and other vector bundles. In Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 1996, vol. 45, suppl. 39, s. 85-104. ISSN 0009-725X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] NOVOTNY, P. Span of Dold Manifolds. In BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN. ISSN 1370-1444, OCT-DEC 2008, vol. 15, no. 4, p. 687-698., WOS
ADEB52 MEDVEĎ, Milan. On a codimension three bifurcation. In Časopis pro pěstov�n� matematiky, 1984, vol. 109, s. 3-26.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CAMPBELL, S.A. - YUAN, Y. Zero singularities of codimension two and three in delay differential equations. In NONLINEARITY. ISSN 0951-7715, NOV 2008, vol. 21, no. 11, p. 2671-2691., WOS
ADEB53 OKŠA, Gabriel - VAJTERŠIC, Mari�n. A systolic block-Jacobi SVD solver for processor meshes. In Parallel Algorithms and Appllications, 2003, vol. 18, s. 49-70. ISSN 1063-7192.
   Cit�cie:
   1. [1.2] RAJASEKARAN, S. - SONG, M.J. A relaxation scheme for increasing the parallelism in Jacobi-SVD. In JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING. ISSN 0743-7315, JUN 2008, vol. 68, no. 6, p. 769-777., Scopus
ADEB54 PLOŠČICA, Miroslav. Congruence lattices of free lattices in non-distributive varieties. In Colloquium Mathematicum, 1998, vol. 76, s. 269-278. ISSN 0010-1354.
   Cit�cie:
   1. [1.1] RUZICKA, P. Free trees and the optimal bound in Wehrung's theorem. In FUNDAMENTA MATHEMATICAE. ISSN 0016-2736, 2008, vol. 198, no. 3, p. 217-228., WOS
ADEB55 PLOŠČICA, Miroslav. A duality for isotropic median algebras. In Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae, 1992, vol. 33, s. 541-550. ISSN 0010-2628.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BANDELT, H.J. - CHEPOI, V. Metric graph theory and geometry: a survey. In SURVEYS ON DISCRETE AND COMPUTATIONAL GEOMETRY: TWENTY YEARS LATER. ISSN 0271-4132, 2008, vol. 453, p. 49-86., WOS
   2. [1.1] BANDELT, H.J. - CHEPOI, V. The algebra of metric betweenness II: Geometry and equational characterization of weakly median graphs. In EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS. ISSN 0195-6698, APR 2008, vol. 29, no. 3, p. 676-700., WOS
ADEB56 PLOŠČICA, Miroslav. Congruence lattices of lattices with m-permutable congruences. In Acta Scientiarum Mathematicarum, 2008, vol. 74, s. 23-36. ISSN 0001-6969.
   Cit�cie:
   1. [1.1] RUZICKA, P. Free trees and the optimal bound in Wehrung's theorem. In FUNDAMENTA MATHEMATICAE. ISSN 0016-2736, 2008, vol. 198, no. 3, p. 217-228., WOS
ADEB57 RONTO, A. - DILNA, Nataliya. Multistage iterations and solvability of linear Cauchy Problems. In Miskolc Mathematical Notes, 2003, vol. 4, no. 2, s. 89-102. ISSN 1787-2413.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Šremr, J. On the Cauchy type problem for systems of functional-differential equations. In Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, ISSN 0362-546X, 2007, vol. 67, no. 12, p. 3240-3260., WOS
   2. [1.2] Šremr, J., Hakl, R. On the Cauchy problem for two-dimensional systems of linear functional differential equations with monotone operators. In Nonlinear Oscillations, ISSN 1536-0059, 2007, vol. 10, no. 4, p. 560-573., Scopus
   3. [9] Bravyi, E.I. On the solvability of the Cauchy problem for systems of two liner functional differential equations. In Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, ISSN 1512-0015, 2007, vol. 41, p. 11-26.
   4. [9] Šremr, J. On the Cauchy type problem for two-dimensional functional-differential systems. In Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, ISSN 1512-0015, 2007, vol. 40, p. 77-134.
ADEB58 ROSA, Alexander. O cyklick�ch rozkladoch kompletn�ho grafu na nep�rnouholn�ky. In Časopis pro pěstov�n� matematiky, 1966, vol. 91, s. 53-63.
   Cit�cie:
   1. [1.1] JORDON, H. - MORRIS, J. Cyclic hamiltonian cycle systems of the complete graph minus a 1-factor. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, JUN 28 2008, vol. 308, no. 12, p. 2440-2449., WOS
   2. [1.1] WU, S.L. - LEE, D.M. K-cyclic even cycle systems of the complete graph. In TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS. ISSN 1027-5487, FEB 2008, vol. 12, no. 1, p. 137-149., WOS
   3. [1.1] WU, S.L. - LU, H.C. Cyclically decomposing the complete graph into cycles with pendent edges. In ARS COMBINATORIA. ISSN 0381-7032, JAN 2008, vol. 86, p. 217-224., WOS
ADEB59 SHAHROKHI, F. - S�KORA, O. - SZEKELY, L.A. - VRŤO, Imrich. Crossing numbers: bounds and applications. F. Shahrokhi, O. S�kora, L. A. Sz�kely, I. Vrt'o. In Intuitive Geometry, 1997, vol. 6, s. 179-206.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CERNY, J. - KYNCL, J. - TOTH, G. Improvement on the decay of crossing numbers. In GRAPH DRAWING. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 4875, p. 25-30., WOS
   2. [1.1] FOX, J. - TOTH, C.D. On the decay of crossing numbers. In JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B. ISSN 0095-8956, JAN 2008, vol. 98, no. 1, p. 33-42., WOS
   3. [1.2] DUJMOVIC, V. - KAWARABAYASHI, K. - MOHAR, B. - WOOD, D.R. Improved Upper Bounds on the Crossing Number. In PROCEEDINGS OF THE TWENTY-FOURTH ANNUAL SYMPOSIUM ON COMPUTATIONAL GEOMETRY (SGG'08). 2008, p. 375-384., Scopus
   4. [1.2] Li , J. - Zhang, T. - Xie, Z.-Y. - Zhu, H. An efficient approximation algorithm for maximum simple sharing problem. In Journal of Software, ISSN 1796-217X, 2008, Vol. 19, p. 492-499., Scopus
ADEB60 WIMMER, Gejza - ALTMANN, G. On the generalization of the STER distribution applied to generalized hypergeometric parents. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica, 2000, vol. 39, s. 215-247. ISSN 0231-9721.
   Cit�cie:
   1. [4] Kelih, E. Diskretes Modell f�r die polysemie: Neue empirische Evidenz. In Glottotheory, ISSN 1337-7892, 2008, vol. 1, p. 38-47.
ADEB61 WIMMER, Gejza - KOEHLER, R. - GROTJAHN, R. - ALTMANN, G. Towards a theory of word length distribution. In Journal of Quantitative Linguistics, 1994, vol. 1, s. 98-106.
   Cit�cie:
   1. [3] Best, K-H. Word length in Persian. In Glottometrics, ISSN 1617-8351, 2008, vol. 16, p. 27-30.
   2. [3] Jahn, T., Uckel, A. Verteilung von Wortl�ngen in englischen Spam-E-Mails. In Glottometrics, ISSN 1617-8351, 2008, vol. 17, p. 1-7.
   3. [3] Knaus, M. Zur Verteilung rhythmischer Einheiten in russischer Prosa. In Glottometrics, ISSN 1617-8351, 2008, vol. 16, p. 57-62.
   4. [4] Uhl�řov�, L. On Word Length: The Influence of a “Boundary“ Condition on the Modelling. In Glottotheory,  ISSN 1337-7892, 2008, vol. 1, p. 55-64.
ADEB62 WIMMER, Gejza - ALTMANN, G. The theory of word length: Some results and generalizations. In Glottometrika, 1996, vol. 15, s. 112-133.
   Cit�cie:
   1. [3] Best, K-H. Word length in Persian. In Glottometrics, ISSN 1617-8351, 2008, vol. 16, p. 27-30.
   2. [3] Heinicke, N. Wortl�ngen in franz�sischen Briefen eines Autors. In Glottometrics, ISSN 1617-8351, 2008, vol. 16, p. 38-45.
   3. [3] Jahn, T., Uckel, A. Verteilung von Wortl�ngen in englischen Spam-E-Mails. In Glottometrics, ISSN 1617-8351, 2008, vol. 17, p. 1-7.
   4. [4] Uhl�řov�, L. On Word Length: The Influence of a “Boundary“ Condition on the Modelling. In Glottotheory,  ISSN 1337-7892, 2008, vol. 1, p. 55-64.
ADEB63 WIMMER, Gejza - WITKOVSK�, Viktor - ALTMANN, G. Modification of probability distributions Applied to word length research. In Journal of Quantitative Linguistics, 1999, vol. 6, p. 257-268. ISSN 0929-6174.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MAČUTEK, J. A generalization of the geometric distribution and its application in quantitative linguistics. In ROMANIAN REPORTS ON PHYSICS. ISSN 1221-1451, 2008, vol. 60, no. 3, p. 501-509., WOS
ADFA Vedeck� pr�ce v dom�cich nekarentovan�ch časopisoch impaktovan�ch
ADFA01 FEČKAN, Michal. On a certain type of functional differential equations. In Mathematica Slovaca, 1993, vol. 43, s. 39-43. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.2] Lu X., Cui M. Analytic solutions to a class of nonlinear infinite-delay-differential equations. In Journal of Mathematical Analysis and Applications, ISSN 0022-247X, 2008, vol. 343, no. 2, p. 724-732., Scopus
ADFB Vedeck� pr�ce v dom�cich nekarentovan�ch časopisoch neimpaktovan�ch
ADFB01 ANTONI, Jozef. On the A-continuity of real funtions II. In Mathematica Slovaca, 1986, vol. 36, s. 283-288. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CAKALLI, H. Sequential definitions of compactness. In APPLIED MATHEMATICS LETTERS. ISSN 0893-9659, JUN 2008, vol. 21, no. 6, p. 594-598., WOS
   2. [1.1] CAKALLI, H. Slowly oscillating continuity. In ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS. ISSN 1085-3375, 2008., WOS
ADFB02 ANTONI, Jozef - ŠAL�T, Tibor. On the A-continuity of real functions. In Acta Mathematicae Universitatis Comenianae, 1980, vol. 39, s. 159-164. ISSN 0862-9544.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CAKALLI, H. Sequential definitions of compactness. In APPLIED MATHEMATICS LETTERS. ISSN 0893-9659, JUN 2008, vol. 21, no. 6, p. 594-598., WOS
   2. [1.1] CAKALLI, H. Slowly oscillating continuity. In ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS. ISSN 1085-3375, 2008., WOS
ADFB03 BORS�K, J�n - ŠAL�T, Tibor. On F-continuity of functions. In Tatra Mountains Mathematical Publications, 1993, vol. 2, s. 37-42. ISSN 1210-3195.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CAKALLI, H. Slowly oscillating continuity. In ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS. ISSN 1085-3375, 2008, Article number: 485706., WOS
ADFB04 BORS�K, J�n - DOBOŠ, J. On a product of metric spaces. In Mathematica Slovaca, 1981, vol. 31, s. 193-205. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MAYOR, G. - VALERO, O. Aggregating asymmetric distances in Computer Science. In COMPUTATIONAL INTELLIGENCE IN DECISION AND CONTROL. 2008, vol. 1, p. 477-482., WOS
ADFB05 BOS�K, Juraj. Partially directed Moore graphs. In Mathematica Slovaca, 1979, vol. 29, s. 181-196. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.1] NGUYEN, M.H. - MILLER, M. Moore bound for mixed networks. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, DEC 6 2008, vol. 308, no. 23, p. 5499-5503., WOS
ADFB06 ČERN�K, Štefan - LIHOV�, Judita. Convergence with a regulator in lattice ordered groups. In Tatra Mountains Mathematical Publications, 2005, vol. 30, s. 35-45. ISSN 1210-3195.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Ciungu, L.C. Convergence with a fixed regulator in perfect MV-algebras. In Demonstratio Mathematica, ISSN 0420-1213, 2008, vol.XLI, no.1., WOS
ADFB07 ČERN�K, Štefan. Lexicographic products of cyclically ordered groups. In Mathematica Slovaca, 1995, vol. 45, s. 29-38. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.1] DEMKO, M. Lexicographic product decompositions of half linearly ordered loops. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, 2007, vol. 57, no. 2, p. 607-629., WOS
   2. [9] Pecinov�, E. Ladislav Svante Rieger 1916-1963. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-047-0
ADFB08 ČERN�K, Štefan. Cantor extension of an abelian cyclically ordered group. In Mathematica Slovaca, 1989, vol. 39, s. 31-47. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [9] Pecinov�, E. Ladislav Svante Rieger 1916-1963. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-047-0
ADFB09 DEBIEVE, C. - DUCHOŇ, Miloslav - DUHOUX, M. A Helly theorem in the settings of Banach spaces. In Tatra Mountains Mathematical Publications, 2001, vol. 22, s. 105-114. ISSN 1210-3195.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KAWABE, J. The Choquet integral in Riesz space. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, MAR 16 2008, vol. 159, no. 6, p. 629-645., WOS
ADFB10 DOBRAKOV, Ivan. On submeasures II. In Mathematica Slovaca, 1980, vol. 30, s. 65-81. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KHARE, M. - SINGH, A.K. Atoms and Dobrakov submeasures in effect algebras. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, MAY 1 2008, vol. 159, no. 9, p. 1123-1128., WOS
   2. [1.1] MESIAR, R. - MESIAROVA, A. Fuzzy integrals - What are they?. In INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS. ISSN 0884-8173, FEB 2008, vol. 23, no. 2, p. 199-212., WOS
ADFB11 DUCHOŇ, Miloslav - HALUŠKA, J�n - RIEČAN, Beloslav. On the Choquet integral for Riesz space valued measure. In Tatra Mountains Mathematical Publications, 2000, vol. 19, s. 75-90. ISSN 1210-3195.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KAWABE, J. The Choquet integral in Riesz space. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, MAR 16 2008, vol. 159, no. 6, p. 629-645., WOS
   2. [1.1] KAWABE, J. The Egoroff property and the Egoroff theorem in Riesz space-valued non-additive measure theory. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, JAN 1 2007, vol. 158, no. 1, p. 50-57., WOS
ADFB12 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Lorenzen's theorem for pseudo-effect algebras. In Mathematica Slovaca, 2004, vol. 53, s. 23-42. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADFB13 DVUREČENSKIJ, Anatolij. States and idempotents of pseudo MV-algebras. In Tatra Mountains Mathematical Publications, 2001, vol. 22, s. 79-89. ISSN 1210-3195.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADFB14 DVUREČENSKIJ, Anatolij - GRAZIANO, M.G. Remarks on representations of minimal clans. In Tatra Mountains Mathematical Publications, 1998, vol. 15, s. 31-53. ISSN 1210-3195.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADFB15 DVUREČENSKIJ, Anatolij. A note on the Nikod�m boundedness theorem. In Tatra Mountains Mathematical Publications, 1996, vol. 8, s. 231-240. ISSN 1210-3195.
   Cit�cie:
   1. [1.1] AVALLONE, A. - VITOLO, P. Effect algebras with the subsequential interpolation property. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, APR 2008, vol. 12, no. 6, p. 559-565., WOS
ADFB16 DVUREČENSKIJ, Anatolij. Ideals of pseudo-effect algebras and their applications. In Tatra Mountains Mathematical Publications, 2003, vol. 27, s. 45-65. ISSN 1210-3195.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADFB17 DVUREČENSKIJ, Anatolij - HYČKO, Marek. Algebras on subintervals of BL-algebras and bounded residuated l-monoids. In Mathematica Slovaca, 2006, vol. 56, s. 125-144. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADFB18 DVUREČENSKIJ, Anatolij - RACHUNEK, J. On Riečan and Bosbach states for bounded non-commutative Rl-monoids. In Mathematica Slovaca, 2006, vol. 56, s. 487-500. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.1] CIUNCU, L.C. States on pseudo-BCK algebras. In MATHEMATICAL REPORTS. ISSN 1582-3067, 2008, vol. 10, no. 1, p. 17-36., WOS
   2. [1.1] MERTANEN, J. - TURUNEN, E. States on semi-divisible generalized residuated lattices reduce to states on MV-algebras. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, NOV 16 2008, vol. 159, no. 22, p. 3051-3064., WOS
   3. [1.1] SVRCEK, F. Interior and closure operators on bounded residuated lattice ordered monoids. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, JUN 2008, vol. 58, no. 2, p. 345-357., WOS
   4. [1.1] TURUNEN, E. - MERTANEN, J. States on semi-divisible residuated lattices. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 353-357., WOS
   5. [3] Ciungu, L.C. States on perfect pseudo-MV-algebras. In Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, 2007, vol. 3, p. 153-163.
   6. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
ADFB19 FEČKAN, Michal. Higher dimensional Melnikov mappings. In Mathematica Slovaca, 1999, vol. 49, s. 75-83. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ZHU, C. - ZHANG, W.N. Computation of bifurcation manifolds of linearly independent homoclinic orbits. In JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS. ISSN 0022-0396, OCT 1 2008, vol. 245, no. 7, p. 1975-1994., WOS
ADFB20 FRIČ, Roman. Remarks on statistical maps and fuzzy (operational) random variables. In Tatra Mountains Mathematical Publications, 2005, vol. 30, s. 21-34. ISSN 1210-3195.
   Cit�cie:
   1. [1.1] PAPCO, M. On effect algebras of fuzzy sets. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 373-379., WOS
ADFB21 FRIČ, Roman. Duality for generalized events. In Mathematica Slovaca, 2004, vol. 54, s. 49-60. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.1] PAPCO, M. On effect algebras of fuzzy sets. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, FEB 2008, vol. 12, no. 4, p. 373-379., WOS
ADFB22 HARMINC, Mat�š. Sequential converges on cyclically ordered groups. In Mathematica Slovaca, 1988, vol. 38, s. 249-253. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.1] JAKUBIK, J. Sequential convergences on cyclically ordered groups without Urysohn's axiom. In MATHEMATICA SLOVACA. ISSN 0139-9918, DEC 2008, vol. 58, no. 6, p. 739-754., WOS
ADFB23 HARMINC, Mat�š. Solutions and kernels of a directed graph. In Mathematica Slovaca, 1982, vol. 32, s. 263-267. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.1] SHAN, E.F. - KANG, L.Y. - LU, Q. k-semikernels, k-quasikernels, k-kernels in digraphs and their line digraphs. In UTILITAS MATHEMATICA. ISSN 0315-3681, MAR 2007, vol. 72, p. 267-277., WOS
ADFB24 HEDL�KOV�, Jarmila - PULMANNOV�, Sylvia. Generalized difference posets and orthoalgebras. In Acta Mathematica Universitatis Comenianae, 1996, vol. 65, s. 247-279. ISSN 0862-9544.
   Cit�cie:
   1. [1.1] VETTERLEIN, T. Residuated lattices arising from equivalence relations on Boolean and Brouwerian algebras. In MATHEMATICAL LOGIC QUARTERLY. ISSN 0942-5616, 2008, vol. 54, no. 4, p. 350-367., WOS
   2. [1.1] VINCEKOVA, E. New operations on partial abelian monoids defined by preideals. In KYBERNETIKA. ISSN 0023-5954, 2008, vol. 44, no. 3, p. 441-450., WOS
ADFB25 JAKUB�K, J�n - PRINGEROV�, G. Radical classes of cyclically ordered groups. In Mathematica Slovaca, 1988, vol. 38, s. 255-268. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [9] Pecinov�, E. Ladislav Svante Rieger 1916-1963. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-047-0
ADFB26 JAKUB�K, J�n. On the $/alpha$-completeness of pseudo MV-algebras. In Mathematica Slovaca, 2002, vol. 52, s. 511-516. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [9] Iorgulescu, A. Algebras of Logic as BCK-algebras. Bucarest: Editura ASE, 2008.
ADFB27 JAKUB�K, J�n. On a cancellation rule for subdirect products of lattice ordered groups and of MV-algebras. In Mathematica Slovaca, 2007, vol. 57, s. 201-210. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [9] Iorgulescu, A. Algebras of Logic as BCK-algebras. Bucarest: Editura ASE, 2008.
ADFB28 JENČOV�, Anna. Generalized relative entropies as contrast functionals on density matrices. In International Journal of Theoretical Physics, 2004, vol. 43, s. 1635-1649. ISSN 0020-7748.
   Cit�cie:
   1. [3] Petz, D. Quantum information theory and quantum statistics, Springer, 2008
ADFB29 KOTZIG, A.. Iz teorii ejlerovskych mnogogrannikov. In Matematicko-fyzik�lny časopis, 1963, vol. 13, s. 20-31.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BORODIN, O.V. - IVANOVA, A.O. - KOSTOCHKA, A.V. - SHEIKH, N.N. Minimax degrees of quasiplanar graphs with no short cycles other than triangles. In TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS. ISSN 1027-5487, JUL 2008, vol. 12, no. 4, p. 873-886., WOS
ADFB30 LIHOV�, Judita. On Riesz groups. In Tatra Mountains Mathematical Publications, 2003, vol. 27, s. 163-176. ISSN 1210-3195.
   Cit�cie:
   1. [1.1] DEMKO, M. On congruences and ideals of partially ordered quasigroups. In CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL. ISSN 0011-4642, SEP 2008, vol. 58, no. 3, p. 637-650., WOS
   2. [1.1] Demko, M. Products of  partially ordered quasigroups. In Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae, ISSN 0010-2628, 2008, vol. 49, no. 2, p. 209-217., WOS
ADFB31 PAŠT�KA, Milan. Convergence of series of submeasures of the sets of positive integers. In Mathematica Slovaca, 1990, vol. 40, s. 273-278. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.1] DREWNOWSKI, L. - LUCZAK, T. On nonatomic submeasures on N. II. In JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS. ISSN 0022-247X, NOV 15 2008, vol. 347, no. 2, p. 442-449., WOS
   2. [1.1] DREWNOWSKI, L. - LUCZAK, T. On nonatomic submeasures on N. In ARCHIV DER MATHEMATIK. ISSN 0003-889X, JUL 2008, vol. 91, no. 1, p. 76-85., WOS
ADFB32 PORUBSK�, Š. - ŠAL�T, T. - STRAUCH, Oto. On a class of uniform distributed sequences. In Mathematica Slovaca, 1990, vol. 40, s. 143-170. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [9] Filip, F., Miš�k, L., T�th, J.T. Dispersion of ratio block sequences and asymptotic density. In Acta Arithmetica, ISSN 0065-1036, 2008, vol. 131, no. 2, p. 183-191.
ADFB33 PULMANNOV�, Sylvia - VINCEKOV�, Elena. Remark on the order of quantum observables. In Mathematica Slovaca, 2007, vol. 57, no. 6, s. 589-600. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.1] LIU, W.H. - WU, J.D. A representation theorem of infimum of bounded quantum observables. In JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS. ISSN 0022-2488, JUL 2008, vol. 49, no. 7., WOS
ADFB34 ROSA, Alexander. O cyklick�ch rozkladoch kompletn�ho grafu na nep�rnouholn�ky. In Matematicko-fyzik�lny časopis, 1966, vol. 16, s. 285-290.
   Cit�cie:
   1. [1.1] LINEK, V. - SHALABY, N. The existence of (p,q)-extended Rosa sequences. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, MAY 6 2008, vol. 308, no. 9, p. 1583-1602., WOS
ADFB35 ROSA, Alexander. K razloženijam polnogo grafa na 4k-ugoľniki. In Matematick� časopis, 1967, vol. 17, s. 242-246.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MIKLAVIC, S. - POTOCNIK, P. - WILSON, S. Arc-transitive cycle decompositions of tetravalent graphs. In JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES B. ISSN 0095-8956, NOV 2008, vol. 98, no. 6, p. 1181-1192., WOS
   2. [1.1] WU, S.L. - LU, H.C. Cyclically decomposing the complete graph into cycles with pendent edges. In ARS COMBINATORIA. ISSN 0381-7032, JAN 2008, vol. 86, p. 217-224., WOS
ADFB36 ROSA, Alexander. On cyclic decomposition of the complete graph into (4m+2)-gone. In Matematicko-fyzik�lny časopis, 1966, vol. 16, s. 349-352.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BURGESS, A.C. - PIKE, D.A. Colouring even cycle systems. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, MAR 28 2008, vol. 308, no. 5-6, p. 962-973., WOS
   2. [1.1] JORDON, H. - MORRIS, J. Cyclic hamiltonian cycle systems of the complete graph minus a 1-factor. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, JUN 28 2008, vol. 308, no. 12, p. 2440-2449., WOS
   3. [1.1] WU, S.L. - LEE, D.M. K-cyclic even cycle systems of the complete graph. In TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS. ISSN 1027-5487, FEB 2008, vol. 12, no. 1, p. 137-149., WOS
   4. [1.1] WU, S.L. - LU, H.C. Cyclically decomposing the complete graph into cycles with pendent edges. In ARS COMBINATORIA. ISSN 0381-7032, JAN 2008, vol. 86, p. 217-224., WOS
ADFB37 SCHWARZ, Štefan. Irreducible polynomials over finite fields with linearly independent root. In Mathematica Slovaca, 1988, vol. 38, s. 147-158. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KYUREGYAN, M.K. Recursive constructions of N-polynomials over GF(2(s)). In DISCRETE APPLIED MATHEMATICS. ISSN 0166-218X, MAY 1 2008, vol. 156, no. 9, p. 1554-1559., WOS
ADFB38 VETTERLEIN, Thomas. BL-algebras and quantum structures. In Mathematica Slovaca, 2004, vol. 54, s. 127-141. ISSN 0139-9918.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ZHANG, X.H. - FAN, X.S. Pseudo-BL algebras and pseudo-effect algebras. In FUZZY SETS AND SYSTEMS. ISSN 0165-0114, JAN 1 2008, vol. 159, no. 1, p. 95-106., WOS
   2. [1.1] ZHOU, X.N. - LI, Q.G. Partial residuated structures and quantum structures. In SOFT COMPUTING. ISSN 1432-7643, OCT 2008, vol. 12, no. 12, p. 1219-1227., WOS
AEC Vedeck� pr�ce v zahraničn�ch recenzovan�ch vedeck�ch zborn�koch (aj konferenčn�ch), monografi�ch
AEC01 ČERN�K, Štefan. Completion and Cantor extension of cyclically ordered groups. In Universal and Applied Algebra. - Poland : Pedagogical University of Opole, 1989, s. 13-22. ISBN 9971-5-0837-0.
   Cit�cie:
   1. [9] Pecinov�, E. Ladislav Svante Rieger 1916-1963. Praha: Matfyzpress, 2008. ISBN 978-80-7378-047-0
AEC02 GREND�R JR., Mari�n - GREND�R, M. What is the question that MaxEnt ansers? Probabilistic interpretation. In Bayesian inference and Maximum Entropy methods in Science and Engineering, vol. CP568. - Melville : American Institute of Physics, 2001, s. 83-93.
   Cit�cie:
   1. [1.1] NIVEN, R. - SUYARI, H. Combinatorial basis and non-asymptotic form of the Tsallis entropy function. In EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B. ISSN 1434-6028, JAN 2008, vol. 61, no. 1, p. 75-82., WOS
AEC03 GREND�R JR., Mari�n - GREND�R, M. Maximum entropy method with non-linear moment constraints: challenges. In Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering : 23rd International Workshop on Bayesian Inference and Maximum Entropy Methods in Science and Engineering. Editor G. Erickson, Y. Zhai. - Melville, NY, USA : AIP, 2004, p. 97-109. ISBN 0-7354-0182-9.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BERCHER, J.F. On some entropy functionals derived from Renyi information divergence. In INFORMATION SCIENCES. ISSN 0020-0255, JUN 15 2008, vol. 178, no. 12, p. 2489-2506., WOS
   2. [1.1] LOPEZ-ROSA, S. - ANGULO, J.C. - DEHESA, J.S. - YANEZ, R.J. Existence conditions and spreading properties of extreme entropy D-dimensional distributions. In PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS. ISSN 0378-4371, APR 1 2008, vol. 387, no. 10, p. 2243-2255., WOS
AEC04 JIR�SEK, J. - JIR�SKOV�, Galina - SZABARI, A. State complexity of concatenation and complementation of regular languages. In Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3317. - Berl�n : Springer, 2005, s. 178-189.
   Cit�cie:
   1. [1.1] HAN, Y.S. - SALOMAA, K. State complexity of basic operations on suffix-free regular languages. In Mathematical Foundations of Computer Science 2007, Proceedings. ISSN 0302-9743, 2007, vol. 4708, p. 501-512., WOS
   2. [1.1] HAN, Y.S. - SALOMAA, K. State complexity of union and intersection of finite languages. In Developments in Language Theory, Proceedings. ISSN 0302-9743, 2007, vol. 4588, p. 217-228., WOS
AEC05 JIR�SKOV�, Galina. Note on minimal finite automata. In Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2136. - Berl�n : Springer, 2001, s. 421-431.
   Cit�cie:
   1. [1.1] HOLZER, M. - KUTRIB, M. Nondeterministic finite automata - Recent results on the descriptional and computational complexity. In IMPLEMENTATION AND APPLICATION OF AUTOMATA, PROCEEDINGS. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 5148, p. 1-16., WOS
AEC06 KUCHTA, Milan - SM�TAL, J. Two-point scrambled set implies chaos. In European Conf. on Iteration Theory, Proceedings of the European Conference of Iteration Theory. - Singapore : World Scientific Publishing Co., 1989, s. 427-430. ISBN 981-02-0041-2.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BLAYA, A.B. - LOPEZ, V.J. AN ALMOST EVERYWHERE VERSION OF SMITAL'S ORDER-CHAOS DICHOTOMY FOR INTERVAL MAPS. In JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY. ISSN 1446-7887, AUG 2008, vol. 85, no. 1, p. 29-50., WOS
AEC07 MUNOZ, X. - UNGER, W. - VRŤO, Imrich. One-sided crossing minimization is NP-complete for forests of stars of degree 4. In Proc. 9th Intl. Symposium on Graph Drawing, Lecture Notes in Computer Science, vol. 2265. - SRN : Springer, 2001, s. 115-123. ISBN 3-540-43309-0.
   Cit�cie:
   1. [1.2] DUJMOVIC, V. - FERNAU, H. - KAUFMANN, M. Fixed parameter algorithms for one-sided crossing minimization revisited. In Journal of Discrete Algorithms, ISSN 1570-8667, 2008, vol. 6, p. 313-323., Scopus
   2. [3] LIN, C.C. - KAO, H.J. - YEN, H.C. Many-to-one boundary labeling. In Journal of Graph Algorithms and Applications, ISSN 1526-1719, 2008, vol. 12, p. 319-356.
AEC08 NEWTON, M. - S�KORA, O. - UŽOVIČ, M. - VRŤO, Imrich. New exact results and bounds for bipartite crossing numbers of meshes. M. Newton, O. S�kora, M. Užovič, I. Vrťo. In Graph Drawing, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3383. - Springer, 2005, s. 360-370. ISBN 3-540-24528-6.
   Cit�cie:
   1. [1.1] SRIVASTAVA, K. - SHARMA, R. A Hybrid Simulated Annealing algorithm for the Bipartite Crossing Number Minimization Problem. In 2008 IEEE CONGRESS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, 2008, p. 2948-2954., WOS
AEC09 NEWTON, M. - S�KORA, O. - VRŤO, Imrich. Two new heuristics for the 2-sided bipartite crossing number. In Graph Drawing, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2528. - Springer, 2002, s. 312-319. ISBN 3-540-00158-1.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MISUE, K. Visual analysis tool for bipartite networks. In Proc.12th International Conference on Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, Lecture Notes in Computer Science, ISBN 978-3-540-85564-4, 2008, vol. 5178, p. 871-878., WOS
   2. [1.1] SRIVASTAVA, K. - SHARMA, R. A Hybrid Simulated Annealing algorithm for the Bipartite Crossing Number Minimization Problem. In 2008 IEEE CONGRESS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, 2008, p. 2948-2954., WOS
   3. [1.2] MISUE, K. Anchored map: graph drawing technique to support network mining. In IEICE Transactions on  Information  & Systems, ISSN 0916-8532, 2008, E91-D, p. 2599-2606., Scopus
AEC10 PAUL�K, Leonard. Best possible answer is computable for fuzzy SLD-resolution. In G�del 96: Logical Foundations of Mathematics, Computer Science, and Physics. Lecture Notes in Logic 6. - Berlin : Springer Verlag, 1996, s. 257-266. ISBN  1-56881-153-5.
   Cit�cie:
   1. [1.1] STRACCIA, U. Managing Uncertainty and Vagueness in Description Logics, Logic Programs and Description Logic Programs. In REASONING WEB. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 5224, p. 54-103., WOS
AEC11 PLOŠČICA, Miroslav - TŮMA, J. Uniform refinements in distributive semilattices. In Contributions to General Algebra, Vol. 10. - Klagenfurt : Verlag Johannes Heyn, 1998, s. 251-262. ISBN 3-85366-890-9.
   Cit�cie:
   1. [1.1] RUZICKA, P. Free trees and the optimal bound in Wehrung's theorem. In FUNDAMENTA MATHEMATICAE. ISSN 0016-2736, 2008, vol. 198, no. 3, p. 217-228., WOS
AEC12 RASPAUD, A. - S�KORA, O. - VRŤO, Imrich. Congestion and dilation, similarities and differences - a survey. In Proc. 7th Intl. Colloquium on Structural Information and Communication Complexity. - Kanada : Carleton Scientific, 2000, s. 269-280. ISBN 1-894145-16-X.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BEREND, D. - KORACH, E. - LIPETS, V. Minimal cutwidth linear arrangements of abelian Cayley graphs. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, OCT 28 2008, vol. 308, no. 20, p. 4670-4695., WOS
AEC13 RIEČAN, Beloslav. Representation of probabilities on IFS events. In Soft Methodology and Random Information Systems, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 26. - Germany : Springer, 2004, s. 243-248. ISBN 978-3-540-22264-4.
   Cit�cie:
   1. [1.1] LENDELOVA, K. Almost everywhere convergence in family of IF-events with product. In NEW DIMENSIONS IN FUZZY LOGIC AND RELATED TECHNOLOGIES, VOL I, PROCEEDINGS. 2007, p. 231-236., WOS
AEC14 RIEČAN, Beloslav. M-probability theory on IF-events. In New Dimensions in Fuzzy Related Technologies, vol. I. - Ostrava : Univ. of Ostrava, 2007, s. 227-230.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MAZUREKOVA, P. - VALENCAKOVA, V. Conditional M-probability. In COMPUTATIONAL INTELLIGENCE IN DECISION AND CONTROL. 2008, vol. 1, p. 331-336., WOS
AEC15 ROLIM, J. - S�KORA, O. - VRŤO, Imrich. “Optimal cutwidths of meshes". In Proc. 21st Intl. Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1027. - SRN : Springer, 1995, s. 252-264. ISBN 3-540-60723-4.
   Cit�cie:
   1. [1.1] BEREND, D. - KORACH, E. - LIPETS, V. Minimal cutwidth linear arrangements of abelian Cayley graphs. In DISCRETE MATHEMATICS. ISSN 0012-365X, OCT 28 2008, vol. 308, no. 20, p. 4670-4695., WOS
   2. [1.1] Hruska, S.W. On tree congestion on graphs. In Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X, 2008, Vol. 308, p. 1801-1809., WOS
AEC16 ROSA, Alexander. On certain valuations of the vertices of graph. In Theory of Graphs, International Symposium, ICC Rome. - Paris : Dunod-Gordon and Breach, 1967, s. 349-355.
   Cit�cie:
   1. [1.1] ADAMS, P. - BRYANT, D. - BUCHANAN, M. A survey on the existence of G-designs. In JOURNAL OF COMBINATORIAL DESIGNS. ISSN 1063-8539, SEP 2008, vol. 16, no. 5, p. 373-410., WOS
   2. [1.1] AGNARSSON, G. - GREENLAW, R. - KANTABUTRA, S. The Graph Relabeling Problem and Its Variants. In ECTI-CON 2008: PROCEEDINGS OF THE 2008 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL ENGINEERING/ELECTRONICS, COMPUTER, TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY, VOLS 1 AND 2. 2008, p. 49-52., WOS
   3. [1.1] CHENG, H. - YAO, B. - CHEN, X.E. - ZHANG, Z.F. On graceful generalized spiders and caterpillars. In ARS COMBINATORIA. ISSN 0381-7032, APR 2008, vol. 87, p. 181-191., WOS
   4. [1.1] SEOUD, M.A. - EL SAKHAWI, E.A. On variations of graceful labelings. In ARS COMBINATORIA. ISSN 0381-7032, APR 2008, vol. 87, p. 127-138., WOS
   5. [1.1] WU, S.L. - LU, H.C. Cyclically decomposing the complete graph into cycles with pendent edges. In ARS COMBINATORIA. ISSN 0381-7032, JAN 2008, vol. 86, p. 217-224., WOS
AEC17 SHAHROKHI, F. - SZ�KELY, L. A. - VRŤO, Imrich. Crossing numbers of graphs, lower bound techniques and algorithms: a survey. In Proc. 2nd Intl. Symp. on Graph Drawing, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 894. - SRN : Springer, 1994, s. 131-142. ISBN 3-540-58950-3.
   Cit�cie:
   1. [1.1] Kinčl. J. The complexity of several realizability problems for abstract topological graphs. In Proc. Intl. Symposium on Graph Drawing, Lecture Notes in Computer Science, 2008, Vol. 4875, p. 137-158., WOS
AEC18 VOJT�Š, Peter - PAUL�K, L.. Soundness and completeness of non-classical extended SLD-resolution. In Extensions of Logic Programming, Lecture Notes in Computer Science, vol. 1050. - Springer, 1996, s. 289-301. ISBN 978-3-540-60983-4.
   Cit�cie:
   1. [1.1] STRACCIA, U. Managing Uncertainty and Vagueness in Description Logics, Logic Programs and Description Logic Programs. In REASONING WEB. ISSN 0302-9743, 2008, vol. 5224, p. 54-103., WOS
AED Vedeck� pr�ce v dom�cich recenzovan�ch vedeck�ch zborn�koch (aj konferenčn�ch), monografi�ch
AED01 WIMMER, Gejza - ALTMANN, G. Rozdelenie polys�mie v maoirčine. In Pange Lingua. - Bratislava : VEDA, 1999, s. 17-25. ISBN 80-224-0581-7.
   Cit�cie:
   1. [3] Kelih, E. Modelling polysemy in different languages: a continuous approach. In Glottometrics, ISSN 1617-8351, 2008, vol. 16, p. 46-56.
   2. [4] Kelih, E. Diskretes Modell f�r die polysemie: Neue empirische Evidenz. In  Glottotheory, ISSN 1337-7892, 2008, vol. 1, p. 38-47.
AED02 WIMMER, Gejza - WIMMEROV�, Soňa. Exaktnejšie formul�cie z�konitost� v hudbe. In Met�dy anal�zy a interpret�cie hudby z historick�ho a systematick�ho aspektu I. - Bratislava : VŠMU, 1997, s. 75-84. ISBN 80-85182-51-3.
   Cit�cie:
   1. [3] Martin�kov�, Z., Mačutek, J., Popescu, I-I., Altmann, G. Some problems of musical texts. In Glottometrics, ISSN 1617-8351, 2008, vol. 16, p. 80-110.
AEE Vedeck� pr�ce v zahraničn�ch nerecenzovan�ch vedeck�ch zborn�koch (aj konferenčn�ch), monografi�ch
AEE01 ĎURIŠ, Pavol - GALIL, Z. - SCHNITGER, G. Lower bounds on communication complexity. In Proceedings of the 16th ACM Symposium on Theory of Computing. - Washington D.C., 1984, s. 81-91.
   Cit�cie:
   1. [1.1] MERCIER, H. - MCKENZIE, P. - WOLF, S. Worst case nonzero-error interactive communication. In IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY. ISSN 0018-9448, JUL 2008, vol. 54, no. 7, p. 2857-2867., WOS
AEE02 DVUREČENSKIJ, Anatolij. On partial addition in pseudo MV-algebras. In Proc. Fourth Inter. Symp. on Econ. Inform. - Bucharest : INFOREC Printing House, 1999, s. 952-960.
   Cit�cie:
   1. [3] Iorgulescu, A. “Algebras of Logic as BCK-algebras". Academy of Econ. Stud. Bucharest, ISBN 978-606-505-091-4, Editura, 2008.
AEE03 KOREC, Ivan. Real-time generation of primes by a one-dimensional cellular automaton with 9 states. In Actes de MCU'98 (Proc. MCU'98). - 1998, s. 100-116.
   Cit�cie:
   1. [1.1] KAMIKAWA, N. - UMEO, H. A Note on Sequence Generation Power of Two-States Cellular Automata. In 2008 PROCEEDINGS OF SICE ANNUAL CONFERENCE, VOLS 1-7. 2008, p. 3184-3189., WOS
AEF Vedeck� pr�ce v dom�cich nerecenzovan�ch vedeck�ch zborn�koch, monografi�ch
AEF01 GRUSKA, Jozef. Descriptional complexity of context-free languages. In Proc. of MFCS'73. - High Tatras, 1973, s. 71-85.
   Cit�cie:
   1. [1.1] LOOS, R. - MALCHER, A. - WOTSCHKE, D. Descriptional complexity of splicing systems. In INTERNATIONAL JOURNAL OF FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE. ISSN 0129-0541, AUG 2008, vol. 19, no. 4, p. 813-826., WOS
   2. [1.1] MASOPUST, T. - MEDUNA, A. On Descriptional Complexity of Partially Parallel Grammars. In FUNDAMENTA INFORMATICAE. ISSN 0169-2968, 2008, vol. 87, no. 3-4, p. 407-415., WOS
AFC Publikovan� pr�spevky na zahraničn�ch vedeck�ch konferenci�ch
AFC01 BOS�K, Juraj. Hamiltonian lines in cubic graphs. In Th�orie des graphes (Proc. Symp. Rome 1966). - Dunod, Paris, 1967, s. 35-46.
   Cit�cie:
   1. [1.1] RASPAUD, A. - WANG, W. On the vertex-arboricity of planar. In EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS. ISSN 0195-6698, MAY 2008, vol. 29, no. 4, p. 1064-1075., WOS

  
Pr�loha D  
�daje o pedagogickej činnosti organiz�cie  
 

Semestr�lne predn�šky:  

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.

N�zov semestr. predmetu: Anal�za na varietach

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Univerzita Komensk�ho v Bratislave, Katedra matematickej anal�zy a numerickej matematiky  

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.

N�zov semestr. predmetu: Funkcion�lna anal�za

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Univerzita Komensk�ho v Bratislave, Katedra matematickej anal�zy a numerickej matematiky  

doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.

N�zov semestr. predmetu: Vybran� kapitoly zo z�kladov matematiky

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 24

N�zov katedry a vysokej školy: Katol�cka univerzita v Ružomberku, Katedra matematiky PF  

Doc. Mgr. Mari�n Grend�r, PhD.

N�zov semestr. predmetu: Anal�za časov�ch radov

Počet hod�n za t�ždeň: 4

Počet hod�n za semester: 52

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta pr�rodn�ch vied UMB, Katedra matematiky  

Doc. Mgr. Mari�n Grend�r, PhD.

N�zov semestr. predmetu: Ekonometria I

Počet hod�n za t�ždeň: 4

Počet hod�n za semester: 52

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta pr�rodn�ch vied UMB, Katedra matematiky  

Doc. Mgr. Mari�n Grend�r, PhD.

N�zov semestr. predmetu: Ekonometria II

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta pr�rodn�ch vied UMB, Katedra matematiky  

Doc. Mgr. Mari�n Grend�r, PhD.

N�zov semestr. predmetu: Špeci�lna ekonoemtria

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky  

doc. RNDr. J�n Haluška, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Aplikovan� štatistika

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 30

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta pr�rodn�ch vied ŽU, Katedra matematiky  

doc. RNDr. J�n Haluška, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Z�klady funkcion�lnej anal�zy

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 30

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta pr�rodn�ch vied ŽU, Katedra matematiky  

prof. RNDr. J�lius Korbaš, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Algebraick� topol�gia

Počet hod�n za t�ždeň: 4

Počet hod�n za semester: 52

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra algebry, geometri a didaktiky matematiky   

prof. RNDr. J�lius Korbaš, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Diferenci�lna topol�gia

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky   

prof. RNDr. J�lius Korbaš, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Line�rna algebra a geometria 1

Počet hod�n za t�ždeň: 4

Počet hod�n za semester: 52

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky  

prof. RNDr. J�lius Korbaš, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Line�rna algebra a geometria 2

Počet hod�n za t�ždeň: 3

Počet hod�n za semester: 39

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky  

doc. RNDr. Peter Mih�k, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Te�ria grafov

Počet hod�n za t�ždeň: 4

Počet hod�n za semester: 40

N�zov katedry a vysokej školy: Technick� univerzita v Košiciach, Katedra aplikovanej matematiky EkF   

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Bezpečnosť poč�tačov�ch siet�

Počet hod�n za t�ždeň: 3

Počet hod�n za semester: 39

N�zov katedry a vysokej školy: Slovensk� technick� univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky  

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

N�zov semestr. predmetu: R�chle algoritmy

Počet hod�n za t�ždeň: 3

Počet hod�n za semester: 39

N�zov katedry a vysokej školy: Slovensk� technick� univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky  

doc. RNDr. Miroslav Repick�, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Funkcion�lne programovanie

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šaf�rika v Košiciach, �stav informatiky  

doc. RNDr. Miroslav Repick�, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Logick� programovanie

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šaf�rika v Košiciach, �stav informatiky  

doc. RNDr. Miroslav Repick�, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Z�klady znalostn�ch syst�mov

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šaf�rika v Košiciach, �stav informatiky  

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

N�zov semestr. predmetu: Matematick� anal�za 1

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 24

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta pr�rodn�ch vied UMB, Katedra matematiky  

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

N�zov semestr. predmetu: Matematick� anal�za 2

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 24

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta pr�rodn�ch vied UMB, Katedra matematiky  

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

N�zov semestr. predmetu: Te�ria pravdepodobnosti 1

Počet hod�n za t�ždeň: 3

Počet hod�n za semester: 36

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta pr�rodn�ch vied UMB, Katedra matematiky  

Ondrej Šuch, PhD., M.Sc.

N�zov semestr. predmetu: Datab�zov� syst�my

Počet hod�n za t�ždeň: 6

Počet hod�n za semester: 72

N�zov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra informatiky  

prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

N�zov semestr. predmetu: Line�rn� statistick� modely 2

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 28

N�zov katedry a vysokej školy: Masarykova univerzita Brno, ČR, �stav matematiky a statistiky PřF  

prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

N�zov semestr. predmetu: Matematick� štatistika 1,3

Počet hod�n za t�ždeň: 6

Počet hod�n za semester: 78

N�zov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra matematiky FPV  

prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

N�zov semestr. predmetu: Matematick� štatistika 2

Počet hod�n za t�ždeň: 3

Počet hod�n za semester: 39

N�zov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra matematiky FPV  

prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

N�zov semestr. predmetu: Pavděpodobnost a statistika 1

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 28

N�zov katedry a vysokej školy: Masarykova univerzita Brno, ČR, �stav matematiky a statistiky PřF  
 

Semestr�lne cvičenia:  

Doc. Mgr. Mari�n Grend�r, PhD.

N�zov semestr. predmetu: Matematick� štatistika I

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta pr�rodn�ch vied UMB, Katedra matematiky  

Doc. Mgr. Mari�n Grend�r, PhD.

N�zov semestr. predmetu: Matematick� štatistika II

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta pr�rodn�ch vied UMB, Katedra matematiky  

doc. RNDr. J�n Haluška, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Aplikovan� štatistika

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 30

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta pr�rodn�ch vied ŽU, Katedra matematiky  

doc. RNDr. J�n Haluška, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Z�klady matematickej anal�zy

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 30

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta pr�rodn�ch vied ŽU, Katedra matematiky  

Mgr. Marek Hyčko, PhD.

N�zov semestr. predmetu: Anal�za a zložitosť algoritmov

Počet hod�n za t�ždeň: 6

Počet hod�n za semester: 72

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta informatiky a informačn�ch technol�gi� STU, �stav informatiky a softv�rov�ho inžinierstva  

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Bezpečnosť poč�tačov�ch siet�

Počet hod�n za t�ždeň: 26

Počet hod�n za semester: 2

N�zov katedry a vysokej školy: Slovensk� technick� univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky  

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

N�zov semestr. predmetu: R�chle algoritmy

Počet hod�n za t�ždeň: 26

Počet hod�n za semester: 2

N�zov katedry a vysokej školy: Slovensk� technick� univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky  

Mgr. Branislav Novotn�

N�zov semestr. predmetu: Doplnkov� cvičenie z matematickej anal�zy (3)

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra matematickej anal�zy a numerickej matematiky  

Mgr. Branislav Novotn�

N�zov semestr. predmetu: Matematick� anal�za (3)

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra matematickej anal�zy a numerickej matematiky  

Ing. Gabriel Okša, CSc.

N�zov semestr. predmetu: MATLAB

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Stavebn� fakulta STU, Katedra matematiky a deskriptivnej geometrie  

Mgr. Michal Posp�šil

N�zov semestr. predmetu: Dynamick� syst�my

Počet hod�n za t�ždeň: 1

Počet hod�n za semester: 13

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, KMANM  

Mgr. Michal Posp�šil

N�zov semestr. predmetu: Funkcion�lna anal�za (1)

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, KMANM  

Mgr. Michal Posp�šil

N�zov semestr. predmetu: Klasick� riešenia PDR

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, KMANM  

doc. RNDr. Miroslav Repick�, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Funkcion�lne programovanie

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šaf�rika v Košiciach, �stav informatiky  

doc. RNDr. Miroslav Repick�, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Logick� programovanie

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šaf�rika v Košiciach, �stav informatiky  

doc. RNDr. Miroslav Repick�, CSc.

N�zov semestr. predmetu: Typografick� syst�my

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 26

N�zov katedry a vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šaf�rika v Košiciach, �stav informatiky  

Ing. Ľubom�r T�r�k, PhD.

N�zov semestr. predmetu: Diskr�tna matematika

Počet hod�n za t�ždeň: 4

Počet hod�n za semester: 48

N�zov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra matematiky  

Ing. Ľubom�r T�r�k, PhD.

N�zov semestr. predmetu: Diskr�tna matematika 2

Počet hod�n za t�ždeň: 2

Počet hod�n za semester: 24

N�zov katedry a vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra matematiky  
 

Semin�re:  

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

N�zov semestr. predmetu: Diplomov� semin�r

Počet hod�n za t�ždeň: 10

Počet hod�n za semester: 120

N�zov katedry a vysokej školy: Fakulta pr�rodn�ch vied UMB, Katedra matematiky  
 

Ter�nne cvičenia:  

 

Preddiplomov� prax:  
 

Individu�lne predn�šky:  
 
 
Pr�loha E

Medzin�rodn� mobilita organiz�cie        
     

(A) Vyslanie vedeck�ch pracovn�kov do zahraničia na z�klade doh�d:     


Krajina Druh dohody
  MAD, KD, VTS Medzi�stavn� Ostatn�
  Meno pracovn�ka Počet dn� Meno pracovn�ka Počet dn� Meno pracovn�ka Počet dn�
Belgicko         Karol Nemoga 3
          Karol Nemoga 3
Bulharsko Oto Strauch 11        
Česko Martin Kochol 4     Karol Nemoga 4
  Oto Strauch 5     Karol Nemoga 2
          Karol Nemoga 5
          Karol Nemoga 2
Jemen         Martin Bayer 7
          Peter Vadovič 7
Maďarsko Martin Kochol 5        
Nemecko         Tibor Macko 365
N�rsko         Karol Nemoga 6
Portugalsko Beloslav Riečan 5        
Rusko         Rudolf Hajossy 4
          Karol Nemoga 4
Španielsko Beloslav Riečan 10        
Taliansko Anatolij Dvurečenskij 12        
  Ľubica Hol� 7        
  Beloslav Riečan 5        
USA         Rudolf Hajossy 9
          Peter Somora 9
Veľk� Brit�nia         Martin Bayer 4
          Peter Somora 4
Počet vyslan� spolu 9 64     16 438

                  
      (B) Prijatie vedeck�ch pracovn�kov zo zahraničia na z�klade doh�d:     


Krajina Druh dohody
  MAD, KD, VTS Medzi�stavn� Ostatn�
  Meno pracovn�ka Počet dn� Meno pracovn�ka Počet dn� Meno pracovn�ka Počet dn�
Bulharsko Krassimir Atanassov 3        
  Stanislava Stoilova 12        
  Tania Pencheva 3        
  Vassia Atanassova 3        
  Vassil Grozdanov 12        
Česko Štefan Porubsk� 10     Andr�s Ront� 6
          Michal Botur 32
Franc�zsko     Georges Grekos 12 Pierre Liardet 35
India         Binayak S. Choudhury 7
          Guruprasad Samanta 183
          Sukumar Adhikary 8
Japonsko         Mamoru Mimura 5
          Masaharu Morimoto 7
Rumunsko         Lavinia Ciungu 93
Rusko         Ekaterina Turilova 31
Taliansko Antonio Boccuto 7     Antonio Di Nola 6
  Domenico Candeloro 7        
Ukrajina         Miroslav Stoyka 122
          Natalia Dilna 59
USA         �va Czabarka 5
          L�szl� A. Sz�kely 5
Počet prijat� spolu 8 57 1 12 15 604

                
  (C) �časť pracovn�kov pracoviska na konferenci�ch v zahranič� (nezahrnut�ch v "A"): 


Krajina N�zov konferencie Meno pracovn�ka Počet dn�
Česko 24SCTA 2009 Roman Frič 5
  37WSOAA 2009 Peter Eliaš 7
  4IWMSNL 2009 Roman Frič 2
  SemDif Roman Frič 3
Franc�zsko EuroComb2009 Imrich Vrťo 5
Holandsko TACL 2009 Anatolij Dvurečenskij 7
    Roman Frič 6
Nemecko IWLAMVR 2009 Roman Frič 4
  AAA 77 Marek Hyčko 5
    Elena Vincekov� 5
  APML 2009 Anatolij Dvurečenskij 5
  CollC 2009 Martin Kochol 2
  MP Tibor Macko 5
  Rig Tibor Macko 5
  Top Tibor Macko 5
Poľsko 23RF 2009 J�n Bors�k 6
    Peter Eliaš 6
    Roman Frič 3
Portugalsko ICDEA09 Michal Posp�šil 5
Rusko Maltsev Meeting 2009 Sylvia Pulmannov� 9
    Elena Vincekov� 9
  MM 2009 Marek Hyčko 9
Švajčiarsko AAA 78 Miroslav Ploščica 4
    Sylvia Pulmannov� 4
USA 2009 JMM Elena Vincekov� 9
Veľk� Brit�nia BCC 2009 Martin Kochol 6

  
  Vysvetlivky: MAD - medziakademick� dohody, KD - kult�rne dohody, VTS - vedecko-technick� spolupr�ca v r�mci vl�dnych doh�d  
 

Skratky použit� v tabuľke C:  
 

IWLAMVR 2009 -  International Workshop on Logical Aspects of Many-Valued Reasoning

2009 JMM - 2009 Joint Mathematics Meeting

23RF 2009 - 23rd International Summer Conference on Real Functions Theory

24SCTA 2009 - 24th Summer Conference on Topology and Its Applications

37WSOAA 2009 - 37th Winter School On Abstract Analysis

4IWMSNL 2009 - 4th International Workshop: Mathematical Structures for Nonstandard Logics

AAA 77 - Arbeitstagung Allgemeine Algebra 77

AAA 78 - Arbeitstagung Allgemeine Algebra 78

APML 2009 - Algebra and Probability in Many-Valued Logics

BCC 2009 - British Combinatorial Conference 2009

CollC 2009 - Colloquium on Combinatorics 2009

EuroComb2009 - EuroComb 2009: European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications

ICDEA09 - International Conference on Difference Equations and Applications

Maltsev Meeting 2009 - Maltsev Meeting 2009

MM 2009 - Maltsev Meeting 2009

MP - Manifold Perspectives

Rig - Rigidity

SemDif - Semin�r z diferenci�lnych rovn�c a te�rie integr�lu

TACL 2009 - Topology, Algebra and Categories in Logic

Top - Topology


 

 

Search more related documents:Spr�va o činnosti organiz�cie SAV

Set Home | Add to Favorites

All Rights Reserved Powered by Free Document Search and Download

Copyright © 2011
This site does not host pdf,doc,ppt,xls,rtf,txt files all document are the property of their respective owners. complaint#downhi.com
TOP